2024 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

Karar Tarihi : 04.01.2024 Karar Sayısı : 1

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin 2024 Mali Yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılması uygun görüldüğü takdirde tatil olacağı bir ayın tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; “Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü mevcut ise de; Belediye işlerinin aksamaması için, Belediye Meclisinin her ay toplanması ve 2024 Mali Yılında tatil yapmadan çalışması Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 04.01.2024 Karar Sayısı : 2

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince; komisyona seçilecek üye sayısının belirlenerek “Denetim Komisyonu” oluşturulması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her Ocak Ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonunun oluşturulması ve komisyonun çalışmasını 45 iş günü içinde tamamlaması ve buna ilişkin raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunması Yasa gereği olduğundan; söz konusu Kanun uyarınca 2023 Yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonunun üç üyeden oluşturulmasına ve yapılan gizli oylama sonucunda Denetim Komisyonunun; 1-Tekin SÜZÜK (10 oy), 2-Hasan ATICI (10 oy), 3-Orhan CIĞA (13 oy) isimlerinden teşekkül ettirilmesine, Meclisin oy çokluğu ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 04.01.2024 Karar Sayısı : 3

 

 

Belediye Meclis Üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısının alacağı aylık ücretin tespit edilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrasında “Belediye Meclis Üyesinden Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir” amir hükmü gereğince; “Belediye Başkan Yardımcısı” olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesine 2024 Mali Yılı içerisinde belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ ü oranında aylık ödenek verilmesine, yıl içerisinde belediye başkanı ödeneğine gelen artışların belediye başkan yardımcısına da aynen yansıtılmak suretiyle kanunda belirtilen oranın korunmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 04.01.2024 Karar Sayısı : 4

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümleri uyarınca kısmi zamanlı sözleşme ile çalıştırılacak Belediye Avukatına ödenecek ücretin tespiti hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Avukat Mustafa Gökhan İBEÇOĞLU’nun hizmet sözleşmesi 31.12.2023 tarihinde sona erdiğinden, Avukat Kadrosu Unvanı için 1. Derecenin 1. Kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek bütün ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere net ücretinin Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi gerektiğinden; 31.12.2024 tarihine kadar Avukat Mustafa Gökhan İBEÇOĞLU’nun kısmi zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 5. Bendinin uygulanması kaydıyla aylık net 10.920,00 TL ücret ödenmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 04.01.2024 Karar Sayısı : 5

 

 

İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde, tapunun 1938 ada, 1 parsel ve 1937 ada, 1 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Ali BÜLBÜL isimli şahsın, bahse konu 1937 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazının K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) E=0,50 Yençok=10,50 m yapı nizamından çıkartılarak, parseller arasında kalan Belediyemize ait 7.00 m’lik imar yolunu da kapsayacak şekilde K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) lejantına çevrilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32d22d1a imar paftasında Y=590500-590700, X=4543400-4543600 koordinatları arasında, tapunun 1937 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) E=0,50 Yençok=10,50 m yapı nizamındaki alan ile 1938 ada, 1 parsel numarasında kalan Belediyemize ait 7.00 m’lik imar yolunun devamlılık arz etmediğinden; Hurda Malzeme Geri Dönüşüm Tesisi için söz konusu parsellerin kullanım amacının K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) lejantında olması uygun görülerek, imar tadilatının yapılmasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesi gereği her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, Şehircilik ve Planlama İlkelerine ve kamu yararına uygun olan plan değişikliği tadilatının yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 04.01.2024 Karar Sayısı : 6

 

 

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi, Mermerdirek Mevkiinde tapunun 1940 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi S.S. Tosya Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. adına Kooperatif Başkanı Mehmet ÇEYREKOĞLU ve Başkan Vekili Nuri OYMACI tarafından 1940 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) lejantından çıkartılarak K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) lejantına, 2083 ada, 33 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ise, Park Lejantından çıkartılarak Cami (Dini Tesis) lejantına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi, Mermerdirek Mevkiinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22C1A ve F32D22C1D paftalarında Y=590500-590700, X=4543200-4543700 koordinatları arasında yer alan tapunun 1940 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) lejantından çıkartılarak, K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) lejantına, 2083 ada, 33 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ise, Park Lejantından çıkartılarak Cami (Dini Tesis) lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü kurum görüşünde belirtilen “yeni yapılan kavşak düzenlenmesinden sonra karayolları sınırından 25,00 m yapı yaklaşım mesafesi sağlanarak gerekli plan değişikliği yapılabilir” dendiğinden, söz konusu görüş doğrultusunda kavşak düzenleme projesi netleşinceye kadar konunun ertelenmesine, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar sayısı 7

İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde tapunun 330 ada, 37 parsel numarasında kayıtlı, İmar planında TERMİNAL (Otogar) olarak faaliyet gösteren alan içerisinde bulunun 10.00 m’lik imar yoluna sokak ismi verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde tapunun 330 ada, 37 parsel numarasında kayıtlı, İmar planında TERMİNAL (Otogar) olarak faaliyet gösteren alan içerisinde bulunun 10.00 m’lik imar yolunun sokak ismi olmadığından, bahse konu alanın imara açık olması ve yeni yapılan Terminal’in (Otogar) açılması nedeniyle; söz konusu yere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (n) fıkrası ve 81. maddesi gereğince “Otogar Caddesi” isminin verilmesine ve söz konusu kararın Mülki İdare Amirinin Onayına sunulmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 04.01.2024 Karar Sayısı : 8

 

 

