AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi  : 06 / 08 / 2020

Karar Sayısı       : 50

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Osmanlı Caddesinde tapunun 30L IIIa pafta, 1475 ada, 9 parsel numarasında Tosya Seda Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı 2.265,45 m2 lik gayrimenkulün 0,4/1,60 lejantlı alanda, ada bazı emsal uygulamasına geçilmesi ile ilgili taleplerine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Şehir Plancısı Açıklama Raporuna istinaden hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Osmanlı Caddesinde 30L IIIa pafta, 1475 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı, ilçe uygulama imar planının F32d21c2d paftasında X= 4542700-4542800,Y=587600-587700 koordinatları arasında kalan taşınmaz; 1475 ada, 5, 6, 7 nolu parsellerin tevhidinden oluşmuş ve mevcut imar planının yapılaşma koşullarına (A-3,KAKS=1.60) uygun şekilde bir parsele birden fazlı yapı yapma imkanı da kullanılarak, A ve B Blok şeklinde inşaat ruhsatı alınarak inşaatına başlanmıştır. Binaların yapım aşamasında yapılan ölçümlerde blokların birinde -0-(Sıfır) kotunun yanlış alındığı tespit edilmiş, yapılaşmanın yüksekten başladığı anlaşılmıştır.

Blokların yapılışı incelendiğinde arazinin eğimli yapısı da kullanılarak, E: 1,60 aşılmadan 3 bodrum kat (iskan içi ve iskan dışı otopark sığınak v.b. den oluşan) yapıldığı ve blokların cephe aldığı yola göre 3 kat olsa da arkadan bodrum katlarla birlikte 6 kat olduğu anlaşılmıştır.

1475 ada, 9 parsel içerisinde yapılan 2 bloktan birinde kot alma yanlışlığını gidermek ve teknik ölçüm hatalarından dolayı sosyo – ekonomik kayıplara neden olmamak için Plan Notlarının 33. maddesine yakın bir tarzda düzenleme yapılabileceği görülmüştür. Bu durumda plan bütünlüğünün bozulmayacağı ve sosyo- ekonomik kayıpların giderilmesi yönüyle bu değişikliğin her açıdan kamusal faydalar içerdiği düşünülmektedir. Mekânsal Planlı Alanlar Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26. Maddesine ve Şehircilik ve Planlama ilkelerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D21C3B) (PİN) UİP 37942825 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 08 / 2020

Karar Sayısı       : 51

 

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi Sağlık Sokakta tapunun 1919 ada, 1 ve 4 parsel numarasında kayıtlı MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM ALANI Lejantlı alanda bulunan taşınmazların 10-20-25 ve 30 olan çekme mesafelerinin 5,00 metreye düşürülmesi ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazılı taleplerine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Şehir Plancısı Açıklama Raporuna istinaden hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi-Sağlık Sokakta 1919  ada,1 ve 4 parsel numaralarında kayıtlı, ilçe uygulama imar planının F32D21C2D-F32D21C3B paftalarında,  X=4542500-4542700  Y=588000-588800 koordinatları arasında kalan taşınmazlar MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETİM ALANI Lejantlı alanda Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni okul binası yapılacağından, mevcut imar planı üzerinde bulunan çekme mesafelerine göre yerinde binalar bulunduğundan, yeni yapılacak okul binası sığmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu parseller üzerindeki 1841 ada, 1 parsel tarafındaki çekme mesafesinin 6.00 m hastane tarafı yol çekme mesafesinin 10.00 m, Çanakkale Şehitleri Caddesi tarafı yol çekme mesafesinin 10.00 m karayolu bakım ağı içerisinde bulunan Barbaros Caddesi tarafı çekme mesafesinin 25.00 m olarak uygulanması yönüyle yapılacak imar değişikliğinin her açıdan kamusal faydalar içerdiği düşünülmektedir.

Mekânsal Planlı Alanlar Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26.Maddesine ve Şehircilik ve Planlama ilkelerine uygun bir şekilde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D21C2D-F32D21C3B) (PİN) UİP 37827134 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 08 / 2020

 

Karar Sayısı       : 52

 

 

 

İlçenin Dilküşah Mahallesinde tapunun F32d21c2c pafta, 1538 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üst kısmında yol boşluğu olarak görülen alanın, imar tadilatı yapılıp, konut alanına dahil edilerek satışının yapılması ile ilgili Hüseyin ŞENGÜL isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu yerde plan değişikliği yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21C2C-F32D22D1D paftalarında, X=4543000-4543100, Y= 588300-588400 koordinatları arasında, tapunun F32d21c2c pafta, 1538 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üst kısmında yol boşluğu olarak görülen alanın, imar tadilatı yapılıp, konut alanına dahil edilerek satışının yapılması ile ilgili Hüseyin ŞENGÜL isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 08 / 2020

 

Karar Sayısı       : 53

 

 

 

İlçenin Hocaimat Mahallesi, Sedir Sokakta tapunun F32d21a3d pafta, 1019 ada, 1 parsel numarasında Ata SAPMAZ ve malikleri adına kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan 3 katlı betonarme meskenine kat irtifakı yaptırmak için müracaat ettiğinde, mevcut uygulama imar planına göre mevcut binasının yola tecavüzlü olduğundan işlem yapamadığını beyanla, söz konusu parselde imar tadilatı yapılması ile ilgili Ata SAPMAZ isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu yerde imar tadilatı yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21A3D paftalarında, X=4544100-4544200, Y= 585500-588900 koordinatları arasında, tapunun F32d21a3d pafta, 1019 ada, 1 parsel numarasında Ata SAPMAZ ve malikleri adına kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan 3 katlı betonarme meskenine kat irtifakı yaptırmak için müracaat ettiğinde, mevcut uygulama imar planına göre mevcut binasının yola tecavüzlü olduğundan işlem yapamadığını beyanla, söz konusu parselde imar tadilatı yapılması ile ilgili Ata SAPMAZ isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 08 / 2020

Karar Sayısı       : 54

 

 

İlçemiz Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre kadastro çalışmaları yapılacağından, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere her mahalleden 6 (altı) bilirkişinin Belediye Meclisince belirlenmesi ile ilgili Kadastro İl Müdürlüğü yazısına istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre kadastro çalışmaları yapılacağından, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere 47/B Maddesi ve aynı madde kapsamında çıkarılan “Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince;

 

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Mahmut ERSAKA
2 İbrahim GÜÇÇÜK
3 Hasan ZORBA
4 Niyazi ÇİL
5 Osman ÇUBUKCU
6 Abdullah ŞENCAN

 

CAMİATİK MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Yücel TELLİ
2 Ahmet DUYMAZ
3 Hasan KALAY
4 Mustafa ERİLHAN
5 Ali ÇAKMAK
6 İsmail ÇEMÇEM

 

CUMHURİYET MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Muzaffer TUTUM
2 Mahmut ELMACI
3 Habib ÇOLAK
4 Abdullah MÜLAYİM
5 Hüsnü KARAKAŞ
6 Bayram AYHAN

 

ÇATMA MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Ahmet YÜTÜK
2 İzzet TIRPANOĞLU
3 Sadık KOLAY
4 Hicabi MENŞET
5 Mahmut BEZCİOĞLU
6 Erol ÇİÇEK

 

DERE MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 İsmail MADEN
2 Satılmış KARTAL
3 Sadık ÇELİK
4 Sadık GÖKHAN
5 Cemal DERİN
6 Mehmet TARAKÇI

 

DİLKÜŞAH MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Zeki DURMAZ
2 Faruk KUMCU
3 Hüseyin AKBIYIK
4 İbrahim Saim ORUÇ
5 Ömer GECİOĞLU
6 Muharrem DEMİRPENÇE

 

FEVZİPAŞA MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Selahattin ZAYIF
2 Bayram BACAKSIZ
3 İsmail REÇBER
4 İsmail DAŞLAMA
5 Mehmet NERSE
6 Erdoğan KARAKOÇ

 

