Plan ve Raporlar 2022 Faaliyet Raporu

Değerli Meclis Üyelerimiz;

Belediye Başkanlıklarınca her yıl bir önceki yıla ait faaliyet raporu düzenlenerek meclis onayına sunulmaktadır. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 17 Mart 2006 tarihinde yürürlüğe giren, “Faaliyet Raporu Hazırlama Yönetmeliği Usul ve Esaslarına” uygun olarak hazırlanması yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucunda sizlerin teveccühü ile geldiğimiz makamda dördüncü yılımızı tamamladık. 2022 Yılı faaliyetleri incelendiğinde görülecektir ki ilçemizin altyapı ve üst yapı ile ilgili tüm sorunlarına el attık ve büyük bir gayretle çalıştık. Bu hizmetleri verirken bütçemizin gelir ve gider dengesini de gözettik.

Bilindiği üzere Tosya Kastamonu’nun en büyük ilçesi konumundadır. Elimizdeki mevcut imkânların rasyonel değerlendirilmesi, faaliyetlerin yürütülmesinde önceliklendirmelerin yapılması ile gereksiz harcamalar önlenmiş ve halkımızın memnuniyet derecesi yükseltilmiştir. Diğer yandan dünya ticaretinin en önemli güzergahlarından olan Tarihi İpek Yolu’nun günümüzde de avantajlarını şehrimizin yaşamasının mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu güzel ve her anlamda avantajlı coğrafyada yaşayan hemşerilerimize hizmetin en kalitelisini sunmak ve Tosya’yı örnek bir şehir haline getirmek amacıyla çalışmalarımızı her geçen gün arttırarak sürdürüyoruz. İhale edilip yapımına başlanan Otobüs Terminali, Galericiler Sitesi, Çocuk Trafik Eğitim Parkuru, Hayvan Pazarı, Mezbahane Yapımı ve içme su arıtma tesisinin kurulması, altyapı çalışmaları, temizlik çalışmaları, yol ve kaldırım yapımı ve iyileştirmeleri, ilçemizdeki park ve yeşil alanların çoğaltılması, bu yerlerin bakımı ve kontrol altında tutulması çalışmalarımız arasında sayılabilir.

“Üretken Belediyecilik” ve “Hep Birlikte Yöneteceğiz” anlayışı ile Tosya Belediye Başkanlığımız üstlendiği misyon ve hedeflediği vizyonu başarıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

 

 

Volkan KAVAKLIGİL

Belediye Başkanı

A-MİSYON VE VİZYON

 

 • Misyonumuz: Belediye hizmetlerini; estetik, ergonomik, ekonomik (3 E Kuralı); kararlı, kontrollü, kârlı (3 K Modeli) kavramlarına uygun olarak, planlamak, yürütmek, izlemek ve değerlendirmek.

 

 • Belediyemizde kalite ilkelerine bağlı kurumsal bir yapı oluşturarak, halkın mutluluk kaynağı bir kurum olmak ve Tosya ilçesini Kastamonu’nun en rahat yaşam bölgesi haline getirmek…

 

 • Vizyonumuz: Her zaman ve her durumda; nitelikli personel, çağdaş bilgi, teknolojik donanım, kaliteli hizmet, güçlü kurum… Tosya Belediyesi…

 

 • İlkelerimiz:
 1. Hızlı, zamanında ve nitelikli hizmet sunulur.
 2. Kurum yöneticilerine ihtiyaç duyulan her an ulaşılabilir.
 3. Teknolojik araç ve gereçler en üst düzeyde kullanılır.
 4. Nitelikli, güler yüzlü ve meslekî deneyime sahip personel çalışır.
 5. Ahlaki değerlere önem verilir.
 6. Sürekli ve planlı gelişim esas alınır.
 7. Hizmetler; izlenir, değerlendirilir, raporlandırılır ve sonuçları kamuoyuna duyurulur.
 8. Çağdaş dünyadaki gelişmeler dikkate alınır.
 9. Doğal, kültürel ve tarihi dokunun korunmasına özen gösterilir.
 10. Temizlik, düzenlilik, zarafet ve nezaket kurallarına uyulur.

 

 • Değerlerimiz:
 1. Estetik, ergonomik, ekonomiklik
 2. Güleryüz ve zariflik
 3. Çağdaş hizmet anlayışı
 4. Demokratik kurum kültürü
 5. Hoşgörü ve diyalog
 6. Kalite ve planlılık
 7. İşbirliği ve dayanışma
 8. Sosyal belediyecilik
 9. Etik değerlere bağlılık

 

 

B-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Tosya Belediyesi;

 1. Halka açık yerlerde katı atık ve diğer temizlik hizmetlerini yürütür.
 2. Sağlıklı, yaşanabilir ve temiz, bir çevre için çalışır.
 3. Yeşil alan tesis eder, park ve bahçe ile ağaçlandırma yapar.
 4. Zabıta hizmetlerini yürütür.
 5. İmar planları yaparak şehir düzenini korur.
 6. İnşaat ve tadilatları denetler, ruhsat verir.
 7. İlçe sakinlerinin ortak gereksinmelerini karşılayacak her türlü çalışmaları yürütür.
 8. Bulvar ve anayollar dışındaki sokak ve yolların bakım-onarımını yapar ve harcamalara katılır.
 9. Semt pazarları yapar, halkın ucuz ve kaliteli mal edinmesine yardımcı olur.
 10. Belediye gelirlerini kanuni yükümlülüklere uygun olarak toplar ve etkin biçimde kullanılmasını sağlar.
 11. Sosyal, kültürel, sanat, eğitim, spor, turizm ve tanıtım hizmetlerinde bulunur.
 12. Kültür- tabiat varlıklarının korunmasına öncülük eder.
 13. Diğer kamu kurumlarının görev sahasına girmeyen mali ve müşterek tüm kamu hizmetlerini yürütür.

 

 

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

Meclis Çalışmaları: Belediye Meclisi 2022 Mali Yılı içerisinde 12 olağan ve 1 olağanüstü toplantı yaparak Meclise havale edilen 115 adet evrakı karara bağlamıştır. Meclisçe alınan bu kararların tamamı Kaymakamlık onayından sonra uygulamaya konmuştur.

Encümen Çalışmaları: Belediye Encümeni Kanunlar ile verilen yetki doğrultusunda 2022 yılında 41 oturum yaparak, Encümene havale edilen 269 adet dosyayı görüşüp karara bağlamıştır. Encümence alınan bu kararlar en kısa zamanda gereği yapılmak üzere ilgili servislere havale edilmiş ve sonuçlandırılmasına çalışılmıştır.

Genel Evrak İşleri: Dâhilden ve hariçten 2022 yılı içerisinde Belediyemize 7563 adet resmi evrak ve özel dilekçe gelmiş, gelen bu evraklar ve dilekçeler kayda geçirilerek gereği yapılmak üzere ilgili servislere havale edilmiş ve gereken işlemler ikmal edilmiştir.

Belediyemiz iş ve hizmetleri gereği 463 adet resmi evrak kayda geçirilmek suretiyle zimmet ve posta ile ilgili makam ve dairelere gönderilmiştir.

Dilekçe Kayıt: Vatandaşlarımızdan 2578 kişi şahsi ve genel işler, ayrıca belediyemizden bekledikleri hizmetler ile ilgili olarak dilekçe ile müracaatta bulunmuş, yapılan bu müracaat dilekçeleri kayda geçirilip, gereği yapılmak üzere ilgili birimlere havale edilerek, Kanunlar ve Mevzuat hükümleri doğrultusunda ve Belediyemizin imkânları ölçüsünde talep ve isteklerin yerine getirilmesine çalışılmıştır.

İlan ve Reklam İşleri: Belediyemiz hoparlörü ile ilan edilmek üzere dâhilden ve hariçten 61 adet ücretli, 73 adet ücretsiz olmak üzere toplam 134 adet Resmi İlan gelmiş ve Belediyemiz yayın cihazı ile halkımıza duyurulmuştur. Yine 45 adet ücretsiz özel ilan Belediyemiz yayın cihazı ile halka duyurulmuş olup, bundan başka 91 adette Belediyemiz ve Meclis çalışmalarına ait ilan yapılmıştır. Bu ilanlara ait ilan tutanaklarının 55 âdeti ücretli, 68 adet ise ücretsiz ilanlara aittir. Özel Ücretsiz 7, Resmi Ücretli 11, Resmi Ücretsiz 63 ve Belediyemiz Tutanağı olarak 27 olmak üzere toplam 108 adet İlan Tutanağı kesilmiştir. Ayrıca cenaze ilanları Belediyemiz hoparlörü ile yapılarak, bu ilanlardan ücret alınmamıştır.

 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 • GENEL BİLGİLER

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

     

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi amir, memur ve hizmetli ile 4857 sayılı İş Kanununa ve Toplu İş Sözleşmesine göre çalışan daimi ve geçici işçilerin hizmet şartlarını niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak ve sorumluluklarını yürüten birimdir. Personelin işe alınması, sınıflandırılma, derece terfileri, kademe ilerlemeleri memurların hak ve yükümlülükleri, disiplin işlemleri, nakil görevlendirmeler, rapor ve izin işlemleri, emeklilik, istifa ve kayıt kapama işlemleri, askerlik, pasaport, öğrenim değişikliği ve hizmetlerin birleştirilmesi ve gerektiğinde iş akitlerinin fesh-i gibi işlemler yapılmaktadır.

Müdürlüğümüz, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile verilen yetkileri kullanmaktadır.

İlçenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi Belediye Meclisinin kararıyla olur.

Belediyemiz, 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine dayanılarak, 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin D-9 grubunda yer almaktadır.

 

2-SUNULAN HİZMETLER

 

Belediye de çalışan tüm çalışanların Belediye ye giriş ve çıkışlarını kontrol altına almak ve bunu bir disipline bağlamak için personel takip cihazları ile Belediyemiz de çalışan Memur, İşçi ve Belediye Şirket Personellerinin dijital Belediye kimlik kartları Müdürlüğümüz tarafından basılmakta olup,  personel takip cihazlarından giriş ve çıkışların bu kartlarla yapılması sağlanmakta olup, bakım, onarım ve güncelleştirmeleri Bilgi İşlem Servisi tarafından yapılmaktadır.

Belediyemizin muhtelif birimlerinde yaz dönemlerinde Üniversite öğrencilerine ücretsiz staj yaptırılmıştır.

Ayrıca Müdürlüğümüzü ilgilendiren konularda diğer servislerle yazışmalar yapılmış ve günlü evraklara cevap verilmiştir.

 

3-KADRO VE PERSONEL DURUMU

 

TOSYA BELEDİYESİ

TEŞKİLAT KADROSU

 

KADRO                                                        :

Memur Sayısı                                                            : 27

Sözleşmeli Personel Sayısı                                        : 3

Daimi İşçi Sayısı                                                       : 52

TOSBEL Şirket Sayısı                                              : 153

 

GENEL TOPLAM                                                 : 235

 

 

 

 

 

A-MEMUR

Belediyemizde, 5393 sayılı Kanunun 49. maddesine istinaden, “22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereğince,

Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih ve 61 sayılı kararı ile norm kadro olarak 128 memur ve 64 adet işçi kadrosu ihdas edilmiştir.

İdaremizde 31.12.2022 tarihi itibariyle, 128 adet mevcut memur kadrosunun 27 adeti dolu, 101 adeti ise boş bulunmaktadır. Yine Belediyemizde 3 adet Sözleşmeli Personel ile birlikte, 1 adet Kısmı Zamanlı Sözleşmeli Avukat görev yapmaktadır.

2022 yılında belediyemizde bir kişi 657 DMK 92. maddesine istinaden uzman çavuşluktan istifa edip belediyemizde boş bulanan Zabıta Memuru kadrosuna, bir kişi Tekniker kadrosuna 1 sözleşmeli personel atanmıştır.

 

B-DAİMİ İŞÇİ

Norm Kadro Uygulaması ve 5620 sayılı Kanun hükümleri uyarınca; Daimi işçi kadromuz 64 adet olup 31.12.2022 tarihi itibariyle Belediyemizde daimi işçi olarak 52 kişi çalışmaktadır. Yasa gereği çalıştırmak zorunda olduğumuz engelli işçi sayısı 2 kişi olup, halen belediyemizde 2 engelli personel çalışmaktadır. Eski hükümlü olarak ise 2 kişi çalıştırma zorunluluğumuz olup, Belediyemizde 1 eski hükümlü istihdam edilmektedir.

İdaremizde 31.12.2022 tarihi itibariyle, Daimi İşçi kadrosunda toplam:52 işçi personel çalışmaktadır. Bu kadrolar, herhangi bir şekilde boşalması (emeklilik vb.) halinde Belediye Meclis kararı ile işçi norm kadro sayısı olan 64’e düşünceye kadar iptal edilmektedir.

 

 1. ŞİRKET PERSONELİ

Belediyemiz Hizmet Birimleri emrinde Tosbel Personel Şirketimizde 31.12.2022 tarihi itibariyle şirket personeli olarak 153 personel görev yapmakta olup;

2022 yılı içerisinde 3 kişi emekli olmuş, 1 kişi işten çıkartılmıştır.

