TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

 

Karar Sayısı       : 33

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca; bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyesinin gizli oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendinde “her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere Belediye Encümeninin 5 (beş) kişiden teşekkül ettirileceği” hükmü uyarınca, meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyelerinin seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde;

Encümen Üyesi               : Mustafa MOLA      (14 Oy) (oy birliği)

Encümen Üyesi               : Tekin SÜZÜK        (14 Oy) (oy birliği)

Encümen Üyesi olarak seçilmelerinin ve görev yapmalarının tasvibine karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

 

Karar Sayısı       : 34

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun üye sayısı ve süresinin tespiti ile üyelerin açık oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinde; “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerden plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur ve İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 üyeden teşekkül ettirilmesine (3 MHP – 2 AKPARTİ) ve bir yıl süre ile görev yapmalarına,  Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi için yapılan açık oylama neticesinde;

Plan ve Bütçe Komisyona;

1-Hasan ATICI, 2-İsmail ÖLMEZ, 3-Ahmet ÖZELMACI,

4-Ceylan ASLAN, 5-İsmail YAVUZ

Meclisin oy birliği ile seçilmelerinin,

 

İmar ve Bayındırlık Komisyona;

1-Mustafa MOLA, 2-Nafiz TEKELİ, 3-Rahman ÇALIKUŞUGİL,

4-Orhan CIĞA, 5-Fatih DOĞRAMACI

Meclisin oy birliği ile seçilmelerinin tasvibine Meclisin oybirliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi

 

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

 

Karar Sayısı       : 35

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 17 Mart 2006 gün ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan “Belediye ve Belediyeye Bağlı Kuruluşların 2019 Yılı Faaliyet Raporu” Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Başkanı tarafından hazırlanıp Meclisin tasvibine sunulan 2019 Yılı Faaliyet Raporu ve mali tablo eki okunduktan sonra yapılan müzakerelerin tamamlanması neticesinde, faaliyet raporu Meclisin tasvibine sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanının 2019 Yılı Faaliyet Raporu Meclisin oy birliği ile tasvip edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

 

Karar Sayısı       : 36

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince; Belediyemiz 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının incelenerek karara bağlanması ile ilgili Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanılarak Encümene sevk edilen ve Encümence de incelenip görüşülerek 16.04.2020 tarih ve 75 sayılı kararıyla tasvip edildikten sonra Meclise tevdii edilen Belediyemizin 2019 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri Kanun ve Mevzuatta uygun şekilde tanzim edilmiş olduğu ve yapılan incelemede tanzim edilen cetvellerde her hangi bir noksanlık veya hataya rastlanmadığı ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 48. Maddesi hükümleri uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş olduğu anlaşıldığından; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Tosya Belediyesi 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

 

Karar Sayısı       : 37

 

 

 

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye istinaden, geçici süre ile faaliyetini durduran ve ekonomik açıdan mağdur olan Belediyemiz mülklerinde kiracı olan esnaflarımızdan 2020 Mali Yılı 2. Döneme tekabül eden Nisan-Mayıs-Haziran dönemlerine ait kira bedellerinin alınmaması ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye istinaden, Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için geçici süre ile faaliyetini durduran ve ekonomik açıdan mağdur olan esnaflara kolaylık gösterilmesi ve bu süreci atlatmalarına destek olunması amacıyla; Belediyemiz mülklerinde kiracı olarak ticaret ile iştigal eden ve vergi mükellefi olan esnaflarımızdan 2020 Mali Yılı 2. Döneme tekabül eden Nisan-Mayıs-Haziran dönemlerine ait kira bedellerinin alınmamasına Meclisin oy birliği karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

 

