2023 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05 / 10 / 2023

 

Karar Sayısı : 76

 

 

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun 1447 ada, 1-2-3-4-8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı A-5/3-3 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi için imar planında tadilat yapılması ile ilgili taşınmaz malikleri tarafından verilen vekâletname ile talepte bulunan Yusuf VARLIK isimli şahsın müracaatına istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Açık alanları artmış, bahçe alanları büyümüş, konforlu, güvenlikli, otoparklı ve sosyal donatılı site tipi uygulamalar her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine göre, yan geçiş sağlayan, herhangi bir parsele mahreç vermeyen ve sürekliliği olmayan, geçiş amaçlı yaya yollarının düzenlenmesinin şehircilik ve planlama ilkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden;

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22D4D paftasında Y=588600, 588700, X=4541500-4541700 koordinatları arasında İlçenin Bahçelievler Mahallesinde yer almakta olan ve 1447 ada, 1-2-3-4-8 ve 9 parsellerin tevhit edilerek, ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi ile ilgili talep edilen imar tadilatının söz konusu parsellerin yol düzenlemesi, yol çekme mesafeleri ve bina yüksekliğinin dubleks kat yapılmamak kaydıyla h=18,50 m olarak, park ve otopark gibi sosyal donatıların vaziyet planında gösterilmesi şartıyla imar tadilatının uygulanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 10 / 2023

 

Karar Sayısı : 77

 

 

 

İlçenin Ermelik Köyü sınırları içinde bulunan tapunun 193 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Yaşar HAYIRLI isimli şahsın köy sınırları içerisinde yaptığı inşaatına Belediyemizden su aboneliği verilmesi ile ilgili talebine istinaden; Belediye mücavir alanı dışında, Ermelik Köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmaz için su aboneliği verilip verilmeyeceği hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Yaşar HAYIRLI isimli şahsın İlçenin Ermelik Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 193 ada, 5 parsel numarasında köy sınırları içerisinde yaptığı inşaatına su aboneliği verilmesi ile ilgili talepte bulunmuş ise de; talep ettiği yer belediyemizin hizmet alanı dışında, Ermelik Köyü sınırları içinde olduğundan ve su aboneliği verildiği takdirde emsal teşkil edeceğinden; söz konusu yere su aboneliği verilmesi talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 10 / 2023

 

Karar Sayısı : 78

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetkiye istinaden, belediye meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 5393 sayılı kanunun 18’nci maddesinin (i) bendi gereğince TOSYA BELEDİYESİ İKTİSADİ VE SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ adı altında bütçe içi işletme kurulması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden izin alınması hakkındaki Başkanlık talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun belediyemize verdiği yetkiye istinaden, belediye meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 5393 sayılı Kanunun 18’nci maddesinin (i) bendi gereğince “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına ve bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığına karar verilmesine ve yine 5393 sayılı kanunu 71’nci maddesi ile Belediye özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir” denilmektedir.

Bu amaçla belediyemizin kanunlardan almış olduğu yetki ile “şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma hizmetleri, toplu konut uygulaması, spor amaçlı tesis, park ve bahçe bitkileri üretimi, toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, yüzme havuzu, düğün salonu, mezbaha, kafeterya ve restoran, dershane ve etüt merkezi, güneş enerjisi sistemi, geleneksel el sanatları merkezi, kreş ve okul öncesi eğitim merkezi” konularında faaliyet göstermek üzere;

5393 sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin (i) bendine istinaden, TOSYA BELEDİYESİ İKTİSADİ VE SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ adı altında bütçe içi işletme kurulmasına ve akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nden izin alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 10 / 2023

 

Karar Sayısı : 79

 

 

 

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ilçe mezarlığına hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın, idarenin uygun gördüğü yer ve Belediye Meclisinin 05.08.2021 tarihinde almış olduğu karar ile 5.000,00 TL ücret karşılığında hayrat çeşmesi yapımına izin verilmiş olup, söz konusu ücretin güncellenmesi hususu hakkındaki Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ilçe mezarlığına hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın, idarenin uygun gördüğü yer ve Belediye Meclisinin 05.08.2021 tarihinde almış olduğu karar ile 5.000,00 TL ücret karşılığında hayrat çeşmesi yapımına izin verilmiş olup, meclis kararının onaylanmasından itibaren, yine idarenin uygun göreceği yere yapılmak şartıyla hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen hayırsever vatandaşlardan 10.000,00 TL ücret alınmasına Meclisin oybirliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 10 / 2023

Karar Sayısı : 80

 

İlçenin Harsat Mahallesi, 37-12. Sokakta, tapunun 1843 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın PARK lejantından çıkartılarak TRAFO YERİ (Teknik Alt Yapı Alanı) lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin talebine istinaden, şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Harsat Mahallesi, 37-12. Sokakta, tapunun 1843 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21A3B paftasında, Y=585900-586000 X=4544600-4544700 koordinatları arasındaki PARK alanına yapılacak olan trafonun, talep edilen yere değil de ekli imar durumu üzerine işaretlenmiş yere yapılması şartı ile köşk tipi trafonun yapılmasının daha uygun olacağı kanaatine varılarak, tadilat masrafları müracaat sahibi Enerjisa Başkant Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından karşılanmak kaydıyla, ilçe imar planına işlettirilmesi 04.05.2023 Gün ve 40 sayılı Belediye Meclis Kararı ile uygun görülmüştür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D21A3B) (PİN) UİP 371029649 olan ve Şehir Plancısı Filiz İSMAİLOĞLU tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 10 / 2023

Karar Sayısı : 81

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca, D-9 kadro grubunda olan Belediyemizin Mevcut Norm Kadro cetvelinde dolu bulunan 11095 kodlu 1. dereceli İtfaiye Müdürü kadrosunun 3. Dereceye düşürülmesi, boşta bulunan 757 kodlu 4. dereceli Muhtarlık İşleri Müdürü kadrosunun 1. dereceye yükseltilmesi ve yine boşta bulunan 11085 kodlu 4. dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunun 1. dereceye yükseltilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

09 Nisan 2023 tarihli ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin, Kadro değişikliği başlıklı 11. Maddesinin 1. Fıkrasında “Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği ile boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır. Boş kadro değişikliklerinde Yönetmeliğin Eki’nde yer alan Ek-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel, dolu kadro değişikliklerinde ise (III) sayılı cetveli eksiksiz doldurularak değişiklik gerekçesiyle birlikte meclise sunulur.” denilmekte olup, aşağıdaki Boş ve Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinde belirtilen derece değişikliklerinin uygun görülerek, söz konusu kadroların ihdas edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

(II) SAYILI CETVEL

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

 

KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN ALINMAK İSTENEN KADRONUN

UNVAN

KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ GEREKÇESİ

 

 

757

 

 

 

11085

 

G.İ.H. G.İ.H. Muhtarlık İşleri Müdürü İnsan Kay. Ve Eğitim Müdürü 4 4 1 1 757 11085 G.İ.H. G.İ.H. Muhtarlık İşleri Müdürü İnsan Kay. Ve Eğitim Müdürü 1 1 1 1 İhtiyaç Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi gereği

(III) SAYILI CETVEL

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)

 

KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN ALINMAK İSTENEN KADRONUN

UNVAN

KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ UNVAN KODU SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ GEREKÇESİ

11095

 

 

 

G.İ.H. İTFAİYE MÜDÜRÜ 1 1 11095 G.İ.H. İTFAİYE MÜDÜRÜ 3 1 a) Personelin müktesebi b) Personelin öğrenim düzeyi c) Personelin hizmet süresi d) Dolu kadro değişiklik gerekçesi Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesi gereği