2022 SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KASTAMONU TOSYA BELEDİYESİ
Ekim 2023
Ek-1
Ek-1
İÇİNDEKİLER
1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ ………………………………………………………………………………………… 1
2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU …………………………………………………………………………………….. 9
3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU ……………………………………………………………………………………………….. 9
4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI …………………………………………………. 9
5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ……………………………………………………………. 10
6. DENETİM GÖRÜŞÜ ………………………………………………………………………………………………………………… 12
7. DENETİM BULGULARI ………………………………………………………………………………………………………….. 12
Ek-1
Ek-1
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1: Personel Durumu …………………………………………………………………………………………… 2
Tablo 2: 2022 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu ……………………………………………….. 4
Tablo 3: 2022 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu ……………………………………………………………………. 4
Tablo 4: 2022 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu ……………………………………………………………………. 5
Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2020-2022) Seyri ……………………………………………………. 6
Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2020-2022) Seyri …………………………………………………… 6
Tablo 7: Belediyenin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler …………………………………………….. 7
Tablo 8: Amortisman Ayrılmayan Duran Varlıklar ……………………………………………………….. 15
Tablo 9: Birikmiş Amortisman Hesabındaki Fazla Kayıtlar ……………………………………………. 15
Tablo 10: Pazarlık ve Doğrudan Temin Sınırını Aşan Mal Alım Giderleri ……………………….. 20
Ek-1
Ek-1
BULGU LİSTESİ
A. Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular
1. Taşınmazlara İlişkin Kayıt ve Değer Tespit İşlemlerinin Tamamlanmaması
2. Maddi Duran Varlıklar Amortisman İşlemlerinde Hatalar Bulunması
3. Bilgisayar Yazılımları ve Benzeri Nitelikteki Hak ve Yetkilerin Haklar Hesabına
Kaydedilmemesi
4. Belediyenin Sahibi Olduğu Şirketteki Sermayesinin Muhasebe Kayıtlarında Gerçek Değeri
İle Yer Almaması
B. Diğer Bulgular
1. Birleştirilmiş Veriler Defterinde Geçmişe Yönelik Değişiklik Yapılması
2. Elektrik ve Doğalgaz İçin Ödenen Güvence Bedellerinin Verilen Depozito ve Teminatlar
Hesabında İzlenmemesi
3. Parasal Limitler Dahilinde Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında Yasal Sınırın Uygun Görüş
Alınmadan Aşılması
4. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesine Konusu Dışında Hükümler Konulması
5. Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Ücretlerinin
Takip ve Tahsilatının Yapılmaması
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 1
1. KAMU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ
1.1. Mevzuat ve Görevler
Belediyeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127’nci maddesinde, belediye
halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve
karar organları seçimlerle oluşturulan kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmıştır. Belediyelerin
kuruluş, görev ve yetkilerinin yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenleneceği
Anayasa’da hüküm altına alınmıştır.
Tosya Belediyesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3’üncü
maddesinde yer alan sınıflandırma çerçevesinde genel yönetim kapsamında yer almakta olup,
faaliyetlerini, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun
verdiği yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yürütmektedir.
Belediyenin temel mevzuatı 5393 sayılı Belediye Kanunu olup bu Kanun’da
belediyelerin görev, yetki, sorumlulukları ile organları, teşkilatı, bütçe ve denetimi gibi temel
hususlar düzenlenmektedir. 5393 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinde, belediyelerin mahalli
müşterek nitelikte olmak şartıyla; kentsel altyapı, çevre sağlığı, temizlik, katı atık, zabıta,
itfaiye, mezarlıklar, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, öğrenci yurtları, sosyal
hizmetler, nikâh ve benzeri hizmetleri yapacağı veya yaptıracağı, bunun yanı sıra devlet
okullarının ve mabetlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği, sağlıkla ilgili tesisler açabileceği,
sporu teşvik edebileceği ve gıda bankacılığı yapabileceği hüküm altına alınmıştır.
5393 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinde; belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, yönetmelik
çıkarmak, belediye gelirlerini tahsil etmek, ulaşım hizmetlerini görmek, ticari hayata katkı
sağlamak gibi yetki ve imtiyazlar sayılmıştır.
Merkezi idarenin, mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde
yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli
ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisine
sahip olduğu Anayasa’da hüküm altına alınmıştır. Bu idari vesayet yetkisi denetim ve
soruşturma konularında İçişleri Bakanlığı tarafından, yönetsel konularda ise Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır.
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 2
1.2. Teşkilat Yapısı ve İnsan Kaynakları
5393 sayılı Kanun’a göre ilçe belediyesinin organları; belediye meclisi, belediye
encümeni ve belediye başkanıdır.
Tosya Belediyesinin karar organı olan Tosya Belediye Meclisi, Belediye Başkanı ve 15
meclis üyesiolmak üzere toplam 16 kişiden oluşmaktadır.
Belediye teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen
İşleri ve Zabıta birimlerinden oluşmaktadır. Beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı,
ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro
ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk
işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler kurulabilmektedir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması
veya birleştirilmesi belediye meclisinin yetkisi dâhilindedir.
Belediyelerdeki tüm kadrolara yapılacak olan atamalar kanun ve yönetmeliklerde
belirtilen kriterlere uygun olarak belediye başkanı tarafından yapılmakta, birim müdürlüğü ve
üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine
sunulmaktadır. 5393 sayılı Kanun’a istinaden belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde,
beldenin nüfus sayısına göre en çok dört adet belediye meclis üyesini belediye başkan
yardımcısı olarak görevlendirebilmektedir.
Tosya Belediyesi 10 müdürlük ve 2 hizmet biriminden oluşmaktadır. Başkana bağlı
olarak görevlendirilen 1 başkan yardımcısı görev yapmaktadır. Belediyenin 12 adet hizmet
birimi bulunmaktadır.
Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde memur, sözleşmeli personel ve işçiler
çalıştırılmaktadır. Çalıştırılan belediye personeline ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda
detaylandırılmıştır.
Tablo 1: Personel Durumu
Personel İstihdam Türü İhdas Edilmiş Norm
kadro Sayısı
Dolu Kadro Sayısı
Memur (657) 130 30
Sözleşmeli Personel (5393/49′ uncu Madde) – –
Kadrolu İşçi 64 40
Geçici İşçi – –
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
Uyarınca Çalıştırılan Personel
(Tosbel Hizmet Taahhüt ve Personel Limitet
Şirketi)
– 139
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 3
Toplam 194 209
Tosya Belediyesinde kamu hizmetleri memur, işçi ve sözleşmeli statüde istihdam edilen
personel marifetiyle yerine getirilmekte olup ayrıca hizmet satın alma suretiyle temin edilen
personel de çalıştırılmaktadır.
Belediye bünyesinde çalışan toplam personel sayısı 209’dur. Tosya Belediyesi kendi
şirketi olan Tosbel Hizmet Taahhüt ve Personel Limited Şirketi; 4734 sayılı Kanun’un 22’nci
maddesinde belirtilen doğrudan temin usulüyle personel hizmet alımı işi yapmaktadır. 696
sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında belediye bünyesinde 139 işçi istihdam
edilmektedir.
Belediyede 12 Birim Müdürlüğü bulunmaktadır. Bu birimlerde 657 sayılı Kanuna tabi
30 memur, 4857 sayılı Kanuna tabi 40 işçi ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında belediye bünyesine çalıştırılan 139 işçi bulunmaktadır.
1.3. Mali Yapı
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 12’nci maddesine göre, genel
yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri içinde mahalli idareler bütçeleri de sayılmış, mahalli
idare bütçesi, mahalli idare kapsamındaki kamu idarelerinin bütçesi olarak tanımlanmıştır.
Bütçe işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre
yürütülmektedir.
Bütçe; belediyenin stratejik planına ve performans programına uygun olarak, analitik
bütçe sistemine göre belediye başkanı tarafından hazırlanan, mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki
gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin
veren ve belediye meclisince kabul edilen bir karardır. Bu kapsamda Tosya Belediyesi,
faaliyetlerini ilgili mali yılı bütçesi ile verilen ödenekler ile yürütmektedir.