 

 1. TYP (TOPLUM YARARINA PROJESİ)

Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Toplum Yararına Programı kapsamında 2022 yılında Belediyemizde proje uygulanmamıştır.

 

4-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

2022 yılı içerisinde, 235 personel için; memur, sözleşmeli personel, daimi işçi, Tosbel (Şirket Personeli) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile sağlık taramaları vb. işlemler gerçekleştirilmiştir.

 

MÜDÜRLÜĞÜN AMAÇ VE HEDEFLERİ

 

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak, görev ve hizmet alanlarımıza giren konularda kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince en iyi hizmeti sunmak ve personelimizi en iyi şekilde yetiştirmektir.

 

Temel Politikalar ve Öncelikler

Temel Politika ve öncelik olarak da halka hizmet odaklı ve halka hizmet için insan yetiştirmek ve insan yetiştirmek olacaktır. Hedeflerimiz arasında insana önem veren bir Belediyecilik anlayışı içinde olunacaktır. Stratejik Planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak.

 

Birimimiz norm kadro esaslarına uygun olarak 1 müdür, 1 memur ve 2 adet işçiden oluşmaktadır. Belediyemizin diğer birimlerinde çalışan personellerin özlük hizmetlerini yürütmektedir. Bunun yanında hizmet içi eğitim programları düzenlenmekte personelin eğitilmesi sağlanmakta, yıllık çalışma raporları yıllık olarak yapmış olduğumuz faaliyetlere ilişkin düzenli olarak tutulmakta, Başkanlık Makamınca istendiğinde sunulmaktadır.

 

Performans Sonuçları Tablosu

Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 • Personel istihdamı Bütçe ödeneklerine göre yapılmaktadır.
 • Bütçe ödenekleri % 40’ u aştığından istihdam kısıtlamasına gidilmektedir.
 • Personel ihtiyaçları Belediye Bütçesindeki gelir ve gider durumuna göre karşılanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

2022   MALİ YILI BÜTÇESİ      :

 

          Belediyemizin 2022 Mali yılı Gider Bütçesi 77.891.220,00.-TL tahmin edilmiş olup, yılı içinde 32.570.000,00.-TL ek bütçe yapılarak toplam bütçe 110.461.220,00.-TL olmuştur. Yıl içinde 101.690.891,56.-TL sarf edilmiş, 8.770.328,44-TL imha edilmiştir.

 

2022 MALİ YILI GELİRLERİ  :

 

2022 Mali yılı Gelir Bütçesi   110.506.220,00.-TL olarak gelir tahmini olmuştur. Geçen yıldan devreden 3.420.103,86.-TL Gelir tahakkuku ile yılı içinde 105.177.873,99.-TL Gelir tahakkuku olmak üzere toplam 108.597.977,85.-TL Gelir tahakkukundan; yılı içinde net gelir olarak 102.623.596.72-TL olarak gerçekleşmiştir. Tahsil edilemeyen 5.974.381,13.-TL Tahakkuk artığı Gelir 2022 yılına tahsil edilmek üzere devredilmiştir.

 

2022 MALİ YILI GİDERLERİ  :

 

2022 Yılı Gider Bütçesi Gelir Bütçesine denk olarak 77.891.220,00.-TL tahmin olup, yılı içinde 32.570.000,00.-TL ek bütçe yapılarak toplam bütçe 110.461.220,00.-TL olmuştur. Bu ödenekten 13.497.527,58 -TL‘si Personel Giderleri,  2.373.795,84.-TL’si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri53.586.437,07.-TL’si Mal Ve Hizmet Alım Giderleri, 1.632.929,10.-TL’si Faiz Giderleri, 1.815.732,07.-TL’si Cari Transferler, 28.784.469,90.-TL’si Sermaye Giderleri,  olmak üzere toplam 101.690.891,56.-TL harcama yapılmıştır.  8.770.328,44 -TL’si sarfiyata mahal olmayan ödenek olduğundan imha edilmiştir.

 

BANKA HESABI                            :

 

2021 Yılından 2022 Yılına 589.961,84.-TL nakit devri yapılmış, 2022 yılında bankaya yatırılan 136.078.744,02.-TL ile birlikte banka mevcudu 136.668.705,86-TL olmuştur. Yılı içinde 134.310.449,75.-TL bankadan giderler için çekilmiş ve 2022 mali yılına   2.358.256,11.-TL nakit olarak devredilmiştir.

 

 

 

EMANETLER HESABI                :

 

2022                     2022                  2023                                                                                        Yılında                       Yılında                  Yılına

 Hesabın Adı                    :                                   Emanete Alınan :    Ödenen:              Devir                                     

 

330-Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı                                    2.072.672.21TL                    262.494,01-TL                1.810.178,20-TL

 

333-Emanetler Hesabı                                                                     1.380.308,25-TL                    887.221,11-TL                 493.087,14-TL

 

360-Ödenecek Vergi ve Fonlar                                                       6.310.171,94.-TL                 2.502.013,70-TL             3.808.158,24.-TL

 

361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri                                    3.591.916,95-TL                 3.411.579,61-TL                  180.337,34-TL

 

362-Fonlar veya Diğer Kamu İdareleri Adına Alınan Emanetler       218.977,68.-TL                   205.937.83-TL                    13.039,85-TL

 

363-Kamu İdareleri Payları Hesabı                                                      224.572,22-TL                   178.038,57.-TL                  46.533,65-TL

 

190-Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı                                    35.974,64.-TL                      2.323.652,78.-TL             2.287.678,14-TL

 

 

BÜTÇE EMANETLER HESABI :

 

2022 Mali Yılından Bütçe Emanetlerine alınan 72.519.113,37.-TL’den ilgili kişi ve kuruluşlara yılı içinde 55.887.266,09.-TL ödenmiş olup, ödenemeyen 16,631.847,88.-TL 2022 yılında ödenmek üzere devir edilmiştir.

 

 

KİŞİ BORÇLARI HESABI           :

 

2022 yılında kişi borcu olarak 299.280,17.-TL Kişilerden Alacaklar Hesabına alınmış olup; 2022 yılında 299.280,17.-TL ‘si tahsil edilmiştir.

 

AVANS HESABI                            :

 

Hesabın adı                          :                           2022                        2022                                     2023 de

                                                                       Verilen Avans           Mahsup Edilen Avans       Mahsup Edilecek  Avans

 

 

160-İş Avans ve Kredileri Hesabı                       6.666.213,18-TL             6.666.213,18-TL                      –

 

162-Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı               398.012,93-TL                131.818,99-TL             266.193,94.-TL

 

165-Mahsup Dönemine Aktarılan                                      231.167,33-TL                      –                               231.167,33.-TL

Avans ve Kredileri Hesabı

 

KAMU YARARINA ÇALIŞAN İŞGÜCÜ İÇİN GELEN MİKTAR         :

 

2022 Mali yılı içinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Kamu yararına çalışan işgücü ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

            I- GENEL BİLGİLER

 

            A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

a-) Hizmet alanına giren planlama ve proje hizmetleri

b-) Yol, asfalt, köprü ve sanat yapıları yapım ve bakım hizmeti

c-) Bina ve muhtelif tesislerin yapım ve onarım hizmeti,

d-) Kum ocağı ve asfalt plentinin TSE –  İSO normları ile Bayındırlık İşleri Teknik Şartnamesine uygun üretiminin sağlanması,

e-) Yol, köprü, sanat yapıları, bina, tesisler, park, bahçe ve peyzaj çalışmaları yapılması,

f-) Hizmet alanına giren işlerin yaklaşık maliyet, metraj, ihale, geçici ve kesin hesap hizmetleri,

g-) Müdürlüğün idari, mali ve bütçe takibi ile yapılan hizmetlerin katılım paylarının tespiti ve hesaplama hizmetleri gibi asli görevlerini yapar ve yaptırır.

h-) Fen İşleri Müdürlüğünün temel görevlerini kapsayan yatırımların 1-3 ve 5 yıllık planlanması ile geçmişe yönelik yapılan hizmetlerin envanter çalışması,

ı-) İmar planı sınırları içerisindeki yolların açılıp, kumlanması,

j-) İhale hazırlık çalışmalarının yapılması,

k-) Teknik şartname hazırlanması,

l-) Teklif ve satın alma hizmetleri ile ödeme evraklarının tanzimlerinin yapılması,

 

B- Fen İşleri Müdürlüğüne İlişkin Bilgiler

      1- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

 • Bilgisayarlar : Yapılan çalışmaların envanterini tutmak için 7 adet
 • Haberleşme sisteminde kullanılan el telsizi 42 adet, Araç telsizi 7 adet, sabit merkez telsizi 1 adet, Telsiz rölesi 2 adet.
 • Araç ve İş Makinesi: Fen İşleri Müdürlüğünde bünyesinde yapılacak hizmetler için ;
 1. Kamyon : 7 adet
 2. Asfalt Distribütörü : 1 adet
 3. Asfalt (Sathi Kaplama) Kombi : 1 Adet
 4. Ekskavatör ve Kırıcı Uç : 1 adet
 5. Beko loader ve Kırıcı Uç : 1 adet
 6. Yükleyici Kepçe : 2 adet
 7. Greyder : 1 adet
 8. Dozer : 1 adet
 9. Dorse : 3 adet
 10. Silindir : 2 adet
 11. Forklift : 2 adet
 12. Arazi Aracı : 1 adet
 13. Transit Pikap : 1 adet
 14. Traktör : 1 adet
 15. Kompresör : 2 adet
 16. Kompaktör : 1 adet
 17. Asfalt Kesme Makinesi : 1 adet
 18. Çekici Tır : 1 adet
 19. Kar Küreme ve Tuzlama Kamyonu    : 1 adet

 

 

 

 

 

 

2- İnsan Kaynakları :

 

 

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde;

 1. Fen İşleri Müdürü V. 1 kişi Memur
 2. Fen İşleri Servisinde 2 kişi, İnşaat Mühendisi, Memur
 3. Kum Ocağı İşletmesi Sorumlusu 1 kişi Tosbel İşçisi

– Kum ocağında İşletmesinde çalışan 8 kişi daimi işçi, 10 kişi TOSBEL Şirket işçisi.

 1. İş Makineleri Sorumlusu 1 kişi İşci
 2. İnşaat Hizmetleri Sorumlusu ve Puantör 1 kişi Tosbel İşçisi

– 4 kişi daimi işçi, 14 kişi TOSBEL Şirket işçisi.

 1. Elektrik teknisyenliğinden sorumlu 1 kişi
 2. Beton Parke ve Büz Üretim Tesisinde 1 kişi sorumlu,

– 1 kişi daimi işçi, 1 kişi TOSBEL Şirket işçisi mevcuttur.

 

3- Sunulan Hizmetler:

 1. a) Kum Ocağı İşletmesi, Parke ve Bordür Üretim Tesisi ve Asfalt Üretim Tesisi Hizmetleri:

1- Belediyemiz Kum ve Çakıl Ocağı İşletmesinde;

–      970,00 m3 Beton Kumu,

–   7763,00 m3 0/3 Kum (Sıva Kumu)

–   8213,00 m3 3/7 Kum

–   9323,00 m3 7/15 Mıcır

–   3390,00 m3 15/22 Mıcır

–   3025,00 m3 15/22 Eleküstü

–  15141,00 m3 Filler malzemesi olmak üzere;

Toplam: 47.825,00 m3 malzeme üretimi yapılmıştır.

2- Belediyemiz Parke ve Bordür Üretim Tesisinde;

–  1.238.040 adet Kilitli Parke taşı,

–        22.050 adet 20*20 Yaya yolu parke taşı,

–      184.566 adet Kelebek parke taşı,

–           7.434 adet Yol bordürü,

–           9.963 adet Bahçe borduru,

–           4.224 adet Şev taşı,

–              170 adet Kanalizasyon bacası,

–              435 adet Yağmur oluğu,

–                15 adet Kanalizasyon baca kapağı üretimi yapılmıştır.

3- Asfalt Üretim Tesisinde;

– 7000 ton Bitümlü Sıcak Karışım ile 156 ton soğuk asfalt bitümü üretimi yapıldı.

 1. b) Yol ve İnşaat Hizmetleri Birimi :

1- İlçenin muhtelif cadde ve sokaklarında 8cm kalınlığında kilitli parke kaplama ve bordür işleri yapıldı.

2- İlçenin muhtelif cadde ve sokaklarında kilitli parke tamirat işleri yapıldı.

3- Parke kaplama yapılan yerlerde sel taşkınlarını önlemek amacıyla tretuvar çalışması yapıldı.

4- Daha önceden yapılmış olan asfaltların tahrip olan kısımları sıcak asfalt ve rotmiks ile tamiri yapıldı.

5- Belediyemize ait olan kasap hali çatı onarım ve tadilat işleri yapıldı.

6- İlçemiz genelinde gerekli görülen yerlere 5 adet menfez yapıldı.

7- İlçe genelinde bulunan yağmur mazgalları temizlenerek oluşabilecek su baskınları önlendi.

8- Yavuz Selim Mahallesinde yaya yolları yapıldı, parke yollarda oluşan arızalar onarıldı.

9- Osmanlı Parkı içerisinde bulunan umumi tuvaletlerin çatı onarımları yapıldı.

