2023 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

Karar Sayısı : 20

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi 384 ada, 23 parsel numarasında, taşınmaz maliki Koreli Alışveriş Hizm. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti. adına Ethem TEKELİ isimli şahsın, söz konusu taşınmazın MESKEN lejantından çıkartılarak, TİCARETHANE lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talep dilekçesine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda, şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçe imar planının F32D21C2D paftasında, Y=587500-587600 X=4542700-4542800 koordinatları arasında bulunan, B-4 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandadır ve 384 nolu adanın mevcut imar planında TİCK (Ticaret+Konut ) ve konut alanı kullanımında olduğu görülmüştür. Ana yola cepheli bölümler B-5, arka yola cepheli bölümler ise B-4 nizamındadır. Bu alanın çevresinde 10 – 15 m lik trafik yolu, 7.00 m lik yaya yolu bulunmaktadır.

Yapılacak olan değişiklik ile yoğunluk, emsal ve kat artışı yapılmayacak, konut alan artışı olmayacağından, plan genelinde nüfus artışı olmayacak ve yeni bir sosyal ve teknik alt yapı alanı ihtiyacı doğmayacaktır.

384 ada, 22 ve 117 nolu parseller Yerleşik Konut alanında 21, 110, 119 ve 149 nolu parseller TİCK (Ticaret+Konut) kullanımında olup, mevcut yapılaşma şartlarında (B-4 ve B-5) herhangi bir değişiklik yapılmadan, 23 ve 24 nolu parsellerin Yerleşik Konut Alanı olan kullanımının kaldırılarak TİCK (Ticaret+Konut) alanına dönüştürülmesinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesi ile Şehircilik ve Planlama İlkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D21C2D) (PİN) UİP 371007200, 1/5000 (F32D21C) NİP 371007206 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi

Karar Sayısı : 21

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde tapunun F32d21c2d pafta, 795 ada, 36 parsel numarasında, taşınmaz maliki Ali UYSAL isimli şahsın, taşınmazlarının bulunduğu alandaki B-5 TİCK 0,40/2,00 olan yapı nizamının B-5 TİCK 0,60/2,00 olacak şekilde imar tadilatı yapılması ile ilgili talep dilekçesine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesinde 1/1000 Ölçekli ilçe Uygulama İmar Planının F32d21c2d paftasında Y=587200 – 587300, X=4542700 – 4542800 koordinatları arasında bulunan F32d21c2d pafta, 795 Ada, 36 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu alan ayrık ve blok nizam lejantında olmadığından, mevcuttaki B-5 TİCK 0,40/2,00 olan yapı nizamının, B-5 TİCK 0,60/2,00 olarak imar tadilatı yapılması ile ilgili taşınmaz maliki Ali UYSAL isimli şahsin talebinin uygun görülmeyerek REDDİ’ne Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 22

 

 

 

İlçenin İbniselim Mahallesi Hıdırlık Sokak No:29 adresinde bulunan Ali DAĞLIOĞLU isimli şahsa ait 845 nolu su abonesine 3 metreküp su bedeli tahakkuk ettirilecekken, sehven 903 metreküp su bedeli karşılığı 5.472,18 TL tahakkuk ettirildiğinden, sehven verilen tahakkukun düzeltilebilmesi ve muhasebe kayıtlarından düşümünün yapılabilmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin İbniselim Mahallesi Hıdırlık Sokak No:29 adresinde bulunan Ali DAĞLIOĞLU isimli şahsa ait 845 nolu su abonesine 16.01.2023 tarihinde, 2023-1. dönemde yapılan endeks yazımı esnasında, endeksi 137 den 140 a 3 metreküp su bedeli karşılığı tahakkuk ettirilecekken, sehven 137 den 1040 a 903 metreküp su bedeli karşılığı 5.472,18 TL tahakkuk ettirildiği anlaşıldığından; sehven verilen tahakkukun düzeltilerek, muhasebe kayıtlarından düşümünün yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 23

 

 

 

