2023 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

Karar Sayısı : 28

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca; bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyesinin gizli oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendinde “her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere Belediye Encümeninin 5 (beş) kişiden teşekkül ettirileceği” hükmü uyarınca, meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyelerinin seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde;

Encümen Üyesi : Mustafa MOLA (14 Oy) (oy birliği)

Encümen Üyesi : İsmail ÖLMEZ (14 Oy) (oy birliği)

Encümen Üyesi olarak seçilmelerinin ve yapılacak olan yerel seçimlere kadar görev yapmalarının tasvibine karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi

Karar Sayısı : 29

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun üye sayısı ve süresinin tespiti ile üyelerin açık oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinde; “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerden plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur ve İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 üyeden teşekkül ettirilmesine (3 MHP – 2 AKPARTİ) ve bir yıl süre ile görev yapmalarına (yerel seçimlere kadar), Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi için yapılan açık oylama neticesinde;

Plan ve Bütçe Komisyona;

1-Tekin SÜZÜK, 2- Nafiz TEKELİ, 3-Rahman ÇALIKUŞUGİL,

4-İsmail YAVUZ, 5-Hülya VANLI

Meclisin oy birliği ile seçilmelerinin,

 

İmar ve Bayındırlık Komisyona;

1-Mustafa MOLA, 2-Sefa ABAYIN, 3-Ahmet ÖZELMACI,

4-Orhan CIĞA, 5-Hidayet ÜZER

İlgili komisyonlara seçilmelerinin tasvibine Meclisin oybirliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 30

 

 

 

 

İlçenin Harsat Mahallesi, 37-12. Sokakta, tapunun 1843 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul için, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin ekli krokide belirtilen alanın PARK lejantından çıkartılarak TRAFO YERİ (Teknik Alt Yapı Alanı) lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Harsat Mahallesi, 37-12. Sokakta, ilçe imar planının F32d21a3b imar paftasında X=4544600-4544700, Y=585900-586000 koordinatları arasında, tapunun 1843 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul için, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin ekli krokide belirtilen alanın PARK lejantından çıkartılarak TRAFO YERİ (Teknik Alt Yapı Alanı) lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu imar tadilatının daha detaylı bir şekilde incelenmesi için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 31

 

 

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tosya Kaymakamlığının yazılarına istinaden, İlçemizin Suluca Köyü Site ve Uğurlu Mahallelerinin Tosya Belediyesine Yeni Suluca Mahallesi olarak katılma işlemlerine esas olmak üzere, 03.11.2022 Gün ve 91 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile sınırların belirlenerek, ilerde bir sınır anlaşmazlığına mahal verilmeyecek şekilde katılımın sağlanabilmesi adına teknik bir komisyon kurulmasına karar verilmiş olup, kurulan komisyon tarafından sınır anlaşmazlığından dolayı, sınır tespitinin yapılamadığı ile ilgili komisyon toplantı tutanağına istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, Tosya Kaymakamlığının 17.02.2022 tarih ve 1653 sayılı yazısına istinaden; İlçenin Suluca Köyü, Site ve Uğurlu Mahallelerinin Tosya Belediyesine Yeni Suluca Mahallesi olarak katılma işlemlerinin yeniden başlatılması ile ilgili yazı ile talep edilmesi üzerine 07.09.2017 tarih ve 121 sayılı Meclis Kararıyla katılımın kabul edildiği, ancak sınır uyuşmazlığı nedeniyle tamamlanamayan katılma işlemi hakkında 27.04.2022 tarih ve 3544067 sayılı yazı ile Bakanlığın (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) görüşü sorulmuş, cevaben alınan 28.07.2022 tarihli ve 4184708 sayılı yazıda “Meclis Kararının geçerliliğini koruduğu, işlemlerin kaldığı yerden devam etmesinin mümkün olduğu değerlendirildiği bildirilmiştir.”

Bu nedenle, katılma işlemine esas olmak üzere Site ve Uğurlu Mevkilerinin Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 121 sayılı Meclis kararı ile Yeni Suluca Mahallesi olarak katılması kabul edilen Belediye Meclis Kararının devam ettirilebilmesi için; 03.11.2022 Gün ve 91 Sayılı Belediye Meclis kararı ile sınırların belirlenerek, ileride bir sınır anlaşmazlığına mahal verilmeyecek şekilde katılımın sağlanabilmesi için teknik inceleme yapılmak üzere; Belediyemizden, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa MOLA, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Şükrü TEKİN, Suluca Köyü Muhtarı ve Köy İhtiyar Heyeti, Kadastro İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü ve Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğünden görevlendirilecek birer teknik eleman ile komisyon kurulması kararlaştırılmıştır.

Kurulan komisyon tarafından yapılan yerinde incelemelerde Site ve Uğurlu Mahalleleri ile Belediye Mücavir Alanı arasında kalan Yeşilyurt Mahallesi referanduma girmemiş ve dolayısıyla köy yerleşik alanlarını yolun üstüne taşıyarak bu alanda yeni imar ve parselasyon çalışmaları yaptırmış olduklarından, belediye sınırı ile bağlanacak olan Yeni Suluca Mahallesi (Site ve Uğurlu Mahalleleri) sınırında kopukluk oluştuğu ve sınırlama tespitinde ileride çözümü mümkün olmayan sorunların oluşacağı komisyon raporundan da anlaşılmış olup, söz konusu mahallenin sınır tespiti komisyon marifeti ve belediyemiz tarafından yapılamamıştır.

Yeni Suluca Mahallesinin Tosya Belediyesi sınırlarına katılımı ile ilgili olarak sınır anlaşmazlığı ortaya çıktığından, Site ve Uğurlu Mahalleleri ile Belediye mücavir alana en yakın Karşıyaka Mahallesi ile arasında Suluca Köyü Yeşilyurt Mahallesi oluşacağından, sınır tespitinin teknik yönden de uygun olmadığı ve komisyonca sınır tespiti yapılamamış olduğundan; İlçemizin Suluca Köyü Site ve Uğurlu Mahallelerinin Tosya Belediyesine Yeni Suluca Mahallesi olarak katılma talebi Meclisin oy birliği ile uygun görülmediğinden, talebin reddine karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 32

 

 

 

İlçemiz ve Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, mevcut ilçe uygulama imar planı dışında kalan, Karşıyaka Mahallesi, Yazıçam Mevkiinde tapunun 1261 ada, 35 parsel numarasında kayıtlı 23.607,32 m2 TARLA vasıflı taşınmaz maliki Şemsettin BAĞCI’nın taşınmaz üzerine Kapı ve Mobilya Tesisi ile çatısına güneş enerji paneli ve elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurmak amacıyla yaptığı müracaata istinaden, ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı Belgesi alınması gerektiği kararı doğrultusunda, söz konusu parsel için ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz ve Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, mevcut ilçe uygulama imar planı dışında kalan, Karşıyaka Mahallesi, Yazıçam Mevkiinde tapunun 1261 ada, 35 parsel numarasında kayıtlı 23.607,32 m2 TARLA vasıflı taşınmaz maliki Şemsettin BAĞCI’nın taşınmaz üzerine Kapı ve Mobilya Tesisi ile çatısına güneş enerji paneli ve elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurmak amacıyla yaptığı müracaata istinaden;

Kastamonu İl Tarım Müdürlüğü’ne kurum görüşü sorulmuş ve Tarım İl Müdürlüğü’nün cevabi yazısı ile 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. Maddesinin (d) bendi kapsamında ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı Belgesi gerektiği belediyemize bildirilmiştir.

22.02.2023 tarihli Kastamonu İli Toprak Koruma Kurulu Karar Tutanağı doğrultusunda, ilçe imar planı dışında kalan alanlar için Kamu Yararı kararının alınması istenmektedir.

 

S.NO MAHALLE ADA PARSEL TAPU CİNSİ ARAZİ SINIFI PARSEL ALANI

 

1 Karşıyaka 1261 35 TARLA MUTLAK TARIM M.T.A 23.607,32 M2

 

Söz konusu parsel için ilgili bakanlıktan Kamu Yararı kararı alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 33

 

 

 

 

İlçenin İbniselim Mahallesinde, Tosya Belediyesi adına kayıtlı 1650 ada, 4-8-9-10 numaralı ve 1723 ada 1-2-3-4 numaralı parseller uygulama imar planı dışında kaldığından, bahse konu parsellerin uygulama imar planı içerisine alınması ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin İbniselim Mahallesinde, Tosya Belediyesi adına kayıtlı, ilçe imar planının F32d21d2c imar paftasında X=4542900-4543100, Y=586100-586300 koordinatları arasında kalan, tapunun 1650 ada, 4-8-9-10 numaralı ve 1723 ada 1-2-3-4 numaralı parseller uygulama imar planı dışında kaldığından, bahse konu parsellerin uygulama imar planı içerisine alınması ile ilgili Başkanlık talebine istinaden, söz konusu imar tadilatının daha detaylı bir şekilde incelenmesi için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 34

 

 

 

 

Bahçelievler Mahallesinde tapunun 2303 ada, 83 parsel (71,63 m2) ve 2195 ada 1 parselin (245,47 m2) uygulama imar planında PARK alanında kaldığı ve emlak vergisi ödediğini beyanla, söz konusu parsellere karşılık arsa verilmesi veya değeri karşılığında istimlak edilmesi ile ilgili taşınmaz maliki Nurhan Zümrüt YELKEN isimli şahsın talep dilekçesine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Bahçelievler Mahallesinde tapunun 2303 ada, 83 parsel (71,63 m2) ve 2195 ada 1 parselin (245,47 m2) uygulama imar planında PARK alanında kaldığı ve emlak vergisi ödediğini beyanla, söz konusu parsellere karşılık arsa verilmesi veya değeri karşılığında istimlak edilmesi ile ilgili taşınmaz maliki Nurhan Zümrüt YELKEN isimli şahsın talep dilekçesine istinaden, PARK alanında kalan parseline karşılık arsa mı verileceğinin, yoksa söz konusu yerin istimlak mı edileceğinin tespiti için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyonlardan gelecek raporlara göre meclisimizce tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 35

 

 

 

 

İlçenin Dere Mahallesinde bulunan ve Şerife Şermin PEKMEZ isimli şahsa ait 143 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı 226,29 m2 lik arsa ile Belediyemize ait Harsat Mahallesinde bulunan 2173 ada, 3 parseldeki 228,79 m2 lik arsanın değer farkı olmaksızın karşılıklı trampa yapılması ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dere Mahallesinde bulunan ve Şerife Şermin PEKMEZ isimli şahsa ait 143 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı 226,29 m2 lik arsa ile Belediyemize ait Harsat Mahallesinde bulunan 2173 ada, 3 parseldeki 228,79 m2 lik arsanın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince, değer farkı olmaksızın karşılıklı trampa edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 36

 

 

İlçenin İbniselim Mahallesi Modern Çarşı Zemin Katında bulunan Kapalı Otopark İşletmecisi Mustafa GÜL ve Açık Otopark İşletmeciliği ve Resmi Araç Çekiciliği yapan Serdar ÇANKIRILIOĞLU isimli şahısların açık ve kapalı otopark ile çekici ücretlerinin günün şartlarına göre güncellenmesi talebine istinaden, ilçemizde bulunan kapalı ve açık otopark ile çekici araç ücretlerinin yeniden tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizde bulunan kapalı otopark, açık otopark ve çekici ücretlerinin günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi uygun görülerek, 15 Nisan 2023 tarihinden geçerli olmak üzere;

 

KAPALI OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

0 – 2 SAAT ARASI 7,00 TL

24 SAAT ARASI 10,00 TL

AYLIK ABONE 250,00 TL

MOTOSİKLET AYLIK ABONE 150,00 TL

 

AÇIK OTOPARK ÜCRET TARİFESİ (GÜNLÜK)

OTOMOBİL 24,00 TL

MİNİBÜS, MİDİBÜS, KAMYONET 28,00 TL

OTOBÜS, KAMYON, TIR (ÇEKİCİ) 36,00 TL

İŞ MAKİNESİ 52,00 TL

 

ÇEKİCİ ÜCRET TARİFESİ

ŞEHİRİÇİ

OTOMOBİL 200,00 TL

MİNİBÜS, MİDİBÜS, KAMYONET 320,00 TL

OTOBÜS, KAMYON İŞ MAKİNESİ 600,00 TL

MÜCAVİR ALAN

OTOMOBİL 260,00 TL

MİNİBÜS, MİDİBÜS, KAMYONET 380,00 TL

OTOBÜS, KAMYON İŞ MAKİNESİ 700,00 TL

İLÇE SINIRI

OTOMOBİL 400,00 TL

MİNİBÜS, MİDİBÜS, KAMYONET 480,00 TL

OTOBÜS, KAMYON İŞ MAKİNESİ 800,00 TL

 

(Ücretlere KDV dahildir) yukarıdaki çizelgelerde görüldüğü şekliyle tespit edilmesine Meclisin oybirliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

No : 37

 

 

Konu: Emekli olacak işçilerin ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesinde kullanılmak üzere kredi çekilmesi ve yetki verilmesi.

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (d) fıkrası ile “Borçlanmaya Karar Vermek” Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri arasında sayılmış olup, yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde “Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir” hükmü yer almakta, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin ( e ) fıkrasında ise “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir” denilmektedir.

Belediyemizde çalışan Daimi İşçiler ile Belediye Şirketinde (TOSBEL) çalışan işçilerden emekli olacakların ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesinde kullanılmak üzere 15.000.000,00 TL (Onbeşmilyon TL) ye kadar İller Bankası A.Ş.den veya diğer özel ve kamu bankalarından kredi kullanılmak suretiyle borçlanma yapılmasına, söz konusu kredi işlemleri ile ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’in yetkilendirilmesine, Belediye Meclis Üyeleri Orhan CIĞA, Hidayet ÜZER, İsmail YAVUZ, Ceylan ASLAN ve Hülya VANLI’nın borçlanmaya karşı olduklarından vermiş oldukları beş (5) ret oyuna karşılık, bugünkü Meclis Toplantısına katılan 14 (ondört) meclis üyesinden 9 (dokuz) meclis üyesinin verdiği kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 38

 

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 17 Mart 2006 gün ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan “Belediye ve Belediyeye Bağlı Kuruluşların 2022 Yılı Faaliyet Raporu” Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Başkanı tarafından hazırlanıp Meclisin tasvibine sunulan 2022 Yılı Faaliyet Raporu ve mali tablo eki okunduktan sonra yapılan müzakerelerin tamamlanması neticesinde, faaliyet raporu Meclisin tasvibine sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanının 2022 Yılı Faaliyet Raporu Meclisin oy birliği ile tasvip edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 39

 

 

 

 

İlçenin Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesinde, tapunun 1919 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bahse konu parselin MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM ALANI lejantından çıkartılarak, İLKOKUL/ORTAOKUL EĞİTİM ALANI lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesinde, ilçe imar planının F32d21c2c-3b imar paftalarında X=4542500-4542700, Y=588000-588100 koordinatları arasında, tapunun 1919 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bahse konu parselin MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM ALANI lejantından çıkartılarak, İLKOKUL/ORTAOKUL EĞİTİM ALANI lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu imar tadilatının daha detaylı bir şekilde incelenmesi için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.