10- İlçe içerisinde bulunan mahalle çeşmelerinin genel tadilatı yapıldı.

11- Bağ yollarında yağışlardan oluşan bozulmalar onarıldı, rotmiks çalışmaları yapıldı. Bağ aralında bulunan su arklarının taşkın ve sel oluşturmaması için ve su kaybı yaşanmaması için beton ark çalışmaları yapıldı.

12- Harsat Mahallesi’nde yaya yolu ve yollarda oluşan bozulmaların onarımı yapıldı.

13- İlçemiz içerisinde bulunan süs havuzlarının bakım ve tadilatları yapıldı.

14- İlçemizde bulunan yaya geçidi uyarı boyamaları yapıldı.

15- Bahçelievler Mahallesinde bulunan ham yollarda parke kaplama işleri yapıldı.

16- İlçemizde bulunan yağmur kanalları bakım ve onarımı için gerekli tespitler yapılarak tıkananlar temizlendi, kırık ya da çatlak olan mazgallar değiştirildi.

17- Üçoluklar Mesire Alanı’nda bulunan sahne ve havuzda gerekli tadilat işlemleri yapıldı.

18- Hastane kavşağında yol (köprü) genişletilmesi yapıldı.

19- Hastane kavşağında ek yaya yolları ve sinyalizasyon işleri yapıldı.

20- Hastane kavşağında genişletilen yollarda perde duvar çalışması yapıldı.

21- İlçenin muhtelif yollarında Zabıta Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlere levha dikilmesi işleri yapıldı.

22- Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi (mezarlık yanı) orta yol bordürleri yenilendi.

23- Kastamonu Caddesi (kemerköprü devamı) orta yol bordür yenilenme çalışması yapıldı.

24- Sel ve yağmur suları nedeniyle bozulan yolların kenarlarına V kanal çalışmaları yapılarak düzenlemeler yapıldı.

25- Belediyeye ait binalarda ihtiyaç duyulan yerlerde boya işleri yapıldı.

26- Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Sitesi girişine çocuk oyun parkı yapımı tamamlandı.

27- Asri mezarlık içerisine yeni parselizasyon yapıldı.

28- Yunus Emre Mh. Çocuk parkı yapımı tamamlandı.

29- Kastamonu Caddesinde kemerköprü-kum ocağı arası sıcak asfalt çalışması yapıldı.

30- İlçenin Tüm asfalt yollarında bozulan yerler için yama asfalt çalışmaları yapıldı.

31- İlçe içerisinde bulunan Kuruçay kenarında korkulukların tamirat işleri yapıldı.

 

İş Makineleri İle Yapılan İşler

1- Muhtelif bağ yolları kumlama ve tesviye çalışmaları yapıldı.

2- İmar yolları açılarak tesviye ve kumlama çalışmaları yapıldı.

3- Muhtelif Sathi kaplama yolların yama (Rotmiks) çalışmaları yapıldı.

4- Kum ve Çakıl üretimi yapıldı.

5- Aşağı Sanayi yol kum ocağı arası yol asfalt uygulaması yapıldı.

6- Topsakal, Acıkavak ile Kuzyaka arası asfalt çalışması yapıldı.

7- Bademarkı yol çalışmaları ve asfalt atımı işleri yapıldı.

8- Kaleyakası bağ yolları temizlik amaçlı küreme yapıldı.

9-Çatak mevki kumlama çalışmaları yapıldı.

10-Bahçeli evler kumlama çalışmaları yapıldı.

11- Bağırsaklı Sokak (400m) eski asfalt sökümü yapıldı.

12- Bağırsaklı Sokak yeni asfalt için alt zemin çalışmaları yapılıp yeni asfalt yapıldı.

13- Şehrin muhtelif parke yapılması gereken yolların hazırlıkları yapıldı.

14-Muhtelif bağ yollarında genişletme çalışmaları yapıldı.

15- Topsakal ekmek fırını arka yol asfalt uygulaması yapıldı.

16- Cinönü yolu yol tesviyeleri yapıldı.

17-İlçemiz mahallelerinde bulunan ve çevreye tehlike arz eden metruk binaların yıkımı yapıldı.

18- Asri Mezarlıktaki hafriyat döküm sahaları dozerle temizlenip tesviye edildi.

19-İlçemizde belirlenen mahallelerde çocuk parkı yerleri açıldı.

20- Karşıyaka Mahallesindeki bağlar için arklarda greyderler çalışmalar yapıldı.

21- Karşıyaka Mahallesinde bulunan toprak yollarda tasfiye ve kumlama çalışmaları yapıldı.

22- Yeni yapılacak hayvan pazarı inşaat öncesi son tesviye çalışmaları yapıldı.

23- Kültür merkezi yan yol ve imam hatip lisesi yolu asfalt çalışması yapıldı.

24- Karşıyaka Mahallesi muhtelif sokaklarda yol tesviyesi çalışması yapıldı.

25- 3. Toki yolu yol genişletilmesi işi yapıldı.

27- 3. Toki yolu yol sıkıştırma ve tesviye işi yapıldı.

28- Atış poligonun tesviyesi ve kumlaması yapıldı.

29-3. etap toki etrafında yol çalışmaları ve tesviyesi yapıldı.

30- İlçenin bağ yolları olarak kullanılan yollarda ihtiyaç duyulduğu anda kumlama, topraklama, düzleme ve tesviye gibi işler ile birlikte asfalt olan yollarda bozuk yollar için rotmiks çalışmaları sürekli olarak yapılmıştır.

31- Aşağı metal sanayi polis noktası ile huzur tesisleri arası asfalt çalışması yapıldı.

 

 1. c) Elektrik Teknisyenliği Birimi
 • İlçemizde bulunan mevcut parklar ve bulvardaki ışıklandırma direklerindeki ampüller elden geçirilerek yenisi ile değiştirildi.
 • Resmi daireler, seçim konuşmaları, parti konuşmaları, bayramlarda, arefe günlerinde mezarlığa, dernek seçimlerinde, orman ihalelerine, hac ve umre merasim uğurlamalarına ve Festival ve törenlerde ses düzeni kurulmaktadır.
 • Belediyemizin mücavir alan sınırları içerisinde yapmış olduğu elektrik tesisatıyla ilgili tüm abone, proje, yazışma takipleri, mevcut elektrik tesisatlarının bakımı, yeni elektrik tesisatlarının kurulması ve tüm elektrik faaliyeti gerektiren işlerinde sevk, idare, denetim ve koordinasyon sağlandı.
 • Belediyemize ait telsiz rölesinin bakım, onarım ve eksiklikleri giderildi.
 • İlçe genelinde anons yapılan hoparlörlerin arızalarının giderilerek istenen yerlere ilave hoparlör takılması sağlandı.
 • Çarşı içerisinde umumi tuvaletlerin elektrik tesisatlarının bakım ve onarımı yapıldı.
 • Kuruçay kenarı ve parkların aydınlatma sistemleri yapıldı; bakım, onarım ve tamiratları yapıldı. Elektrik projeleri hazırlandı.
 • Belediyemize ait hizmet binası, itfaiye, emlak servisi, düğün salonu, kum ocağı, parke üretim tesisi ve belediyemize ait işyerlerinin elektrik tesisatı kontrolleri, elektrik, telefon, internet hatlarının çekilmesi ve bakım onarım ve kontrollerinin yapılması sağlandı.
 • Kum ocağı ve su kuyularında aktif-reaktif kapasitif endekslerin kontrolü yapıldı ve arızaları giderildi.
 • Üretim tesislerimiz ve su basılmasında kullanılan elektrikli motorların arızaları giderildi ve gerekli görüldüğü takdirde yetkili servislerde bakım, onarım ve tamiratlarının yaptırılması sağlandı.
 • İdarenin görevlendirmesi üzerine diğer resmi kurumlarda ufak çaplı elektrik tesisat tamiratları yapıldı.
 • TV ve Radyo vericilerinin kontrolü yapılarak arıza durumlarında servis yetkilileri bilgilendirildi.
 • Kavşaklarda yer alan trafik lambalarının zaman ayarı, bakım ve eksiklikleri giderildi.
 • Belediyemiz tarafından yapılan ve yapılacak parkların genel aydınlatma devirleri yapıldı.
 • Belediyemize ait iş yerlerinde yer alan kiracılara abone devirleri yapıldı.
 • Belediyemizce yeni yapılan yapıların elektrik projeleri hazırlatıldı, abone işlemleri takip edildi.

 

4- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan teknik ekip, Fen İşleri Müdürü koordinesinde görev ve çalışmalarını yürütmektedir.

 

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

 

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

I.bölüm a satırında belirtilen hizmetlerin muntazaman ve eksiksiz bir şekilde yapılmasını amaç ve hedef edinmiştir.

 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

 1. a) İlçemize modern ve gelişmiş bir şehir görüntüsü vermek,
 2. b) Altyapı ihtiyaçlarının bir an önce tamamlanarak sanayici, yatırımcı ve müteşebbisler için arsa ve arazi üretmek ve neticesinde de yörenin kalkınmasını sağlamak ve işsizliği en aza indirmek,
 3. c) İlçemizde yaşayan halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için gerekli ortamların oluşturulması, standartlarını taşıması esas alınmaktadır.

 

            III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

A- Mali Bilgiler:

2022 yılı bütçemiz tasarruf tedbirleri ve belediyemiz mali kaynakları göz önünde bulundurularak harcama yapılmıştır.

 

B- Faaliyet ve Proje Bilgileri

Belediyemiz bütçe imkânları çerçevesinde faaliyetlerimiz devam edecektir.

 

 

 

 

 

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 

 

I- GENEL BİLGİLER

 

A- Misyon ve Vizyon:

Yapılan tüm imalatların plan proje ve eklerine uygunluğu ve standartlar yönünden uygunluğu denetlenir.

 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar:

İlçemizde yapılan tüm inşaatlara inşaata başlanılmadan İnşaat Ruhsatı verilir.

Yapımı tamamlanan yapılara Yapı Kullanma İzin Belgeleri verilir.

Yapılan yapıların plan proje ve eklerine uygunluğu hususunda, yapım sırasında Yapı Denetimi yapılır.

Yapı yapılacak alanların parsel bazında Zemin Etütleri yapılır.

Yapıların arazi üzerindeki yerlerini belirten ve imara uygunluğunu gösteren İmar Durum Belgeleri hazırlanır.

Yapılacak yapıların ve açılacak yolların imar planına uygunluğu bakımından Arazi Ölçüm Çalışmaları yapılır.

Belediyemize ait Plan ve Projelerin çizimi ve kontrolü yapılır.

İlçemizdeki Resmi kurumların talepleri üzerine Metraj ve Yaklaşık Maliyet hesapları yapılır.

İlçemizdeki Resmi kurumların talepleri üzerine İhale Hazırlık ve İhale aşamalarında komisyonlarda görev almak suretiyle gerekli yardımlar yapılır.

Parsellerin İfraz ve Tevhit işlemleri yapılarak imar planına uygunluğu sağlanır.

İmar planında Tadilatı yapılacak alanlar hakkında Belediye Meclisi bilgilendirilir.

Belediyemizde hizmet alanına giren işlerin Yaklaşık Maliyet, Metraj, İhale, Geçici ve Kesin Hesapları yapılır.

Yapılacak ihalelerle ilgili İhale Hazırlık Çalışmalarının yapılır.

Yapılacak ihalelerle ilgili Teknik Şartname hazırlanır.

 

C- İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı:

Tosya Belediye Başkanlığı => İmar ve Şehircilik Müdürlüğü => İmar İşleri Servisi

 

      2- Örgüt Yapısı:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

-İnşaat Kontrol   -Proje İnceleme   -Harita İşleri   -Zemin Etüt   -Yazı İşleri

 

      3- Bilgi, Teknolojik Kaynaklar ve Araçlar:

 • Bilgisayarlar: Yapılan çalışmaların envanterini tutmak için (8 adet)
 • Geodimetri: Arazi ölçüm çalışmaları için
 • GPS: Arazi ölçüm çalışmaları için
 • Geodimetrics 12 kanal sismik cihaz: Zemin ölçüm çalışmaları için
 • Rezistivize cihazı: Zemin ölçüm çalışmaları için
 • 1 Adet binek otomobil: Arazi çalışmalarında kullanılmak için

   

   4- İnsan Kaynakları

 

 

 

 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde;

İmar ve Şehircilik Müdür Vekili 1 adet harita teknikeri, 1 adet mühendis, 1 adet inşaat teknikeri, 1 adet inşaat fen zabıtası, 2 adet teknisyen ve 1 adet yazı işleri personeli, 1 adet harita teknikeri personeli, 1 adet mezarlık sorumlusu personeli mevcuttur.

 

      5- Sunulan Hizmetler: 2022 Yılı İçinde;

 • 117 adet inşaat ruhsatı,
 • 32 adet basit ve tamirat ruhsatı,
 • 85 adet yapı kullanma izin belgesi,
 • 52 adet imar durum belgesi,
 • Belediyemiz tarafından 52 adet zemin ve temel etüdü arazi çalışması kontrol edilerek etüt raporları onayları da yapılmış,
 • 34 adet ifraz – tevhit ve terk işlemi yapılmış,
 • 500 adet mezar satışı yapılmış,
 • 2023 yılı içerisinde açılacak olan yaklaşık 1000 adet yeni mezar yeri parselasyon çalışmaları devam etmektedir.

