2023 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02 / 11 / 2023

 

Karar Sayısı : 82

Belediyemiz 2024 – 2025 – 2026 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz 2024 – 2025 – 2026 Mali Yılı Gelir ve Gider Hazırlık Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24. Maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Analitik Bütçe esaslarına göre hazırlanarak, Encümenin 21.09.2023 Tarih ve 156 Sayılı Kararı ile görüşülerek kabul ve tasvip edildiği görüldüğünden, 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesinin daha detaylı bir şekilde incelenmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 11 / 2023

 

Karar Sayısı : 83

 

 

 

 

Belediyemiz 2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Bütçe Kararnamesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi üzerinde daha detaylı şekilde inceleme yapmak üzere Komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2024 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 11 / 2023

 

Karar Sayısı : 84

 

 

 

Belediyemiz 2024 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Ücret Tarife Cetvelleri Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2024 Mali Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. Maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan 2024 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle, daha detaylı bir şekilde incelenmesi için komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2024 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi

Toplantı Tarihi : 02 / 11 / 2023

 

Karar Sayısı : 85

 

 

 

Belediyemizin 2024 Mali Yılı Vergi ve Harçlarla İlgili Tarife Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Vergi ve Harçlara Ait Cetveller Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. Maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Belediyemizin 2024 Mali Yılı Vergi ve Harçlarla İlgili Tarife Cetvellerinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle daha detaylı şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2024 Mali Yılı Vergi ve Harçlara Ait Cetvellerin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 11 / 2023

 

Karar Sayısı : 86

 

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken, depo ve lojmanlara ait yerlerin 2024 Mali Yılında alınacak kira bedelleri ve taksit sürelerinin belirlenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile kira listesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken, depo ve lojmanlara ait kira cetvellerinin incelenmesinde, kiralarının tespitinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle; Belediyemizin 2024 Mali Yılında uygulayacağı kira bedelleri ve kira bedellerinin taksit sürelerinin tespiti gibi konuların daha detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülmüş olduğundan, dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 11 / 2023

 

Karar Sayısı : 87

 

 

 

2024 Mali Yılı için Pazar yerlerinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ve bir önceki yıla ait Pazar Yeri Tespiti ile ilgili Meclis Kararı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizde haftanın muayyen günlerinde kurulan pazar yerlerinin tespitinde oluşan aksaklıkların giderilmesi ve yeniden belirlenmesi için daha detaylı bir şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2024 Mali Yılı pazar yerlerinin tespiti ile ilgili dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclisçe tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 11 / 2023

 

Karar Sayısı : 88

 

 

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla değişik 178. Maddesi hükümleri gereğince, görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık arz eden Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere Belediyemizce 2024 Mali Yılında verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2024 Mali Yılında uygulayacağı aylık maktu fazla çalışma ücretinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle daha detaylı bir şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 11 / 2023

 

Karar Sayısı : 89

 

 

 

Üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara zorunlu hallerde Belediyemiz hizmetleri için ilçe dışına görevle gönderildiğinde, 2024 Mali Yılı içerisinde verilecek harcırahın tespit edilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

6245 Sayılı Harcırah kanununun 8. Maddesine göre üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara verilecek harcırah miktarının 4. Derece kadrodaki memurlara ödenecek harcırah miktarını aşmayacağı hükmünü getirmiş olduğundan; 2024 Mali Yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara belediye hizmetleri ve işleri için ilçe dışına gitmek üzere görevlendirildiklerinde ödenecek harcırah miktarının tespit edilmesi için dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 11 / 2023

 

Karar Sayısı : 90

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. ve 39. maddesi gereğince; 2024 Mali Yılında meclis başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine toplantılara katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. ve 39. maddesi gereğince; meclis başkan ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödeneceği Yasa gereği olduğundan; 2024 Mali Yılında meclis başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 11 / 2023

 

Karar Sayısı : 91

 

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarında bulunan satış yerlerinin 2023 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2024 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarında bulunan satış yerlerinin 2023 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2024 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 11 / 2023

 

Karar Sayısı : 92

 

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarında bulunan satış yerlerinin 2023 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2024 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarında bulunan satış yerlerinin 2023 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2024 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02/ 11/ 2023

 