Tosya Belediyesinin 2022 yılı bütçe ödenekleri, tahmini bütçe gider ve gelirleri ile
gerçekleşme rakamları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 4
Tablo 2: 2022 Yılı Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu
E-
Kod1
Giderin
Türü
Geçen
Yıldan
Devreden
Ödenek
(TL)
Bütçe İle
Verilen
Ödenek
(TL)
Eklenen
Ödenek
(TL)
Düşülen
Ödenek
(TL)
Ödenek
Toplamı
(TL)
Bütçe Gideri
Toplamı
(TL)
İptal
Edilen
Ödenek
(TL)
Ertesi
Yıla
Devreden
Ödenek
(TL)
01 Personel
Giderleri 0 10.992.560,00 2.573.975,52 0 13.566.565,52 13.497.527,94 69.037,94 0
02
Sosyal
Güvenlik
Kurumlarına
Devlet
Primi
Giderleri
0 1.832.010,00 541.795,84 0 2.373.805,84 2.373.795,84 10,00 0
03
Mal ve
Hizmet
Alım
Giderleri
0 31.471,610,00 24.182.631,59 0 55.654.241,59 53.586.437,07 2.067.804,52 0
04 Faiz
Giderleri 0 1.760.000,00 0 0 1.760.000,00 1.632.929,10 127.070,90 0
05 Cari
Transferler 0 1.622.010,00 499.617,42 0 2.121.627,42 1.815.732,07 305.865,35 0
06 Sermaye
Giderleri 0 22.630.000,00 19.375.940,03 7.197.716,62 34.808.223,41 28.784.469,90 6.023.753,51 0
07 Sermaye
Transferleri 0 30.000.,00 0 0 30.000.,00 0 30.000,00 0
08 Borç Verme 0 0 0 0 0 0 0 0
09 Yedek
Ödenek 0 7.553.000,00 0 7.406.243,78 146.756,22 0 146,756,22 0
Toplam 0 77.891.220,00 47.173.960 14.603.960,40 110.461.220,00 101.690.891,56 8.770.328,44 0
Belediyenin 2022 mali yılı bütçesi ile 77.891.220,00 TL ödenek öngörülmüş olup geçen
yıldan devreden, eklenen ve düşülen ödeneklerle birlikte 2022 yılı ödenek toplamı
110.461.220,00 TL olmuştur. Yıl içinde 101.690.891,56 TL bütçe gideri yapılmış, 8.770.328,44
TL ödenek iptal edilmiştir.
Tablo 3: 2022 Yılı Bütçe Gelirleri Tablosu
Bütçe
Gelirinin
Ekonomik
Kodu
Bütçe Gelir
Tahmini (TL)
Tahsilat Tutarı
(TL)
Red ve
İadeler
(TL)
Net Tahsilat
(TL)
Gerçekleşme
Yüzdesi
(%)
01- Vergi
Gelirleri 6.235.100,00 6.101.311,35 2.499,39 6.098.811,96 98
03- Teşebbüs
ve Mülkiyet
Gelirleri
13.078.800,00 22.662.442,29 17.050,00 22.645,392,29 173
04- Alınan
Bağış ve
Yardımlar
6.950.000,00 4.011.724,91 0 4.011.724,91 58
05- Diğer
Gelirler 82.395.320,00 69.064.547,27 0 69.064.547,27 84
06- Sermaye
Gelirleri 1.802.000,00 783.570,90 0 783.570,90 44
08-
Alacaklardan 0 0 0 0 0
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 5
Tahsilat
09- Red ve
İadeler -45.000,00 0 0 0 0
Toplam 110.506.000,00 102.623.596,72 19.549,39 102.604.047,33 93
Buna göre 2022 yılında net bütçe geliri %94 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sermaye
gelirleri ve alınan bağış ve yardımlar %100 ile beklenen düzeyde , vergi gelirleri %69 ile
beklenenin çok altında gerçekleşmiştir.
Tablo 4: 2022 Yılı Bütçe Giderleri Tablosu
Bütçe Giderinin Ekonomik
Kodu
Bütçe (Toplam)
Ödeneği (TL)
Bütçe Gideri
(Gerçekleşen)
Tutar (TL)
Gerçekleşme
Yüzdesi (%)
01- Personel Giderleri 13.566.565,52 13.497.527,58 99,5
02- Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi
Giderleri
2.373.805,84 2.373.795,84 99,9
03- Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 55.654.241,59 53.586.437,07 96,3
04- Faiz Gideri 1.760.000,00 1.632.929,10 92,8
05- Cari Transferler 2.121.627,42 1.815.732,07 85,6
06- Sermaye Giderleri 34.808.223,41 28.784.469,90 82,7
07- Sermaye Transferleri 30.000,00 0 0
08- Borç Verme 0 0 0
09- Yedek Ödenekler 146.756,22 0 0
Toplam 110.461.220,00 101.690.891,56 92,1
Tabloya göre 2022 yılında bütçe giderleri % 92,10 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bütçe
giderleri başlangıç bütçesinde öngörülen tutardan % 7,9 daha az gerçekleşmiştir. Cari
Transferler ve Sermaye Giderleri beklenenin altında gerçekleşmiştir. Diğer gider kalemleri ise
bütçe ile tahmin edilen tutarlara yakın seviyelerde gerçekleşmiştir.
Belediyenin bütçe gelirler ve giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre son üç yıllık
seyri ve 2021 yılının 2020 yılına, 2022 yılının 2021 yılına göre değişim yüzdeleri aşağıdaki
tablolarda yer almaktadır.
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 6
Tablo 5: Bütçe Gelirlerinin 3 Yıllık (2020-2022) Seyri
Bütçe Gelirinin
Çeşidi
2020 Yılı (TL)
(A)
2021 Yılı (TL)
(B)
2022 Yılı (TL)
(C)
2020-2021
Değişim
Oranı (%)
[D=(B-A)/A]
2022-2021
Değişim
Oranı (%)
[E=(C-B)/B]
Vergi Gelirleri 2.910.312,60 3.846.885,70 6.101.311,35 32,18 58,60
Teşebbüs ve
Mülkiyet
Gelirleri
7.831.989,98 12.197.120,92 22.662.442,29 55,73 85,80
Alınan Bağış ve
Yardım ile Özel
Gelirler
523.530,82 1.237.580,26 4.011.724,91 136,39 224,16
Diğer Gelirler 27.086.133,45 36.233.200,62 69.195.353,93 33,77 90,97
Sermaye
Gelirleri 204.159,90 126.692,50 783.570,90 -37,94 518,48
Toplam 38.556.126,75 53.641.480,00 102.623.596,72 39,12 91,31
Bütçe
Gelirlerinden
Red ve İadeler
Toplamı (-)
0 0 19.549,39 0 0
Net Toplam 38.556.126,75 53.641.480,00 102.604.047,33 39,12 91,27
Tablodaki veriler dikkate alındığında, 2022 yılında gelirler bir önceki yıla göre
48.962.567,33 TL’lik (%91,31) artış göstermiştir.Alınan bağış ve yardım ile özel gelirlerde
2.774.144,65 TL (%224,16) , vergi gelirlerinde 3.846.885,70 TL (%58,60), teşebbüs ve
mülkiyet gelirlerinde 10.465.321,37 TL (%85,80), diğer gelirlerde 32.962.153,31 TL (%90,97)
ve sermaye gelirlerinde 656.878,4 TL (%518,48 ) tutarlarındaki artışlar toplam artış üzerinde
belirleyici olmuştur.