 

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde bulunan teknik ekip, İmar ve Şehircilik Müdürü koordinesinde görev ve çalışmalarını yürütmektedir.

 

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri:

Yapılan yapıların muntazam ve imara uygun bir şekilde yapılmasını amaç ve hedef edinmiştir.

 

B- Temel Politikalar ve Öncelikler:

 • derece deprem kuşağında yer alması sebebi ile yapılan yapıların özellikle, standartları taşıması esas alınmaktadır.
 • Diğer temel önceliği ise ilçemize modern ve gelişmiş bir şehir görüntüsü vermektir.

       

            C- Diğer Hususlar:

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler:

2022 yılı bütçemiz tasarruf tedbirleri ve belediyemiz mali kaynakları göz önünde bulundurularak bütçemizin %98,05’lik dilimi harcanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

            

A)    GÖREV ALANI

Hizmet taşıtlarının muayene ve idari işleri ile zorunlu Trafik sigortalarının yaptırılması ve poliçelerin takibi.

Avans ve Kredi mutemetliği.

Matbu evrak basım işlerini yapmak.

Telefon, elektrik, kömür ve doğalgaz gibi hizmet bedellerinin takibi ve tahakkukları.

Belediyenin demirbaş kayıtlarını tutmak, terkin işlerini yapmak ambar mevcutlarını saymak, ayniyat saymanlığını gerçekleştirmek.

Hibe araç ve demirbaşların iş ve işlemlerinin yapılması.

Süre gelen hizmetlerin yıllık periyodik hizmet sözleşmelerini yapmak.

İdareye ait hizmet binaları tesis ve eklentilerinin temizlik hizmetlerini yapması veya yaptırması.

İdareye ait araç ve gereçlerin göreve hazır tutulması ve talep üzerine görevlendirilmesi.

İdare araçlarının görevlendirme işlemleri ile personelin servis araçlarının plan ve programının yapılması.

İdarenin hizmet bina ve eklentilerinin güvenliğinin sağlanması hırsızlık, yangın gibi tehlikelere karşı korunması ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak ile sivil savunma amirliği işlerine yardımcı olmak.

Yemekhane ve yemek ile ilgili hizmetlerin her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

Belirli bir süre saklanması gereken arşivlik malzeme için “Birim arşivi” kurulması.

Amirlerin ve mevzuatın verdiği benzer nitelikteki diğer işlerin yerine getirilmesi.

 

 

 

 

 

 1. TEŞKİLAT YAPISI:

 

 

 

 

 1. KADRO VE PERSONEL DURUMU

 

1 Onur ESEROĞLU Destek Hizmetleri Müdürü V. (Memur)
2 Hasan Kırık Büro Görevlisi (Daimi İşçi)
3 Hakan Erkaragülle Büro Görevlisi (Tosbel)
4 Osman Alver Şoför (Daimi İşçi)
5 Mehmet Özağacık Şoför (Daimi İşçi)
6 Hasan Çay Şoför (Daimi İşçi)
7 Orhan Karabudak Şoför (Daimi İşçi)
8 Hikmet Emirmustafaoğlu Şoför (Daimi Işçi)
9 Mehmet Ayrancı Tamirci Ustası (Tosbel)
10 Mustafa Marangoz Konstrüksiyon Ustası(Tosbel)
11 Ali Akdiş Konstrüksiyon Ustası (Tosbel)
12 İlhan Sayar Konstrüksiyon Ustası (Tosbel)
13 Ahmet Atan Marangoz Ustası (Tosbel)
14 Zafer Yançürükoğlu Marangoz Ustası (Tosbel)

 

Destek Hizmetleri Müdürü 1
Büro Görevlisi 2
Kademe Ustası 1
Konstrüksiyon Ustası 3
Marangoz Ustası 2
Şoför / Operatör 5

Toplam 14 Kişi Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmaktadır.

 

 1. D) BİNA, LOJMAN, DİĞER SOSYAL VE YARDIMCI TESİSLER DURUMU
 2. a) Belediye hizmet binası içinde Müdür odası ve Yazı İşleri Odası.
 3. b) Metal sanayi sitesinde Mülkiyeti Belediyemize ait konstrüksiyon atölyesi, marangoz atölyesi.
 4. c) Kum ocağı parke üretim tesisinde bulunan kademe binası.

 

 

 

 

 1. ARAÇ VE İŞ MAKİNASI PARKI

 

S.N MODEL PLAKA CİNSİ ÇALIŞTIĞI BİRİM
1 2011 37 KD 666 Audi A6 Başkanlık Makamı
2 2015 37 KL 444 Renault Fluence Başkanlık Makamı
3 2010 37 KE 404 4×4 İsuzu Kamyonet Kabinli Zabıta Müdürlüğü
4 2020 37 ABC 830 Mondial Motosiklet Zabıta Müdürlüğü
5 2017 37 KG 303 Ford Tourneo Curier İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
6 2021 37 ES 764 Ford Transit Custom Cenaze Nakil Destek Hizmetleri Müdürlüğü
7 2001 37 ET 150 Fiat Ducato Cenaze Nakil Destek Hizmetleri Müdürlüğü
8 2007 37 ES 744 Ford Transit Cenaze Nakil Destek Hizmetleri Müdürlüğü
9 2009 37 KL 430 Mitsubishi Cenaze Yikama Destek Hizmetleri Müdürlüğü
10 2001 37 EU 793 Izh Planet(Motorsiklet)   Kademe Destek Hizmetleri Müdürlüğü
11 2007 37 KC 077 Ford Transit 330 S Destek Hizmetleri Müdürlüğü
12 1992 37 EE 555 Tofaş Doğan L Destek Hizmetleri Müdürlüğü
13 1995 37 KE 479  İveco Et Taşima Araci Destek Hizmetleri Müdürlüğü
14 2006 37 ES 009 2524 Ford Arazöz İtfaiye Müdürlüğü
15 2007 37 KC 037 As 26300 Fargo Arazöz İtfaiye Müdürlüğü
16 1993 37 DU 350 105.8 Fatih Arazöz İtfaiye Müdürlüğü
17 1973 37 EU 224 D 1210 Ford Merdivenli Arazöz İtfaiye Müdürlüğü
18 2018 37 AAH 321 Ford Cargo 2533 Dc Su Tankeri İtfaiye Müdürlüğü
19 2007 37 PN 265 İsuzu Kurtarma(Özel İdare) İtfaiye Müdürlüğü
20 2010 37 KL 429 4x 2 1826 FORD CARGO İtfaiye Müdürlüğü
21 1988 37 KL 602 AF 4×4 1222 MERCEDES İtfaiye Müdürlüğü
22 1994 37 KG 891 1120 F Merdivenli İtfaiye Mercedes İtfaiye Müdürlüğü
23 2020 37 KJ 110 İveco Özel Amaçli İtfaiye Arazözü İtfaiye Müdürlüğü
24 1992 37 KA 153 Renault Toros Su İşleri ve Kanalizasyon Hizm.
25 2011 37 KF 674 Ford Transit Çift Kabin Kam. Su İşleri ve Kanalizasyon Hizm.
26 2002 37 KF 568 Fargo 2114 D6 Vidanjör Su İşleri ve Kanalizasyon Hizm.
27 2007 37 PP 438 Ford Transit Çift Kabin Kam.Kast.Bld Su İşleri ve Kanalizasyon Hizm.
28 2021 37 ER 302 Ford Trucks Kamyon Vidanjör Su İşleri ve Kanalizasyon Hizm.
29 2021 37 ER 304 Otokar – Atlas  Damperli Kamyon Fen İşleri Müdürlüğü
30 2006 34 BB 8524 Bmc Pro 624 Ldx Damperli Kamyon Fen İşleri Müdürlüğü
31 1993 37 DZ 700 İveco Otobüs(50 Nm 24.7) Fen İşleri Müdürlüğü
32 1986 37 EE 055 Renault Station Fen İşleri Müdürlüğü
33 2010 37 KE 660 Ford Transit 350 M Kamyonet Fen İşleri Müdürlüğü
34 2011 37 KF 675 4×2 İsuzu Kamyonet Fen İşleri Müdürlüğü
35 2004 37 KE 169 Bmc Fatih Kamyon Asfalt Distribütörü Fen İşleri Müdürlüğü
36 1994 37 ES 109 İveco Damperli Kamyon Fen İşleri Müdürlüğü
37 2006 37 KB 648 Desoto Fargo Dam.Kamyon Fen İşleri Müdürlüğü
38 2006 37 KB 649 Desoto Fargo Dam.Kamyon Fen İşleri Müdürlüğü
39 1992 37 EE 780 Fargo As 900 Doç Dam.Kamyon Fen İşleri Müdürlüğü
40 1992 37 EE 781 Fargo As 900 Doç Dam.Kamyon Fen İşleri Müdürlüğü
41 1977 37 EU 225 Kg:Ejr Bedford Tanker Fen İşleri Müdürlüğü
42 2005 37 EU 996 Ford Cargo 3230 C (Asfalt Kombisi) Fen İşleri Müdürlüğü
43 2009 37 KJ 027 Daf Çekici Fen İşleri Müdürlüğü
44 2009 37 KG 935 İldiz Havuz Kasa Dorse Fen İşleri Müdürlüğü
45 2014 37 KL 132 Çuhadar Dorse Nakil Fen İşleri Müdürlüğü
46 2010 37 KH 202 Tirsan Dorse Fen İşleri Müdürlüğü
47 1963 37 KC 098 Scaina Vabis Çekici (Tosbel Şirket) Fen İşleri Müdürlüğü
48 2017 37 AAE 347 Mitsubishi L 200 Çevre Koruma Hizmetleri
49 2016 37 AAY 390 Mitsubishi L 200 Pick-Up Kamyonet Çevre Koruma Hizmetleri
50 2016 37 AAY 392 Mitsubishi L 200 Pick-Up Kamyonet Çevre Koruma Hizmetleri
51 2020 37 AAY 745 İsuzu Npr Özel Amaçli Kamyon Çevre Koruma Hizmetleri
52 2011 37 KF 673 Ford Connect K210 S Çevre Koruma Hizmetleri
53 2012 37 KK 081 Kamyonet Çöp Araci(İsuzu Npr8) Çevre Koruma Hizmetleri
54 2011 37 KA 538 Massey Ferguson Traktör Çevre Koruma Hizmetleri
55 2016 37 KG 569 Massey Ferguson 240 S Traktör Çevre Koruma Hizmetleri
56 2018 37 AAG 595 Ford Cargo 1832 Çevre Koruma Hizmetleri
57 2018 37 AAG 519 Ford Cargo 1833 Çevre Koruma Hizmetleri
58 2018 37 AAG 521 Vakumlu Yol Süpürme (İsuzu Npr10) Çevre Koruma Hizmetleri
59 2018 37 AAH 323 Isuzu Npr Sikiştirmali Çöp Kamyonu Çevre Koruma Hizmetleri
60 2020 37 ABM 891 Çift Kabin Ford Transit Kamyonet Çevre Koruma Hizmetleri
61 2009 120 M Caterpillar Greyder Fen İşleri Müdürlüğü
62 2009 Hidromek Hmk102s Kato Fen İşleri Müdürlüğü
63 2011 Cat Silindir Fen İşleri Müdürlüğü
64 1998 Dynapark Lastik Tekerlekli Vabil Silindir Fen İşleri Müdürlüğü
65 2011 Komatsu Forklift 3 Ton Fen İşleri Müdürlüğü
66 2011 Komatsu Forklift 3,5 Ton Fen İşleri Müdürlüğü
67 2021 37-12-22-0003 Asimato 3 Ton Kapasiteli Forklift Fen İşleri Müdürlüğü
68 2006 325 Dl Ekskavatör Fen İşleri Müdürlüğü
69 1994 950 F Cat Yükleyici Kepçe Fen İşleri Müdürlüğü
70 1986 D7 Dozer Fen İşleri Müdürlüğü
71 2006 Komatsu W 380 Yükleyici Kepçe Fen İşleri Müdürlüğü
72 2021 Hidromek Hmk 62 Ss Mini Kazici Yükleyici Fen İşleri Müdürlüğü
73 2016 Mst M 644 Kazici Yükleyici Su İşleri ve Kanalizasyon Hizm.
74 2016 Mst M 55 U Mini Ekskavatör Su İşleri ve Kanalizasyon Hizm.
75 2011 Hidromek Hmk102s Kato Su İşleri ve Kanalizasyon Hizm.

 

 1. F) SON YIL İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

2022 Mali yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekli listede gösterildiği üzere; 16.474,510 TL bütçe ödeneğine karşılık, 15.340.253,26 TL harcama yapılarak % 93,12 olarak gerçekleşmiştir.

Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü Araç ve iş makinalarının faal tutulmaları, Eskiyen araçların yönetmeliğe uygun şekilde hurdaya ayrılması veya satışının yapılması, araç ve iş makinası parkına ihtiyaca göre yeni iş makinası ve araçların kazandırılması, akaryakıt ürünleri ve yedek parça alımları ile bu işlere ilişkin kayıtların tutulması, mücavir alanlar içerisindeki park bahçelerde bulunan oturma banklarının tadilatı; Kısacası elimizde bulunan araç ve iş makinalarını gelecek kuşaklara en iyi şekilde ulaştırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamakta ve her türlü tamir, bakım ve yedek parça değişim işleri zamanında yapılarak aracın daha uzun süreli kullanılabilmesi için uğraş verilmektedir.

 

 

 

 

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

I-GENEL BİLGİLER:

 

 1. MİSYON VE VİZYON:

 

Misyonumuz:

Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde, ilçenin esenlik, huzur, sağlık ve düzeninin sağlanması, Belediyemiz kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması, yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde imkân ve yetkileri kullanarak yaşanabilir bir çevre, şeffaf ve her işin merkezine insanı koyan bir yönetim, görev yetki ve sorumluluk bilinci ile katılımcı, çağdaş, birim hizmeti ile hızlı, güvenilir ve planlı çalışma ile hizmet verecek yenilikçi, ileri görüşlü, vatandaş ve kalite odaklı, takım çalışmasına inanan, insanlara değer veren, güvenen, öncü, dinamik ve lider Müdürlük olmak.

 

Vizyonumuz: 

İnsan ve hizmet odaklı ilçe halkının beklentileri üzerinde, bilgili, nitelikli, yeniliklere açık ve kararlı hizmet veren, yasalara saygılı, mevzuat bilgisine sahip, cezacı değil, öğretici, insan haklarına saygılı, dürüst, ayırımcılık yapmayan, demokratik kurallara saygılı, etik ve ahlaki değerlere sahip, çevreye saygılı, örnek gösterilen, görüşlerine başvurulan, iletişime açık, uzlaşmacı, kurumsal güven, bilinç ve kültüre sahip, mükemmelliğe ulaşmaya çalışan, işbirliği anlayışına sahip, paylaşımcı, sorumluluk bilincinde, şeffaf, adil ve hoşgörülü, takdir edilen, yaratıcı ve yenilikçi bir birim olarak varlığını sürdürmektedir.

 

 1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

       

Zabıta Müdürlüğü olarak yetki, görev ve sorumluluklarımıza ilişkin kanun ve yönetmelikler aşağıya çıkartılmıştır.

 

– 5393 Sayılı Belediye Kanunu,

– 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,

– 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu,

– 2464 Sayılı BelediyeGelirler Kanunu,

– 2918 Sayılı Karayolları TrafikKanunu,

– 3220 Sayılı Tebligat Kanunu,

– 4648 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu,

– 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu,

– 3572 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile ilgili Kanun,

– 5728 Sayılı yasa ile değişik 1608 Sayılı Kanun,

– 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun,

– 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

– 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu,

– 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

– 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

– Diğer ilgili kanun ve yönetmelikler.

 

II-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:        

 

 1. Fiziksel Yapı:

Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:24 adresinde Zabıta Müdürü Odası, Personel Toplantı Odası ve Yazı İşleri Odası olarak 3 oda da çalışmalarımızı devam ettirmekte olup, fiziki manada Müdürlüğümüz çalışmaları için yeterlidir.

 

 1. İnsan Kaynakları:

Müdürlüğümüzün Personel yapısı 1 Zabıta Müdürü, 4 Zabıta Memuru, 5 Daimi İşçi ve 3 Şirket Elemanı olmak üzere toplam 13 kişi ile hizmet vermektedir.

 

 

 

 

 

 1. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

Müdürlüğümüzün Bilgi ve Teknolojik Kaynakları 3 Adet Bilgisayar, 1 Adet Lazer Yazıcı, 1 Adet Renkli Yazıcı, 6 Adet El Telsizi, 1 Adet Fotoğraf Makinesi, 1 Adet Televizyon ve 1 Adet Araç Telsizinden oluşmaktadır.

 

 1. Sunulan Hizmetler:

– Belediye Meclisi, Encümeni ve Başkanının aldıkları kararları ve sözlü emirleri yerine getirmek,

 

– Ruhsat, işgal ve servis araçları denetimleri yapılarak, sonuçlarını takip etmek,

 

– Kültürel etkinliklerde programların gerektirdiği hizmet ve hazırlıkları yerinde ve zamanında yapmak.

 

– Fiyat araştırmaları yapmak ve tebligatları sonuçlandırmak,

 

– Sözlü, yazılı ve telefon ihbarı ile alınan şikayetleri anında değerlendirerek, olumlu veya olumsuz cevap vermek,

 

– Asker ailesi tahkikatlarını yapmak,

 

– Cezaevi Ekmek ve Yiyecek Karşılığı İaşe Bordrolarının tahkikatlarını yapmak,

 

– Dilenci denetimleri ile ilçemiz merkezinde dilenci az olmasına rağmen takip etmek,

 

– Şehiriçi Trafik düzenleme çalışmaları yapmak,

 

– Numarataj çalışmaları yapmak,

 

– İlçemizde pazartesi günleri kurulan Sebze ve Meyve Pazarı, Hırdavat Pazarı, Müstahsil Pazarı, Pirinç Pazarı, Yoğurt Pazarı, Giyim Pazarı ve cumartesi günleri kurulan Hayvan Pazarında düzenli bir şekilde kontrol ve denetimi sağlamak.

 

– Belediyemiz birimleri ve Resmi kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam edilmektedir.

 

 1. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:

Müdürlüğümüz bünyesinde Harcama Yetkilisi olarak Mehmet OYMACI, Gerçekleştirme görevlisi olarak Mustafa KESKİN, Piyasa Araştırma Görevlisi olarak M.Metin ÇOLAKOĞLU, Mehmet DAVARCI,  Uğur CALAYOĞLU, Uğur ACAN, İsa GÜNDÜZ, Mustafa PEKCAN, Şevki TOMAK, Cihan DENİZ, Ercan GÖKTEPE ve Efdal UZUN görev yapmaktadır.

 

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER: 

 

 1. Performans Bilgileri:

Belediyemiz Zabıtası Belediye sınırları içinde halkın esenlik, sağlık, huzur ve düzenini koruyan, yetkili karar organları olan Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinin almış olduğu kararları görev, yetki ve sorumluluğu dahilinde yürüten, gerektiğinde suçu önleyici tedbirleri alan, işlenmiş Belediye suçlarını takip ve tesviye eden hükmi bir şahsiyettir.

 

İlçemizde ticari faaliyette bulunan tüm işyerleri sürekli bir şekilde denetlenmiş ve işyerlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili esnaflar hakkında gerekli işlemler ve takibatlar yapılmıştır.

 

Faaliyet alanlarımızla ilgili denetimlerimiz odalarımızla birlikte yapılmış olup, ilgili oda başkanları da denetimlerimize katılmışlardır.

 

Belediyemizin hizmetlerinde Yazı İşleri, Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Mali Hizmetler, Destek Hizmetleri, İtfaiye, Çevre Temizlik İşleri,  Su ve Kanalizasyon İşleri, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüzle koordineli çalışarak hizmetlerimizin aksamamasına özen gösterilmiştir.

 

 1. Faaliyetlerimize İlişkin Bilgiler:

2022 yılı içerisinde iş yerlerine (otel, kafeterya, berber, hamam, kahvehane, lokanta, pide salonu, simit fırını vb. gibi) muhtelif zamanlarda kontrol ve denetimler yapılarak söz konusu iş yerlerinde bulunan eksiklikleri için süre verilmekte, süre bitiminde yapılan kontrollerde eksikliğini gidermeyen işyerleri hakkında müeyyideler uygulanmaktadır.

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre çıkarılan yönetmelik ve talimatlar çerçevesinde umumun yatıp kalkmasına, temizlenmesine, eğlenmesine ve bazı ihtiyaçlarına mahsus lokanta, kahvehane, berber, hamam, otel, bakkal vb. gibi yerlerde satılan ve kullanılan gıda maddelerinin sağlığa uygunluğuna, sağlamlığına riayetine Belediyemizce izin verilirken taahhüt edilen kayıt ve şartlara riayet etmeyen ve suç işleyen mükelleflere işledikleri suçlardan dolayı toplam 29 kişiye suç tutanağı tanzim edilmiştir. 2 kişiye ihtar verilmiş olup, Zabıta Tembihnamesi çerçevesinde Belediyemiz Encümenince bu tutanaklara 33.132,00-TL idari para cezası verilmiştir. Bu işlemler ile ilgili gerekli tebligatlar tarafımızdan yapılmıştır.

 

 1. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri ile ilgili 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6.maddesi gereği emniyet müdürlüğü görevlilerince 9 işyerine tutanak düzenlenmiş olup, 2559 Sayılı Vazife ve Selahiyet Kanununun 6.maddesi çerçevesinde Belediyemiz Encümenince bu tutanaklara 50.123,00-TL idari para cezası verilmiştir.

 

 1. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri gereğince 3 kişiye 1.442,00-TL idari yaptırım tutanağını düzenlenmiştir.

 

 1. 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununa göre sahipli evcil hayvanların Veteriner Hekimliğince gerekli aşı ve kontrolleri yapılan hayvanlara Zabıta Müdürlüğümüzce 1 adet tasma numarası verilmiş, ayrıca kuduz tehlikesi arz eden ve başıboş gezen köpekler Belediyemiz bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından toplanarak yaklaşık 60 adet kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme yapılarak doğal hayata bırakılmışlardır.

 

 1. 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9207 karar sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğine göre ilçemizde faaliyet gösteren 89 adet işyerine Sıhhi ve Gayri Sıhhi olmak üzere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları gerekli kontrollere müteakip verilerek faaliyette bulunmaları sağlanmıştır.

 

 1. Belediyemize Zabıta Müdürlüğünü ilgilendiren konular nedeniyle 80 adet şikayet dilekçesi gelmiş olup, bunların yerinde ve zamanında kontrolleri yapılarak halkımızın mağduriyetinin giderilmesi sağlanmıştır.

 

 1. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde Zabıta Müdürlüğünü ilgilendiren konular nedeniyle başvuru yapılmamış olup, bunların yerinde ve zamanında kontrolleri yapılarak sonuçlandırılacaktır.

 

 1. Cimer çerçevesinde Zabıta Müdürlüğünü ilgilendiren konular nedeniyle 20 adet başvuru yapılmış olup, bunların yerinde ve zamanında kontrolleri yapılarak sonuçlandırılmıştır.

 

 1. Cumhuriyet Savcılığından gelen cezaevinde yatıp çıkan mahkumlar ile ilgili 51 mahkumun tahkikatları yapılmış, sonuçları Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiştir.

 

 1. Belediyemize Kurumlardan gelen ihale ilanlarına ilişkin ilan yazıları İlan ve Reklam Panosunda süreleri içerisinde asılı tutulmuş, 80 adet ilan tutanağı tarafımızdan tanzim edilerek ilgili kurumlara gönderilmiştir. Ayrıca çevre İl ve İlçelerden gelen festival, panayır, spor yarışmaları gibi tanıtım amaçlı afişler ile Belediye Meclisinin gündem ve kararlarına ait 45 adet ilan tutanağı İlan ve Reklam Panosunda süreleri içerisinde asılı tutulmuş, tutanakları tarafımızdan tanzim edilmiştir.

 

 1. Belediyemize muhtarlardan alınan fakir ilmühaberi ile müracaat eden 40 adet fakir cenazesi için gerekli defin malzemesi temin edilerek ilçemiz mezarlığına defni sağlanmıştır.

 

 1. Belediyemize diğer resmi kurumlardan gelen 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre istenilen Piyasa Araştırmasına esas olmak üzere 30 adet Birim Fiyat Araştırması Zabıtamızca yapılarak sonuçları ilgili kurumlara gönderilmiştir.

 

 1. Dini ve Milli Bayramlarda, Belediyemiz tarafından düzenlenen muhtelif toplantı, müzik-eğlence, tiyatro ve konferans gibi törenlerde ilçemiz halkının ve ilçemize dışarıdan gelen misafirlerin rahat ve huzuru için her türlü tedbirler alınmış, programların gerektirdiği hizmet ve hazırlıklar yerinde ve zamanında ifa edilmiştir.

 

 1. İlçemizde kurulan sebze ve meyve pazarı, müstahsil pazarı, giyim pazarı, hırdavat pazarı, pirinç pazarı, yoğurt pazarı ve hayvan pazarında Covid-19 tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlarda vatandaşlarımızın ateş ölçerlerle ateşleri ölçülmüş, el dezenfektanları konulmuştur.

 

 1. İlçemizde belirli günlerde kurulan sebze ve meyve pazarı, müstahsil pazarı, giyim pazarı, hırdavat pazarı, pirinç pazarı, yoğurt pazarı ve hayvan pazarında ilçemiz halkının rahatlıkla alışveriş yapabilmesi için satılan ve kullanılan maddelerin sağlamlığına ve sağlığa uygunluğu ile ilgili gerekli denetim ve kontrolleri sürekli yapılmıştır.

 

 1. İlçemizde ticari faaliyette bulunan ve halkımızın oturması, eğlenmesi, ihtiyaçlarının karşılanması için kullandığı lokanta, pastane, pirinç satıcıları, kahvehane, internet cafe, tekel bayii, berber ve kuaför, ekmek ve simit fırını gibi işyerlerinin periyodik denetim ve kontrolleri yapılmıştır.