Karar Sayısı       : 38

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 1311 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı olan ve içerisinde su kuyusunun bulunduğu taşınmazı 26.09.2019 tarihinde 5 yıllığına kiralayan Genç Başak Toprak San. ve Tic. Ltd. Şti. Koronavirüs salgını nedeniyle tesisi faaliyete geçiremediğinden, 2020 Yılı kira bedeli olan 5.355,00 TL nin alınmaması ile ilgili talebine istinaden, 2020 Yılı kirasının alınıp alınmayacağı hakkındaki Tahakkuk Tahsilat Servisi müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesinde 1311 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı olan ve içerisinde su kuyusunun bulunduğu taşınmazı 26.09.2019 tarihinde 5 yıllığına kiralayan Genç Başak Toprak San. ve Tic. Ltd. Şti. Koronavirüs salgını nedeniyle tesisi faaliyete geçiremediğinden, 2020 Yılı kira bedeli olan 5.355,00 TL nin alınmamasını talep etmiş ise de; Belediye Meclisinin“Belediyemiz mülklerinde kiracı olarak ticaret ile iştigal eden ve vergi mükellefi olan esnaflarımızdan 2020 Mali Yılı 2. Döneme tekabül eden Nisan-Mayıs-Haziran dönemlerine ait kira bedellerinin alınmamasına” diye alınan ve bir önceki karar olan 37 sayılı Meclis Kararı baz alınarak; Genç Başak Toprak San. ve Tic. Ltd. Şti.nden de 2020 Yılı kirasından bir döneme tekabül eden (3 ay) ¼ oranında kirasının alınmamasına Meclisin oy birliği karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

 

Karar Sayısı       : 39

 

 

 

Belediyemizin yaşamış olduğu nakit sıkıntısı nedeniyle ödenemeyen SGK personel sigorta primleri, vergi, elektrik ödemeleri, doğalgaz ödemeleri, telefon ödemeleri ve diğer resmi kurumlara olan ödemeler ile piyasaya olan borç ödemelerinden oluşacak herhangi vergi, resim, harç, icra masrafı, gecikme zammı ve gecikme faizi ödemelerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanabilmesi için Meclis Kararı alınması ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin yaşamış olduğu nakit sıkıntısı nedeniyle ödenemeyen SGK personel sigorta primleri, vergi, elektrik ödemeleri, doğalgaz ödemeleri, telefon ödemeleri ve diğer resmi kurumlara olan ödemeler ile piyasaya olan borç ödemelerinden oluşacak herhangi vergi, resim, harç, icra masrafı, gecikme zammı ve gecikme faizi ödemelerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Meclisin oy birliği karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

 

Karar Sayısı       : 40

 

 

 

İlçenin Yunus Emre (Dilküşah) Mahallesi, Kastamonu Caddesinde tapunun 36 pafta, 294 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Fadime ABALOĞLU isimli şahsın, bahse konu parselin mevcut uygulama imar planında çoğu kısmı imar yoluna gittiğinden, 80,00 m2 lik kullanım alanı kaldığı için taşınmaza yapı yapılamaz hale gelmiş olup, söz konusu alanda imar tadilatı yapılarak, kullanım alanının 110 m2 ye çıkartılması ve masraflarının belediye tarafından karşılanması ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yunus Emre (Dilküşah) Mahallesi, Kastamonu Caddesinde ilçe imar planının F32d22d1a paftasında Y=588800-588900 X=4543200-4543400 koordinatları arasında kalan ve tapunun 36 pafta, 294 ada, 22 parsel numarasında Fadime ABALOĞLU adına kayıtlı taşınmaz mevcut uygulama imar planında çoğu kısmı imar yoluna gittiğinden, cephe şartları yapılaşmaya uygunsuz hale gelmiştir. Ekli krokide mavi ile taralı olarak gösterildiği şekilde parselin genişletilerek, imar tadilatı ile yola terk masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere imar tadilatının yapılması için ÖN İZİN verilmesine Meclisin oy birliği karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

Karar Sayısı       : 41

 

İlçenin Kargı Mahallesinde tapunun 19 pafta, 220 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Mehmet Mustafa KOÇKAN’ın bahse konu parselin cephesi bulunduğu yoldaki 63 parsel tarafında oluşan imar çizgisinin düzeltilmesi ile ilgili talebine istinaden, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftalarının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Kargı Mahallesinde ilçe imar planının F32d21c2d paftasında X=4543100-4543200 Y=587500-587600 koordinatları arasında kalan ve tapunun 19 pafta, 220 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün batı köşesinde girinti olduğu gözükmektedir. Bu durum yolun sürekliliğini ve akıcılığını bozduğu ve parselin ön cephesi düz olmadığından diğer parsellere de düz geçişi engellediği görülmüştür. Parsel önündeki yaya yolunun 6 ila 8 metre arasında değiştiği tespit edilmiştir. Tadilat yapıldığı takdirde yol genişliğinin 7.00 metre altına düşmediği görüldüğünden, yolun akıcılığı ve sürekliliğini sağlayacak bu düzenleme cephe hatlarının düzgün oluşmasına da neden olacağından, alt yapı sorunlarını da giderecek ve kamusal fayda sağlayacaktır. Yapılan tadilat Mekânsal Planlı Alanlar Yönetmeliğinin, İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26. Maddesine ve Şehircilik ve Planlama İlkelerine uygun olduğundan;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d21c2d) (PİN) UİP 37932188 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