Tablo 6: Bütçe Giderlerinin 3 Yıllık (2020-2022) Seyri
Bütçe Giderinin
Çeşidi
2020 Yılı
(TL)
(A)
2021 Yılı
(TL)
(B)
2022 Yılı (TL)
(C)
2021-2020
Değişim
Oranı (%)
[D=(B-A)/A]
2022-2021
Değişim
Oranı (%)
[E=(C-B)/B]
Personel Giderleri 13.228.715,99 9.979.875,96 13.497.527,58 -24,55 35,24
SGK Devlet Prim
Giderleri 1.652.014,08 1.667.258,04 2.373.795,84 00,92 42,38
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 20.746.992,19 28.684.753,04 53.586.437,07 38,26 86,81
Faiz Giderleri 1.201.532,91 1.290.688,16 1.632.929,10 7,42 26,52
Cari Transferler 1.096.856,95 1.191.979,67 1.815.732,07 8,67 52,32
Sermaye Giderleri 3.175.225,52 12.563.140,38 28.784.469,90 295,66 129,12
Sermaye Transferleri 0 0 0 0 0
Toplam 41.101.337,64 55.377.695,25 101.690.891,56 34,73 83,63
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 7
Belediyenin bütçe giderleri toplamı 2022 yılında 101.690.891,56 TL olup 2021 yılına
göre TL (%83,63) artmıştır. Gider kalemleri incelendiğinde; 2022 yılında cari transferlerde
623.752,4 TL (%52,32), sermaye giderlerinde 16.221.329,52 TL (%129,12), faiz giderlerinde
342.240,94 TL (%26,52) ve mal ve hizmet alım giderlerinde ise 24.901.684,03 (%86,81) artış
olmuş, buna karşın personel giderlerinde 3.517.651,62 TL (%35,24) artış olmuştur.
Faaliyet Sonuçları Tablosuna göre; bütçe ile ilgili olsun ya da olmasın Belediyenin
faaliyetlerinden dolayı tahakkuk eden 2022 yılı Faaliyet Gideri 95.574.965,52 TL, Faaliyet
Geliri 104.477.261,27 TL olup Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu ise 8.902.295,75 TL olarak
gerçekleşmiştir.
Belediyenin doğrudan hissedarı olduğu şirketler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Tablo 7: Belediyenin Doğrudan Hissedarı Olduğu Şirketler
Şirketin Adı Toplam
Sermaye Tutarı (TL)
Belediyenin Sahip
Olduğu Sermaye
Tutarı (TL)
Hisse Oranı
(%)
Tosbel Hizmet Taahhüt ve
Personel Limited Şirketi 25.000,00 25.000,00 100
1.4. Muhasebe ve Raporlama Sistemi
1.4.1. Kamu İdaresinin Muhasebe Sistemi
Tosya Belediyesinin muhasebe kayıt işlemleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Mahalli idarelerin hesap planı,
23.12.2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği’nin 46’ncı maddesinde ana hesap grupları, hesap grupları ve hesaplar itibarıyla
belirlenmiş çerçeve hesap planında yer alan hesaplardan oluşmaktadır. Mahalli İdareler Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliği hesap planında yer almamakla birlikte, Genel Yönetim Muhasebe
Yönetmeliği hesap planında yer alan herhangi bir hesabın kullanılması gerekliliği ortaya çıkarsa
Yönetmelik’teki hesap planına ilave hesap eklemeye veya çıkarmaya, Hazine ve Maliye
Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilidir.
Ayrıca, mahalli idarelere ait detaylı hesap planları, bu Yönetmelik’te belirlenen hesap
planı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle ilgili Bakanlıklarca
hazırlanmaktadır.
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 8
1.4.2. Kamu İdaresinin Raporlama Sistemi
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 484 ve 485’inci maddeleri
uyarınca; mali tablolar, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nde belirlenen ilkelere ve
standartlara uygun olarak hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur. Bu
bağlamda, İdarece üretilen cetvel ve temel mali tablolar ile diğer mali tablolar şunlardır:
a) Mizan cetveli
b) Temel mali tablolar
1) Bilanço
2) Faaliyet sonuçları tablosu
3) Nakit akış tablosu
c) Diğer mali tablolar
1) Bütçe uygulama sonuçları tablosu
2) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu
3) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
4) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu
5) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
6) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu
7) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu
8) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu
9) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu
10) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu.
1.4.3. Kamu İdaresi Tarafından Denetime Sunulan Defter, Tablo ve Belgeler
Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe
Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar’ın 5’inci maddesi gereğince hesap dönemi
sonunda Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden aşağıda yer
alanlar denetime sunulmuştur:
-Birleştirilmiş veriler defteri,
-Geçici ve kesin mizan,
-Bilanço,
-Faaliyet sonuçları tablosu,
-İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 9
icmal cetveli.
Kamu İdaresinin denetimi; yukarıda belirtilen defter, tablo ve belgeler ile Usul ve
Esaslar’ın 8’inci maddesinde yer alan diğer belgeler dikkate alınarak yürütülüp
sonuçlandırılmıştır.
Denetim görüşü, Kamu İdaresinin tabi olduğu geçerli finansal raporlama çerçevesi
kapsamındaki temel mali tabloları olan Bilanço ve Faaliyet Sonuçları Tablosuna verilmiştir.
2. KAMU İDARESİNİN SORUMLULUĞU
Denetlenen kamu idaresinin yönetimi, tabi olduğu muhasebe standart ve ilkelerine
uygun olarak hazırlanmış olan mali rapor ve tabloların doğru ve güvenilir bilgi içerecek şekilde
zamanında Sayıştaya sunulmasından, bir bütün olarak sunulan bu mali tabloların kamu
idaresinin faaliyet ve işlemlerinin sonucunu tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir olarak
yansıtmasından ve ister hata isterse yolsuzluktan kaynaklansın bu mali rapor ve tabloların
önemli hata veya yanlış beyanlar içermemesinden; kamu idaresinin gelir, gider ve malları ile
bunlara ilişkin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğundan;
mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin amacına uygun olarak oluşturulmasından, etkin olarak
işletilmesinden ve izlenmesinden, mali tabloların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin
denetime hazır hale getirilmesinden ve sunulmasından sorumludur.
3. SAYIŞTAYIN SORUMLULUĞU
Sayıştay, denetimlerinin sonucunda hazırladığı raporlarla denetlenen kamu idarelerinin
mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek, mali rapor ve tablolarının
güvenilirliğine ve doğruluğuna ilişkin görüş bildirmek, gelir, gider ve malları ile bunlara ilişkin
hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu tespit etmekle
sorumludur.
4. DENETİMİN DAYANAĞI, AMACI, YÖNTEMİ VE KAPSAMI
Denetimlerin dayanağı; 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, uluslararası denetim standartları,
Sayıştay ikincil mevzuatı ve denetim rehberleridir.
Denetimler, kamu idaresinin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki
düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek ve mali rapor ve tablolarının kamu idaresinin tüm
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 10
faaliyet ve işlemlerinin sonucunu doğru ve güvenilir olarak yansıttığına ilişkin makul güvence
elde etmek ve mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür.
Kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile bunları oluşturan hesap ve işlemlerinin
doğruluğu, güvenilirliği ve uygunluğuna ilişkin denetim kanıtı elde etmek üzere yürütülen
denetimler; uygun denetim prosedürleri ve tekniklerinin uygulanması ile risk değerlendirmesi
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Risk değerlendirmesi sırasında, uygulanacak denetim
prosedürlerinin tasarlanmasına esas olmak üzere, mali tabloların üretildiği mali yönetim ve iç
kontrol sistemleri de değerlendirilmiştir.
Denetimin kapsamını, kamu idaresinin mali rapor ve tabloları ile gelir, gider ve
mallarına ilişkin tüm mali faaliyet, karar ve işlemleri ve bunlara ilişkin kayıt, defter, bilgi, belge
ve verileri (elektronik olanlar dâhil) ile mali yönetim ve iç kontrol sistemleri oluşturmaktadır.
Bu hususlarla ilgili denetim sonucunda denetim görüşü oluşturmak üzere yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde edilmiştir.
5. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kontrol Ortamı Standartları
Kurumda iç kontrolün üst yönetim tarafından sahiplenilmesi ve iç kontrol bilincinin
oluşturulmasını hedefleyen iç kontrol standartları çerçevesinde, organizasyon yapısı içerisinde
görev, yetki ve sorumluluklar ile yetki devirleri ve sınırları tam ve açık bir şekilde belirlenip
yazılı hale getirilmiştir. İdarede “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri” ile ilgili eğitim ve
bilgilendirme çalışmaları yeterlidir.
Personelin işe alınması, yer değiştirmesi, görevde yükselmesi, yeterlilik-performans
değerlendirmesi ile disiplin hükümlerine yönelik insan kaynakları politikası ve hassas görevlere
ilişkin prosedürler, tam olarak belirlenmiş ve kurum çalışanlarına duyurulmuştur.
