EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi  : 03 / 09 / 2020

Karar Sayısı       : 55

 

İlçenin Dilküşah Mahallesinde tapunun F32d21c2c pafta, 1538 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üst kısmında yol boşluğu olarak görülen alanın, imar tadilatı yapılıp, konut alanına dahil edilerek satışının yapılması ile ilgili Hüseyin ŞENGÜL isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Şehir Plancısı Açıklama Raporuna istinaden hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesinde tapunun F32d21c2c pafta, 1538 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yamuk şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Mahreç aldığı 12.00 m lik yola cephesi 19.00 Mt. parselin arka tarafı ise 32.00 m genişliğinde olduğu görülmüştür. Bu durumda imar uygulaması gereği çekme mesafeleri de dikkate alındığında düzenli bir yapılaşma olmayacağı anlaşılmıştır. Bu durumun giderilmesi için parselin köşesindeki yol boşluğunun ihdas edilerek, konuta katılarak düzgün yapılaşmanın daha sağlıklı olacağından;

Mekansal Planlı Alanlar Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26.Maddesine, Şehircilik ve Planlama ilkelerine uygun olduğu görülerek, tadilatın 1538 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yapılaşma problemini çözen ve daha kullanışlı park alanı elde eden bu değişikliğin her açıdan kamusal faydalar içerdiği için;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 F32D21C2C-F32D22D1D (PİN) UİP 37833071 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 03 / 09 / 2020

 

Karar Sayısı       : 56

 

 

 

İlçenin Hocaimat Mahallesi, Sedir Sokakta tapunun F32d21a3d pafta, 1019 ada, 1 parsel numarasında Ata SAPMAZ ve malikleri adına kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan 3 katlı betonarme meskenine kat irtifakı yaptırmak için müracaat ettiğinde, mevcut uygulama imar planına göre mevcut binasının yola tecavüzlü olduğundan işlem yapamadığını beyanla, söz konusu parselde imar tadilatı yapılması ile ilgili Ata SAPMAZ isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Hocaimat Mahallesi, Sedir Sokakta ilçe uygulama imar planının F32d21a3d paftasında Y = 585500-588900, X = 4544100-4544200 koordinatları arasında kalan B-2 Mesken Yapı Nizamındaki tapunun F32d21a3d pafta, 1019 ada, 1 parsel numarasındaki taşınmaz üzerinde mevcut binanın oturumuna göre ekli krokide kırmızı ile taralı olarak gösterildiği şekilde yolun işlenmesi için imar tadilatı masrafları talep sahibi tarafından karşılanmak üzere tadilatın yapılmasına ÖN İZİN verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 03 / 09 / 2020

 

Karar Sayısı       : 57

 

 

 

İlçenin İbniselim Mahallesi, Hasanarkı Mevkiinde tapunun 1062 ada, 4-5 ve 11 parsel numaralarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Lejantındaki taşınmazların sahibi Metin ÖZDAMGACI isimli şahsın son yapılan imar planı çalışmalarında taşınmazlarını ikiye bölecek şekilde işlenen 10,00 m’lik imar yolunun iptal edilmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu yerde imar tadilatı yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin İbniselim Mahallesi, Hasanarkı Mevkiinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının G32a01a2a paftasında, X=4540600-4540700, Y= 585400-585500 koordinatları arasında, tapunun 1062 ada, 4-5 ve 11 parsel numaralarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Lejantındaki taşınmazların sahibi Metin ÖZDAMGACI isimli şahsın son yapılan imar planı çalışmalarında taşınmazlarını ikiye bölecek şekilde işlenen 10,00 m’lik imar yolunun iptal edilmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 03 / 09 / 2020

Karar Sayısı       : 58

 

