2023 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05 / 01 / 2023

 

Karar Sayısı : 1

 

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin 2023 Mali Yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılması uygun görüldüğü takdirde tatil olacağı bir ayın tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; “Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü mevcut ise de; Belediye işlerinin aksamaması için, Belediye Meclisinin her ay toplanması ve 2023 Mali Yılında tatil yapmadan çalışması Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 01 / 2023

 

Karar Sayısı : 2

 

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince; komisyona seçilecek üye sayısının belirlenerek “Denetim Komisyonu” nun oluşturulması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her Ocak Ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonunun oluşturulması ve komisyonun çalışmasını 45 iş günü içinde tamamlaması ve buna ilişkin raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunması Yasa gereği olduğundan; söz konusu Kanun uyarınca 2022 Yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonunun üç üyeden oluşturulmasına ve yapılan gizli oylama sonucunda Denetim Komisyonunun; 1-Tekin SÜZÜK (14 oy), 2-Hasan ATICI (14 oy), 3-Orhan CIĞA (14 oy) isimlerinden teşekkül ettirilmesine, Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 01 / 2023

 

Karar Sayısı : 3

 

 

 

Belediye Meclis Üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısının alacağı aylık ücretin tespit edilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrasında “Belediye Meclis Üyesinden Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir” amir hükmü gereğince; “Belediye Başkan Yardımcısı” olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesine 2023 Mali Yılı içerisinde belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ ü oranında aylık ödenek verilmesine, yıl içerisinde belediye başkanı ödeneğine gelen artışların belediye başkan yardımcısına da aynen yansıtılmak suretiyle Kanunda belirtilen oranın korunmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 01 / 2023

 

Karar Sayısı : 4

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümleri uyarınca kısmi zamanlı sözleşme ile çalıştırılacak Belediye Avukatına ödenecek ücretin tespiti hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Avukat Mustafa Gökhan İBEÇOĞLU’nun hizmet sözleşmesi 31.12.2022 tarihinde sona erdiğinden, Avukat Kadrosu Unvanı için 1. Derecenin 1. Kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek bütün ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere net ücretinin Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi gerektiğinden; 31.12.2023 tarihine kadar Avukat Mustafa Gökhan İBEÇOĞLU’nun kısmi zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 5. Bendinin uygulanması kaydıyla aylık net 5.575,00 TL ücret ödenmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 01 / 2023

 

Karar Sayısı : 5

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, Mühendis Kadrosunda Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen Çevre Mühendisi (Ahsen ÇADIROĞLU), Tekniker Kadrosunda Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen Ziraat Teknikeri’ ne (İbrahim Eşref YÜTÜK) ve yine Tekniker Kadrosunda Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen Harita Teknikeri’ne (Hasan TEKİN) 2023 Mali Yılında ödenecek net aylık ücretlerinin tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizde sözleşmeli personel olarak Mühendis ve Tekniker Kadrosunda istihdam edilen ve aşağıda adı soyadı, unvanı belirtilen personellere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin üçüncü ve beşinci fıkrası gereğince ve yeni yapılacak sözleşme uyarınca 2023 Mali Yılında geçerli olmak üzere çizelgede belirtilen aylık net ücretlerin tespit edilmesine Meclisin oybirliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 01 / 2023

 

Karar Sayısı : 6

 

 

 

İlçenin Şeh Mahallesi Boncuklu Sokakta tapunun 2039 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahipleri Vildan BÜYÜKYUMAK ve Mustafa UZBİLGİN ile 2039 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Hüseyin UZBİLGİN isimli şahısların bahse konu parsellerin CAMİ lejantını kapsayan alanların CAMİ lejantından çıkartılarak, B-3 MESKEN (Bitişik Nizam 3 Kat Mesken) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Şeh Mahallesi, Boncuklu Sokakta tapunun 2039 ada,3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın malikleri Vildan BÜYÜKYUMAK ve Mustafa UZBİLGİN ile 2039 Ada,6 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın maliki Hüseyin UZBİLGİN’in, İlçe imar planının F32d21c1b paftasında Y=587100-587200 ve X=4543700-4543800 koordinatları arasında kalan ve CAMİ Yeri olarak işlenen taşınmazlarının CAMİ Lejantından çıkartılarak B-3 MESKEN (Bitişik Nizam 3 kat Mesken) Yapı Nizamına değiştirilmesi ile ilgili tadilat taleplerinin incelenmesi neticesinde;

