AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi  : 06 / 08 / 2020

Karar Sayısı       : 50

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Osmanlı Caddesinde tapunun 30L IIIa pafta, 1475 ada, 9 parsel numarasında Tosya Seda Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı 2.265,45 m2 lik gayrimenkulün 0,4/1,60 lejantlı alanda, ada bazı emsal uygulamasına geçilmesi ile ilgili taleplerine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Şehir Plancısı Açıklama Raporuna istinaden hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Osmanlı Caddesinde 30L IIIa pafta, 1475 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı, ilçe uygulama imar planının F32d21c2d paftasında X= 4542700-4542800,Y=587600-587700 koordinatları arasında kalan taşınmaz; 1475 ada, 5, 6, 7 nolu parsellerin tevhidinden oluşmuş ve mevcut imar planının yapılaşma koşullarına (A-3,KAKS=1.60) uygun şekilde bir parsele birden fazlı yapı yapma imkanı da kullanılarak, A ve B Blok şeklinde inşaat ruhsatı alınarak inşaatına başlanmıştır. Binaların yapım aşamasında yapılan ölçümlerde blokların birinde -0-(Sıfır) kotunun yanlış alındığı tespit edilmiş, yapılaşmanın yüksekten başladığı anlaşılmıştır.

Blokların yapılışı incelendiğinde arazinin eğimli yapısı da kullanılarak, E: 1,60 aşılmadan 3 bodrum kat (iskan içi ve iskan dışı otopark sığınak v.b. den oluşan) yapıldığı ve blokların cephe aldığı yola göre 3 kat olsa da arkadan bodrum katlarla birlikte 6 kat olduğu anlaşılmıştır.

1475 ada, 9 parsel içerisinde yapılan 2 bloktan birinde kot alma yanlışlığını gidermek ve teknik ölçüm hatalarından dolayı sosyo – ekonomik kayıplara neden olmamak için Plan Notlarının 33. maddesine yakın bir tarzda düzenleme yapılabileceği görülmüştür. Bu durumda plan bütünlüğünün bozulmayacağı ve sosyo- ekonomik kayıpların giderilmesi yönüyle bu değişikliğin her açıdan kamusal faydalar içerdiği düşünülmektedir. Mekânsal Planlı Alanlar Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26. Maddesine ve Şehircilik ve Planlama ilkelerine uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D21C3B) (PİN) UİP 37942825 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 08 / 2020

Karar Sayısı       : 51

 

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi Sağlık Sokakta tapunun 1919 ada, 1 ve 4 parsel numarasında kayıtlı MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM ALANI Lejantlı alanda bulunan taşınmazların 10-20-25 ve 30 olan çekme mesafelerinin 5,00 metreye düşürülmesi ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazılı taleplerine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Şehir Plancısı Açıklama Raporuna istinaden hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi-Sağlık Sokakta 1919  ada,1 ve 4 parsel numaralarında kayıtlı, ilçe uygulama imar planının F32D21C2D-F32D21C3B paftalarında,  X=4542500-4542700  Y=588000-588800 koordinatları arasında kalan taşınmazlar MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETİM ALANI Lejantlı alanda Milli Eğitim Müdürlüğünce yeni okul binası yapılacağından, mevcut imar planı üzerinde bulunan çekme mesafelerine göre yerinde binalar bulunduğundan, yeni yapılacak okul binası sığmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu parseller üzerindeki 1841 ada, 1 parsel tarafındaki çekme mesafesinin 6.00 m hastane tarafı yol çekme mesafesinin 10.00 m, Çanakkale Şehitleri Caddesi tarafı yol çekme mesafesinin 10.00 m karayolu bakım ağı içerisinde bulunan Barbaros Caddesi tarafı çekme mesafesinin 25.00 m olarak uygulanması yönüyle yapılacak imar değişikliğinin her açıdan kamusal faydalar içerdiği düşünülmektedir.