Risk Değerlendirme Standartları
Kurumca belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılan tüm faaliyetlerde
karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve bu risklerin nasıl yönetilmesi
gerektiğine karar verilmesi süreçlerini içeren risk değerlendirme faaliyeti kapsamında, tüm iş
süreçlerinde geçerli olan tehdit ve fırsatların katılımcı yöntemlerle belirlenmesi ve belirlenen
unsurların etki ve olasılık analizlerinin yapılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmemiştir.
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 11
Stratejik plan ve İdare performans programı ise mevzuatın öngördüğü nufüs kriteri
nedeniyle hazırlanmamıştır.
Kontrol Faaliyetleri Standartları
İdare tarafından yetkileri belirlemek amacıyla iş akış süreçleri hazırlanmıştır ve
personele duyurulmuştur. İdare tarafından yetki devirleri mevzuata uygun yapılmıştır.
Belediyelerde yapılan görevlendirmelerde, “görevler ayrılığı” ilkesine uygun olarak
belirli görevlerin farklı kişiler arasında dağıtılması sağlanmıştır.
İdarece belirlenen risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesine yönelik kontrol
faaliyetleri ve sorumluları belirlenmiştir.
Ön mali kontrol sistemi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’a uygun
olarak kurulmuştur. Kamu idaresinin ön mali kontrol yönergesi, mevcuttur.
Bilgi ve İletişim Standartları
İç kontrol sisteminin, kurumun belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşması için yürütülen
faaliyetler ile söz konusu faaliyetlere yönelik tespit edilen risklerin ve belirlenen kontrol
faaliyetlerinin ilgili tüm görevlilere zamanında, uygun bir şekilde aktarılmasına ilişkin bilgi ve
iletişim bileşeni kapsamında idare faaliyet raporu içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmıştır.
Kurum tarafından Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır ve
içerik olarak Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği’ne uygundur.
İzleme Standartları
Diğer iç kontrol bileşenlerine ilişkin faaliyetlerin uygun şekilde belirlenerek
yürütülmesinin izlenmesi ve belirli aralıklarla sürekli olarak değerlendirilmesini sağlamak
amacıyla yeterli kapasite ve uygun araçlar oluşturulamamıştır. Bu kapsamda İdarenin tüm
birimleri tarafından iç kontrol sistemi, yılda en az bir kez değerlendirilerek sonuçları İç Kontrol
İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmamaktadır. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme
Kurulu da İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunu değerlendirmemiş; dolayısıyla rapora
ilişkin güncellemeler tamamlandıktan sonra uygun görüş ile üst yöneticinin onayına
sunmamıştır.
Belediyede iç denetçi kadrosunda görev yapan iç denetçi bulunmamakta, dolayısıyla iç
denetim birimi de mevcut değildir.
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 12
6. DENETİM GÖRÜŞÜ
Tosya Belediyesinin 2022 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından
sunulan; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının,
“Denetim Görüşünün Dayanağı Bulgular” bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli
yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.
7. DENETİM BULGULARI
Raporda yer alan bulgular, denetimler sonucunda tespit edilen hususlara kamu idaresi
tarafından verilen cevapların değerlendirilmesi suretiyle düzenlenmiştir.
A. DENETİM GÖRÜŞÜNÜN DAYANAĞI BULGULAR
Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olan bulgular yer almaktadır.
BULGU 1: Taşınmazlara İlişkin Kayıt ve Değer Tespit İşlemlerinin
Tamamlanmaması
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre
hazırlanması gereken taşınmaz kayıt formlarının ve icmal cetvellerinin düzenlenmediği ve
Belediye adına tapuda kayıtlı taşınmazların değerleme çalışmalarının tamamlanmadığı
görülmüştür.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında yer alan kurum ve
kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve
icmallerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla bu Kanun’un 44, 45
ve 60’ıncı maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13.09.2006 tarih ve 2006/10970 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına
İlişkin Yönetmelik”in “Kayıt ve kontrol işlemleri” başlıklı 5’inci maddesine göre kamu
idareleri, mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilen ve elden çıkarılan
taşınmazlarını, miktar ve değer olarak takip etmek amacıyla kayıt altına alacaklardır.
Taşınmazların hangi değerler üzerinden kayıt altına alınacağı ise yine 5’inci maddede
açıklanmış olup buna göre tapuda kayıtlı olan taşınmazların maliyet bedeli, bu taşınmazlardan
maliyet bedeli belirlenemeyenlerin ise rayiç değer üzerinden kayıtlara alınacağı hüküm altına
alınmıştır. Ancak bu taşınmazlardan maliyet ve rayiç bedeli belirlenemeyen taşınmazlar ile
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 13
tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlar başlığı altında yer alan taşınmazlardan sadece ekonomik
olarak değerlendirmeye konu olanlar ile kamusal ihtiyaçlarda kullanılan taşınmazların, orta
malları ve genel hizmet alanları başlığı altında yer alan taşınmazların ve Bakanlık tarafından iz
bedeli ile takip edilmesine karar verilen taşınmazların iz bedeli üzerinden kayıtlara alınacağı
düzenlenmiştir.
Aynı Yönetmelik’in “Kayıt şekli” başlıklı 7’nci maddesine göre kamu idarelerine ait
taşınmazlar için “Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu”, “Tapuda Kayıtlı Olmayan
Taşınmazlar Formu”, “Orta Malları Formu” ve “Genel Hizmet Alanları Formu”nun
düzenlenmesi gerekmektedir. Kamu idarelerinin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli
birimlerince hazırlanan bu formlar taşınmaz icmal cetvelleri hazırlamak üzere mali hizmetler
birimine gönderilir. Mali hizmetler birimince bu formlar konsolide edilerek bu Yönetmelik’in
ekinde (Ek 7) bulunan örneğe uygun şekilde taşınmaz icmal cetvelleri oluşturulur.
Yine Yönetmelik’in Geçici 1’inci maddesinde maliyet bedeli veya rayiç değerler
üzerinden muhasebe kayıtlarına alınacak olan taşınmazların bu değerler üzerinden kayıtlara
alınıncaya kadar emlak vergi değerleri üzerinden kayıtlarının yapılacağı; fiili envanterlerinin
emlak vergi değeri üzerinden en geç 30.09.2014 tarihine kadar tamamlanarak Yönetmelik
ekinde yer alan formlara ve cetvellere kaydedileceği; bu taşınmazlara ait bilgilerin muhasebe
kayıtları yapılmak üzere muhasebe birimine gönderileceği, muhasebe biriminin de bu
taşınmazları 01.10.2014 tarihinde muhasebe kayıtlarından çıkarıp fiili envanter üzerinden
kayıtlara alacağı belirtilmiştir.
2014 yılında tamamlanan taşınmaz ve muhasebe kayıtları sonrası yine Yönetmelik’in
Geçici 1’inci maddesinde “(…)Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılması gereken işlemler
31/12/2017 tarihine kadar tamamlanır” denilerek maliyet bedeli veya rayiç değer üzerinden
kayıtlara alma işlemi için tamamlama tarihi öngörülmüştür. Dolayısıyla 31.12.2017 tarihine
kadar tapuda kayıtlı olan taşınmazların maliyet bedeli veya rayiç değeri üzerinden kayıtlara
alınması gerekmektedir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 187’nci maddesinde de
taşınmazlar hakkında Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
hükümleri doğrultusunda, bu maddede belirtilen esaslara göre işlem yapılacağı belirtildikten
sonra Yönetmelik’in 188 ile 193’üncü maddeleri arasında taşınmaz varlıklara ilişkin işlemler
muhasebe ilkeleri doğrultusunda açıklanmıştır.
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 14
Ancak Belediye tarafından Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanması gereken Taşınmaz Kayıt Formları ile İcmal
Cetvellerinin düzenlenmediği ve Belediyenin tapuda kayıtlı bulunan taşınmazlar için ise
gerçeğe uygun değer (rayiç değer) tespit çalışmalarının yapılmadığı tespit edilmiştir. Muhasebe
kayıtlarına esas teşkil eden envantere yönelik söz konusu formlar ve icmal cetvellerinin
düzenlenmemesi, tapuda kayıtlı bulunan taşınmazlar için değerleme işlemlerinin
tamamlanmaması sonucu mali tablolarda Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubu’nun 250 Arazi
ve Arsalar Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı, 252 Binalar Hesabı ile 253.01
Tesisler Hesabı itibarıyla doğru ve güvenilir bilgi sunmamaktadır.