 

 1. İlçemizde bulunan kaloriferli binalarda açıkta kömür kullanılmaması, kömür kriterlerine uyulması, kalorifer yakma talimatı ve baca temizliği gibi konular ile ilçemizde doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması için bina sahipleri ile kooperatif yöneticilerine yazılı ve sözlü ihtarlar verilerek denetim ve kontrolleri yapılmıştır.

 

 1. Belediye Zabıta Tembihnamesinin 95.maddesi uyarınca halkın ekmek sıkıntısına düşmemesi için ekmekçi esnaflarının günlük nöbet çizelgeleri hazırlanarak gerekli tebligat ve kontrolleri tarafımızdan yapılmıştır.

 

 1. Belediyemiz Trafik Ekiplerince çarşı içerisinde bulunan cadde ve sokakların trafiğe açık tutulması için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

 

 1. Belediyemize 2022 yılı içerisinde Asker Aile Yardımı için müracaat yapılmamıştır.

 

 1. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğünce oluşturulan kontrol ve denetim ekibi tarafından ilçemiz genelinde bulunan gıda maddesi satan işyerlerinde yapılan denetimlerde gıda güvenliği, halk sağlığı açısından tüketilmesi uygun olmadığı ve son kullanma tarihi geçtiği tespit edilen gıda madde ve malzemeleri toplanarak denetim ekibi huzurunda yakılarak imhası sağlanmıştır.

 

 1. İlçemizde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli şekilde (Hıfzıssıhha, Çevre Sağlık, İstatistik, Fiyat Etiket vb.) kontrol ve denetimler yapılmıştır.

 

 1. İlçemizde bulunan Otoparklar ile ilgili 3’er aylık raporlar tanzim edilerek ilgili kuruluşlara süresi içerisinde gönderilmiştir.

 

 1. İlçemizde Dilencilik ile ilgili 6’şar aylık raporlar tanzim edilerek ilgili kuruluşlara süresi içerisinde gönderilmiştir.

 

 1. İlçemizde bulunan Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları ile ilgili 3’er aylık raporlar tanzim edilerek ilgili kuruluşlara süresi içerisinde gönderilmiştir.

 

 1. İlçemizde bulunan Yaşlılara Yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili 3’er aylık raporlar tanzim edilerek ilgili kuruluşlara süresi içerisinde gönderilmiştir.

 

 1. İlçemizde 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ve 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında yapılan çalışmalar ile ilgili aylık raporlar tanzim edilerek ilgili kuruluşlara süresi içerisinde gönderilmiştir.

 

 1. Dünya da ve Ülkemizde yaşanan Covid-19 Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçemizde oluşturulan Denetim Komisyonuna yapacakları denetimler için Zabıta Memurları görevlendirilmeleri yapılmıştır.

 

 1. MALİ BİLGİLER:

 

Belediyemiz Bütçesinden 2022 mali yılında iş ve hizmet kalemleri için 334.277,26.-TL ödenek ayrılmış, bunun 311.204,60.-TL ’si kullanılmış, bütçenin gerçekleştirme oranı      % 93,10 olarak hesaplanmıştır.

 

 1. 2023 YILI HEDEFLERİMİZ:

 

 1. 2023 Yılında Zabıta Müdürlüğü olarak, Belediyemiz mücavir alanında iş kollarının denetimi, trafik düzenlemesi çalışmalarının sürdürüleceği, tüm pazarlarda gerekli önlemleri alarak huzurlu bir alışveriş ortamı sağlanacaktır.

 

 1. İlçemiz genelinde bulunan Pazar yerlerinde denetimlerin sıklaştırılarak kent içerisinde gürültünün en az seviyeye indirilmesi, işgal konusunda daha hassas davranılarak vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda dolaşabilmeleri sağlanarak, vatandaşlardan gelen şikâyetler anında değerlendirilecektir.

 

 1. İlçemiz genelinde ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerinin ruhsatlandırma çalışmalarının hızlandırılarak takibine, esnaflarımızın kayıt altına alınması işlemlerine devam edilecektir.

 

 1. Kişiler arası etkili iletişim konusunda, ikna etme sanatı ve toplantılarda iletişim hakkında eğitim, değişen kanun ve yönetmeliklerle ilgili eğitim, yazışma kuralları ve tebligat kanunu ile ilgili eğitim çalışmaları yapılacaktır.

 

 1. İlçe merkezimize dışarıdan gelen dilenci ve seyyar çok az olmasına rağmen her türlü olasılıklara karşı tedbirler alınacaktır.

 

 1. Dini ve Milli Bayramlarda, Belediyemiz tarafından düzenlenen muhtelif toplantı, müzik-eğlence, tiyatro ve konferans gibi törenlerde yaptığımız çalışmalara 2023 yılı içerisinde de artırılarak devam edecektir.

 

 1. Önümüzdeki yıl 24. si düzenlenecek Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivalinde ilçemiz halkının ve ilçemize dışarıdan gelen misafirlerin rahat ve huzuru için her türlü tedbirler alınacak, programların gerektirdiği hizmet ve hazırlıklar yerinde ve zamanında ifa edilecektir.

 

 1. İlçe merkezimizde, cadde ve mahallelerimizde faaliyet gösteren esnaflarımızın daha önce olduğu gibi işgal çıkartmamaları sağlanacaktır. Aksi hareket eden iş kollarına 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediye Zabıta Tembihnamesinin ilgili maddeleri gereği ceza-i müeyyide uygulanacaktır.

 

 1. ALO-153 şikâyet hattına gelen şikâyetler kayıt altına alınma işlemi devam edecek ve gelen şikâyetler anında değerlendirilecektir. Müdürlüğümüze gelen dilekçeler ve resmi evraklara zaman aşımına uğratmadan cevap verilecektir.

 

Sonuç olarak Belediye Meclisi ile Encümeninin almış olduğu ve Zabıta Müdürlüğü tarafından ifası gereken görev ve mevzuatlar ile İçişleri Bakanlığınca kabul edilen Zabıta Personeli Yönetmeliğinde bulunan mevcut hükümler Zabıta Personelimiz tarafından yerine getirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 

 

 1. a) Genel Bilgiler        :

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde TH sınıfına dâhil 2 idari ve 30 adet TOSBEL şirket personeli tarafından yapılmaktadır.

İlçemizin temizlik işlerinde dönem itibariyle Belediye Başkanlığımıza ait 5 adet Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu, 1.adet Traktör, 1 adet Vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet fil tipi süpürge ve 2 adet çift kabinli kontrol aracı bulunmaktadır. Temizlik işleri kapsamında toplam 30 işçi görev yapmaktadır.

 1. b)Amaç ve hedefler :

İnsan sağlığı açısından son derece önem teşkil eden temizlik işlerinde öncelikli amacımız vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmeti maksimuma çıkarmak, gelen şikâyetleri de minimuma düşürerek daha sağlıklı ve temiz bir çevre sunmaktır.

 1. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler:

İlçemizde 2 adet park yapılmıştır. Üçoluklar Millet Bahçesi için proje hazırlanmıştır. İhale edilecektir. Üçoluklar Millet Bahçesi için bitki alımı yapılmıştır.

2-Performans bilgileri

İlçemizde 2016 yılı içerisinde vahşi çöp depolama alanı kapatılmış ve KASMİB tarafından işletilen düzenli depolama alı yapılan Devrekâni ilçesi Sarıyonca mevkiine atıkların nakli sağlanmaya başlanılmıştır. Eski çöp döküm alanın KASMİB le ortak projelendirme yapılarak AB fonlarında rehabilitasyon çalışmalarına başlanılmıştır. Ekim- Kasım 2019 tarihleri arasında ilgili yüklenici firmalar KASMİB ile beraber yerinde inceleme yapmıştır. 2020 yılı içerisinde vahşi depola alanının rehabilitasyonu yapılmıştır.

ç) Kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi

Belediyemizde temizlik hizmetleri kendi personelleri ile yapılmaktadır. Teknolojik açıdan çağın gerekleri doğrultusunda temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için azami çaba sarf edilmektedir. Belediyemizin hizmet alanının coğrafi olarak çok geniş olması kış şartlarının ağır geçmesi zaman zaman temizlik konusunda şikâyetleri beraberinde getirmektedir ancak her türlü şart altında aksamaya mahal vermeksizin temizlik hizmetleri sağlanmaktadır.

 

 

 

VETERİNER HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ

 

A.MEZBAHA VE KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ:

 

 1. Kırmızı Et Yönetmeliği iş yeri açılış ve çalışma esasları doğrultusunda ruhsatı iptal edilen Mezbahamızın yeniden inşa edilmesi için projelendirilmiştir.2022 Yılı içerisinde ihalesi yapılmış ve inşaatı halen devam etmektedir.

            2.Sözleşme gereği 2023 yılı kurban bayramına yetiştirilmesi planlanmıştır. 

 

B.SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON HİZMETLERİ:

 

 1. Merkez’de sahipsiz, bakıma muhtaç ya da sahipleri tarafından terk edilmiş köpeklerin bakımı ve tedavileri yapılmakta olup, ayrıca isteyen vatandaşlarımıza sahiplendirme çalışmaları yapılmıştır.
 2.            Her gün yaklaşık 215 e yakın  köpeğin, Beslenme ihtiyacı, mezbaha atıkları ve mama ile besleme yapılmaktadır.Ayrıca besleme yapan gönüllü kuruluşlarada mama desteği sağlanmıştır.
 3.            2022 1. Altı ayında Yılı içerisinde 120 adet köpek kısırlaştırılmış aşıları yapılmış ve alındıkları ortama geri bırakılmıştır.
 4.    Yıl içerisinde yaklaşık olarak 355 adet Tıbbi işlem yapılmış 175 adet köpek 21 adet kedi ve 2 karaca Kastamonu Belediyesi geçici bakım evine tedavi amaçlı gönderilmiştir.
 5.           Vatandaşlarımızdan gelen yaklaşık 180 adet talep değerlendirilmiş ve gereği yapılmıştır.
 6. KANATLI HAYVAN BAKIM KAFESİNDE:Kanatlı satış yerleri denetlenmiş gerekli ikaz ve uyarılarda bulunulmuş evrak kontrolleri yapılmıştır.
 7. Hayvan hastalıkları ile ilgili ilçe gıda ve tarım müdürlüğü ile koordineli çalışılmış şüpheli vakalar laboratuvar tetkiki için gönderilmiştir.

 

C.HAYVAN PARKLARI

 1. Mezbaha artıklarından gıda değeri olanlar ayrılmış ve İlçemiz eski çöp döküm sahası Karabayırderesi mevkiinde belirlenen alana nakledilerek sokak hayvanları beslenilmiştir.

 

 1. VEKTÖREL KONTROL VE İLAÇLAMA MERKEZİ

 

 1. Vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikâyetler değerlendirilip zararlı vektörlerle mücadele için ilaçlama çalışmaları yapılmıştır.
 2.           Halk ve Çevre Sağlığı Alanında Zararlı Vektörlerle Mücadele Hizmetleri için Araç Üstü ULV İlaçlama çalışmalarımız 08.06.2015 tarihinden itibaren devam etmektedir.
 3.           Mahallelerimizde bulunan tüm dere yatakları Karasinek ve Sivrisinek larva ilaçlama çalışmaları için periyodik olarak  ilaçlanmıştır.
 4.           Ayrıca KKKA(Kırım Kongo Kanamalı Ateşi)  ve diğer insan sağlığını risk eden bulaşıcı hastalık risklerine karşı ilaçlama çalışmaları yapılmıştır.
 5.       COVİT 19 ve KKKA Pandemisi ile ilgili dezenfeksiyon birimi oluşturulmuş ve ilçe hıfzıssıhha kararları doğrultusunda dezenfeksiyon işleri yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇME SU VE KANALİZASYON İŞLERİ HİZMETLERİ

 

Belediyemiz bünyesinde kurulmuş bulunan su ve kanalizasyon hizmetleri birimi ilçemiz halkının içme ve kullanma sularının sağlıklı bir şekilde akışını sağlayıp binalarından çıkan atık sularının deşarjını sağlayan bir birimdir.

Birim bu hizmetleri 1 birim sorumlusu, 4 adet su tesisat ustası, 2 adet kanalizasyon ustası, 1 adet gece bekçisi, 2 adet işçi, 2 adet kazıcı (ekskavatör) operatörü, 2 adet şoför olmak üzere toplam 14 kişi ile yürütmektedir.

Hizmetlerin yürütülebilmesi için birim emrine 2 adet kazıcı (ekskavatör),  2 adet fort transit pikap ve 1 adet jeneratör kaynak makinesi, 2 adet el jeneratörü tahsis edilmiştir.

Endeks ve tahakkuk işleri 01.01.2021 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar Belediyemiz İktisadi Teşebbüsüne (TOSBEL) ait personeller aracılığı ile yaptırılmıştır. Su tahakkuk servisinde 2 si belediyeye ait 4 kişi de Belediye İktisadi Teşebbüsü ne ait toplam 6 eleman çalışmaktadır.