Mekânsal Planlı Alanlar Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26.Maddesine ve Şehircilik ve Planlama ilkelerine uygun bir şekilde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D21C2D-F32D21C3B) (PİN) UİP 37827134 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 08 / 2020

 

Karar Sayısı       : 52

 

 

 

İlçenin Dilküşah Mahallesinde tapunun F32d21c2c pafta, 1538 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üst kısmında yol boşluğu olarak görülen alanın, imar tadilatı yapılıp, konut alanına dahil edilerek satışının yapılması ile ilgili Hüseyin ŞENGÜL isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu yerde plan değişikliği yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21C2C-F32D22D1D paftalarında, X=4543000-4543100, Y= 588300-588400 koordinatları arasında, tapunun F32d21c2c pafta, 1538 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üst kısmında yol boşluğu olarak görülen alanın, imar tadilatı yapılıp, konut alanına dahil edilerek satışının yapılması ile ilgili Hüseyin ŞENGÜL isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 08 / 2020

 

Karar Sayısı       : 53

 

 

 

İlçenin Hocaimat Mahallesi, Sedir Sokakta tapunun F32d21a3d pafta, 1019 ada, 1 parsel numarasında Ata SAPMAZ ve malikleri adına kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan 3 katlı betonarme meskenine kat irtifakı yaptırmak için müracaat ettiğinde, mevcut uygulama imar planına göre mevcut binasının yola tecavüzlü olduğundan işlem yapamadığını beyanla, söz konusu parselde imar tadilatı yapılması ile ilgili Ata SAPMAZ isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu yerde imar tadilatı yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21A3D paftalarında, X=4544100-4544200, Y= 585500-588900 koordinatları arasında, tapunun F32d21a3d pafta, 1019 ada, 1 parsel numarasında Ata SAPMAZ ve malikleri adına kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan 3 katlı betonarme meskenine kat irtifakı yaptırmak için müracaat ettiğinde, mevcut uygulama imar planına göre mevcut binasının yola tecavüzlü olduğundan işlem yapamadığını beyanla, söz konusu parselde imar tadilatı yapılması ile ilgili Ata SAPMAZ isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 08 / 2020

Karar Sayısı       : 54

 

 

İlçemiz Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre kadastro çalışmaları yapılacağından, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere her mahalleden 6 (altı) bilirkişinin Belediye Meclisince belirlenmesi ile ilgili Kadastro İl Müdürlüğü yazısına istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre kadastro çalışmaları yapılacağından, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere 47/B Maddesi ve aynı madde kapsamında çıkarılan “Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince;

 

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Mahmut ERSAKA 40825634226 01.10.1945 05434165030
2 İbrahim GÜÇÇÜK 15601868386 01.01.1954 05364232661
3 Hasan ZORBA 24425181670 11.07.1969 05369726686
4 Niyazi ÇİL 49732337312 10.01.1960 05325134293
5 Osman ÇUBUKCU 48193388734 20.06.1950 05363639009
6 Abdullah ŞENCAN 58813034866 07.12.1961 05435222830

 

CAMİATİK MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Yücel TELLİ 36280785818 21.07.1966 05353777779
2 Ahmet DUYMAZ 52513244624 10.02.1954 05397884060
3 Hasan KALAY 57115091256 07.12.1958 05363111424
4 Mustafa ERİLHAN 40354650018 20.06.1970 05332253561
5 Ali ÇAKMAK 53956196914 05.01.1962 05352896964
6 İsmail ÇEMÇEM 132415536002 02.02.1956 03663134596

 

CUMHURİYET MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Muzaffer TUTUM 23096225256 14.08.1956 05462273368
2 Mahmut ELMACI 48334384052 23.05.1962 05334739774
3 Habib ÇOLAK 51034292806 1958 05384322366
4 Abdullah MÜLAYİM 51925264202 01.08.1954 05423210641
5 Hüsnü KARAKAŞ 11678606432 01.06.1958 05445923719
6 Bayram AYHAN 50314317936 01.03.1951 05464477887

 

ÇATMA MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Ahmet YÜTÜK 22544243736 25.10.1967 05437906080
2 İzzet TIRPANOĞLU 59746003554 11.04.1952 05375792717
3 Sadık KOLAY 14449906748 04.11.1949 05362630626
4 Hicabi MENŞET 38125117402 01.01.1972 05368231358
5 Mahmut BEZCİOĞLU 59719004410 16.07.1972 05384101582
6 Erol ÇİÇEK 49051360008 02.02.1975 05423614522

 

DERE MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 İsmail MADEN 34609841498 02.05.1954 05365631366
2 Satılmış KARTAL 16771838110 10.10.1969 05342035232
3 Sadık ÇELİK 54077192186 01.01.1972 05354411740
4 Sadık GÖKHAN 27422081400 01.02.1951 05551407037
5 Cemal DERİN 55210141098 01.05.1973 05378732399
6 Mehmet TARAKÇI 57130090841 15.02.1946 05387007479

 

DİLKÜŞAH MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Zeki DURMAZ 37495745284 06.03.1962 05367781082
2 Faruk KUMCU 32020928118 01.09.1976 05354757648
3 Hüseyin AKBIYIK 32179922814 01.05.1955 05386582006
4 İbrahim Saim ORUÇ 41536610578 01.01.1956 05423551299
5 Ömer GECİOĞLU 59566009538 21.03.1974 05358657313
6 Muharrem DEMİRPENÇE 26156123714 20.04.1947 05302295477

 

FEVZİPAŞA MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Selahattin ZAYIF 28220054474 12.04.1957 05393109902
2 Bayram BACAKSIZ 27902065012 01.06.1957 05448228482
3 İsmail REÇBER 28634040635 11.05.1954 05362574995
4 İsmail DAŞLAMA 30523977602 29.12.1940 05434218793
5 Mehmet NERSE 28538043850 15.03.1957 05443135265
6 Erdoğan KARAKOÇ 41890598734 29.10.1957 05426760935

 

HACIKEMAL MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Mehmet KEŞOĞLU 21482279050 12.01.1946 05369586055
2 İsmail YAYLACI 28889032516 01.01.1951 05372293018
3 Nevin TAHTACI 21863266394 05.02.1974 05424818991
4 Ahmet ORTA 24923164304 16.02.1966 05357758081
5 Osman DÜZGÜN 41506612274 30.10.1949 05445249437
6 Şakir YET 21011294751 07.03.1956 05354411731

 

HACIPİR MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Mustafa KİBAR 26072126714 02.04.1952 05367279642
2 Fatih Mehmet TURAN 45817467912 03.05.1979 05438494183
3 İsmail Hakkı AKACIK 29723004478 03.11.1953 05363592979
4 İsmail SARAÇ 26483112344 02.04.1965 05424774404
5 Hasan SÜREK 47014428000 10.01.1955 05324059385
6 Bekir ACIMAZ 53908198980 09.04.1947 05434957188

 

 

 

HARSAT MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Ali B.PAZVANTCIOĞLU 57598075286 01.11.1959 05445828797
2 Mahmut SALMAN 17237420556 29.09.1960 05426633406
3 İsmail KÜÇÜKCİNGÖZ 36070792880 07.01.1958 05423373133
4 Abdullah SULUMAK 22088259040 15.02.1948 05362935554
5 Ali KÜÇÜKZOPA 38605708366 01.11.1957 05442877778
6 Mahmut DEMİR 50116323562 25.03.1952 05424318893

 

HOCAFAKI MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Hasan Hüseyin BAĞIŞ 15020494364 01.04.1952 05469774210
2 Nurdoğan ELMACI 32287919270 05.05.1964 05433543788
3 Salih KÜÇÜKCIĞA 26147123614 15.12.1951 05364236750
4 İbrahim AŞIK 24002195182 31.01.1950 05455216041
5 Hüseyin ÇEVLİKLİ 27281085878 02.03.1953 05336105517
6 İsmail BÜYÜKBEKTAŞ 27128090942 01.10.1950 05322451452

 

HOCAİMAT MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 İsmail GÜRLÜK 15056493362 01.10.1950 05423416916
2 Mustafa KESEN 49846334078 09.03.1958 05368304162
3 Yılmaz BEYRANCI 31411948056 31.01.1961 05442322687
4 Kamil KURTÇUOĞLU 11078625774 11.08.1950 03663130997
5 Ömer Faruk KAYIKCI 17162423028 14.03.1947 05433382634
6 İsmail GÖVERCİKLİ 53119234546 02.04.1947 05366136419

 

İBNİSELİM MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Erol KESİM 27005095626 1968 05377300680
2 Salih HAZAR 29417015278 02.06.1969 05322139056
3 Niyazi SÜREN 19394348810 1959 05442311369
4 Celal DEMİRCİOĞLU 23210221430 1964 05367712426
5 Bayram BAYAR 18212388250 1966 03663136017
6 İsmail NAMLI 29066026922 1960 05422608709

 

İLYASBEY MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Mehmet ERKARAGÜLLE 38686705698 06.05.1959 05378901902
2 Sadık SAĞDİKİCİ 45781469004 20.09.1956 05442280791
3 Metin KAPLAN 23431581726 01.04.1962 05446683762
4 Cafer BIÇAKCI 16933823982 05.02.1962 05443228257
5 Sadık ÖZDEMİR 30985354300 15.10.1960 05443137397
6 Emin ACAR 51319284698 15.12.1954 05362194816

 

 