F32d21c1b paftasında Y=587100-587200 ve X=4543700-4543800 koordinatları arasında kalan Şeh Mahallesi, Boncuklu Sokakta tapunun 2039 ada,3 parsel ile 2039 ada,6 parsel numaralarında kayıtlı Cami Alanında kalan taşınmazların tasarruf hakkının kısıtlandığı görüldüğünden, Cami Lejantından çıkartılarak B-3 MESKEN (Bitişik Nizam 3 kat Mesken) Yapı Nizamına değiştirilmesi ile ilgili olarak İlçe Müftülüğü’nden kurum görüşü alındıktan sonra, uygun görüş neticesinde konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 01 / 2023

 

Karar Sayısı : 7

 

 

 

İlçenin Karşıyaka Mahallesinde tapunun 1261 ada, 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın maliki Şemsettin BAĞCI isimli şahsın İlçemiz ve Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, mevcut “ilçe uygulama imar planı dışında” kalan Karşıyaka Mahallesi, Yazıçam Mevkiinde tapunun 1261 ada, 35 parsel numarasında kayıtlı 23.607,32 m2 TARLA vasıflı taşınmazı üzerine Kapı ve Mobilya Tesisi ile çatısına güneş enerji paneli ve Elektrikli Araçlar için Şarj İstasyonu kurmak amacı ile taşınmazının ilçe uygulama imar planına dahil edilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Karşıyaka Mahallesinde tapunun 1261 ada, 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın maliki Şemsettin BAĞCI’nın; İlçemiz ve belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, mevcut ilçe uygulama imar planı dışında kalan Karşıyaka Mahallesi, Yazıçam Mevkiinde tapunun 1261 ada, 35 parsel numarasında kayıtlı 23.607,32 m2 TARLA Vasıflı taşınmazı üzerine Kapı ve Mobilya Tesisi ile çatısına güneş enerji paneli ve Elektrikli Araçlar için Şarj İstasyonu kurmak amacı ile tesis yapabilmek için taşınmazının ilçe uygulama imar planına K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) Yapı Nizamına alınması talebine istinaden yapılan incelemede;

Karşıyaka Mahallesinde uygulama imar planı dışında kalan tapunun 1261 ada, 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın uygulama imar planı içerisine alınabilmesi için, ilgili kurum görüşleri alındıktan sonra uygun görüşler neticesinde, konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 01 / 2023

 

Karar Sayısı : 8

 

 

 

İlçenin Hacıpir Mahallesi Çolakoğlu Çıkmazında tapunun 561 ada, 20 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın maliki Mustafa ÖZEN isimli şahsın CAMİ yeri olarak işlenen taşınmazının, CAMİ lejantından çıkartılarak, B-3 MESKEN (Bitişik Nizam 3 Kat Mesken) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Hacıpir Mahallesi, Çolakoğlu Çıkmazında tapunun 561 ada, 20 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın maliki Mustafa ÖZEN, İlçe imar planının F32d21c1b paftasında Y=587000-587100 ve X=4543200-4543300 koordinatları arasında kalan ve CAMİ Yeri olarak işlenen taşınmazının tasarruf hakkının kısıtlandığını beyanla 561 ada,20 parsel numarasında kayıtlı taşınmazının CAMİ Lejantından çıkartılarak B-3 MESKEN (Bitişik Nizam 3 kat Mesken) Yapı Nizamına değiştirilmesi ile ilgili talebine istinaden yapılan incelemede;

F32d21c1b paftasında Y=587000-587100 ve X=4543200-4543300 koordinatları arasında kalan Hacıpir Mahallesi, Çolakoğlu Çıkmazında tapunun 561 ada, 20 parsel numarasında kayıtlı Cami Alanında kalan taşınmazın tasarruf hakkının kısıtlandığı görüldüğünden Cami Lejantından çıkartılarak B-3 MESKEN (Bitişik Nizam 3 kat Mesken) Yapı Nizamına değiştirilmesi ile ilgili olarak İlçe Müftülüğü’nden kurum görüşü alındıktan sonra, uygun görüş neticesinde konunun Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 01 / 2023

 

Karar Sayısı : 9

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi Kocaragıppaşa Caddesinde 1370 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahipleri Kerim ERDEMİR-Kemal ÇİÇEK ve Sait TEK isimli şahıslar tarafından imar hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili taleplerine istinaden, söz konusu alanda imar hattı tadilatının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Kocaragıppaşa Caddesinde tapunun F32d21c3a pafta, 1370 Ada, 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahipleri Kerim ERDEMİR-Kemal ÇİÇEK ve Sait TEK tarafından taşınmazlarının bulunduğu alandaki mevcut imar uygulandığında bina yerleşimi yapılamadığını beyanla imar hattının yeniden düzenlenmesi ile ilgili ile ilgili talebe istinaden yapılan incelemede;

1/1000 Ölçekli ilçe Uygulama İmar Planının F32d21c3a paftasında Y=587500 – 587600 X=4542300 – 4542400 koordinatları arasında bulunan imar hattı tadilatının yapıldığı takdirde, mevcut imar hattının ve estetiğinin bozulacağı ve kamu yararı oluşmayacağı kanaatine varıldığından, imar tadilatı talebinin uygun görülmeyerek REDDİ’ne Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 01 / 2023

 

Karar Sayısı : 10

 

 

 

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi Mermerdirek Mevkiinde mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı 1717 ada, 17 parsel numarasındaki 1.049,27 m2 lik taşınmazın satışını talep eden Rıza DEMİROĞLU isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu arsanın satışının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi Mermerdirek Mevkiinde mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı 1717 ada, 17 parsel numarasındaki 1.049,27 m2 lik taşınmazın satışını talep eden Rıza DEMİROĞLU isimli şahsın talebine istinaden, ilçe uygulama imar planının F32d22b4d paftasında, K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) sahasında bulunan 1717 ada ve 17 parsel numarasındaki 1049.27 m2 lik taşınmazın önümüzdeki yıllarda belediyemiz tarafından farklı amaçlar için kullanılacağı ve bu gibi yerlere ihtiyaç olacağı göz önünde bulundurularak, arsa satış talebi uygun görülmediğinden REDDİ’ne Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 01 / 2023

 

Karar Sayısı : 11

 

 

 

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun F32D22D4D pafta, 1516 ada, 5-6-7-8 parsel numaralarında kayıtlı A – 5/3 3 Yapı Nizamında Mesken Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek, ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi ile ilgili taşınmaz maliklerinden Erzurumlu Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti. nin talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde 1/1000 Ölçekli İlçe Uygulama İmar Planının F32D22D4D – F32d21c3c paftalarında, Y=588300-588400 X=4541500-4541600 koordinatları arasında, ilçe imar planının F23D21C1B imar paftasında X=4543700-4543800, Y=587100-587200 koordinatları arasında, tapunun F32D22D4D pafta, 1516 ada, 5-6-7-8 parsel numaralarında kayıtlı A – 5/3 3 Yapı Nizamında Mesken Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek, ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi ile ilgili taşınmaz maliklerinden Erzurumlu Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti. nin talebine istinaden, imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 01 / 2023

 

Karar Sayısı : 12

 

 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 25. Maddesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesi hükümlerine göre 15 Asil, 15 Yedek Üyeden teşekkül eden Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine belediyemizi temsilen 2 asil, 2 yedek üyenin yeniden belirlenmesi ile ilgili Tosya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yazısına istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 25. Maddesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesi hükümlerine göre 15 Asil, 15 Yedek Üyeden teşekkül eden Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine belediyemizi temsilen 2 asil, 2 yedek üyenin yeniden belirlenmesi için Tosya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yazısına istinaden;

 

ASİL ÜYE :

1- Volkan KAVAKLIGİL (Belediye Başkanı),

2- Sefa ABAYIN (Belediye Meclis Üyesi)

 

YEDEK ÜYE :

1- Ahmet ÖZELMACI (Belediye Meclis Üyesi),

2- İsmail ÖLMEZ (Belediye Meclis Üyesi)

isimlerinin tespit edilmesine ve tespit edilen isimler ile Belediyemizin temsil edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 01 / 2023

 

Karar Sayısı : 13

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Sokakta bulunan Sait ERZURUMLU isimli şahsa ait 3908 nolu su abonesine 60 metreküp su bedeli tahakkuk ettirilecekken, sehven 502 metreküp su bedeli karşılığı 3.270,65 TL tahakkuk ettirildiğinden, sehven verilen tahakkukun düzeltilebilmesi ve muhasebe kayıtlarından düşümünün yapılabilmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Metal Sanayi Sokakta bulunan Sait ERZURUMLU isimli şahsa ait 3908 nolu su abonesine 2022-2. Dönemde endeks yazımı esnasında 04.04.2022 tarihinde endeksi 58’ den 60’a 2 metreküp su bedeli karşılığı 3.270,65 TL tahakkuk ettirildiği anlaşıldığından, 3908 numaralı su abonesine endeks yazımı esnasında sehven verilen tahakkukun düzeltilerek, muhasebe kayıtlarından düşümünün yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.