Belediyemize ait 10 adet su deposu ve 3 adet lojmanımız bulunmaktadır. Bunlardan 1 adedi dolu 2 adedi boş bulunmaktadır.

Birim yukarıda belirtilen insan ve makine gücü ile yeni su kaynakları bulup su kaynaklarını artırmak, yeni isale hatları inşa etmek, yeni drenaj hatları inşa etmek, ihtiyaca göre yeni şebeke hatları inşa etmek, ihtiyaca göre yeni kanalizasyon hatları çekmek, eski kanalizasyon su şebekesi ve isale hatlarında meydana gelen arızaları gidermek, belediyemiz su depolarının tamir, onarım ve temizliğini yapmak, mahalle çeşmelerinin bakım ve onarımını yapmak, umuma açık WC lerin bakım ve kontrollerini yapmak, belediyemize ait binaların tesisat bakım ve onarımı ile yeni yapılan bina tesisatlarını yapmak, şebekeye verilen suyun klorlanması ve klor kontrol işlerini yapmaktadır.

İlçenin içme ve kullanma suyunun tüm drenaj ve kaptajlarının bakım ve onarımı yapılmıştır.

Birim bu hizmetleri yürütürken yegane amacı Tosya ilçesi mücavir alan içerisinde ikamet eden vatandaşlarımıza kesintisiz su ve hizmet sunabilmektedir. Bu amaçla birimimize tahsis edilen insan ve makine gücü ile aşağıdaki iş ve hizmetler gerçekleştirilmiştir.

 

 1. 2022 yılında şehir su şebekemize ait drenaj, kaptaj ve maslaklar, isale hatları, depolar ve Belediyemize ait binalar, umumi çeşmeler, tuvaletler, park ve bahçelerde toplam 1280 adet su arızası meydana gelmiş olup, bu arızalar giderilmiştir. Ayrıca 360 adet kanalizasyon arıza ve bağlantı çalışması yapılmıştır.
 2. 2022 yılında 525 adet yeni su abonesi verilerek toplam 20964 ‘e ulaşılmıştır.

3.Su kaynaklarımız temiz olmasına rağmen, doğabilecek olumsuzluklara karşı depolarımıza gelen sular günün 24 saati otomatik klorlama sistemi ile klorlanmıştır. Arızalanan klor cihazlarının tamiratı İller Bankası montörlerine yaptırılmıştır. Klor cihazları yenilenmiştir. 2022 yılında 12.000 Lt klor kullanılmıştır.

 1. Günün 24 saati depolar ve şebekenin klor ölçümü yapılarak kontrol edilmekte olup, sonuçlar aylık olarak saklanmaktadır.
 2. Su endeks yazılımına 2 ayda bir çıkılmış olup, ihbarname ve su kesme çalışmalarına devam edilmiş, tahakkuk eden suyun tahsilat oranı % 80 dir.
 3. Belediyemiz su şebekesi ve isale hatlarında bulunan depo ve maslakların temizlenerek bakımları yapılmıştır.
 4. -İlçemiz sınırları içerisinde ömrünü doldurmuş eski borularla yeni imara açılan alanlarda çeşitli ebatlarda 3.750 mt. temiz su borusu döşenmiştir.

-Belediye sınırları içerisinde kanalizasyon hattı bulunmayan yerlere 6370 mt. kanal hattı döşenmiştir.

 1. Şehrimize gelen cazibeli su yetmediği zamanlar Papazönü Terfi Merkezi’nden su basılabilecek şekilde  hazır vaziyette bekletilmektedir.
 2. Havuzların kontrolü günün 24 saati bilgisayar ortamında kontrol edilip, su arızalarına anında müdahale edilerek su kaybının önüne geçilmektedir. Sinyalizasyon Sistemi ömrünü tamamladığından yeniden ihale edilerek yenisi yaptırılmıştır.
 3.   Arıtma tesisi tahliyesi için yaklaşık 1 km maslak uzatılarak deşarz edilmiştir.
 4. İlçemizde bulunan yeraltı su şebekelerinin yenilenmesine bütçe imkanlarımız çerçevesinde yapımına devam edilmektedir.
 5. Belediyemize ait kaptaj ve su depoları düzenli olarak ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte bakım, onarım ve temizlikleri düzenli olarak yapılmaktadır. Şehre gelen sularımız iki ayrı yerde gaz ve sıvı klor ile klorlanmakta olup, iki ayrı tipte yedek klorlama cihazlarımız mevcuttur. Kaptaj ve depolarımızın etrafı güvenlik amaçlı tamamı çit telle çevrilmiştir. Tüm depoların tamir boya ve badanası yapılmıştır.
 6. Yıl boyunca Çevre Sağlığı görevlileri ile koordineli olarak değişik noktalardan her ay periyodik olarak su numuneleri alınarak, biyolojik ve kimyasal tahlilleri düzenli olarak yaptırılıp tahlil sonuç raporları arşivlenmektedir.
 7. İmar uygulaması gereği yeni imara açılan alanların su şebeke boruları döşenmektedir.
 8. Su tasarrufu ile ilgili olarak su abone sahipleri sık sık uyarılıp, içme suyu ile bağ bahçe sulaması yapılmaması, araç halı yıkanmaması, ile ilgili ilanlar yapılarak ikaz edilmektedir. Uymayanlar hakkında cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.
 9. Otomatik klorlama cihazlarına yedek olarak 3 adet otomatik klor cihazı alınmıştır.
 10. Yaklaşık 55 km uzunluğundaki isale hattı yaya olarak gezilerek bakım, onarım ve temizliği yapılmıştır. Hatlarda meydana gelen arızalar giderilmiştir.
 11. Mevsimin kurak gitmesi nedeni ile sularda hissedilir derecede azalma yaşandığından kesintisiz olarak su verilebilmesi için su arama çalışmalarımız devam etmektedir.
 12. İlçemiz sınırları içerisinde imara açılacak yerlere su ve kanalizasyon hatları çekilmeye devam edilerek su kayıp ve kaçak arızaları ile ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir.
 13. 20. Yeni yapılacak olan yer altı Kayser Barajı yapımı işi tamamlanarak faaliyete hazır hale getirilmiştir.
 14. 21. İlçemiz insani tüketim amaçlı suyun tamamını karşılayacak olan içme ve kullanma suyu arıtma tesisi yapılmış olup testlerine başlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

 

          KURULUŞ:

          Belediye itfaiye teşkilatı; 29/11/2005 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde Belediye Meclisi kararı ile kurulur. Kuruluş sırasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

Birimlerin kurulmasında; ilçenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, yangın ve diğer afetlere hassasiyeti ile gelişme potansiyeli dikkate alınır.

 

          GÖREVLERİ:

 1. a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 2. b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
 3. c) Su baskınlarına müdahale etmek,

ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

 1. d) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
 2. e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
 3. f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 4. g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

ğ) Üst Yönetimden alınacak izinle Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

 1. h) Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

 1. i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
 2. j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
 3. k) Belediye Başkanının İtfaiye hizmetleriyle ilgili verdiği diğer görevleri yapmak.

 

          VİZYONUMUZ:

Tosya Belediyesi sınırlarımız içerisinde her türlü olaya standartların öngördüğü sürede, etkin müdahale ederek, halkın can ve mal kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak. Yapılacak önlem ve denetim amaçlı kontroller ile yangın ve doğal afetler sonucu oluşan maddi zararlar ile can kayıplarını asgariye indirmek suretiyle Tosya halkımızın hizmetinde olmak. Tosya itfaiyesi olarak teşkilatımızı modernize edip her zaman güçlü bir itfaiye olmak birinci hedefimizdir.

 

          KADRO VE PERSONEL DURUMU:

                                                 

1 Mümtaz BÜYÜKMAÇAL İtfaiye Müdürü
2 Fatih ARPACI Yazı İşleri ve Santral Görevlisi (TOSBEL İşçisi)
 
 

A GRUBU İTFAİYE EKİBİ

 

3 Metin İPEK Grup Sorumlusu (Memur)
4 Şeyho EROL İtfaiye Eri (Daimi İşçi )
5 Sinan KAYMAK İtfaiye Eri (Tosbel İşçisi )
6 Yunus CAN İtfaiye Eri (Tosbel İşçisi)
7 Rıfat URKAYA İtfaiye Eri (Tosbel İşçisi)
8 Fatih KOLCU Şoför (Tosbel İşçisi)
9 Şerafettin ATAK Şoför (Daimi İşçi)
10 Hakkı ACIMAZ Şoför (Tosbel İşçisi )
11 Alparslan BAŞ Gece Santral Görevlisi (Tosbel İşçisi)

         

           B GRUBU İTFAİYE EKİBİ

12 İsmail ALTILAR Grup Sorumlusu (Daimi İşçi)
13 İhsan GENÇ İtfaiye Eri ( Daimi İşçi )
14 Samet KAHYAOĞLU İtfaiye Eri (Tosbel İşçisi)
15 Ümit SOYSAL İtfaiye Eri(Tosbel İşçisi)
16 Şenol BİLEN İtfaiye Eri(Tosbel İşçisi)
17 Murat HAMARAT Şoför (Daimi İşçi)
18 Uğur ERDOĞAN Şoför (Tosbel İşçisi )
19 Mahmut DAĞLI Şoför (Tosbel İşçisi )
20 Ahmet ATICI Gece Santral Görevlisi (Tosbel İşçisi)

 

 

 

         

 

 

          

          

 

           C GRUBU İTFAİYE EKİBİ

21 Ahmet BERBER Grup Sorumlusu (Memur )
22 Murat TAŞCI İtfaiye Eri (Tosbel İşçisi)
23 Murat KIŞ İtfaiye Eri (Tosbel İşçisi)
24 Samet ŞALCI İtfaiye Eri (Tosbel İşçisi)
25 Sami UZAK İtfaiye Eri( Tosbel İşçisi )
26 Kazım Tuğrul ERTAŞ Şoför (Daimi İşçi)
27 Ahmet AYAR Şoför (Daimi İşçi)

 

 

 

 

 

 

 

28 İsmail HAMARAT Şoför (Tosbel İşçisi )
29 Serhat Ortaç Gece Santral Görevlisi (Daimi İşçi)

 

 

(3) Memur, (9) Daimi İşçi, (17) Belediye Şirketi İşçisi (TOSBEL) Olmak üzere Toplam 29 personel ile hizmet verilmektedir.

 

ARAÇ-MAKİNE PARKI VE TEÇHİZAT DURUMU:

SN MODEL PLAKA CİNSİ
1 2010 37 KL 429 Ford Cargo Arazöz (Telsizli)
2 2006 37 ES 009 Ford Cargo Arazöz (Telsizli)
3 1994 37 DU 350 Fatih Arazöz     (Belediye Meclisi Kararı ile Ağlı Belediyesi’ne Görevlendirme.)
4 1976 37 EU 224 Ford Merdivenli Arazöz 18 metre (Telsizli)
5 2007 37 KC 037 Fargo Merdivenli Arazöz 27 metre (Telsizli)
6 1988 37 KL 602 Mercedes Arazöz (Telsizli)
7 2007 37 PN 265 İsuzu – Kurtarma Aracı(Kaymakamlık Özel İdare) (Telsizli)
8 1994 37 KG 891 Mercedes Merdivenli (Telsizli)
9 2018 37 AAH 321 Ford Cargo Tanker
10 2020 37 KJ 110 İveco Arazöz

Ayrıca; 5 adet Motopomp, 3 adet Dalgıç Motoru, 3 adet Jeneratör bulunmaktadır.

 

            BİNA, LOJMAN VE TESİS DURUMU

 

 

SON 1 YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞEN YANGIN, KAZA VE ARAMA KURTARMA

1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Müdürlüğümüze gelen ihbarlar neticesinde; Toplam 70 yangın olayı gerçekleşmiştir. Yine aynı tarihler arasında Trafik kazaları ve arama kurtarma olaylarına gidilmiş olup; 31adet trafik kazası ve kurtarma olayında 41 kişi yaralı olarak kurtarılmış olup, 3 kişi ise hayatını kaybetmiştir.

 

SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR:

 1. İtfaiye Teşkilatında haftanın belirli günlerinde İtfai yönden gerekli eğitim verilmekte ve sportif faaliyetler yapılmaktadır.
 2. Muhtelif zamanlarda ve ihtiyaç duyulduğunda Belediyemiz inşaatlarına su nakli yapılmıştır.
 3. Düğün ve derneklerde, özel günlerde İtfaiye Teşkilatına ait içme suyu tankı ile su nakli yapılmıştır.
 4. Yaz günlerinin muhtelif saatlerinde caddelerin tozmaması için İtfaiye Aracı ile yol yıkama ve sulaması yapılmıştır.
 5. Vatandaşların ve Resmi kurumların kanalizasyonları tıkandığında açılması için arazözler ile su basılarak açılmaları sağlanmıştır.
 6. Başta Bayram günlerinde olmak üzere, özel günlerin anlam ve önemini belirten pankartların asma işlemlerinde merdivenli araç ile yardımcı olunmuştur.
 7. Muhtelif zamanlarda çarşı içinde bulunan meydan ve umuma açık tuvaletlerin İtfaiye araçları ile yıkanması yapılmıştır.
 8. Resmi Kurumlara ait binaların yağmur oluklarının değişim ve temizlik işleri ile tehlike arz eden saçak ve kiremitlerin düzeltilme işlemleri merdivenli araç ile yapılmıştır.
 9. Vatandaşların ev ve işyerinde talep edilmesi halinde kilitli kalan kapılarının açılması için merdivenli araç ile yardımlarına gidilmiştir.
 10. Yağmurun yoğun olduğu günlerde meydana gelen su baskınlarında motopomp ve vidanjör ile su tahliyesi yapılmış olup şehir içerisinde tıkanan menfezler temizlenerek su tutulmuştur.
 11. İntihar teşebbüsleri ile Yüksek yerlerde mahsur kalan kedi, köpek vb. gibi hayvanların kurtarılmasına gidilmiştir.
 12. Resmi ve Dini Bayram günlerinin arifesinde çarşı içi ve ana caddeler yıkanmıştır.
 13. Santral görevlilerimiz tarafından 24 saat süre ile Resmi Kurum ve halkımızın diğer talep ve şikâyetleri ilgili kurum ve kişilere iletilerek irtibatları sağlanmıştır.

