2023 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03 / 08 / 2023

Karar Sayısı : 61

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde tapunun 370 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazın ASKERİ ALAN lejantından çıkartılarak, SAĞLIK TESİS ALANI E=1.50 lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesinde tapunun 370 Ada,1 parsel numarasında 1/1000 ölçekli ilçe uygulama imar planının F32d21c2d paftasında, Y= 587300-587400,X= 4542800-4542900 koordinatları arasında ASKERİ ALAN lejantındaki taşınmazın 21.02.2023 Tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından, Sağlık Bakanlığı (Halk Genel Müdürlüğü) Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere tahsis edildiği müracaat evrakı ekinde görüldüğünden; bölgede ihtiyaç olduğundan ve kamu yararına olacağı kanaatine varıldığından, ASKERİ ALAN lejantındaki söz konusu alanın imar planında tadilat yapılarak SAĞLIK TESİS ALANI E=1,50 lejantına çevrilmesi için ilçe imar planına işlettirilmesinin tasvibine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 08 / 2023

Karar Sayısı : 62

İlçenin mücavir alan sınırları içerisinde, ilçe uygulama imar planı dışında kalan tapunun G31b05d2b pafta, 348 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza mülkiyet sahibi GNC TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. tarafından ekteki Röleve Ölçü Krokisinde (A) ile gösterilen kısma Güneş Paneli kurmak amacı ile ilave imar planı yapılması talebine istinaden, ilave imar planı yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde, ilçe uygulama imar planı dışında kalan tapunun G31b05d2b pafta, 348 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza mülkiyet sahibi GNC TEKSTİL SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından ekli Röleve ve Ölçü Krokisinde ( A ) ile gösterilen kısmına Güneş Paneli kurmak amacı ile ilave imar planı yapılması tadilatı ile ilgili kurum görüşlerinin alındığı, ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün görüş yazısında belirtildiği üzere 348 Ada, 1 Parselin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında “ Orman Alanı” “Tarım Arazisi” “Sulama Alanı” “Yaban Hayatı Geliştirme Alanı” ve “Sanayi Alanı” Lejantında kaldığından; Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 10.Bölge Müdürlüğü’nden tadilat ile ilgili görüş alınması gerektiği bildirildiğinden, söz konusu kurumlardan da uygunluk görüşü alındıktan sonra Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 08 / 2023

Karar Sayısı : 63

 

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz ERACAR caddesinde tapunun, 330 Ada 1 Parsel numarasında ilçe uygulama imar planının F32d22d4b imar paftasında X=4542100-4542300, Y=589200-589300 koordinatları arasında Oto Terminal lejantında bulunan ve Otogar olarak kullanılacak alanda çevre koruması ile aydınlatmanın sağlanabilmesi için, söz konusu alanda ekteki imar planı örneğinde görüldüğü şekliyle 5.00 m’lik yolun ilçe imar planına işlenmesi ile ilgili gerekli imar planının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Tadilat talep edilen alanın Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Eracar Caddesinde tapunun 330 ada 1 parselin (Kadastro güncellemelerinde 37 Parsel olduğu) İlçe imar planının F32d22d4b imar paftasında X=4542100-4542300, Y=589200-589300 koordinatları arasında olduğu, bu alanın çevresinde karayolu dışında imar yolu olmayıp, diğer kullanımlardan parsel ayırma çizgisi ile ayrıldığı görülmüştür.

Mevcut uygulama imar planında oto terminal olarak düzenlenen alanda belediyemiz tarafından uygulama başlatılarak inşaat bitirilmiş ve alanın aydınlatılmasına dönük olarak bir elektrik altyapı sorunu ortaya çıkmıştır. TEDAŞ ile belediyemiz tarafından yapılan görüşmelerde, vaziyet planı üzerinden uygulama yapılamayacağı, eğer alanın aydınlatılması isteniyorsa aydınlatma istenilen alanın imar yolu içinde olması gerektiği bildirildiğinden, otogar çevresinde imar yolu olmadığı sürece alan içerisine aydınlatma direği dikmeyi kabul etmediği bilindiğinden, bu alanda 10.00 m’ lik yaya yollarının düzenlenmesinin alanın kullanımında ve yapılaşma şartlarında (Emsal ve Yençok) değişiklik yapılmayarak, yapı yaklaşma sınırları yeni duruma göre ayarlanacaktır. Alanın çevresinde bulunan yollarda ve diğer kullanımlarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d22d4b) (PİN) UİP 371023064 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 08 / 2023

 