İlçenin Yunus Emre (Dilküşah) Mahallesi, Kastamonu Caddesinde tapunun 36 pafta, 294 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Fadime ABALOĞLU isimli şahsın, bahse konu parselin mevcut uygulama imar planında çoğu kısmı imar yoluna gittiğinden ve cephe şartları uygunsuz olduğundan, söz konusu taşınmazına yapı yapılamaz durumda olduğu ve yapı yapılacak hale getirilmesi ile ilgili talebine ve imar tadilatı için Meclisçe verilen ön izne istinaden, Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporu doğrultusunda imar tadilatının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yunus Emre (Dilküşah) Mahallesi, Kastamonu Caddesinde ilçe imar planının F32d22d1a paftasında Y=588800-588900 X=4543200-4543400 koordinatları arasında kalan ve tapunun 36 pafta, 294 ada, 22 parsel numarasında Fadime ABALOĞLU adına kayıtlı taşınmaz mevcut uygulama imar planında çoğu kısmı imar yoluna gittiğinden, cephe şartları yapılaşmaya uygunsuz hale gelmiştir. Ekli krokide mavi ile taralı olarak gösterildiği şekilde parselin genişletilerek, imar tadilatı ile yola terk masraflarının belediyemiz tarafından karşılanmak üzere imar tadilatının yapılması için 01.07.2020 Gün ve 40 sayılı Belediye Meclis Kararı ile verilen ÖN İZNE istinaden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d22d1a) (PİN) UİP 37732289 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 03 / 09 / 2020

 

Karar Sayısı       : 59

 

 

 

İlçenin Çatma Mahallesi Mecid Efendi Sokakta uygulama imar planında çocuk oyun alanı bulunmadığından, ilçe imar planının F32d21c3a imar paftasında B-3 Mesken lejantında olan 841 ada, 21-22-23-24-25-26 parsel numaralarında kayıtlı parsellerin bulunduğu alanın B.H.A. (ÇOCUK PARKI) olarak lejant değişikliğinin yapılması ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Çatma Mahallesi Mecid Efendi Sokakta uygulama imar planında çocuk oyun alanı bulunmadığından, ilçe imar planının F32d21c3a imar paftasında B-3 Mesken lejantında olan 841 ada, 21-22-23-24-25-26 parsel numaralarında kayıtlı parsellerin bulunduğu alanın B.H.A. (ÇOCUK PARKI) olarak lejant değişikliğinin yapılması ile ilgili Başkanlık talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 09 / 2020

 

Karar Sayısı       : 60

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesi, Yazıçam Mevkiinde (Atatürk Caddesinde) tapunun 79 pafta, 1261 ada, 16 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Semra ESEROĞLU isimli şahsın imar planı sınırları dışında kalan parselin imar sınırına dahil edilerek, K.D.K.Ç.A. E=0.50 Yençok=Serbest yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesi, Yazıçam Mevkiinde (Atatürk Caddesinde), ilçe imar planı dışında kalan, X=4538200-4538400, Y= 583900-584100 koordinatları arasında, tapunun 79 pafta, 1261 ada, 16 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Semra ESEROĞLU isimli şahsın imar planı sınırları dışında kalan parselin imar sınırına dahil edilerek, K.D.K.Ç.A. E=0.50 Yençok=Serbest yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 03 / 09 / 2020

Karar Sayısı       : 61

 

Belediyemiz ilçe imar sınırları içerisinde yerleşim alanlarında gün geçtikçe çoğalan sulama su arklarının bozulması, su arklarından izinsiz su kullanılması, sulama esnasında arkları taşırarak ana arter yollara zarar verilmesi ve su arklarında gerekli denetim ve kontrolleri sağlamak amacı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri ve karara uymayanlar hakkında idari yaptırım olarak Belediye Zabıta Tembihnamesinde ilgili bir madde bulunmadığından, Belediye Meclisi tarafından 02/02/2011 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan Zabıta Tembihnamesinin 223. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilip değiştirilmeyeceği, idari para cezalarının belirlenen şekli ile uygulanıp uygulanmayacağı hakkındaki Zabıta Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz ilçe imar sınırları içerisinde yerleşim alanlarında gün geçtikçe çoğalan sulama su arklarının bozulması, su arklarından izinsiz su kullanılması, sulama esnasında arkları taşırarak ana arter yollara zarar verilmesi ve su arklarında bulunan görevlilerin sıra haricinde sulama yaptıkları sözlü ve yazılı olarak şikayetlere sebebiyet verdiğinden, vatandaşlarımızın mağduriyetlerini ortadan kaldırmak, su arklarında gerekli denetim ve kontrolleri sağlamak amacı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri ve karara uymayanlar hakkında idari yaptırım olarak Belediye Zabıta Tembihnamesinde ilgili bir madde bulunmadığından, Belediye Meclisi tarafından 02/02/2011 Tarih ve 23 sayılı Kararı ile onaylanan Zabıta Tembihnamesinin 223. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve idari para cezalarının belirlenen şekli ile uygulanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

ESKİ HALİ:

223. Yukarıda yazılı işbu Tembihnamedeki suçların tekerrürü halinde işleyenler hakkında belirtilen para cezasından başka 1608 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereği Belediye Encümeninin takdiri ile 3 günden 15 güne kadar ticaret ve sanayi icrasından men’e, kapatmaya, tekerrür halinin tekrarı halinde ise ruhsatının iptaline karar verilir.  