Karar Sayısı : 93

 

 

İlçenin Harsat Mahallesinde tapunun F32d21b4a pafta, 1774 ada, 8 parsel numarasında KSA (Küçük Sanayi Alanı) lejantında bulunan 338,10 m2 müstakil arsa vasıflı taşınmazın satışını talep eden Şener DİKMEN isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu arsanın satışının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Harsat Mahallesinde tapunun F32d21b4a pafta, 1774 ada, 8 parsel numarasında KSA (Küçük Sanayi Alanı) lejantında bulunan 338,10 m2 müstakil arsa vasıflı taşınmazın satışını talep eden Şener DİKMEN isimli şahsın talebine istinaden, İlçe uygulama imar planının F32d21b4a paftasında, B-3 Yapı Nizamında (Küçük Sanayi Alanı) lejantında bulunan müstakil arsa vasıflı taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılması planlandığı için satış talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02/ 11/ 2023

 

Karar Sayısı : 94

 

 

İlçenin Çatma Mahallesinde tapunun F32d21c2a pafta, 143 ada, 26 parsel numarasında mesken lejantında bulunan 152,09 m2 müstakil arsa vasıflı taşınmazın satışını talep eden Yasemin GEVGEŞOĞLU isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu arsanın satışının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Çatma Mahallesinde tapunun F32d21c2a pafta, 143 ada, 26 parsel numarasında mesken lejantında bulunan 152,09 m2 müstakil arsa vasıflı taşınmazın satışını talep eden Yasemin GEVGEŞOĞLU isimli şahsın talebine istinaden, İlçe uygulama imar planının F32d21c2a paftasında, A 5/3 3 Yapı Nizamında (MESKEN) lejantında bulunan müstakil arsa vasıflı taşınmazın Belediye hizmetlerinde kullanılması planlandığı için satış talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02/ 11/ 2023

 

Karar Sayısı : 95

 

 

Van İli, Gürpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde 19.05.2005 tarihinde şehit düşen Polis Memuru Erhan YÜKSEL’in babası Hasan YÜKSEL tarafından şehit oğlunun resmi kurum yada cadde, sokak ve parka isminin verilmesi ile ilgili talep dilekçesine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Van İli, Gürpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde 19.05.2005 tarihinde şehit düşen Polis Memuru Erhan YÜKSEL’in babası Hasan YÜKSEL tarafından şehit oğlunun resmi kurum yada cadde, sokak ve parka isminin verilmesi ile ilgili talep dilekçesine istinaden, söz konusu şehit isminin herhangi bir yere verilmesi ile ilgili yer tespitinin yapılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oybirliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 11 / 2023

Karar Sayısı : 96

 

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun F32D22D4D pafta, 1447 ada, 1-2-3-4-8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı A – 5 / 3 3 Yapı Nizamında Mesken Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek, ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi ile ilgili taşınmaz malikleri tarafından verilen vekâletname ile müracaatta bulunan Yusuf VARLIK isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi, şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçe imar planının F32D22D4D paftasında, Y=588600-588700 X=4541500-4541700 koordinatları arasında, A – 5 / 3 3 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki taşınmazların 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddeleri gereği tevhit edilerek, ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi ile ilgili söz konusu parsellerin yol düzenlemesi, yol çekme mesafeleri ve dubleks kat yapmamak kaydıyla bina yüksekliğinin h=18,50 m. olarak projeler hazırlanırken park ve otopark gibi sosyal donatıların vaziyet planında gösterilmesi şartıyla söz konusu imar tadilatının yapılması kamusal faydalar içermekte olup; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesi ve Şehircilik ve Planlama İlkeleri ile kamu yararına uygun olduğu görülerek, 05.10.2023 gün ve 76 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D22D4D) (PİN) UİP 371032282 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02/ 11/ 2023

 

Karar Sayısı : 97

 

 