Mali tabloların tam ve güvenilir bilgi sunması ve taşınmazların etkin yönetilebilmesi
için değer tespitlerinin yapılarak Yönetmelikte öngörülen form ve cetvellerin oluşturulması ve
taşınmazların bu cetvellerdeki güncel bilgiler üzerinden muhasebeleştirilerek ilgili duran varlık
hesaplarının güncel değerleri ile mali tablolarda izlenmesi sağlanmalıdır.
BULGU 2: Maddi Duran Varlıklar Amortisman İşlemlerinde Hatalar Bulunması
Amortismana tabi bazı maddi duran varlıklar için amortisman ayrılmadığı, bazı maddi
duran varlıklar için kayıtlı değerinden fazla amortisman ayrıldığı, muhasebe hesaplarında
kayıtlı olmayan varlıklar için birikmiş amortisman hesabının kullanıldığı görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 25 Maddi Duran Varlıklar Hesap
Grubuna ilişkin 187’nci maddesinin (ç) bendinde bir yıldan fazla kullanılabilen ve yıpranmaya,
aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalan maddi duran varlıklar için amortisman
ayrılacağı; bu Yönetmelik kapsamındaki kamu idarelerince muhasebe sistemine dahil edilen
maddi duran varlıklardan hangilerinin amortismana tabi tutulacağı ve bunlara ilişkin
uygulanacak amortisman süre, yöntem ve oranları ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca
belirlenen esas ve usullerin uygulanacağı belirtilmiş; “Tutulacak Diğer Defterler” başlıklı
18’inci bölümünün 491’inci maddesinde ise Duran Varlıklar Amortisman Defteri mahalli
idareler tarafından tutulacak defterler arasında sayılmıştır.
Maddi duran varlık bedellerinin ekonomik ömrü içerisinde giderleştirilmesi için
kullanılan 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı da aynı Yönetmelik’in 202’nci ve 203’üncü
maddelerinde açıklanmıştır.
Amortisman ve tükenme payı ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak
amortisman ve tükenme payının süre, yöntem ve oranlarının neler olacağı ise 04.11.2015 tarih
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 15
ve 29522 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Amortisman ve Tükenme Payları” başlıklı 47
sıra numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile belirlenmiş olup Tebliğ’in 9’uncu
maddesinde amortismana tabi her bir varlığın Tebliğ eklerinde (Ek-2) yer alan Duran Varlıklar
Amortisman Defterine kaydedileceği belirtilmiştir.
Yapılan incelemeler neticesinde aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere; Duran varlıklar
için amortisman ayrılmadığı, kayıtlı değerlerinden fazla amortisman ayırılan taşınırlar ile
muhasebe hesaplarında kayıtlı olmadığı halde amortisman ayrılan varlıklar bulunduğu
görülmüştür.
Tablo 8: Amortisman Ayrılmayan Duran Varlıklar
Hesap Kodu Hesap Adı Varlıkların Kayıtlı
Değeri (TL)
Ayrılan Amortisman
(TL)
251.01.16.07. Duraklar 53.100,00 0,00
252.03.99. Diğer Binalar 6.005.269,73 0,00
253.01.99. Diğer Tesis ve Sistemler 613.414,00 0,00
255.01.05. Hastanede Kullanılan Demirbaş
Niteliğindeki Taşınırlar
9.200,16 0,00
255.11.02 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları 247.800,00 0,00
255.99.02. Seyyar Tanklar ve Tüpler 14.000,00 0,00
Amortisman Ayrılmayan Duran Varlıkların Kayıtlı
Değeri
6.942.783,89 0,00
Tablo 9: Birikmiş Amortisman Hesabındaki Fazla Kayıtlar
Hesap Kodu Hesap Adı Varlıkların Kayıtlı
Değeri (TL)
Amortismanların
Toplam Değeri
Fark
251.01.18.00. Şamandıra.Dolfen ve
Platformlar
0,00 8.202,72 -8.202,72
252.01.01.01.99 Diğer 0,00 264.973,53 -264.099,53
252.02.02.02.99 Diğer 0,00 614.973,37 -614.973,37
252.02.04.04.13 Düğün,Tören ve Konferans
Salonları
0,00 2.364,64 -2.364,64
252.02.04.07.99 Diğer Binalar 0,00 583.247,10 -583.247,50
252.02.04.09.99 Diğer 0,00 4.008,70 -4.008,70
253.02.04. İş Malinaları ve Aletleri 867.288,64 981.047,10 -113.758,46
253.03.03. Kurtarma Amaçlı Cihaz ve
Aletler
2.268,00 10.184,85 -7.916,85
255.04.01. Yemek Hazırlama
Ekipmanları
1.006,95 4.832,14 -3.825,19
Birikmiş Amortismanlar Hesabında Yer Alan Kayıt Tutarı 1.602.396,96
Buna göre 2022 yılı Bilançosunda; Amortismana tabi 6.942.783,89 TL değerindeki
varlıklar için amortisman ayrılmaması nedeniyle ayrılması gereken tutarlar kadar 257 Birikmiş
Amortismanlar Hesabının eksik, ilgili maddi duran varlıkların net değerlerinin fazla, maddi
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 16
duran varlıkların kayıtlı değerinden fazla amortisman ayrılması ve muhasebe hesaplarında
kayıtlı olmayan varlıklar için amortisman ayrılması nedeniyle 257 Birikmiş Amortismanlar
Hesabının 1.602.396,96 TL fazla, 2022 yılı Faaliyet Sonuçları Tablosunda da yılı amortisman
giderleri 630.13 hesabı itibarıyla eksik gösterilmesine neden olunmuştur.
Bu itibarla duran varlıklara ilişkin olarak ilgili mevzuatları doğrultusunda envanter
çalışmalarının yapılması ve amortismana tabi olan varlıklar için ilgili düzenlemelere uygun
olarak amortisman ayrılması gerekmektedir.
BULGU 3: Bilgisayar Yazılımları ve Benzeri Nitelikteki Hak ve Yetkilerin Haklar
Hesabına Kaydedilmemesi
Belediyenin ihtiyacı için satın alınan bilgisayar yazılımları ve benzeri hakların, 260
Haklar Hesabına kaydedilmesi gerekirken 630 Gider Hesabına kaydedilerek doğrudan
giderleştirildiği görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 260 Haklar Hesabına ilişkin
210’uncu maddesinde; 260 Haklar Hesabının bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile
belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve
ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılacağı, 211’inci maddesinde;
bütçeye gider kaydıyla edinilen hakların söz konusu hesaba borç kaydedileceği, 268 Birikmiş
Amortismanlar Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 214’üncü maddede ise bu hesabın,
maddi olmayan duran varlık bedellerinin, kullanılabilecekleri süre içerisinde yok edilmesini
izlemek için kullanılacağı, belirtilmiştir.
Ayrıca 04.11.2015 tarih, 29522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel
Müdürlüğü Amortisman ve Tükenme Payları Genel Tebliği’nin (Sıra No: 47) “Amortisman ve
tükenme payı süre ve oranları” başlıklı 6’ ncı maddesinin 2’ nci fıkrasında “…tutarına
bakılmaksızın Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar hesap
gruplarında izlenen varlıklar için amortisman oranı % 100 olarak belirlenmiştir. Diğer bir
ifadeyle maliyet bedeli bu tutarlara kadar olan duran varlıklar, hesaplara alındığı yılın
sonunda tamamen amorti edilir.” hükmü yer almıştır.
Belediyenin 2022 yılı içerisinde, 10.968 TL lisans bedeli, 82.600 TL harita bedeli,
92.642 TL proje bedeli olmak üzere toplam 186.210 TL ödediği görülmüştür. Hak
niteliğindeki bu ödemelerin 260 Haklar Hesabında izlenmesi gerekirken, 630.03 Giderler
Hesabı’na kaydedilerek doğrudan giderleştirildiği tespit edilmiştir..