 

 

 

 

 

YENİ HALİ:

223. 1) Yukarıda yazılı işbu Tembihnamedeki suçların tekerrürü halinde işleyenler hakkında belirtilen para cezasından başka 1608 Sayılı Kanunun ilgili maddesi gereği Belediye Encümeninin takdiri ile 3 günden 15 güne kadar ticaret ve sanayi icrasından men’e, kapatmaya, tekerrür halinin tekrarı halinde ise ruhsatının iptaline karar verilir.

2) Sulama arkları ile ilgili olarak

a) İlçemiz sulama arklarından ark görevlilerinden izinsiz olarak sulama yapan    bağ sahiplerine

 

 

b) Sulama esnasında su arklarına zarar verenlere

 

 

 

c) Su arklarından sulama esnasında su taşırma yaparak yolları bozanlara

 

 

 

d) Su arklarındaki görevlilerin (deştimen) sulama sırası haricinde su verenlere

 

 

 

 

 

 

 

1.Seferde   417,00 TL

2.Seferde   834,00 TL

3.Seferde 1.250,00 TL

 

1.Seferde   785,00 TL

2.Seferde 1.177,00 TL

3.Seferde 1.563,00 TL

 

1.Seferde   834,00 TL

2.Seferde 1.250,00 TL

3.Seferde 1.650,00 TL

 

1.Seferde   417,00 TL

2.Seferde   834,00 TL

3.Seferde 1.250,00 TL

 

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 09 / 2020

 

Karar Sayısı       : 62

 

 

İlçemiz Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre kadastro çalışmaları yapılacağından, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere her mahalleden 6 (altı) bilirkişinin Belediye Meclisince belirlenmesi ile ilgili Kadastro İl Müdürlüğü yazısına istinaden belirlenen isimlerden 3 (üç) kişinin sabıka sicil kaydı bulunduğundan, bu kişilerin yerine yeniden bilirkişi belirlenmesi için Kadastro İl Müdürlüğü yazısı ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre kadastro çalışmaları yapılacağından, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere 47/B Maddesi ve aynı madde kapsamında çıkarılan “Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; Belediye Meclisinin 06.08.2020 Gün ve 54 sayılı Kararı ile belirlenen bilirkişilerden, Camiatik Mahallesinden Ahmet DUYMAZ, Çatma Mahallesinden Ahmet YÜTÜK ve Yunus Emre Mahallesinden İsmail İMREN isimli şahısların Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik’in (e) maddesi hükümlerine göre sabıka sicil kayıtları bulunduğundan, bu kişilerin yerine;

 

CAMİATİK MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİSİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Mustafa BOYNER 20921297754 30.11.1962 05392596164

 

ÇATMA MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİSİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Murat CEBECİOĞLU 43111530842 14.09.1964 05436337139

 

YUNUS EMRE MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİSİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ GSM
1 Hüseyin USLU 34195855572 20.02.1954 0544218756

 

isimli ve unvanlı kişilerin “Bilirkişi” olarak tespitine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 09 / 2020

 

Karar Sayısı       : 63

 

 

 

İlçenin Dilküşah Mahallesinde tapunun F32D22D1D pafta, 1547 ada, 18 ve 9 parsel numaralarında Bitişik ve Ayrık Nizam Lejantındaki taşınmazların tevhit edilerek, ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi için Latife YARICI vekili İsmail ERCAN isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu yerde imar tadilatı yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22D1D paftasında, X=4542800-4543000, Y= 588400-588600 koordinatları arasında, tapunun 1547 ada, 18 ve 9 parsel numaralarında Bitişik ve Ayrık Nizam Lejantındaki taşınmazların tevhit edilerek, ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi için Latife YARICI vekili İsmail ERCAN isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.