Karar Sayısı : 64

İlçenin Hacıpir Mahallesi Namazgâh Caddesinde tapunun F32d21c1c pafta, 2185 ada, 19 ve 87 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Hasan AYTAÇ taşınmazlarına cephe veren 2185 ada, 83 parsel numaralı müşterek meta yolun imar planında kapalı olduğu beyanla, imar planında kapalı olarak görülen yolun açık duruma getirilebilmesi için imar planında tadilat yapılması ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Hacıpir Mahallesi Namazgâh Caddesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32d21c1c imar paftasında X=4543200-4543300, Y=587200-587300 koordinatları arasında, tapunun 2185 ada, 19 ve 87 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Hasan AYTAÇ taşınmazlarına cephe veren 2185 ada, 83 parsel numaralı müşterek meta yolun imar planında kapalı olduğu beyanla, imar planında kapalı olarak görülen yolun açık duruma getirilebilmesi için imar planında tadilat yapılması ile ilgili talebine istinaden, söz konusu imar tadilatının incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, komisyon raporunun bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi

Toplantı Tarihi : 03 / 08 / 2023

 

Karar Sayısı : 65

Mülkiyeti Fatma ÖZKARACA adına kayıtlı olan ve Çocuk Bahçesi olarak kamulaştırması yapılan Hocaimat Mahallesi Çadırcı Sokakta tapunun 606 ada, 12 parsel numarasındaki 376,58 m2’lik (Kadastro güncellemeleri sonucu 379,30 m2) alana karşılık, Tosya Belediyesine ait ilçenin Harsat Mahallesinde tapunun 2173 ada, 12 nolu parsel (265,75 m2) ve 2173 ada, 13 parsel (230,30 m2) olmak üzere toplam 496,05 m2 taşınmazlar ile fiyat farkı oluşmaksızın karşılıklı anlaşma usulü ile trampa yapılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Fatma ÖZKARACA adına kayıtlı olan ve Çocuk Bahçesi olarak kamulaştırması yapılan Hocaimat Mahallesi Çadırcı Sokakta tapunun 606 ada, 12 parsel numarasındaki 376,58 m2’lik (Kadastro güncellemeleri sonucu 379,30 m2) alana karşılık, Tosya Belediyesine ait ilçenin Harsat Mahallesinde tapunun 2173 ada, 12 nolu parsel (265,75 m2) ve 2173 ada, 13 parsel (230,30 m2) olmak üzere toplam 496,05 m2 taşınmazlar ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince, fiyat farkı oluşmaksızın karşılıklı anlaşma usulü ile trampa yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 08 / 2023

 

Karar Sayısı : 66

 

 

 

İlçemiz ve Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, mevcut ilçe uygulama imar planı dışında kalan tapunun Suluca Köyü 368 ada, 9 parsel numarasında kayıtlı olan 6.389,67 m2 TARLA vasıflı taşınmaz üzerine ticari amaçlı fabrika ve depo kurmak amacı ile tesis yapabilmek için taşınmaz maliki USPA OTOM. LAS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sahibi İsmail USLU isimli şahsın ilçe uygulama imar planına K.D.K.Ç.A Yapı Nizamına dahil edilmesi ile ilgili talebine istinaden, Kastamonu İli Toprak Koruma Kurulu’nun Kamu Yararı Kararı Belgesi alınması gerektiği ile ilgili almış olduğu karar doğrultusunda, söz konusu parsele ilgili bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz ve belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde, mevcut ilçe uygulama imar planı dışında kalan tapunun Suluca Köyü 368 Ada,9 Parsel numarasında kayıtlı 6.389,67 M2 TARLA Vasıflı taşınmaz maliki USPA OTOMOTİV LASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ sahibi İsmail USLU taşınmazı üzerine;

Ticari amaçlı Fabrika ve Depo kurmak amacı ile tesis yapabilmek için, ilçe uygulama imar planı dışında kalan taşınmazının, ilçe uygulama imar planına K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) Yapı Nizamına dahil edilmesini talep etmiş;

İlgi (a) yazımız ile ilgili kurum görüşleri sorulmuş,

İlgi (b) cevabi yazı ile; 21.06.2023 tarihli Kastamonu İli Toprak Koruma Kurulu toplantısının gündemin 6. maddesinde görüşülen ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. Maddesinin (d) bendi kapsamında ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı Belgesi alınması gerektiği kararı alınmış ve belediyemize bildirilmiştir.

 

S.NO MAHALLE ADA PARSEL TAPU CİNSİ ARAZİ SINIFI PARSEL ALANI

 

1 Suluca 368 9 TARLA MUTLAK TARIM M.T.A 6.389,67 M2

 

Yazı ekinde gönderilen karar tutanağına istinaden, söz konusu parsel için ilgili bakanlıktan Kamu Yararı kararı alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 08 / 2023

 