İlçenin Harsat Mahallesinde tapunun F32d21b4a pafta, 2173 ada, 11 parsel numarasında B-3 Yapı Nizamında KSA (Küçük Sanayi Alanı) lejantında bulunan 231,91 m2 müstakil arsa vasıflı taşınmazın satışını talep eden Fatma SAĞLAMYÜREK vekili Avukat Mustafa KÖK’ün müracaatına istinaden, söz konusu arsanın satışının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Harsat Mahallesinde tapunun F32d21b4a pafta, 2173 ada, 11 parsel numarasında B-3 Yapı Nizamında KSA (Küçük Sanayi Alanı) lejantında bulunan 231,91 m2 müstakil arsa vasıflı taşınmazın Fatma SAĞLAMYÜREK vekili Avukat Mustafa KÖK satışını talep etmiş ise de, İlçe uygulama imar planının F32d21b4a pafta, 2173 ada, 11 parsel numarasında B-3 Yapı Nizamında KSA (Küçük Sanayi Alanı) lejantında bulunan müstakil arsa vasıflı taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılması planlandığı için satış talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 04.01.2024 Karar Sayısı : 9

 

 

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun F32d21c3a pafta, 472 ada 18 – 19 ve 20 parsel ile 1661 ada, 15 ve 16 parsel numaralarında kayıtlı toplam 2.622,92 m2 Mesken alanı lejantında bulunan taşınmazların malikleri İsmail KADER, Emine KOLÇAK, Hafize Gülşen AKTAŞ ve Gülten ÇEVLİKLİ tarafından taşınmazların bulunduğu alanda 1662 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı imar planında Park (Yeşil Alan) olarak gösterilen 2.547,14 m2 taşınmaz ile kendilerine ait taşınmazların trampa yapılarak, lejantlarının değiştirilmesi ile ilgili taleplerine istinaden, takas işlemi ile lejant değişikliklerinin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun F32d21c3a pafta, 472 ada 18 – 19 ve 20 parsel ile 1661 ada, 15 ve 16 parsel numaralarında kayıtlı toplam 2.622,92 m2 Mesken alanı lejantında bulunan taşınmazların malikleri İsmail KADER, Emine KOLÇAK, Hafize Gülşen AKTAŞ ve Gülten ÇEVLİKLİ tarafından taşınmazların bulunduğu alanda 1662 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı imar planında Park (Yeşil Alan) olarak gösterilen 2.547,14 m2 taşınmaz ile kendilerine ait taşınmazların trampa yapılarak, lejantlarının değiştirilmesi ile ilgili taleplerine istinaden, söz konusu talebin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 04.01.2024 Karar Sayısı : 10

 

 

İlçenin Yunus Emre Mahallesi İbni Sina Sokak No:48 adresinde, tapunun 1613 ada ve 1 parsel üzerine yapılan Kapalı Yüzme Havuzu kullanma ücret tarifesinin tespit edilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yunus Emre Mahallesi İbni Sina Sokak No:48 adresinde, tapunun 1613 ada ve 1 parsel üzerine yapılan Kapalı Yüzme Havuzu kullanma ücret tarifesinin tespit edilmesi ile ilgili havuz işletmeciliği yapan çevre yerlerden detaylı bir inceleme ve araştırma yapılması uygun görülmüş olduğundan, dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 04.01.2024 Karar Sayısı : 11

 

 

İlçe genelinde yapılan numarataj çalışmaları sırasında Kuzyaka Mahallesinde olması gereken 1119-1120-1986 nolu adaların MAKS sistemine alınmadığı ve söz konusu yerlerde ikamet eden vatandaşların ikamet kayıtlarının Ermelik Köyü sınırları içerisinde yer aldığı bahisle mahalle sınır tespitinin yapılarak hatanın düzeltilmesi ile ilgili Kuzyaka Mahallesi Muhtarı Ömer KONUK’un talep dilekçesine istinaden, mahalle sınır haritasına göre yeniden düzenleme yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçe genelinde yapılan numarataj çalışmaları sırasında Kuzyaka Mahallesinde olması gereken 1119-1120-1986 nolu adaların MAKS sistemine alınmadığı ve söz konusu yerlerde ikamet eden vatandaşların ikamet kayıtlarının Ermelik Köyü sınırları içerisinde yer aldığı bahisle mahalle sınır tespitinin yapılarak hatanın düzeltilmesi ile ilgili Kuzyaka Mahallesi Muhtarı Ömer KONUK’un talep dilekçesine istinaden, söz konusu imar tadilatının detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 04.01.2024 Karar Sayısı : 12

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesinde, tapunun F32d21c2d pafta, 2285 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahipleri Orhan CİNGÖZ ve Yalçın ÇUBUKCU isimli şahısların, taşınmazlarının yan tarafında bulunan 1/1000 Ölçekli İlçe Uygulama İmar planının F32d21c2d paftasında Y=587300-587400, X=4542800-4542900 koordinatları arasında bulunan ekli imar planında yol olarak görülen alanın takas talebini istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesinde, tapunun F32d21c2d pafta, 2285 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahipleri Orhan CİNGÖZ ve Yalçın ÇUBUKCU isimli şahısların, taşınmazlarının yan tarafında bulunan 1/1000 Ölçekli İlçe Uygulama İmar planının F32d21c2d paftasında Y=587300-587400, X=4542800-4542900 koordinatları arasında bulunan ekli imar planında yol olarak görülen alanın takası talep edilmiş olup; takas talebinin yapılabilmesi adına ekli imar planı örneğinde yeşil ile taralı olarak gösterilen yolun ilçe uygulama imar planına 100. Yıl Caddesi tarafında olan yerin B-5 TİCK lejantına, diğer tarafların ise B-4 TİCK lejantına işlenebilmesinin uygun olup olmadığının tespiti için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, komisyon raporunun bir sonraki mecliste görüşülmesine, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karara verildi.