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 17
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin hükümleri dikkate alınarak;
hesapların mahiyetine uygun kullanılması, herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve
kurumun belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği yazılım ve benzeri
nitelikteki hak ve yetkileri ile bunların güncellenmesine ilişkin harcamaların, 260 Haklar
Hesabında takip edilmesi ve ilgili düzenlemeler gereği amortisman ayrılması gerekmektedir.
BULGU 4: Belediyenin Sahibi Olduğu Şirketteki Sermayesinin Muhasebe
Kayıtlarında Gerçek Değeri İle Yer Almaması
Belediyenin sermayesinin tamamına sahip olduğu Tosbel Hizmet Taahhüt ve Personel
Limited Şirketi’nin kayıtlı sermaye tutarının muhasebe kayıtlarında gerçek değeri ile yer
almadığı görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 241 Mal ve Hizmet Üreten
Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının niteliğini düzenleyen 181’inci maddesinde; bu
hesabın mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarlarının
ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kâr ve zararların, bütçeye iade olunan
sermayelerin izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir.
Anılan Yönetmelik’in “Hesaba ilişkin işlemler” başlıklı 182’nci maddesinde ise mal ve
hizmet üreten kuruluşlara gerek nominal sermaye ve gerekse ayni sermaye transferi şeklindeki
iştiraklerin gerçeğe uygun değerleri ile bu hesaba kaydedileceği ve sermayesine iştirak edilen
mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakdi veya ayni sermaye şeklindeki katılımlardan bu hesapta
kayıtlı tutarların ilgili mal ve hizmet üreten kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılık olarak
yer alan tutarlarla eşit olması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Yukarıdaki mevzuat hükmüne göre, Belediyenin ortağı olduğu şirketlerdeki sermaye
paylarını 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydetmesi
gerekmektedir.
Yapılan incelemede; sermayesinin tamamı Belediyeye ait olan Tosya Belediyesi Tosbel
Hizmet Taahhüt ve Personel Limited Şirketi’nin 25.000,00 TL kayıtlı sermayesi olmasına
rağmen Belediyenin mali tablolarında 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan
Sermaye Hesabı’nda 920,92 TL kaydın yer aldığı görülmüştür. 2022 yılı mali tablolarında 241
Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 24.079,08 TL tutarında eksik
yer almıştır.
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 18
Belediye tarafından sahibi olduğu şirkete nakden veya ayni olarak yatırılan sermaye
tutarlarının 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına
kaydedilmesi ve bu hesaba kaydedilen tutarların ilgili şirketin öz kaynak hesaplarında yer alan
tutarlarla eşit olması gerekmektedir.
B. DİĞER BULGULAR
Bu bölümde, mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan bulgular yer
almaktadır.
BULGU 1: Birleştirilmiş Veriler Defterinde Geçmişe Yönelik Değişiklik Yapılması
Birleştirilmiş Veriler Defteri muhasebe kayıtlarında geriye dönük işlem yapıldığı
görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Yevmiye sistemi,
muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları” başlıklı 43’üncü, “Kullanılacak defterler ve
kayıt düzeni” başlıklı 44’üncü ve “Kayıt yanlışlıklarının düzeltilmesi” başlıklı 503’üncü
maddelerinde; muhasebe işlemlerinin yevmiye tarih ve numara sırasına göre ve maddeler
halinde yevmiye defterine günlük olarak ve sıra atlanılmadan kaydedilmesi, her bir işleme ayrı
bir yevmiye numarası verilmesi, yevmiyelerin alt kod olmadan tek bir numara ile kaydedilmesi
ve muhasebe kayıtlarında herhangi bir değişikliğin yeni bir muhasebe kaydıyla yapılması
gerektiği hükme bağlanmıştır.
Belediyenin muhasebe kayıtları incelendiğinde; 1, 9, 120, 377, 408, 633, 1015, 1146,
1588, 3370, 3392, 3727, 4097, 4107, 4108, 4171, 4301, 4361, 4486, 4497, 4549, 4553, 4585,
5001, 5436 numaralı toplam 25 adet yevmiye kaydında geriye dönük olarak değişiklik
yapıldığı, tespit edilmiştir.
Belediyenin muhasebe kayıt sisteminin bu şekilde geriye dönük işlem yapmaya izin
vermesi, yevmiye kayıtlarının sonradan silinmesi, muhasebe sisteminin ve bu sistemin ürettiği
mali tabloların güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.
Muhasebe kayıt sisteminin ürettiği verilerin güvenilir olması için muhasebenin temel
ilkelerine ve yasal düzenlemelere aykırılık teşkil eden bu tür uygulamalara yer verilmemesi ve
sonradan tespit edilen eksik ya da hatalı kayıtların muhasebe ilkeleri ve ilgili yasal
düzenlemelere uygun olarak düzeltilmesi gerekmektedir.
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 19
BULGU 2: Elektrik ve Doğalgaz İçin Ödenen Güvence Bedellerinin Verilen
Depozito ve Teminatlar Hesabında İzlenmemesi
Kurum tarafından ödenen güvence bedelleri ve depozitoların 226 Verilen Depozito ve
Teminatlar Hesabında izlenmediği görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 168’inci maddesinde, 226 Verilen
Depozito ve Teminatlar Hesabının, kamu idarelerince, bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya
bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak diğer kamu idareleri veya kişilere bir
yıldan daha uzun süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için
kullanılacağı ifade edilmiştir. Yönetmelik’in 96 ve 169’uncu maddelerinde de 126 ve 226
Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının işleyişine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
Mevzuat hükmünden anlaşılacağı üzere Kurumca bir işin yapılmasının üstlenilmesi için
veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere diğer kamu
idareleri veya kişilere verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin vadesine göre 126
veya 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi gerekmektedir. Ancak Kurum
tarafından, elektrik ve doğalgaz abonelikleri için ödenen güvence bedelleri doğrudan gider
hesabına kaydedilmiştir.
Belediye tarafından ilgili kurumlara ödenen elektrik ve doğalgaz güvence bedellerinin
dönemsellik ilkesine uygun olarak süresine göre 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı
veya 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.
BULGU 3: Parasal Limitler Dahilinde Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarında Yasal
Sınırın Uygun Görüş Alınmadan Aşılması
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21 ve 22’nci maddeleri gereğince yapılan mal ve
hizmet alımlarına ilişkin harcamaların yıllık toplamının, bütçeye bu amaçla konulan
ödeneklerin %10’unu, Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmadan aştığı görülmüştür.
4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar başlıklı
62 nci maddesinde; bu Kanunun 21 ve 22’nci maddelerinde belirtilen parasal limitler dâhilinde
yapılacak harcamaların yıllık toplamının, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak
ödeneklerin %10’ unu, Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınmaksızın aşamayacağı ifade
edilmiştir.
22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu İhale Genel
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 20
Tebliği’nin 21’inci maddesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’unun 62’nci maddesinin
uygulanmasına ilişkin açıklamaları içermektedir. Tebliğin anılan maddesinde, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunun 21’inci maddesinin (f) bendi (Pazarlık Usulü) ve 22’nci maddesinin (d)
bendine (Doğrudan Temin) göre yapılacak alımlara ilişkin harcamaların yıllık toplamının,
idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’una kadar olabileceği, bu sınırın
aşılmasını gerektiren hallerde Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınması gerektiği ifade
edilmiştir. Yine anılan Tebliğ’de Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendi ve 22’nci maddesinin
(d) bendine göre ihtiyaçların temininde bütçe sahibi olan kamu idareleri tarafından, yıllık
bütçelerine bu amaçla konulan toplam ödenek tutarının dikkate alınacağı ve mal alımı, hizmet
alımı veya yapım işleri için bütçelerine bu amaçla konan yıllık toplam ödenekleri üzerinden her
biri için ayrı ayrı %10 oranının hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, idarelerin 4734
sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (f) bendi ile 22’nci maddesinin (d) bendi kapsamında
yapacakları alımlara ilişkin bir sınır bulunduğu, parasal limitlerin tespitinde bütçeye konulan
ödeneklerin toplam tutarının değil, ödenek hangi amaçla bütçeye konulmuş ise o amaç için
konulmuş ödeneğin toplam tutarının dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu sınırın
aşılacağının öngörülmesi halinde ise Kamu İhale Kurulundan önceden uygun görüş alınması
gerekmektedir.
