2024 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

Karar Tarihi : 05.03.2024 Karar Sayısı : 19

 

İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde, tapunun 1938 ada, 1 parsel ve 1937 ada, 1 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Ali BÜLBÜL isimli şahsın, bahse konu 1937 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazının K.D.K.Ç.A. E=0,50 Yençok=10,50 m yapı nizamından çıkartılarak, parseller arasında kalan Belediyemize ait 7.00 m’lik imar yolunu da kapsayacak şekilde K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) lejantına çevrilmesi ile ilgili talebine istinaden, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar tadilat paftaları ve açıklama raporu doğrultusunda, imar tadilatının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Yavuz Selim Mahallesinde, tapunun 1937 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) E,05 Yençok=10,50 m Yapı Nizamındaki alan ile 1938 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22C1A paftasında, Y=590500-590700 X=4543400-4543600 koordinatları arasında kalan 7.00 m’lik imar yolunun devamlılık arz etmediği ve talep sahibi tarafından yapılacak Hurda malzeme geri dönüşüm tesisi için her iki parselinde kullanım amacının K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) olmasının gerekli olduğu görülmüş olup, tadilatın yapılmasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26.Maddesine göre her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, Şehircilik ve Planlama İlkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden plan değişikliği tadilatının yapılması 04.01.2024 Gün ve 5 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Bu karara istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d22c1a) (PİN) UİP 371044866- 1/5000 (F32d22c) NİP 371044867 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan İmar Planı tadilat paftaları ve açıklama raporunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 05.03.2024 Karar Sayısı : 20

 

 

 

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun 410 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın sahibi Yaşar ŞAHİNOĞLU isimli şahsın, bahse konu taşınmazının doğusunda bulunan imar yolunun yaklaşık 5 ila 10 metre arasında kaydırılarak yeniden oluşturulması ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun 410 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın sahibi Yaşar ŞAHİNOĞLU isimli şahıs, bahse konu taşınmazının doğusunda bulunan imar yolunun yaklaşık 5 ila 10 metre arasında kaydırılarak yeniden oluşturulması ile ilgili talepte bulunmuş ise de; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle, belediye meclisi yenilenecek olup; söz konusu talebin yeni oluşacak meclis tarafından görüşülerek karara bağlanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Karar Tarihi : 05.03.2024 Karar Sayısı : 21

 

 

 

İlçenin Yunus Emre Mahallesinde tapunun 338 ada, 63 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın sahibi Şenol ÇILGIOĞLU isimli şahsın, Kastamonu Caddesine cepheli imar parsellerinin A-3 1,20 Mesken Yapı Nizamından çıkartılarak B-3 Mesken Yapı Nizamı Lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yunus Emre Mahallesinde tapunun 338 ada, 63 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın sahibi Şenol ÇILGIOĞLU isimli şahıs, Kastamonu Caddesine cepheli imar parsellerinin A-3 1,20 Mesken Yapı Nizamından çıkartılarak B-3 Mesken Yapı Nizamı Lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talepte bulunmuş ise de; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle, belediye meclisi yenilenecek olup; söz konusu talebin yeni oluşacak meclis tarafından görüşülerek karara bağlanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 05.03.2024 Karar Sayısı : 22

 

 

 

İlçenin İbniselim Mahallesinde tapunun 1030 ada, 7 parsel ve 1029 ada, 4 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Halis DEMİROĞLU isimli şahsın, bahse konu taşınmazlarının içerisinden geçmekte olan 10,00 metrelik imar yolunun kaydırılması ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin İbniselim Mahallesinde tapunun 1030 ada, 7 parsel ve 1029 ada, 4 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Halis DEMİROĞLU isimli şahıs, bahse konu taşınmazlarının içerisinden geçmekte olan 10,00 metrelik imar yolunun kaydırılması ile ilgili talepte bulunmuş ise de; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle, belediye meclisi yenilenecek olup; söz konusu talebin yeni oluşacak meclis tarafından görüşülerek karara bağlanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 05.03.2024 Karar Sayısı : 23

 

 

 

İlçenin Dilküşah Mahallesinde tapunun F32D22D1B pafta, 319 ada, 56 ve 170 parsel numaralarında kayıtlı taşınmaz malikleri Onur ÇADIROĞLU, Ayka Gayrimenkul Yapı ve San. Ltd. Şti. tarafından verilen vekâletname ile Özgür YEŞİLÇİMEN ve Yuva İletişim Fotoğrafçılık Elektronik İnş. Tur. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. nin söz konusu taşınmazın A – 5 / 3 3 Yapı Nizamında Mesken Lejantlı ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesinde tapunun F32D22D1B pafta, 319 ada, 56 ve 170 parsel numaralarında kayıtlı taşınmaz malikleri Onur ÇADIROĞLU, Ayka Gayrimenkul Yapı ve San. Ltd. Şti. tarafından verilen vekâletname ile Özgür YEŞİLÇİMEN ve Yuva İletişim Fotoğrafçılık Elektronik İnş. Tur. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. söz konusu taşınmazın A – 5 / 3 3 Yapı Nizamında Mesken Lejantlı ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi ile ilgili talepte bulunmuş ise de; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle, belediye meclisi yenilenecek olup; söz konusu talebin yeni oluşacak meclis tarafından görüşülerek karara bağlanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 05.03.2024 Karar Sayısı : 24

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde tapunun 370 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazın Belediye meclisinin 01.12.2023 tarih ve 115 sayılı onama kararında Sağlık Tesis Alanı E=1,50 lejantı olarak değiştirilen taşınmazın, Sağlık Tesis Alanı E=2,00 Yençok = 4 Kat lejantı olarak düzeltilmesi hakkındaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yazısı ve Teknik İnceleme Raporu doğrultusunda, gerekli düzeltmenin yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde tapunun 370 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazın Belediye meclisinin 01.12.2023 tarih ve 115 sayılı onama kararında Sağlık Tesis Alanı E=1,50 lejantı olarak değiştirilen taşınmazın, Sağlık Tesis Alanı E=2,00 Yençok = 4 Kat lejantı olarak düzeltilmesi hakkındaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yazısı ve Teknik İnceleme Raporu doğrultusunda, gerekli düzeltmenin yapılması talep edilmiş ise de; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle, belediye meclisi yenilenecek olup; söz konusu talebin yeni oluşacak meclis tarafından görüşülerek karara bağlanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi : 05.03.2024 Karar Sayısı : 25

 

 

 

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi, Mermerdirek Mevkiinde tapunun 1940 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi S.S. Tosya Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. adına Kooperatif Başkanı Mehmet ÇEYREKOĞLU ve Başkan Vekili Nuri OYMACI tarafından 1940 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) lejantından çıkartılarak K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) lejantına, 2083 ada, 33 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ise, Park Lejantından çıkartılarak Cami (Dini Tesis) lejantına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü görüşü doğrultusunda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi, Mermerdirek Mevkiinde tapunun 1940 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi S.S. Tosya Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. adına Kooperatif Başkanı Mehmet ÇEYREKOĞLU ve Başkan Vekili Nuri OYMACI 1940 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) lejantından çıkartılarak K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) lejantına, 2083 ada, 33 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ise, Park Lejantından çıkartılarak Cami (Dini Tesis) lejantına dönüştürülmesi talebine istinaden; Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nden istenen görüş yazısında Cami Yeri Yerleşim Planına göre Cami (Dini Tesis) yapılabileceği anlaşıldığından, söz konusu imar tadilatının incelenmesi ve ayrıntılı bir şekilde görüşülmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.