Fazıl ÖZURKAYA isimli şahsın, 37 AAS 855 plakalı 2006 Model Otokar Marka 23 Koltuklu otobüsü, ilçemizde toplu taşıma hizmetlerinde kullanılması için belediyemize hibe etmek istediğine dair talep dilekçesine istinaden, söz konusu otobüsün hibe yolu ile alınıp alınmayacağı hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizin Cumhuriyet Mahallesi, Ağır Sanayi Sokak No:19/A Tosya/Kastamonu adresinde ikamet eden Fazıl ÖZURKAYA isimli şahıs tarafından 37 AAS 855 plakalı 2006 Model Otokar Marka 23 Koltuklu otobüsü, ilçemizde toplu taşıma hizmetlerinde kullanılması için belediyemize hibe etmek istediğine dair talebi Meclisimizce de uygun görülerek, söz konusu taşıtın Belediyemiz toplu taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu hizmetine tahsis edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

No : 24

 

Konu: Hayvan Pazarı, Kesimhane ve Sosyal Tesis Yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden

kredi kullanılması.

 

 

Hayvan Pazarı, Kesimhane ve Sosyal Tesis Yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 6.000.000,00 – (Altımilyon) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’in borçlanmaya karşı olduklarını beyanla Belediye Meclis Üyeleri Orhan CIĞA, Ceylan ASLAN, İsmail YAVUZ ve Hülya VANLI’nın verdikleri ret oyuna karşılık (4 ret), verilen kabul oyları (9 kabul) ile yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

No : 25

 

 

Konu: Mezbahane Ekipmanları ve Malzemeleri Alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden

kredi kullanılması.

 

 

Mezbahane Ekipmanları ve Malzemeleri Alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 4.200.000,00 – (Dörtmilyonikiyüzbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’in, borçlanmaya karşı olduklarını beyanla Belediye Meclis Üyeleri Orhan CIĞA, Ceylan ASLAN, İsmail YAVUZ ve Hülya VANLI’nın verdikleri ret oyuna karşılık (4 ret), verilen kabul oyları (9 kabul) ile yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 26

 

 

Belediyemizin 2023 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin tespit edildiği 01.12.2022 Gün ve 99 Sayılı Belediye Meclis Kararında, İlçenin Bahçelievler Mahallesinde Asri Mezarlıkta bulunan 1, 2 ve 3 Nolu mezarlık düzenleme alanına ait planlamaya göre mezar yerlerinin satışı da tespit edilmiş olup, günün şartlarına göre mezar ücretlerinin çok düşük olduğu ve güncellenmesi gerektiği ile ilgili Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa MOLA’nın sözlü önerisi gündeme alınarak Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2023 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin tespit edildiği 01.12.2022 Gün ve 99 Sayılı Belediye Meclis Kararında, İlçenin Bahçelievler Mahallesinde Asri Mezarlıkta bulunan 1, 2 ve 3 Nolu mezarlık düzenleme alanına ait planlamaya göre mezar yerlerinin satışı;

 

1 Nolu ve 2 Nolu Mezarlıklar

1 ila 2 Adet Mezarlık 3 ila 4 Adet Mezarlık 5 ila 6 Adet Mezarlık 7 ve üzeri Mezarlık

1.200,00 TL x Adet 1.500,00 TL x Adet 2.000,00 TL x Adet 3.000,00 TL x Adet

 

3 Nolu Mezarlıklar

1 ila 2 Adet Mezarlık 3 ila 4 Adet Mezarlık 5 ila 6 Adet Mezarlık 7 ve üzeri Mezarlık

750,00 TL x Adet 1.000,00 TL x Adet 1.500,00 TL x Adet 2.500,00 TL x Adet

 

Yukarıdaki çizelgede görüldüğü gibi tespit edilmiş ise de; günün koşulları göz önüne alındığında mezar yerlerinin ücretlerinin çok düşük kaldığı ve vatandaşın ihtiyacından fazla mezar yeri satın aldığı, bu durumda da mezar yeri ihtiyacının karşılanmasında zorluk yaşandığı ve ileriye dönük mezar yeri rezervimizin de kalmadığı teknik elemanlarımız tarafından dile getirilmiş olup; 15 Mart 2023 tarihinden itibaren yeni mezar ücretlerinin;

 

1 -2 ve 3 Nolu Mezarlıklar

1 ila 2 Adet Mezarlık 3 ila 4 Adet Mezarlık 5 ve üzeri Mezarlık

2.000,00 TL x Adet 2.500,00 TL x Adet 5.000,00 TL x Adet

 

olarak tespit edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.