2023 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06 / 07 / 2023

Karar Sayısı : 51

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde tapunun 370 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı olan ve ASKERİ ALAN lejantında bulunan yerin SAĞLIK TESİS ALANI E=1.50 lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü talebine istinaden, söz konusu alanın imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde ilçe imar planının F32d21c2d imar paftasında X=4542800-4542900, Y=587300-587400 koordinatları arasında, tapunun 370 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı olan ve ASKERİ ALAN lejantında bulunan yerin SAĞLIK TESİS ALANI E=1.50 lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü talebine istinaden, söz konusu imar tadilatının incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, komisyon raporunun bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 06 / 07 / 2023

Karar Sayısı : 52

İlçenin Dere (Kadastro güncellemelerinde Çatma) Mahallesinde tapunun 143 ada, 15 parsel numarasında Şerife Şermin PEKMEZ adına kayıtlı taşınmaz, mülkiyeti Tosya Belediyesine ait Harsat Mahallesinde 2173 ada, 3 parsel numarasında bulunan arsa ile Belediye Meclisinin 06.04.2023 Gün ve 35 sayılı kararı doğrultusunda trampa edilmesine karar verilmiş ise de; 143 ada, 15 parselde kayıtlı taşınmaz maliki Şerife Şermin PEKMEZ adına tapu kayıtlarında ipotek bulunduğundan, trampa işlemi gerçekleştirilememiş olup, Şerife Şermin PEKMEZ isimli şahsın 143 ada, 15 parselde bulunan taşınmazına inşaat yapmak üzere imar durum belgesi için Belediyemize müracaatta bulunduğundan, söz konusu yer için inşaat ruhsatı verilip verilmeyeceği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dere (Kadastro güncellemelerinde Çatma) Mahallesinde tapunun 143 ada, 15 parsel numarasında Şerife Şermin PEKMEZ adına kayıtlı taşınmaz, mülkiyeti Tosya Belediyesine ait Harsat Mahallesinde 2173 ada, 3 parsel numarasında bulunan arsa ile Belediye Meclisinin 06.04.2023 Gün ve 35 sayılı kararı doğrultusunda trampa edilmesine karar verilmiş ise de; 143 ada, 15 parselde kayıtlı taşınmaz maliki Şerife Şermin PEKMEZ adına tapu kayıtlarında ipotek bulunduğundan, trampa işlemi gerçekleştirilememiş olup, 06.04.2023 gün ve 35 sayılı meclis kararı ile uygun görülen trampa işleminin iptal edilmesine, Şerife Şermin PEKMEZ isimli şahsın 143 ada, 15 parselde bulunan taşınmazına inşaat yapmak üzere imar durum belgesi verilmesi hakkındaki yaptığı müracaata istinaden, söz konusu şahsa inşaat ruhsatı verilmesi ile ilgili yasal sürecin devam etmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 06 / 07 / 2023

 

Karar Sayısı : 53

 

 

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, Belediyemizde münhal bulunan 5. Dereceli Şoför Kadrosunun kaldırılarak, 5. Derece Memur Kadrosunun ihdas edilerek unvan değişikliğinin yapılması ve yine 11. Dereceli Memur Kadrosunun kaldırılarak, 5. Derece Memur Kadrosunun ihdas edilerek derece değişikliğinin yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

09 Nisan 2023 tarihli ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Kadro değişikliği başlıklı 11. Maddesinin 1. Fıkrasında “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin Eki’nde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçesiyle birlikte meclise sunulur.” denilmekte olup, aşağıdaki Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen unvan ve derece değişikliklerinin uygun görülerek, söz konusu kadroların ihdas edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

(II) SAYILI CETVEL

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN ALINMAK İSTENEN KADRONUN

UNVAN

KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ GEREKÇESİ

7950

7555 G.İ.H. G.İ.H. ŞOFÖR MEMUR 5 11 1 1 7555 7555 G.İ.H. G.İ.H. MEMUR MEMUR 5 5 1 1 Unvan değişikliği Derece değişikliği Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi gereği

Toplantı Tarihi : 06 / 07 / 2023

Karar Sayısı : 54

İlçenin Dilküşah Mahallesi İmam Gazali Sokak’ta bulunan Abdullah Hızarcı’ya ait 20193 nolu su abonesine, 2023-1. Dönemde endeks yazımı esnasında, su endeksi 135’den 643’e 508 metreküp su bedeli sehven tahakkuk ettirilmiş ise de, yapılan kontroller neticesinde söz konusu tahakkukun Çağ Orman Ürünleri ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait olan 20173 aboneye tahakkuk ettirilmesi gerektiği tespit edilmiş olup, 20193 numaralı su abonesine endeks yazımı esnasında sehven verilen tahakkukun düzeltilebilmesi ve muhasebe kayıtlarından düşümünün yapılabilmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesi İmam Gazali Sokak’ta bulunan Abdullah Hızarcı’ya ait 20193 nolu su abonesine, 2023-1. Dönemde endeks yazımı esnasında, 03.01.2023 tarihinde su endeksi 135’den 643’e 508 metreküp su bedeli sehven tahakkuk ettirilmiş ise de, yapılan kontroller neticesinde söz konusu tahakkukun Çağ Orman Ürünleri ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait olan 20173 aboneye tahakkuk ettirilmesi gerektiği tespit edilmiş olup, 20193 numaralı su abonesine endeks yazımı esnasında sehven verilen tahakkukun düzeltilmesine ve muhasebe kayıtlarından düşümünün yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 06 / 07 / 2023

 

Karar Sayısı : 55

 

 

Ülkemiz genelinde mal ve hizmet alımlarındaki yüksek artışlardan dolayı, 2023 Mali Hizmet Yılı Ücret Tarifesinde tespit edilen parke, bordür taşı, mezar taşı, kanalizasyon büzü satış ücretleri, araç ve iş makineleri çalışma ücretleri ile kum satış ücretlerinin günün koşullarına göre yeniden güncellenmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Ülkemiz genelinde mal ve hizmet alımlarındaki yüksek artışlardan dolayı, 2023 Mali Hizmet Yılı Ücret Tarifesinde tespit edilen kaldırım, parke, asfalt onarım ücreti, bordür taşı, mezar taşı, kanalizasyon büzü satış ücretleri, araç ve iş makineleri çalışma ücretleri ile kum satış ücretlerinin aşağıdaki çizelgelerde belirtildiği şekliyle kabul edilerek güncellenmesine, tespit edilen ücretlerin 10 Temmuz 2023 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

KALDIRIM, PARKE, ASFALT ONARIM ÜCRETİ :

 

Su ve kanalizasyon yapımı esnasında Kaldırım, Asfalt, Beton kaplama veya parkenin bozulması halinde:

Fen işleri Müdürlüğünce verilecek analiz raporuna göre fiyat tespiti yapılarak ücret alınır.

 

BİRİM FİYAT TABLOSU

POZ NO KAPLAMANIN CİNSİ BİRİMİ YENİ SATIŞ FİYATI

 

Y.16.050/05-ANLZ Beton Santralinde Üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi ( Beton nakli dâhil ) ( 1 Mt Genişlik 15 cm Kalınlık için ) 1 MT 1.450,00 TL

PF.2013/AY2 Sathi kaplama yollarda asfalt yaması yapılması ( 1 Mt Genişlik 5 cm Kalınlık için ) 1 MT 1.000,00 TL

PF.2013/AY1 Sıcak Karışım kaplamalı yollarda asfalt yaması yapılması ( 1 Mt Genişlik 10 cm Kalınlık için ) 1 MT 2.000,00 TL

PF2013/PRK1 8 CM yüksekliğinde beton parke taşı ile döşeme kaplama yapılması ( Tamiratlar için ) 1 MT 300,00 TL

 

PARKE-BORDÜR TAŞI-MEZAR TAŞI-KANALİZASYON BÜZÜ SATIŞ ÜCRETİ:

 

CİNSİ YENİ SATIŞ FİYATI

YOL BORDÜRÜ 80,00 TL / Adet

YOL BORDÜDÜ ( RENKLİ ) 85,00 TL / Adet

BAHÇE BORDÜRÜ 75,00 TL / Adet

BAHÇE BORDÜRÜ ( RENKLİ ) 78,00 TL / Adet

PARKE TAŞI ( YAYA YOLU ) 160,00 TL / M2

PARKE TAŞI ( YAYA YOLU RENKLİ ) 165,00 TL / M2

KİLİTLİ PARKE TAŞI ( 8 cm’lik ) 160,00 TL / M2

KİLİTLİ PARKE TAŞI RENKLİ ( 8 cm’lik ) 165,00 TL / M2

KELEBEK PARKE TAŞI 160,00 TL / M2

KELEBEK PARKE TAŞI ( RENKLİ ) 165,00 TL / M2

ŞEV TAŞI 80,00 TL / ADET

ŞEV TAŞI ( RENKLİ ) 85,00 TL / ADET

Q 30’LUK BETON BÜZ 300,00 TL / Adet

KANALİZASYON BACASI KAPAK 750,00 TL / Adet

KANALİZASYON BACASI h=30 cm 600,00 TL / Adet

KANALİZASYON BACASI h=50 cm 750,00 TL / Adet

YAĞMUR OLUĞU TAŞI 80,00 TL / Adet

MEZAR TAŞI 500,00 TL / Takım

Fiyatlarda KDV Dahildir.