Tablo 10: Pazarlık ve Doğrudan Temin Sınırını Aşan Mal Alım Giderleri
Bütçe Ödeneği 16.118.973,71 TL
Bütçe Ödeneğinin %10’u 1.611.897,37 TL
22-d ve 21-f Toplamı 24.274.085,76 TL
%10 Limitini Aşan Tutar 22.662.188,39 TL
Yüzdesi % 1506
Belediye tarafından 2022 yılı içerisinde mal alımlarına ilişkin toplam 16.118.973,71 TL
tutarında ödenek ayrılmış olup, aynı dönem içerisinde Pazarlık ve Doğrudan Temin Usulü ile
24.274.085,76 TL tutarında mal alımı yapılmıştır. Söz konusu tutar bütçe ile ayrılan ödeneğin
% 1506’sına isabet etmektedir.
Görüldüğü üzere mal alımları için bütçeyle ayrılan ödeneğin %10’unun üzerindeki bir
oranda 4734 sayılı Kanunu’ nun 21’inci maddesinin (f) bendi ve 22’nci maddesinin (d) bendine
göre harcama yapılmış olup, söz konusu durum için Kamu İhale Kurulundan herhangi bir izin
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 21
de alınmamıştır.
Kamu İhale Kanunu’ nun 21 ve 22’nci maddelerindeki parasal limitler dâhilinde
yapılacak harcamaların yıllık toplamının, bütçede bu amaçla tahsis edilmiş toplam ödeneklerin
%10’unun aşılmaması, aşımın söz konusu olabileceği durumlar için Kamu İhale Kurulundan
önceden uygun görüş alınması gerekmektedir.
BULGU 4: Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesine Konusu Dışında Hükümler
Konulması
Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanmış olan Sosyal Denge Tazminatı
Sözleşmesine konusu dışında hükümler konulduğu görülmüştür.
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 15’inci maddesinde belediyelerin kadro
ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebileceği;
ödenebilecek aylık tutarın 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme
Kanunu’na göre yapılan toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarı geçemeyeceği ve anılan
Kanun’da öngörülen hükümler çerçevesinde yapılabilecek sözleşmeyle tayin edilebileceği
hüküm altına alınmıştır.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun “Mahalli
İdarelerde Sözleşme İmzalanması” başlıklı 32’nci maddesinde; belediyelerde, belediye
başkanının teklifi üzerine belediye meclisince karar verilmesi halinde, sözleşme döneminde
verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere sözleşme imzalanabileceği
belirtilmiştir. Aynı maddenin devamında ise yapılacak olan bu sözleşmenin Kanun’un
uygulanması bakımından toplu sözleşme sayılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere belediye başkanı ile sendika temsilcisi sadece
ödenecek olan sosyal denge tazminatı tutarını tespit etmek üzere bir sözleşme imzalamak için
yetkili olup, sözleşme hakkının toplu sözleşme gibi düşünülmesi ve sözleşme metninde sosyal
denge tazminatı dışında başkaca hükümlere yer verilmesi mümkün değildir.
Belediye ile yetkili sendika arasında 01.01.2022 tarihinde akdedilen Sosyal Denge
Tazminatı Sözleşmesi’nin “Sosyal Haklar” başlıklı 6’ncı maddesinde;
“a) İşveren ile sendika, çalışan personelinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve
çocuklarının, İşverenin kuruluşlarından, sosyal tesislerinden (Spor Kompleksi, Kültür
Merkezinde bulunan Sinema, Tiyatro, Düğün salonu, Nikâh Salonu vb.) ücretsiz veya indirimli
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 22
yararlanması için Kurum İdari Kurullarında görüşerek bir çözüme ulaştırır.
b) İşveren, Çalışan personelini yabancı dil öğrenmeye teşvik etmek amacıyla
personelini yabancı dil kursuna gitmeye teşvik eder ve bununla ilgili kararları Kurum İdari
Kurulları alır.”
Sözleşmenin 13’ üncü maddesinde ise;
“Bu Toplu Sözleşmede yer almayan konular günün şartlarına göre gelişebilecek ve
değişebilecek sosyal, özlük ve ekonomik sorunlar Kurum İdari Kurullarında görüşülerek
çözüme kavuşturulur.”
denilmek suretiyle Sözleşme’nin amacı ve konusu ile bağdaşmayan hükümlere yer
verildiği tespit edilmiştir.
Sosyal denge tazminatı sözleşmesinde yasal yetki çerçevesine bağlı kalınması ve
sözleşmenin amacı ve konusu ile ilgisi bulunmayan hükümlere yer verilmemesi gerekmektedir.
BULGU 5: Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş
Hakkı Ücretlerinin Takip ve Tahsilatının Yapılmaması
Belediyenin yetki alanı içinde kalan sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya
şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerine
Belediye gelir tarifesinde yer verilmediği ve söz konusu gelir kaleminin takip ve tahsilinin
yapılmadığı görülmüştür.
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Geçiş hakkı” başlıklı 22’nci
maddesinde; geçiş hakkının; elektronik haberleşme hizmeti vermek amacıyla, her türlü
elektronik haberleşme alt yapısını ve bunların destekleyici ekipmanlarını, kamu ve/veya özel
mülkiyete konu taşınmazların altından, üstünden, üzerinden geçirme ve bu alt yapıyı kurmak,
değiştirmek, sökmek, kontrol, bakım ve onarımlarını sağlamak ve benzeri amaçlarla söz konusu
mülkiyet alanlarını bu Kanun hükümleri çerçevesinde kullanma hakkını kapsadığı ifade
edilmiştir. Aynı Kanun’un 25’inci maddesinde ise; geçiş hakkı sağlayıcısı ile işletmeci
arasındaki sözleşmenin mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile serbestçe
yapılabileceği belirtilmiştir.
Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo
ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik’in “Geçiş hakkı
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 23
ücretleri” başlıklı 9’uncu maddesinde; geçiş hakkı sağlayıcısı tarafından, geçiş hakkını kullanan
işletmeciden talep edilen geçiş hakkı ücretinin, yine bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Geçiş
Hakkı Ücret Tarifesi Üst Sınırları Tablosunda belirtilen fiyatları aşamayacağı hüküm altına
alınmıştır. Yönetmelikte işletmeci ve geçiş hakkı sağlayıcısının geçiş hakkına ilişkin
anlaşmaları, Yönetmelikte belirlenen ilkeler doğrultusunda serbestçe yapabileceği, geçiş
hakkına ait ücretlerin ödeme şeklinin sözleşmede yer alacağı hüküm altına alınmıştır.
Yönetmelik hükümlerine göre belediyeye ait taşınmazlar üzerinden elektronik
haberleşme hizmetini sunmak isteyen işletmecilerin geçiş hakkı için belediyeye başvuruda
bulunarak anlaşma yapması ve bu Yönetmelik’te belirtilen tutarı aşmamak üzere belirlenen
geçiş ücretinin anlaşmada gösterilmesi gerekmektedir. Ancak Belediye tarafından geçiş hakkı
ücretlerine yönelik herhangi bir tarife cetveli belirlenmediği ve bu gelire ilişkin herhangi bir
tahakkuk veya tahsilat işlemi yapılmadığı görülmüştür.