KARGI MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Nuri OYMACI 23063226408 17.08.1955 05325644284
2 Aliosman KIBIŞOĞLU 38689705466 01.06.1972 05326584738
3 Mehmet KAHYAOĞLU 23753203320 01.03.1953 05443133715
4 Enver KALFA 21686272352 03.12.1955 05356483994
5 Hasan KÜTÜK 56731104074 29.01.1979 05444420147
6 Ali URKAYA 18107391662 24.08.1963 05312569797

 

KARŞIYAKA MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 İsmail ILGAZ 52132257388 01.04.1965 05324201493
2 Arif ÇOLAK 10538644034 05.04.1962 05366482856
3 Celal KURT 26234121236 01.01.1970 05376331245
4 Raşit ÇİÇEK 46783435684 25.12.1950 05399876076
5 Şevket ÇETİN 50113324616 04.12.1952 05445069430
6 Ali USTA 48847366804 01.08.1977 05354830264

 

KUZYAKA MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Selahattin ÇAKAR 53731204858 15.03.1954 05363291407
2 İsmail BAĞLI 54586176338 01.03.1950 05334977509
3 Kadir DAĞLIOĞLU 54640174584 01.01.1971 05458459038
4 İsmail KİBİR 54199189220 18.06.1954 05323272867
5 Hüseyin SAYAR 53827201648 14.02.1949 05353475226
6 Yaşar TAMŞERBETCİ 54226188332 22.09.1969 05376513293

 

MİMARSİNAN MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Adnan AKKAYA 21083292434 20.11.1966 05413132746
2 Esat KÜÇÜKCIĞA 26141123842 30.10.1955 05355594310
3 Mehmet KÜÇÜKATABİNEN 22757236600 19.09.1957 05373811014
4 Seyfi BEKTAŞ 58279052480 15.03.1956 05416297530
5 Sait AYTAÇ 50065926300 05.02.1953 05326843893
6 Halil ORTA 24929164186 01.03.1954 05442317112

 

PINARBAŞI MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Mustafa ÇİLOĞLU 19892332052 07.01.1955 05326885729
2 Mustafa GÜLENÇ 17558410540 05.10.1940 05313333064
3 Yaşar BOYNER 18299385296 05.02.1940 05436412501
4 Nejat KASTAMONULUGİL 45400481882 10.08.1947 05379344172
5 Muhittin ÇEKİRGE 18881355842 09.05.1940 05399264339
6 Ahmet DÜLGER 36418781200 02.01.1955 05333759298

 

 

 

ŞEH MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Adnan KILIÇ 54181189412 10.10.1963 05358632706
2 Fevzi ÇETİNTAŞ 07252753644 15.10.1950 05354584479
3 Mehmet Sait YAYGICI 21491278846 01.12.1958 05366577037
4 Hatice YAYGICI 21485279064 02.02.1959 05452693224
5 Engin EKERCİ 27692072576 10.10.1976 05364807123
6 Veysel FİDE 56362116538 11.06.1956 05354584302

 

ŞEHREKÜSTÜ MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Mehmet Hakan DEMİREL 54040193994 25.12.1965 05356105336
2 Mahmut KÜÇÜKTUZSUZ 35389815440 11.05.1950 05364923245
3 Murat AÇIKGÖZOĞLU 30058986414 29.09.1963 05357963758
4 İsmail AŞIK 23981195862 01.12.1963 05439687172
5 Ali CANLI 55927130934 01.01.1954 05428410752
6 Hasan TAŞ 29977996222 04.07.1961 05356447621

 

YAVUZ SELİM MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Hüseyin KARAMAN 39637673868 09.10.1959 05362347226
2 Suat YERLİOĞLU 45184488978 01.07.1963 05435444363
3 Yaşar SAK 57958063632 15.01.1969 05363508124
4 Şevki DEMİROĞLU 38950696714 20.02.1963 05359283599
5 İsmail İMREN 18113392042 01.11.1951 05442430635
6 Recep TAVLA 27338084274 15.12.1942 05379506591

 

YUNUS EMRE MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Aydın ÖZDEMİR 30592367410 02.02.1977 05354161213
2 Murat KOCA 15343875758 01.02.1959 05366034475
3 Hüseyin SOLAK 15449480566 27.05.1964 05469338704
4 İsmail KARABUDAK 49195355236 06.06.1962 05368394310
5 Mustafa HASAR 20405315134 15.11.1976 05375289886
6 Uğur AKTAŞ 52852233808 01.02.1959 05364086823

 

isimli ve unvanlı kişilerin “Bilirkişi” olarak tespitine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.