Karar Sayısı       : 42

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Kore Gazileri Sokak – 100. Yıl Caddesinde; tapunun 51 pafta, 376 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahiplerinden Cebeci Teknik Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından 375 ada, 84 parselden gelen imar hattında kırılma olduğu ve mimari estetiğin sağlanamadığı, ayrıca imar hattındaki kırılmadan dolayı yeni yapılacak inşaatın iki parsel sınırında kalan kısmının da yola tecavüzlü gibi görüneceği bahisle, söz konusu yerde imar planı tadilatı yapılması ile ilgili talebine istinaden, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftalarının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Kore Gazileri Sokak – 100. Yıl Caddesinde ilçe imar planının F32d21c2d paftasında X=4542700-4542800 Y=587600-587700 koordinatları arasında kalan ve tapunun 51 pafta, 376 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün mevcut cephe hatları ve mülkiyet sınırları gözetilerek yapılacak ufak yol kaydırması ile hatlar arası örtüşmeyi sağlayan, imar uygulaması sorunlarını gideren cephe kırıklarını düzeltecek olan bu değişikliğin her açıdan kamusal fayda sağlayacağı düşünüldüğünden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d21c2d) (PİN) UİP 37506524 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

 

Karar Sayısı       : 43

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun 1803 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Kartallar Orman Ürünleri İnş. Ve Taah. İşl, San. Tic. Ltd. Şti. adına Veysel KARTAL isimli şahsın, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, talep edilen alanda iki ayrı talep daha olduğundan, Belediye Meclisince taleplerin sonucu beklensin diye görüşülmesi ertelenmişti. Bundan önceki iki talebe de Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından uygun görüş verilmediğinden, söz konusu talep doğrultusunda imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun 1803 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Kartallar Orman Ürünleri İnş. Ve Taah. İşl, San. Tic. Ltd. Şti. adına Veysel KARTAL isimli şahıs tarafından, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talepte bulunulmuş ise de; söz konusu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılmış, ancak yapılan uygulama idare mahkemesi kararı ile iptal edilmiş olup, mahkeme kararına istinaden mevcut alanda yapılan 18. Madde uygulamasının geri dönüşümü yapılarak, yeniden 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılacağından ve uygulama sonrasında mevcut parsellerin cephe ve derinlik şartları değişebileceğinden, imar tadilat talebi ile ilgili konunun 18. Madde çalışmalarından sonra değerlendirilmesine Meclisin oy birliği karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

 

Karar Sayısı       : 44

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu Caddesi üzerinde tapunun 1812 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Ercanlar Beton İnş. Madencilik Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. adına İsmail ERCAN isimli şahsın, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu Caddesi üzerinde ilçe imar planının F32d22d4d, G32a02a1a, G32a01b2b ve F32d21c3c paftalarında, Y=588300-588500, X=4541100-4541200 koordinatları arasında tapunun 1812 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Ercanlar Beton İnş. Madencilik Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. adına İsmail ERCAN isimli şahıs tarafından, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talepte bulunulmuş ise de; söz konusu alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılmış, ancak yapılan uygulama idare mahkemesi kararı ile iptal edilmiş olup, mahkeme kararına istinaden mevcut alanda yapılan 18. Madde uygulamasının geri dönüşümü yapılarak, yeniden 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılacağından ve uygulama sonrasında mevcut parsellerin cephe ve derinlik şartları değişebileceğinden, imar tadilat talebi ile ilgili konunun 18. Madde çalışmalarından sonra değerlendirilmesine Meclisin oy birliği karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

 

Karar Sayısı       : 45

 

 

 

İlçenin İbniselim Mahallesi, Gülnur Sokakta mevcut uygulama imar planının F32d21d2c paftasında, B-3 Yapı Nizamında, MESKEN sahasında, 1651 ada, 11 parsel numarasında mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı 200,00 m2 lik müstakil arsanın satışını talep eden Erdal YAYLACI isimli şahsın talep dilekçesine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin İbniselim Mahallesi, Gülnur Sokakta mevcut uygulama imar planının F32d21d2c paftasında, B-3 Yapı Nizamında, MESKEN sahasında, 1651 ada, 11 parsel numarasında mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı 200,00 m2 lik müstakil arsanın satışını talep eden 28739037548 T.C. Kimlik Numaralı Erdal YAYLACI isimli şahsın talebine istinaden; 1651 ada, 11 parsel numarasında mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı 200,00 m2 yüzölçümlü söz konusu arsanın satışı için bedel takdirinin yapılmak üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havalesine ve 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulü ile satışını yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

