2024 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

Karar Tarihi : 01.02.2024 Karar Sayısı : 13

 

 

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun F32d21c3a pafta, 472 ada 18 – 19 ve 20 parsel ile 1661 ada, 15 ve 16 parsel numaralarında kayıtlı toplam 2.622,92 m2 Mesken alanı lejantında bulunan taşınmazların malikleri İsmail KADER, Emine KOLÇAK, Hafize Gülşen AKTAŞ ve Gülten ÇEVLİKLİ tarafından taşınmazların bulunduğu alanda 1662 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı imar planında Park (Yeşil Alan) olarak gösterilen 2.547,14 m2 taşınmaz ile kendilerine ait taşınmazların trampa yapılarak, lejantlarının değiştirilmesi ile ilgili taleplerine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun F32d21c3a pafta, 472 ada 18 – 19 ve 20 parsel ile 1661 ada, 15 ve 16 parsel numaralarında kayıtlı, 1/1000 Ölçekli ilçe Uygulama İmar Planının F32d21c3a paftasında Y=587400-587600 ve X=4542100-4542300 koordinatları arasında, toplam 2.622,92 m2 Mesken alanı lejantında ve tapunun 1662 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ilçe uygulama imar planında Park (Yeşil Alan) lejantında bulunan 2.547,14 M2 lik alan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi gereği yapılan uygulama ile DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) oluştuğu ve 472 ada ve 1661 ada içerisinde bulunan parseller ayrı ayrı olduğundan dolayı PARK bütünlüğü bozulacağından ve dolayısıyla 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulamasının iptaline yol açacağından, söz konusu plan değişikliğinde herhangi bir “kamu yararı” veya “zorunluluk” tespit edilememiştir.

Yukarıda belirtilen sebepler göz önünde bulundurularak, taşınmazların malikleri İsmail KADER, Emine KOLÇAK, Hafize Gülşen AKTAŞ ve Gülten ÇEVLİKLİ isimli şahısların taleplerinin uygun görülmeyerek, imar tadilat talebinin REDDİ ‘ne Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 01.02.2024 Karar Sayısı : 14

 

 

İlçe genelinde yapılan numarataj çalışmaları sırasında Kuzyaka Mahallesinde olması gereken 1119-1120-1986 nolu adaların MAKS sistemine alınmadığı ve söz konusu yerlerde ikamet eden vatandaşların ikamet kayıtlarının Ermelik Köyü sınırları içerisinde yer aldığı bahisle mahalle sınır tespitinin yapılarak hatanın düzeltilmesi ile ilgili Kuzyaka Mahallesi Muhtarı Ömer KONUK’un talep dilekçesine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçe genelinde yapılan numarataj çalışmaları sırasında Kuzyaka Mahallesinde olması gereken 1119-1120-1986 nolu adaların MAKS sistemine alınmadığı tespit edilerek, Kuzyaka Mahallesi sınırının MAKS (Mekânsal Adres Kayıt Sistemi) ile uygulama arasında farklılık olduğu görülmüş ve ekli krokide gösterilen turuncu boyalı yerden sınır alınmış olup, uygulamada asıl sınırın mavi ile taralı olarak gösterilen Muallim Deresi olarak görülen yer olduğu anlaşılmıştır.

Ermelik Köyü sınırları ile belediyemiz mücavir alan sınırının Muallim Deresine kadar olması gerektiğinden, hazırlanmış olan sınır haritasının onaylanarak Kuzyaka Mahallesinde olması gereken bölümlerin Kuzyaka Mahallesi sınırlarına alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 01.02.2024 Karar Sayısı : 15

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesinde, tapunun F32d21c2d pafta, 2285 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahipleri Orhan CİNGÖZ ve Yalçın ÇUBUKCU isimli şahısların, taşınmazlarının yan tarafında bulunan ve imar planında yol olarak görülen alanın takas talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

1/1000 Ölçekli ilçe Uygulama İmar Planının F32d21c2d paftasında Y=587300-587400 X=4542800-4542900 koordinatları arasında yer almaktadır. Mevcut alanda 21.09.2023 Gün ve 155 sayılı Belediye Encümen kararına istinaden Orhan CİNGÖZ tarafından kendi isteği ile yola terk dosyası hazırlattırılarak terk işlemi yaptırılmıştır. Yola terk olan kısım ile belediyeye ait yol boşluğu olan 2285 ada, 100 ve 101 numaralı parseller ile trampası yapıldığı takdirde, 2285 ada, 71 ve 72 parsellerdeki taşınmazların derinliklerinin düşük olmasından dolayı 3194 Sayılı İmar Kanununa göre yapı ruhsatı verilemez duruma geleceğinden, kamu yararı oluşmayacağı kanaatine varıldığından, imar tadilatı yapılması ile ilgili taşınmaz sahipleri Orhan CİNGÖZ ve Yalçın ÇUBUKCU isimli şahısların taleplerinin uygun görülmeyerek REDDİ’ne Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 01.02.2024 Karar Sayısı : 16