İlçenin Yavuzselim (Dilküşah) Mahallesinde tapunun F32d22d3a pafta, 310 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ASKERİ ALAN lejantından çıkartılarak, BAĞ – BAHÇE alanı lejantına çevrilmesini talep eden taşınmaz sahibi Ayşe UZUNOĞLU isimli şahsın talebine istinaden, imar tadilatının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuzselim (Dilküşah) Mahallesinde 1/1000 Ölçekli İlçe Uygulama İmar Planının F32d22d3a paftasında, Y=589600 – 589700 X=4542100 – 4542200 koordinatları arasında, tapunun F32d22d3a pafta, 310 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ASKERİ ALAN lejantından çıkartılarak, BAĞ – BAHÇE alanı lejantına çevrilmesini talep eden taşınmaz sahibi Ayşe UZUNOĞLU isimli şahsın talebine istinaden, imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02/ 11/ 2023

 

Karar Sayısı : 98

 

 

Belediye Kanununun 18. Maddesi (i) bendine istinaden TOSYA BELEDİYESİ İKTİSADİ VE SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ adı altında bütçe içi işletme kurulabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınmış olup, kurulacak olan işletmenin; adresi, işletme sermayesi, işletme unvanı, işletme faaliyetlerinin belirlenmesi ve kurulum işlemleri ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Kanununun 18. Maddesi (i) bendine istinaden TOSYA BELEDİYESİ İKTİSADİ VE SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ adı altında bütçe içi işletme kurulabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınmış olup, kurulacak olan işletmenin;

Tosya Belediyesi amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlanılmak üzere ve Belediye’ye sürekli gelir temin etmek amacı ile Yunus Emre Mahallesi, İbni Sina Sokak No:48 İç Kapı:1 Tosya/Kastamonu adresinde bir iktisadi işletme açılmasına,

İşletme Belediye bütçesinden sermaye olarak 30.000,00 (Otuzbin TL’sinin) nakit olarak İktisadi işletmenin sermayesinin merkezden karşılanmasına,

İşletme unvanının “Tosya Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmeciliği” olmasına,

İşletmenin, Belediyenin şehir içi toplu taşıma, toplu konut uygulaması, spor amaçlı tesis, park bahçe bitkileri üretimi, toptancı ve perakende halleri, otobüs terminali, fuar alanı, yüzme havuzu, düğün salonu, mezbaha, kafeterya ve restoran, güneş enerji sistemi, geleneksel el sanatları merkezi hususlarında faaliyette bulunmasına,

Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren yüzme havuzu işletmesi ile belediyemize ait toplu taşıma araçları ve bundan sonra alınacak toplu taşıma araçlarının işletme hakkının Tosya Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmeciliği adına verilmesine,

Aksi karar alınana kadar, işletmeyi münferiden imzasıyla temsil ve ilzam etmek üzere işletmenin resmi iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Caddesi No:28/8 Tosya/Kastamonu adresinde ikamet eden 58285052498 T.C. Kimlik Numaralı Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’e yetki verilmesine ve işletme müdürü olarak görevlendirilmesine,

Ayrıca; “Tosya Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmeciliği Bütçe İçi İşlem Yönetmeliği” ile ilgili 19 maddeden oluşan Yönetmelik Taslağının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) bendi uyarınca aynen kabulü ile uygulanmasına Meclisin oybirliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02/ 11/ 2023

 

Karar Sayısı : 99

 

 

İlçenin Bahçelievler Mahallesi, Metin Yüksel Karakaş Caddesinde tapunun F32d21c3a pafta, 381 ada, 24 ve 25 parsel numaralarında kayıtlı taşınmaz malikleri İsmail ÖZABACI, Sait TEK, İsmail ZALİM ve Hüseyin SALİM ile F32d21c3a pafta, 381 ada 28 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahipleri adına vekaletname alan Yusuf VARLIK isimli şahsın A 5 /3 4 TİCK — / 2,00 olan yapı nizamının, A 5 / 3 4 TİCK 0,60 / 2,00 olarak değiştirilmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu imar tadilatının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi, Metin Yüksel Karakaş Caddesinde tapunun F32d21c3a pafta, 381 ada, 24 ve 25 parsel numaralarında kayıtlı taşınmaz malikleri İsmail ÖZABACI, Sait TEK, İsmail ZALİM ve Hüseyin SALİM ile F32d21c3a pafta, 381 ada 28 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahipleri adına vekaletname alan Yusuf VARLIK isimli şahsın A 5 /3 4 TİCK — / 2,00 olan yapı nizamının, A 5 / 3 4 TİCK 0,60 / 2,00 olarak değiştirilmesi ile ilgili talebine istinaden, imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.