 

Karar Sayısı       : 46

 

 

 

Çatma Mahallesi İsimsiz-1 Sokak olan sokak isminin Şehit Ömer Halisdemir Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili Cemal PİRİZOĞLU isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Çatma Mahallesi İsimsiz-1 Sokak olan sokak isminin Şehit Ömer Halisdemir Sokak olarak değiştirilmesi ile ilgili Cemal PİRİZOĞLU isimli şahıs talepte bulunmuş ise de; İlçemiz genelinde ASELSAN tarafından Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ile yapılan numarataj çalışmaları sonucu, sistem geçiş aşamasında çoğu cadde ve sokak sisteme hatalı olarak tanımlanarak parçalanmış ve 1-2-3 gibi uzantılar alarak yeni cadde ve sokakların oluşmasına neden olmuştur. Söz konusu sokak ismi de bunlara bir örnek olup, 05.12.2019 Gün ve 118 sayılı Meclis Kararına istinaden, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü hatalı olan cadde ve sokak isimlerinin düzeltilmesi için ilçemiz genelinde çalışma yaptığından, söz konusu sokak isminin de ilçemiz genelinde yapılan sokak ve cadde isimlerinin düzeltilmesi aşamasında değerlendirilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

 

Karar Sayısı       : 47

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Osmanlı Caddesinde tapunun 30L IIIa pafta, 1475 ada, 9 parsel numarasında Tosya Seda Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı 2.265,45 m2 lik gayrimenkulün 0,4/1,60 lejantlı alanda, ada bazı emsal uygulamasına geçilmesi ile ilgili taleplerine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Osmanlı Caddesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21C3B paftasında X=4542300-4542400 Y=588100-588200 koordinatları arasında kalan ve tapunun 30L IIIa pafta, 1475 ada, 9 parsel numarasında Tosya Seda Yapı Malz. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı 2.265,45 m2 lik gayrimenkulün 0,4/1,60 lejantlı alanda, ada bazı emsal uygulamasına geçilmesi ile ilgili taleplerine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

 

Karar Sayısı       : 48

 

 

 

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi Sağlık Sokakta tapunun 1919 ada, 1 ve 4 parsel numarasında kayıtlı MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM ALANI Lejantlı alanda bulunan taşınmazların 10-20-25 ve 30 olan çekme mesafelerinin 5,00 metreye düşürülmesi ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazılı taleplerine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesi Sağlık Sokakta 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21C2D-F32D21C3B paftalarında X=4542500-4542700 Y=588000-588800 koordinatları arasında kalan ve tapunun 1919 ada, 1 ve 4 parsel numarasında kayıtlı MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM ALANI Lejantlı alanda bulunan taşınmazların 10-20-25 ve 30 olan çekme mesafelerinin 5,00 metreye düşürülmesi ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazılı taleplerine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 01 / 07 / 2020

 

Karar Sayısı       : 49

 

 

 

010-15 K.K. no’lu Tosya-Kastamonu yolunun 23. Km sinde bulunan ve yapımı devam etmekte olan Yapraklı Kavşağının sulama suyunun belediyemiz tarafından karşılanıp karşılanmayacağı ve çalışmalar tamamlandıktan sonra, peyzaj alanları bakımının protokolle belediyemize devredilmesi ile ilgili Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yazısına istinaden, Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda; 010-15 K.K. no’lu Tosya-Kastamonu yolunun 23. Km sinde bulunan ve yapımı devam etmekte olan Yapraklı Kavşağının peyzaj düzenleme işleri esnasında peyzaj alanının sulanabilmesi için kavşakta tarafınızca kurulacak olan otomatik sulama sisteminin sulama suyunun belediyemiz tarafından karşılanmasına ve kavşak ile ilgili su tesisatının döşenmesi, yeşil alanlarının ve peyzajının yapım ve çalışmalar tamamlandıktan sonra, peyzaj alanlarının bakımının ise Kurumunuz tarafından yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.