Belediye sınırı ve mücavir alanı içerisinde olan yerlerden geçen telekomünikasyon
altyapı ve şebekeleri için bir geçiş hakkı bedelinin belirlenmesi ve işletmecilerden bu geçiş
haklarıyla ilgili belirlenen bedellerin takip ve tahsilatının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Ek-1
T.C. Sayıştay Başkanlığı
Kastamonu Tosya Belediyesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 24
T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
06520 Balgat / ANKARA
Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 48 00
e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr
https://www.sayistay.gov.tr
Ek-1
KAMU İDARESİ TARAFINDAN
SUNULAN MALİ TABLOLAR
Ek-1
KASTAMONU TOSYA BELEDİYESİ MALİ TABLOLARI
BİLANÇO
Kurum Kodu: 46.37.23.00 KASTAMONU TOSYA BELEDİYESİ Yıl : 2022
AKTİF HESAPLAR Cari Yıl Tutar TL
1 DÖNEN VARLIKLAR 16.502.304,87
10 Hazır Değerler 2.958.191,47
100 KASA HESABI 0,00
101 ALINAN ÇEKLER HESABI 0,00
102 BANKA HESABI 2.358.256,11
103 VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMIRLERI HESABI 0,00
104 PROJE ÖZEL HESABI 0,00
105 DÖVIZ HESABI 0,00
106 DÖVIZ GÖNDERME EMIRLERI HESABI ( – ) 0,00
108 DIGER HAZIR DEGERLER HESABI 0,00
109 BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 599.935,36
11 Menkul Kıymet ve Varlıklar 0,00
117 MENKUL VARLIKLAR HESABI 0,00
118 DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI 0,00
12 Faaliyet Alacakları 5.974.381,13
120 GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI 0,00
121 GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI 5.974.381,13
122 GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI 0,00
126 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI 0,00
127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 0,00
13 Kurum Alacakları 0,00
132 KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 0,00
137 TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI HESABI 0,00
14 Diğer Alacaklar 0,00
140 KISILERDEN ALACAKLAR HESABI 0,00
15 Stoklar 4.784.692,86
150 ILK MADDE VE MALZEME HESABI 4.784.692,86
153 TICARI MALLAR HESABI 0,00
157 DIGER STOKLAR HESABI 0,00
16 Ön Ödemeler 497.361,27
160 IS AVANS VE KREDILERI HESABI 0,00
161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 0,00
162 BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI 266.193,94
164 AKREDITIFLER HESABI 0,00
165 MAHSUP DÖNEMINE AKTARILAN AVANS VE KREDILER
HESABI
231.167,33
166 PROJE ÖZEL HESABINDAN VERILEN AVANS VE
AKREDITIFLE
0,00
167 DOGRUDAN DIS PROJE KREDI KULLANIMLARI AVANS VE 0,00
PASİF HESAPLAR Cari Yıl Tutar TL
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 22.983.181,70
30 Kısa Vadeli İç Mali Borçlar 0,00
300 BANKA KREDILERI HESABI 0,00
303 KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI 0,00
304 CARI YILDA ÖDENECEK TAHVILLER HESABI 0,00
309 KISA VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI 0,00
31 Kısa Vadeli Dış Mali Borçlar 0,00
310 CARI YILDA ÖDENECEK DIS MALI BORÇLAR HESABI 0,00
32 Faaliyet Borçları 16.631.847,28
320 BÜTÇE EMANETLERI HESABI 16.631.847,28
322 BÜTÇELESTIRILECEK BORÇLAR HESABI 0,00
325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI 0,00
33 Emanet Yabancı Kaynaklar 2.303.265,34
330 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI 1.810.178,20
333 EMANETLER HESABI 493.087,14
36 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 4.048.069,08
360 ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI 3.808.158,24
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI HESABI 180.337,34
362 FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA YAPILAN
TA
13.039,85
363 KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI 46.533,65
368 VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS
V
0,00
39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00
391 HESAPLANAN KATMA DEGER VERGISI HESABI 0,00
397 SAYIM FAZLALARI HESABI 0,00
399 DIGER ÇESITLI KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR
HESABI
0,00
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 19.590.294,85
40 Uzun Vadeli İç Mali Borçlar 18.599.175,85
400 BANKA KREDILERI HESABI 18.430.649,55
403 KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI 168.526,30
404 TAHVILLER HESABI 0,00
409 UZUN VADELI DIGER IÇ MALI BORÇLAR HESABI 0,00
41 Uzun Vadeli Dış Mali Borçlar 0,00
410 DIS MALI BORÇLAR HESABI 0,00
43 Diğer Borçlar 0,00
430 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI 0,00
438 KAMUYA OLAN ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS 0,00
Ek-1
AKR
19 Diğer Dönen Varlıklar 2.287.678,14
190 DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI 2.287.678,14
191 INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI HESABI 0,00
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI 0,00
2 DURAN VARLIKLAR 51.591.067,92
21 Menkul Kıymet ve Varlıklar 0,00
217 MENKUL VARLIKLAR HESABI 0,00
218 DIGER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR HESABI 0,00
22 Faaliyet Alacakları 0,00
220 GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI 0,00
222 GELIRLERDEN TECILLI VE TEHIRLI ALACAKLAR HESABI 0,00
227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 0,00
23 Kurum Alacakları 0,00
232 KURUMCA VERILEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 0,00
24 Mali Duran Varlıklar 6.225.038,13
240 MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 6.224.117,21
241 MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN
SERMAYE
920,92
25 Maddi Duran Varlıklar 45.366.029,79
250 ARAZI VE ARSALAR HESABI 9.236.156,35
251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI 13.213.070,30
252 BİNALAR HESABI 6.005.269,73
253 TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI 3.154.113,97
254 TASITLAR HESABI 6.053.412,23
255 DEMIRBASLAR HESABI 4.430.753,34
256 DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR HESABI 0,00
257 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( – ) -7.533.435,05
258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI 10.806.688,92
259 YATIRIM AVANSLARI HESABI 0,00
26 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
260 HAKLAR HESABI 105.105,64
264 ÖZEL MALIYETLER HESABI 0,00
268 BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( – ) -105.105,64
28 Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00
280 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER HESABI 0,00
BORÇ
47 Borç ve Gider Karşılıkları 991.119,00
472 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI 991.119,00
479 DIGER BORÇ VE GIDER KARSILIKLARI HESABI 0,00
48 Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00
480 GELECEK YILLARA AIT GELIRLER HESABI 0,00
481 GIDER TAHAKKUKLARI HESABI 0,00
5 ÖZ KAYNAKLAR 25.519.896,24
50 Net Değer 11.653.566,36
500 NET DEGER HESABI 11.653.566,36
52 Yeniden Değerleme Farkları 0,00
522 YENIDEN DEGERLEME FARKLARI HESABI 0,00
57 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları 8.566.885,50
570 GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAALIYET SONUÇLARI HESABI 8.566.885,50
58 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları -3.602.851,37
580 GEÇMIS YILLAR OLUMSUZ FAALIYET SONUÇLARI
HESABI (
-3.602.851,37
59 Dönem Faaliyet Sonuçları 8.902.295,75
590 DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI 8.902.295,75
591 DÖNEM OLUMSUZ FAALIYET SONUCU HESABI ( – ) 0,00
AKTİF TOPLAMI 68.093.372,79 PASİF TOPLAMI 68.093.372,79
Bilanço
Dipnotları :
Cari Yıl Tutar TL
Ek-1
FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Kurum Kodu: 46.37.23.00 Adı : KASTAMONU TOSYA BELEDİYESİ Yılı : 2022
Hesap
Kodu
Kod
1 GİDERİN TÜRÜ Cari Yıl
630 GIDERLER HESABI 95.574.965,52
630 01 Personel Giderleri 13.507.127,58
630 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarina Devlet Primi
Giderleri
2.373.795,84
630 03 Mal Ve Hizmet Alim Giderleri 38.027.029,91
630 04 Faiz Giderleri 1.632.929,10
630 05 Cari Transferler 505.392,39
630 12 Gelirlerin Ret Ve Iadesinden Kaynaklanan
Giderler
2.149,39
630 13 Amortisman Giderleri 382.331,16
630 14 İlk Madde ve Malzeme Giderleri 39.144.210,15
GİDERLER TOPLAMI 95.574.965,52
Hesap
Kodu
Kod
1 GELİRİN TÜRÜ Cari Yıl
600 GELIRLER HESABI 104.477.261,27
600 01 Vergi Gelirleri 7.336.552,88
600 03 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.843.922,63
600 04 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Özel Gelirler 4.011.724,91
600 05 Diger Gelirler 69.285.060,85
NET GELİR TOPLAMI 104.477.261,27
FAALİYET SONUCU (+/-) Cari Yıl
8.902.295,75
Ek-1

Posted in: