2023 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

Karar Sayısı : 40

İlçenin Harsat Mahallesi, 37-12. Sokakta, tapunun 1843 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul için, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin ekli krokide belirtilen alanın PARK lejantından çıkartılarak TRAFO YERİ (Teknik Alt Yapı Alanı) lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Harsat Mahallesi, 37-12. Sokakta, ilçe imar planının F32d21a3b imar paftasında X=4544600-4544700, Y=585900-586000 koordinatları arasında, tapunun 1843 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul için, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin ekli krokide belirtilen alanın PARK lejantından çıkartılarak TRAFO YERİ (Teknik Alt Yapı Alanı) lejantına dönüştürülmesi talep edilmiş ise de, söz konusu trafonun talep edilen yere değil de, tadilat masrafları müracaat sahibi Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından karşılanmak kaydıyla ekli imar durumu üzerine işaretlenmiş yere köşk tipi trafonun yapılmasının tasvibine, Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 41

 

 

 

 

İlçenin İbniselim Mahallesinde, Tosya Belediyesi adına kayıtlı 1650 ada, 4-8-9-10 numaralı ve 1723 ada 1-2-3-4 numaralı parseller uygulama imar planı dışında kaldığından, bahse konu parsellerin uygulama imar planı içerisine alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin İbniselim Mahallesinde, Tosya Belediyesi adına kayıtlı, ilçe imar planının F32d21d2c imar paftasında X=4542900-4543100, Y=586100-586300 koordinatları arasında kalan, tapunun 1650 ada, 4-8-9-10 numaralı ve 1723 ada 1-2-3-4 numaralı parseller uygulama imar planı dışında kaldığından, bahse konu parsellerin MESKEN lejantında ilçe uygulama imar planına dahil edilebilmesi için, imar jeolojik etüt sınırları dışındaki parsellere imara esas jeolojik etütlerinin yaptırılarak, jeolojik etüt sonucuna göre tekrar değerlendirilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 42

 

 

 

 

Bahçelievler Mahallesinde tapunun 2303 ada, 83 parsel (71,63 m2) ve 2195 ada 1 parselin (245,47 m2) uygulama imar planında PARK alanında kaldığı ve emlak vergisi ödediğini beyanla, söz konusu parsellere karşılık arsa verilmesi veya değeri karşılığında istimlak edilmesi ile ilgili taşınmaz maliki Nurhan Zümrüt YELKEN isimli şahsın talep dilekçesine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Plan-Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Komisyon raporlarından da anlaşılacağı üzere, talep edilen alanlarda ve vasıflarda mülkiyeti belediyemize ait arsa bulunmadığı anlaşıldığından, Bahçelievler Mahallesinde tapunun 2303 ada, 83 parsel (71,63 m2) ve 2195 ada, 1 parsel (245,47 m2) numarasında kayıtlı, ilçe uygulama imar planının F32d21c3a – F32d21c3b paftalarında PARK alanında kalan taşınmazların istimlak edilmesine ve kamulaştırmanın yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi

Karar Sayısı : 43

 

 

 

 

İlçenin Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesinde, tapunun 1919 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul için, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bahse konu parselin MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM ALANI lejantından çıkartılarak, İLKOKUL/ORTAOKUL EĞİTİM ALANI lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesinde tapunun 1919 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı 1/1000 ölçekli, ilçe uygulama imar planının F32d21c2c – F32d21c3b paftalarında, Y= 588000-588100, X= 4542500-4542700 koordinatları arasında MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM ALANI lejantındaki taşınmazın imar planında tadilat yapılarak İLKOKUL/ORTAOKUL EĞİTİM ALANI lejantına çevrilmesine ve ilçe imar planına işlettirilmesine, bölgede deprem ve doğal afetlerde toplanma alanına ihtiyaç olduğundan ve söz konusu alanın toplanma yeri olmasını istediklerinden dolayı Belediye Meclis Üyeleri Orhan CIĞA, İsmail YAVUZ ve Ceylan ASLAN’ın vermiş oldukları ret oyuna karşılık, 9 (dokuz) meclis üyesinin kabul oyu ve Meclisin oy çokluğu ile lejant değişikliği uygun görülmüş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 44

 

 

 

 

İlçemizde bulunan açık otopark ve araç çekici işletmeciliği yapan işletme sahipleri tarafından 06.04.2023 tarih ve 36 sayılı Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen ücret tarifesinin düşük olduğunu beyanla, ücret tarifesinin yeniden görüşülerek günün şartlarına göre tekrar güncellenmesi talep edildiğinden, ilçemizde bulunan açık otopark ve araç çekici ücretlerinin yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkındaki Zabıta Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizde bulunan açık otopark ve araç çekici işletmeciliği yapan işletme sahipleri tarafından 06.04.2023 tarih ve 36 sayılı Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen ücret tarifesinin düşük olduğunu beyanla, ücret tarifesinin yeniden görüşülerek günün şartlarına göre tekrar güncellenmesi talep edildiğinden, ilçemizde bulunan açık otopark ve araç çekici ücretlerinin yeniden düzenlenmesi talebine istinaden, söz konusu talebin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve çevre il ve ilçelerdeki fiyat uygulamalarının da araştırılması için, konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 45

 

 

 

 

İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde, İlçe uygulama imar planının F32d22b4d paftasında, K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) sahasında bulunan tapunun 1717 Ada,17-24-25-26-27-28 parsellerinde kayıtlı mülkiyeti Tosya Belediye Başkanlığına ait müstakil arsaların 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince ihale usulü ile satışının yapılıp, yapılmayacağı ile ilgili Başkanlık talebi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde, İlçe uygulama imar planının F32d22b4d paftasında, K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) sahasında bulunan tapunun 1717 Ada,17-24-25-26-27-28 parsellerinde kayıtlı mülkiyeti Tosya Belediye Başkanlığına ait müstakil arsaların satışı uygun görülerek, satışı için bedel tespitinin yapılmak üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havalesine ve 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulü ile satışını yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 46

 

 

 

 

Belediyemiz Hayvan Pazarının işletmeciliği yapan Burak MALKOÇ’un hayvan pazarı giriş ücretlerinin arttırılması ile ilgili talebine istinaden, söz konusu hayvan pazarı giriş ücretlerinin arttırılıp arttırılmayacağı hakkındaki Veteriner Hekimliği müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Söz konusu işletmenin ücret tarifeleri Belediye Meclisinin 01.12.2022 tarih ve 99 sayılı Kararı ile küçükbaş havyan giriş ücretleri 5,00 TL, büyükbaş hayvan giriş ücretleri ise 10,00 TL olarak tespit edilmiş olup, Hayvan Pazarı Kira İhale Teknik Şartnamesinin 9/b maddesinde “İşletici; Hayvan pazarı giriş çıkış ücretleri ile yapılan diğer hizmetler karşılığı alınacak ücretleri Belediyemizin belirlediği miktarlarda tahsil yetkisine sahiptir. İşletici belirlenen ücretleri günün şartlarına göre artırılmasını idareden talep edebilir. Belediye Meclisi tarafından işletici talebi değerlendirilir ve artırıma gidilip gidilmeyeceği, eğer artırıma gidilecekse bunun ne zaman uygulamaya başlayacağına Belediye Meclisi karar verir” denildiğinden; hayvan pazarı giriş ücretlerinin

Küçük Baş Hayvan Giriş Ücreti : 7,50 TL

Büyük Baş Hayvan Giriş Ücreti : 15,00 TL

Boş Araç Giriş Ücreti : 15,00 TL olarak tespit edilmesine, tespit edilen ücret tarifesinin 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 47

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince; Belediyemiz 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının incelenerek karara bağlanması ile ilgili Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanılarak Encümene sevk edilen ve Encümence de incelenip görüşülerek 27.04.2023 tarih ve 75 sayılı kararıyla tasvip edildikten sonra Meclise tevdii edilen Belediyemizin 2022 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri Kanun ve Mevzuatta uygun şekilde tanzim edilmiş olduğu ve yapılan incelemede tanzim edilen cetvellerde her hangi bir noksanlık veya hataya rastlanmadığı ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 48. Maddesi hükümleri uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş olduğu anlaşıldığından; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Tosya Belediyesi 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.