2023 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02 / 02 / 2023

Karar Sayısı : 14

 

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun F32D22D4D pafta, 1516 ada, 5-6-7-8 parsel numaralarında kayıtlı A – 5/3 3 Yapı Nizamında Mesken Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek, ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi ile ilgili taşınmaz maliklerinden Erzurumlu Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti. nin talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçe imar planının F32D22D4D – F32D21C3C paftalarında, Y=588300-588400 X=4541500-4541600 koordinatları arasında, A – 5 / 3 3 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı, KAKS (Emsal) 1,60 dır. Bu alanın çevresinde gelişme konut adaları ile yerleşik konut alanları ve sosyal donatı alanları bulunmaktadır. Adanın batısında 15 m lik trafik yolu, doğusunda ise 12 m lik yaya yolu, güneyinde ise 10 m lik yaya yolu yer almaktadır.

Yapılacak olan değişiklik ile yoğunluk, mevcut emsal ve konut alanı artışı olmayacak, adanın mevcut 1,60 olan emsali değişmeyecektir. İmar tadilatının söz konusu parsellerin yol düzenlemesi, yol çekme mesafeleri ve bina yüksekliğinin dubleks kat yapılmamak kaydıyla h=18,50 m olarak yapılmış imar tadilatı paftaları uygun görülmüş olmakla, projeler hazırlanırken park, otoparkların vb. sosyal donatıların vaziyet planında gösterilmesi şartıyla uygulanması uygun görülmüştür.

Açık alanları artmış, bahçe alanları büyümüş, konforlu, güvenlikli, otoparklı ve sosyal donatılı site tipi uygulamalar her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26.Maddesine göre, yan geçişi sağlayan, herhangi bir parsele mahreç vermeyen ve sürekliliği olmayan, geçiş amaçlı yaya yollarının düzenlenmesinin Şehircilik ve Planlama İlkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D22D4D – F32D21C3C) (PİN) UİP 371003931 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 02 / 2023

Karar Sayısı : 15

 

İlçenin Şeh Mahallesi Boncuklu Sokakta tapunun 2039 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahipleri Vildan BÜYÜKYUMAK ve Mustafa UZBİLGİN ile 2039 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Hüseyin UZBİLGİN isimli şahısların bahse konu parsellerin CAMİ lejantını kapsayan alanların CAMİ lejantından çıkartılarak, B-3 MESKEN (Bitişik Nizam 3 Kat Mesken) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, talep edilen kurum görüşleri doğrultusunda şehir plancısının hazırlamış olduğu imar paftalarının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçe Müftülüğünün 21.12.2022 Gün ve 3216986 Sayılı yazılarında; “Şeh Mahallesi, Hasanağa Cami bitişiğinde ilçe imar planında cami yeri olarak işlenen 2039 Ada, 3 ve 6 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazların, cami alanının yeterli olması sebebiyle cami lejantından çıkartılarak yapı nizamına dönüştürülmesinde kurumumuzca sakınca görülmemektedir.” Dendiğinden; 2039 Ada, 3 ve 6 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar CAMİ Lejantından çıkartılarak B-3 MESKEN (Bitişik Nizam 3 kat Mesken) Yapı Nizamına değiştirilmiş ve söz konusu alanda azalış gösteren ibadet yerine karşılık, yerleşik konut alanı kullanımındaki Hocaimat Mahallesinde 1771 Ada, 3 ve 4 nolu parseller ibadet yeri olarak düzenlenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Teklif Edilen Plan İşlem Numarası (PİN) UİP 371003932, 1/1000 ölçekli (F32d21c1b), 1/5000 (F32d21c) NİP 371003933 olan, Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 02 / 2023

Karar Sayısı : 16

 

İlçenin Hacıpir Mahallesi Çolakoğlu Çıkmazında tapunun 561 ada, 20 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın maliki Mustafa ÖZEN isimli şahsın CAMİ yeri olarak işlenen taşınmazının, CAMİ lejantından çıkartılarak, B-3 MESKEN (Bitişik Nizam 3 Kat Mesken) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, talep edilen kurum görüşleri doğrultusunda şehir plancısının hazırlamış olduğu imar paftalarının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçe Müftülüğünün 21.12.2022 gün ve 3216910 sayılı yazılarında; “Hacıpir Mahallesi, Hacıpir Cami bitişiğinde ilçe imar planında cami yeri olarak işlenin 561 Ada, 20 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazın, cami alanının yeterli olması sebebiyle cami lejantından çıkartılarak yapı nizamına dönüştürülmesinde kurumumuzca sakınca görülmemektedir.” Dendiğinden; 561 ada, 20 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz CAMİ Lejantından çıkartılarak B-3 MESKEN (Bitişik Nizam 3 kat Mesken) Yapı Nizamına değiştirilmesi ve söz konusu alanda azalış gösteren ibadet yerine karşılık, yerleşik konut alanı kullanımındaki Hocaimat Mahallesinde 1771 Ada,3 ve 4 nolu parseller ibadet yeri olarak düzenlenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Teklif Edilen Plan İşlem Numarası (PİN) UİP 371003932, 1/1000 ölçekli (F32d21c1b ve F32d21c1c), 1/5000 (F32d21c) NİP 371003933 olan, Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 02 / 2023

 

Karar Sayısı : 17

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 384 ada, 23 parsel numarasında, taşınmaz maliki Koreli Alışveriş Hizm. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti. adına Ethem TEKELİ isimli şahsın, söz konusu taşınmazın MESKEN lejantından çıkartılarak, TİCARETHANE lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talep dilekçesine istinaden, imar tadilatının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 Ölçekli İlçe Uygulama İmar Planının F32D21C2D paftasında, Y=587500-587600 X=4542700-4542800 koordinatları arasında, tapunun F32D21C2D pafta, 384 ada, 23 parsel numarasında kayıtlı B-4 (MESKEN) Yapı Nizamında Mesken Lejantlı alandaki taşınmazlarının bulunduğu alanın TİCK (Ticaret+Konut) alanına çevrilmesi ile ilgili taşınmaz maliki Koreli Alışveriş Hizm. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti. adına Ethem TEKELİ isimli şahsın talebine istinaden, imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 02 / 2023

 

Karar Sayısı : 18

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde tapunun F32d21c2d pafta, 795 ada, 36 parsel numarasında, taşınmaz maliki Ali UYSAL isimli şahsın, taşınmazlarının bulunduğu alandaki B-5 TİCK 0,40/2,00 olan yapı nizamının B-5 TİCK 0,60/2,00 olacak şekilde imar tadilatı yapılması ile ilgili talep dilekçesine istinaden, imar tadilatının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde 1/1000 Ölçekli İlçe Uygulama İmar Planının F32d21c2d paftasında, Y=587200-587300 X=4542700-4542800 koordinatları arasında, tapunun F32d21c2d pafta, 795 ada, 36 parsel numarasında, taşınmaz maliki Ali UYSAL isimli şahsın, taşınmazlarının bulunduğu alandaki B-5 TİCK 0,40/2,00 olan yapı nizamının B-5 TİCK 0,60/2,00 olacak şekilde imar tadilatı yapılması ile ilgili talebine istinaden, imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 02 / 2023

 

Karar Sayısı : 19

 

 

Belediye Meclisince ihdas edilen Mevcut Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan ve ekte sunulan Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde gösterilen 8. Dereceli Mühendis Kadrosunun 4. Dereceli Mühendis üst kadro derece değişikliğinin ve 2 (iki) adet 10. Dereceli Tekniker Kadrosunun 8. Dereceli üst kadro derece değişikliğinin, ayrıca dolu olarak bulunan İtfaiye Eri kadrosunda istihdam edilen personelin derece ilerlemesi nedeniyle, Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde gösterilen 9. Dereceli İtfaiye Eri Kadrosunun 4. Dereceli İtfaiye Eri üst kadro değişikliğinin Belediye Meclisince iptal ve ihdasının yapılması ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca sözleşmeli personellere kadro verilmesi kabul edilmiş olup, Belediyemizde 1 (bir) Mühendis ve 2 (iki) Tekniker kadrosunda Sözleşmeli olarak çalışan personellerin kadroya geçirilmesi aşamasında kadro düzenlemesi amacıyla, Belediye Meclisince ihdas edilen Mevcut Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan ve ekte sunulan Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde gösterilen 8. Dereceli Mühendis Kadrosunun 4. Dereceli Mühendis üst kadro derece değişikliğinin ve 2 (iki) adet 10. Dereceli Tekniker Kadrosunun 8. Dereceli üst kadro derece değişikliğinin, ayrıca dolu olarak bulunan İtfaiye Eri kadrosunda istihdam edilen personelin derece ilerlemesi nedeniyle, Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde gösterilen 9. Dereceli İtfaiye Eri Kadrosunun 4. Dereceli İtfaiye Eri üst kadro değişikliğinin Belediye Meclisimizce de uygun görülerek, iptal ve ihdasının yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

DEĞİŞİKLİK YAPILAN BOŞ KADRONUN

S.N. KODU SINIFI KADRO UNVANI MEVCUT KADRO DERECESİ TALEP EDİLEN KADRO DERECESİ

1 8500 TH MÜHENDİS 8 4

2 8750 TH TEKNİKER 10 8

3 8750 TH TEKNİKER 10 8

 

 

DEĞİŞİKLİK YAPILAN DOLU KADRONUN

S.N. KODU SINIFI KADRO UNVANI MEVCUT KADRO DERECESİ TALEP EDİLEN KADRO DERECESİ

1 9447 GİH İTFAİYE ERİ 9 4