 

Müdürlüğümüz tarafından 01 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen diğer görevler şunlardır;

 • Arazözler ile su basma işi 300 adet,
 • Arazözler ile su nakli işi 394 adet,
 • Arazözler ile yıkama işi 101 adet,
 • Hayvan Kurtarma işi 59 adet,
 • Muhtelif çöp konteynerlerinin yanmasını söndürme işi 17 adet,
 • Resmi kurum kuruluş ve fabrikalara Yangın tatbikatı verme işi 11 adet,
 • Merdivenli araçların kullanılması işi 141 adet,
 • Asansörde Kalan ve nakil olması gereken yatalak hastalara yardımcı olma işi 21 adet,
 • Yol, park ve yeşil alan sulama işi 106 adet,
 • Su baskınlarında tahliye işi 12 adet,
 • Taziye evleri ve sosyal etkinlikler için kurulan çadır işi 6 adet,
 • Binaların Yangından Korunması Yönetmelik Hakkındaki hükümler gereği İlçemizde GES’lerin (Güneş enerjisi sistemi) denetlenme işi 12 adet,

 

Müdürlüğümüz tarafından Yangın ve trafik kazaları haricinde 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplam görev sayısı 1180’dir.

 

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

MİSYONUMUZ

 

İlgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde şehrin kültürel ve sanatsal hayatına canlılık kazandırmak, güzel sanatların bütün dallarında eğitim vermek, kültür etkinlikleri ile Türkiye de örnek bir kent olmak, sosyal hizmet alanındaki sorumluluklarını toplum bütün kesimlerinin ihtiyaçlarını şeffaf ve eşit  şekilde karşılayacak bir anlayışla halkımıza sunmaktır

 

VİZYONUMUZ

 

Kültürel ve sanatsal etkinlikleri sürekli kılan sosyal hizmet  anlayışını Tosya’da nefes alan ve ihtiyacı olan bütün bireylerin dertlerine derman olan ve herkesin sağlıklı, mutlu ve huzurlu olduğu yaşanmaktan zevk alınan  bir kent olmak.

 

MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI

 

Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurulu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak, kültür, sanat ve tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdirmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent / ilçe tarihi bakımından önem taşıyan mekânların korunmasını sağlamak amacı ile görev yapmanın ötesinde T.C Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile çalışmak, 5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediyenin görev yetki ve sorumluluk bölümünde 14. Maddenin (a) ve (b) fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak sureti ile ilçe halkı içinde çok mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak amacı ile kurulan ve bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayan birimdir.  Müdürlük Belediyenin Gelir ve Giderleri bölümünde zikredilen madde 60 ‘Dar gelirli yoksul muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar hükmüne göre harcama yapar, madde 77’de Belediye hizmetlerine gönüllü katılım bölümünde de ‘Belediye sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane hizmetleriyle, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında Beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Mevzuat hükümlerine göre de işbirliği anlayışıyla koordineli çalışan bir birimdir

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1. Belediye başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin Kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosu düzenler.
 2. Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirler.
 3. Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.
 4. İlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekânlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.
 5. Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle destekler.
 6. Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenler.
 7. Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı verir.
 8. Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş, vs hazırlar ve halka ulaşmasını sağlar.
 9. Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapar.
 10. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.
 11. Muhtaç durumdaki ailelere yardımlarda bulunulur.
 12. Resmi-Özel Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışır.
 13. Belirli gün ve haftalarda gereken duyarlılığı sergileyecek girişimlerde bulunur.
 14. Belde halkının huzur, esenlik, saygı ve mutluluğu için gereken önlemlerin alınmasını sağlar.
 15. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneğin kullanılmasını gerçekleştirir.
 16. Dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacı ile gönüllü kişilerin katılımına yönelik programların uygulanmasını gerçekleştirir.
 17. Amatör Spor kulüplerine yardımlarda bulunur.
 18. Önemli günleri takip eder.(Milli Bayramlar vb.)
 19. Kültür, sanat, turizm ve sosyal işler alanda diğer resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla ve de ilgili kişilerle, sivil toplum örgütleriyle iletişim kurarak, ortak katılım ve projeler geliştirilir.
 20. Mevzuatın gerektirdiği kayıt ve evrakları düzenli olarak tutulmasını sağlar.
 21. Hizmetlerle ilgili harcama ve kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlar.
 22. Belediyemize ait, Stadyumda veya Resmi Kurumların etkinliğinde, konserlerde, milli bayramlarda ses yayın cihazlarıyla hizmet verilir.
 23. Bağlı birimlerin denetimini yaparak, çalışmaları yerinde inceler.

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİLERİ

 1. Bu yönetmeliğin 4. maddesi ve fıkralarında yer alan faaliyetlerin ve belirtilen çalışmaların yerine getirilmesinde yetkilidir.
 2. Müdürlük ile ilgili çalışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
 3. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlama yetkisine haizdir.

MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUKLARI

Belediye Mevzuatı ile ilgili mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirmesinden yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

SUNULAN HİZMETLER

 1. AB Projeleri kapsamında Erasmus öğrenci değişimleri yapıldı.
 2. 2022 yılında 205 çiftin nikâhları kıyılmıştır.
 3. Tosya Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nce 8. Sınıflara yönelik hazırlık kursları devam etmektedir.
 4. Meslek edindirme kurslarına yönelik çalışmalar yapıldı
 5. Ücretsiz çocuk ve yetişkinlere yönelik sinema ve tiyatro gösterimleri yapıldı.
 6. İstanbul ve Ankara Kastamonu Günleri Fuarına katılım sağlandı.
 7. Tosya Tanıtım ve Tosya Mimarisi Tanıtım broşürleri hazırlandı.
 8. Tosya Kesesi Coğrafi Mahreç işaretine başvuruldu.
 9. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği yapıldı.
 10. Tosya Pirinci Denetim Komisyonu tarafından üretici ve işleyicilere görüşülerek denetim raporu hazırlandı.
 11. 23 Tosya Kültür ve Pirinç Festivali düzenlendi.
 12. İpek Yolu Fuarı Düzenlendi.
 13. Tosya Doğa Sporları Kültür ve Sanat Festivali Düzenlendi
 14. Ücretsiz Çanakkale gezileri düzenlenerek 2. Kez düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı.
 15. Sosyal Etkinlik Merkezi’nce yaz okulu açıldı.
 16. kez geleneksel sünnet şöleni düzenlendi.
 17. 1 milyon öğrenci sinema ile buluşuyor projesi kapsamında film gösterimleri yapıldı.
 18. Ata’ya saygı ve gençlik yürüyüşü düzenlendi.
 19. Engelsiz piknik programları düzenlendi.
 20. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tasavvuf Müziği Konseri düzenlendi.
 21. Ramazan eğlenceleri düzenlendi.
 22. Kastamonu türbe gezileri düzenlendi.
 23. Yetişkinlere özel tiyatro gösterileri düzenlendi.
 24. Ödüllü satranç turnuvası düzenlendi.
 25. Dönem pomem kursları düzenlendi.
 26. Getir karneni al sinema biletini programları düzenlendi.
 27. Judo kursu için ön hazırlıklar başlatıldı.

 

 

 

BAŞKANLIK ÖZEL KALEM

 

1- Belediyemiz Özel Kalem Birimi 1 Başkan Yardımcısı, 1 Sekreter ve 1 Makam Şoförü olmak üzere 3 personelden oluşmaktadır.

2- Özel Kalem Birimi kapsamında Belediye Başkanı ödenekleri, Belediye Meclis ve Encümen Üyelerimizin huzur hakları, personel giderleri ile makam otosu giderleri de birimimiz tarafından yürütülmektedir.

3- Belediyemiz Özel Kalem Birimi İçişleri Bakanlığının 25/04/1984 tarih ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 27302 sayılı onayı ile yürürlüğü giren Temsil, Tören, Tanıtım ve Ağırlama giderleri yönergesi hükümleri gereğince ilçemize gelen konuklarımız için öncelikle hizmet vermiştir.

4- İlçemizin tanıtımı için yıl içerisinde düzenlenen fuar, festival vb. sosyal etkinliklere katılım sağlanmıştır. Yine ilçemizin tanıtımına yönelik cd, broşür, gazete vb. çalışmalar yapılmıştır.

5- Belediyemiz Bütçesinden 1.317.320,10 TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 1.297.438,52 TL’si kullanılmış ve bütçenin gerçekleştirme oranı % 98,49 olarak hesaplanmıştır.

 

 

 

 

 

SİVİL SAVUNMA AMİRLİĞİ

 • Belediyemiz Sivil Savunma ekiplerinde görevli personellere 2022 yılında gerekli eğitimler verilmiştir.
 • İlçe Merkezinde bulunan resmi dairelerde ve fabrikalarda yangın eğitimleri ve yangın tatbikatları yapılmıştır.
 • Sivil Savunma Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçe merkezinde bulunan okullara eğitimler verilmiştir.
 • Arama ve Kurtarma aracının yıl içerisinde tüm bakımları yapılmıştır.
 • Deprem Haftası, Sivil Savunma ve İtfaiye Haftası etkinliklerinde, İlçemizde bulunan bazı anaokullarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde depremde tahliye tarzı yangında hareket tarzı tahliye ve uygulamalı yangına müdahale eğitimler verilmiştir.
 • 2022 Yılında Yerel Destek Ekipleri oluşturulmuş olup, Kastamonu AFAD Müdürlüğü bünyesinde gerekli eğitimleri verilmiştir.
 • Belediyemiz bünyesinde “Arama Kurtarma Ekibi” oluşturulmuş olup, bununla ilgili görevlendirmeler yapılmıştır.
 • Haziran 2022 tarihinde Kastamonu AFAD Eğitim Müdürlüğünde Arama Kurtarma Eğitimine iştirak edilmiştir.
 • Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünde Temel İlk Yardım Eğitimine iştirak edilmiştir.
 • İlçemizde bulunan deprem konteynerlerin rutin bakımları yapılarak, eksiklikleri giderilerek kullanıma hazır olmaları sağlanmıştır.

 

Belediyemiz bütçesinden 51.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, ödeneğin 0,00 TL’si kullanılmış ve bütçenin gerçekleştirme oranı % 0 olarak hesaplanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Sevgili Meclis Üyeleri, Değerli Arkadaşlarım ve

Hizmet Etmekten Onur Duyduğumuz Kıymetli Halkımız;

 

Belediyemizin bir yıllık faaliyetleri ile ilgili olarak tüm birimlerimizin hazırlamış olduğu 2022 YILI FAALİYET RAPORUNU Belediye Meclisinin ve halkımızın tasviplerine arz ederim.

Belediyemiz mali kaynakları ile tasarruf tedbirleri göz önünde bulundurularak giderlerimiz gerçekleştirilmiş olup, birimlerimize ait 2022 Mali Yılı Bütçe değerlerini gösteren Mali Tablo ise ilişikte sunulmuştur.

Halkımızın bizlere emanet ettiği ilçemizi halkımıza layık hale getirebilmek, teveccühüne layık olabilmek için yönetimini üç yıl önce devraldığımız belediyemizde ilçemize kazandırabileceğimiz her türlü hizmeti kazandırmak adına tüm arkadaşlarımızla ve vargücümüzle gece gündüz çalıştık. Normal hizmetlerimizin yanında kendi ekonomik kaynaklarımızla ve halkımızın desteğiyle çağdaş kentleşmenin tüm ürünlerini, sosyal dayanışmanın en güzel örneklerini sunmaya özen gösterdik.

Bir yıllık faaliyet raporunda da görüldüğü üzere ekip ruhu ve takım çalışması ile tüm sorunların üstesinden gelebilmenin ve ilçemize yatırım yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerin ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamasını ve sonucunda da halkımızın ufkunu daha da açarak, güzel bir şehirde yaşamanın getirdiği mutluluğu ve hazzı tüm vatandaşlarımızın hissetmesini diliyor, hepinize en samimi dileklerimi ve saygılarımı sunuyorum… 24/03/2023

 

 

 

 

 

Volkan KAVAKLIGİL                                                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

                                                                                                         

 

EKİ                :

Birimlere Ait Bütçe Fişi                     (1 adet)