HACIKEMAL MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Mehmet KEŞOĞLU
2 İsmail YAYLACI
3 Nevin TAHTACI
4 Ahmet ORTA
5 Osman DÜZGÜN
6 Şakir YET

 

HACIPİR MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Mustafa KİBAR
2 Fatih Mehmet TURAN
3 İsmail Hakkı AKACIK
4 İsmail SARAÇ
5 Hasan SÜREK
6 Bekir ACIMAZ

 

HARSAT MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Ali B.PAZVANTCIOĞLU
2 Mahmut SALMAN
3 İsmail KÜÇÜKCİNGÖZ
4 Abdullah SULUMAK
5 Ali KÜÇÜKZOPA
6 Mahmut DEMİR

 

HOCAFAKI MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Hasan Hüseyin BAĞIŞ
2 Nurdoğan ELMACI
3 Salih KÜÇÜKCIĞA
4 İbrahim AŞIK
5 Hüseyin ÇEVLİKLİ
6 İsmail BÜYÜKBEKTAŞ

 

HOCAİMAT MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 İsmail GÜRLÜK
2 Mustafa KESEN
3 Yılmaz BEYRANCI
4 Kamil KURTÇUOĞLU
5 Ömer Faruk KAYIKCI
6 İsmail GÖVERCİKLİ

İBNİSELİM MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Erol KESİM
2 Salih HAZAR
3 Niyazi SÜREN
4 Celal DEMİRCİOĞLU
5 Bayram BAYAR
6 İsmail NAMLI

İLYASBEY MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Mehmet ERKARAGÜLLE
2 Sadık SAĞDİKİCİ
3 Metin KAPLAN
4 Cafer BIÇAKCI
5 Sadık ÖZDEMİR
6 Emin ACAR

 

KARGI MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Nuri OYMACI
2 Aliosman KIBIŞOĞLU
3 Mehmet KAHYAOĞLU
4 Enver KALFA
5 Hasan KÜTÜK
6 Ali URKAYA

KARŞIYAKA MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 İsmail ILGAZ
2 Arif ÇOLAK
3 Celal KURT
4 Raşit ÇİÇEK
5 Şevket ÇETİN
6 Ali USTA

KUZYAKA MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Selahattin ÇAKAR
2 İsmail BAĞLI
3 Kadir DAĞLIOĞLU
4 İsmail KİBİR
5 Hüseyin SAYAR
6 Yaşar TAMŞERBETCİ

 

MİMARSİNAN MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Adnan AKKAYA
2 Esat KÜÇÜKCIĞA
3 Mehmet KÜÇÜKATABİNEN
4 Seyfi BEKTAŞ
5 Sait AYTAÇ
6 Halil ORTA

 

PINARBAŞI MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Mustafa ÇİLOĞLU
2 Mustafa GÜLENÇ
3 Yaşar BOYNER
4 Nejat KASTAMONULUGİL
5 Muhittin ÇEKİRGE
6 Ahmet DÜLGER

 

ŞEYH MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Adnan KILIÇ
2 Fevzi ÇETİNTAŞ
3 Mehmet Sait YAYGICI
4 Hatice YAYGICI
5 Engin EKERCİ
6 Veysel FİDE

 

ŞEHREKÜSTÜ MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Mehmet Hakan DEMİREL
2 Mahmut KÜÇÜKTUZSUZ
3 Murat AÇIKGÖZOĞLU
4 İsmail AŞIK
5 Ali CANLI
6 Hasan TAŞ

 

YAVUZ SELİM MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Hüseyin KARAMAN
2 Suat YERLİOĞLU
3 Yaşar SAK
4 Şevki DEMİROĞLU
5 İsmail İMREN
6 Recep TAVLA

 

YUNUS EMRE MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI
1 Aydın ÖZDEMİR
2 Murat KOCA
3 Hüseyin SOLAK
4 İsmail KARABUDAK
5 Mustafa HASAR
6 Uğur AKTAŞ

isimli ve unvanlı kişilerin “Bilirkişi” olarak tespitine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.