 

 

İlçenin Yunus Emre Mahallesi İbni Sina Sokak No:48 adresinde, tapunun 1613 ada ve 1 parsel üzerine yapılan Kapalı Yüzme Havuzu kullanma ücret tarifesinin tespit edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yunus Emre Mahallesi İbni Sina Sokak No:48 adresinde, tapunun 1613 ada ve 1 parsel üzerine yapılan Kapalı Yüzme Havuzu kullanma ücret tarifesinin aşağıdaki tabloda tespit edildiği şekilde uygulanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI

 

 

 

 

Volkan KAVAKLIGİL Ahmet BÜYÜKACAR Ahmet ÖZELMACI

Belediye Başkanı Katip Katip

 

ABONELİK ADI ÜCRET

TAM BİLET (1 Seans) (Haftada 2, Ayda 8 Seans Girebilecek Şekilde 1 Seans Ücreti) 70,00 TL

ÖĞRENCİ (1 Seans) (Haftada 2, Ayda 8 Seans Girebilecek Şekilde 1 Seans Ücreti) 40,00 TL

YETİŞKİN AYLIK ABONELİK 400,00 TL

ÖĞRENCİ AYLIK ABONELİK 250,00 TL

YETİŞKİN YILLIK ABONELİK 3.500,00 TL

ÖĞRENCİ YILLIK ABONELİK 2.000,00 TL

% 60 VE ÜZERİ ENGELLİ VATANDAŞLAR ÜCRETSİZ

BİRİNCİ DERECE ENGELLİ YAKINI AYLIK ABONELİK 250,00 TL

BİRİNCİ DERECE ENGELLİ YAKINI YILLIK ABONELİK 2.000,00 TL

0 – 6 YAŞ GRUBU ÜCRETSİZ

BİRİNCİ DERECE ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI (EŞ, ÇOCUK, ANNE VE BABA) ÜCRETSİZ

BELEDİYE PERSONELİ (Yetişkin Tarifesi Üzerinden) % 30 İNDİRİM

ABONELİK KART DEPOZİTE ÜCRETİ 150,00 TL

Abonelerin kart alması zorunludur. Abone harici girmek isteyenler için girişte kart bulundurulacak ve gelenler

mağdur edilmeyecektir.

Seans saatleri pano ile havuz girişine asılacak olup, aboneler için seanslarda çıkış seansı esas alınacak ve abone

seans bitiminde havuzdan çıkacaktır.

Karar Tarihi : 01.02.2024 Karar Sayısı : 17

 

 

Bahçelievler Mahallesinde bulunan SİMSAR SOKAK isminin GÖKTUĞ SOKAK veya ENİS GÜMÜŞYALÇIN SOKAK olarak değiştirilmesi ile ilgili Kazım İNAN isimli şahsın talep dilekçesine istinaden, söz konusu sokak isminin değiştirilip değiştirilmeyeceği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Bahçelievler Mahallesinde bulunan SİMSAR SOKAK isminin GÖKTUĞ SOKAK veya ENİS GÜMÜŞYALÇIN SOKAK olarak değiştirilmesi ile ilgili Kazım İNAN isimli şahsın talep dilekçesine istinaden, seçim yasakları nedeni ile sokak isim değişikliği yapılamadığından, seçim sonrasında görüşülmek üzere söz konusu talebin uygun görülmeyerek REDDİ’ne Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 01.02.2024 Karar Sayısı : 18

 

 

 

 

İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde, tapunun 1938 ada, 1 parsel ve 1937 ada, 1 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Ali BÜLBÜL isimli şahsın, bahse konu 1937 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazının K.D.K.Ç.A. E=0,50 Yençok=10,50 m yapı nizamından çıkartılarak, parseller arasında kalan Belediyemize ait 7.00 m’lik imar yolunu da kapsayacak şekilde K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) lejantına çevrilmesi ile ilgili talebine istinaden, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar tadilat paftaları ve açıklama raporu doğrultusunda, imar tadilatının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde Ali BÜLBÜL’e ait taşınmazlar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22C1A paftasında, Y=590500-590700 X=4543400-4543600 koordinatları arasında kalmakta olup, tapunun 1938 ada, 1 parsel ve 1937 ada, 1 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Ali BÜLBÜL isimli şahsın, bahse konu 1937 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazının K.D.K.Ç.A. E=0,50 Yençok=10,50 m yapı nizamından çıkartılarak, parseller arasında kalan Belediyemize ait 7.00 m’lik imar yolunu da kapsayacak şekilde K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) lejantına çevrilmesi talep edilmiş ise de; sehven de olsa hatalı bir karar vermemek adına, imar tadilatı yapılacak alanın meclis üyelerince ayrıntılı bir şekilde incelenmesi uygun görülerek, imar tadilatı onama talebinin Mart Ayı Meclis Toplantısında tekrar görüşülerek nihai kararın verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.