 

 

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMA ÜCRETİ:

 

İŞ MAKİNASININ ADI YENİ SATIŞ FİYATI

950 F CAT / KOMATSU WA 380-6 3.100,00 TL / Saat

KOMPRESÖR (KIRICI) + İŞÇİLİK 1.760,00 TL / Saat

PALETLİ KATO (YÜKLEYİCİ) 3.400,00 TL / Saat

BÜYÜK SİLİNDİR 2.050,00 TL / Saat

KAMYONLARLA MALZEME NAKLİ

(Büyük) 1.000,00 TL / Sefer (7 km yi geçince,1 km için 65,00 TL İlave)

KAMYONLARLA MALZEME NAKLİ

(Küçük) 675,00 TL / Sefer (7 km yi geçince,1 km için 50,00 TL İlave)

BÜYÜK MERDİVENLİ ARAZÖZ 1.750,00 TL / Saat (7 km yi geçince, 1 km için 65,00 TL İlave)

KÜÇÜK MERDİVENLİ ARAZÖZ 1.620,00 TL / Saat (7 km geçince,1 km için 50,00 TL İlave )

SU TANKI (SEYYAR) 400,00 TL / Tank

DORSE MAKİNA TAŞIYICI 3.500,00 TL/Sefer (7 km geçince, 1 km için 65,00 TL İlave )

HİDROMEK KATO 102 S 1.620,00 TL / Saat

CATERPILLER GREUDER CAT 2.700,00 TL / Saat

KESME MAKİNASI + İŞÇİLİK 1.750,00 TL / Saat

PALETLİ DOZER 3.400,00 TL / Saat

 

MEZAR SATIŞ ÜCRETİ:

 

1 Nolu ve 2 Nolu Mezarlıklar

1 ila 2 Adet Mezarlık 3 ila 4 Adet Mezarlık 5 ve üzeri Mezarlık 7 ve üzeri Mezarlık

1.200,00 TL x Adet 2.500,00 TL x Adet 5.000,00 TL x Adet –

 

3 Nolu Mezarlıklar

1 ila 2 Adet Mezarlık 3 ila 4 Adet Mezarlık 5 ila 6 Adet Mezarlık 7 ve üzeri Mezarlık

750,00 TL x Adet 2.000,00 TL x Adet 4.000,00 TL x Adet –

 

KUM ŞATIŞ ÜCRETLERİ YENİ SATIŞ FİYATI

 

1. 0-3 İnce Kum : 450 TL /M3

2. Elek üstü Malzeme : 290 TL /M3

 

3. 3-7 Kum : 290 TL /M3

 

4. 7-15 Mıcır : 290 TL /M3

 

5. 15-22 Mıcır : 290 TL /M3

 

6. Beton Kumu : 350 TL /M3

 

7. Filler : 340 TL /M3

 

Kum satış ücretlerinde KDV dahildir.

Toplantı Tarihi : 06 / 07 / 2023

 

Karar Sayısı : 56

İlçenin mücavir alan sınırları içerisinde, ilçe uygulama imar planı dışında kalan tapunun G31b05d2b pafta, 348 ada, parsel numarasında kayıtlı taşınmaza mülkiyet sahibi GNC TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından ekteki Röleve Ölçü Krokisinde (A) ile gösterilen kısma Güneş Paneli kurmak amacı ile ilave imar planı yapılması talebine istinaden, ilave imar planı yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin mücavir alan sınırları içerisinde, ilçe uygulama imar planı dışında kalan tapunun G31b05d2b pafta, 348 ada, parsel numarasında kayıtlı taşınmaza mülkiyet sahibi GNC TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. nin ekteki Röleve Ölçü Krokisinde (A) ile gösterilen kısmına Güneş Paneli kurmak amacı ile ilave imar planı yapılması ile ilgili talebine istinaden, ilgili kurumlardan alınan uygun görüşlerin ve imar tadilatının incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, komisyon raporunun bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.