Karar Sayısı : 67

İlçemiz Yavuz Selim Mahallesinde bulunan Yeni Otogar ve Galericiler Sitesinde yapımı tamamlanan 8 adet gişe, 2 adet büfe, 12 adet galeri ve 1 adet restoran kullanıma hazır hale gelmiş olup; söz konusu gişe, büfe, galeri ve restoran olarak kullanılacak olan iş yerlerinin kiraya verilip verilmeyeceği hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz Yavuz Selim Mahallesinde bulunan Yeni Otogar ve Galericiler Sitesinde yapımı tamamlanan ve kullanıma hazır hale gelen 8 adet gişe, 2 adet büfe, 12 adet galeri ve 1 adet restoranın ihale yoluyla kiraya verilmesine, söz konusu işyerlerinin kiraya verilebilmesi için kira muhammen bedellerinin tespitinin yapılması gerektiğinden, bedel tespiti için dosyanın Kıymet Takdir Komisyonuna havalesine, söz konusu iş yerlerinin İhale Şartnameleri ve İhale Sözleşmeleri ile ihale süreçlerinin tamamlanabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 08 / 2023

 

Karar Sayısı : 68

 

Belediyemizin ana caddeler üzerinde bulunan tüm işyerlerinin gün içerisinde depolarına mal indirme ve yükleme esnasında trafiği olumsuz yönde aksattığından; bu aksaklıkların önlenmesi için mal indirme ve yüklemelerini belirtilen saatlerden ( Kış Saati : 01 Kasım / 30 Nisan Saat 20:00’den – Yaz Saati: 01 Mayıs / 31 Ekim 21:00’den ) sonra yapılması için Belediye Meclisinin vermiş olduğu 25/07/2023 tarih ve 58 sayılı karar doğrultusunda; karara uymayanlar hakkında idari yaptırım olarak Belediye Zabıta Tembihnamesinde ilgili bir madde bulunmadığından, söz konusu meclis kararı ile onaylanan maddenin mevcut Zabıta Tembihnamesinin 59. Maddesinin Denetim ve Kontrolü Tarım ve Orman Müdürlüğü‘nün sorumluluğunda olduğundan, bu maddenin iptal edilerek, Belediye Meclisi tarafından 25/07/2023 tarih ve 58 sayılı karar ile alınan yaptırımın Zabıta Tembihnamesinin 59. Maddesine işlenip işlenmeyeceği hususu ile idari para cezası miktarının belirlenmesi hakkındaki Zabıta Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Zabıta Tembihnamesinin 59. Maddesinin Denetim ve Kontrolü Tarım ve Orman Müdürlüğü‘nün sorumluluğunda olduğundan, bu maddenin iptal edilerek, Belediye Meclisi tarafından 25/07/2023 tarih ve 58 sayılı kararına istinaden, Zabıta Tembihnamesinin 59. Maddesinin aşağıdaki tabloda olduğu şekilde değiştirilmesine ve tespit edilen idari para cezasının uygulanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

ESKİ HALİ:

59. Un çuvallarına kendi etiketlerini yapıştırmadan un satan veya imal eden fabrikalardan (Etiket üzerine firmanın adı, unun imal tarihi, randımanı ve kilosu yazılacaktır.) Aksine hareket edenlerden 1.971,00

 

 

YENİ HALİ:

59. Belediyemizce ana caddeler üzerindeki işyerleri için tespit edilen emtiaların indirme ve yükleme saatlerine riayet etmeyen işyerlerine

1.defada 2.602,00 2.defada 5.204,00

Toplantı Tarihi : 03 / 08 / 2023

 

Karar Sayısı : 69

 

Belediyemizin meskun mahal sınırları içerisinde bir ailenin en fazla 6 (altı) kümes hayvanı beslemesi için izin verilmesine, kümeslerinin kendi taşınmazlarının içerisinde bulunmasına ve kümes hayvanlarının başıboş bırakılmamasına, barınaklarının ise çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde azami derecede temizliğinin yapılmasına, bu sayıdan fazla kümes hayvanı besleyen vatandaşların hayvanlarını meskun mahal dışına çıkarmalarına ya da mevcut kümes hayvanlarını belirtilen sayıya indirmeleri ile ilgili Belediye Meclisinin almış olduğu 25/07/2023 tarih ve 59 sayılı karara istinaden; karara uymayanlar hakkında idari yaptırım olarak Belediye Zabıta Tembihnamesinde ilgili bir madde bulunmadığından, Zabıta Tembihnamesinin 8. Maddesine İdari Para cezası miktarı belirlenip d bendinin ilave edilip edilmeyeceği hakkındaki Zabıta Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin meskun mahal sınırları içerisinde bir ailenin en fazla 6 (altı) kümes hayvanı beslemesi için izin verilmesine, kümeslerinin kendi taşınmazlarının içerisinde bulunmasına ve kümes hayvanlarının başıboş bırakılmamasına, barınaklarının ise çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde azami derecede temizliğinin yapılmasına, bu sayıdan fazla kümes hayvanı besleyen vatandaşların hayvanlarını meskun mahal dışına çıkarmalarına ya da mevcut kümes hayvanlarını belirtilen sayıya indirmeleri ile ilgili Belediye Meclisinin almış olduğu 25/07/2023 tarih ve 59 sayılı karara istinaden; karara uymayanlar hakkında idari yaptırım olarak Belediye Zabıta Tembihnamesinde ilgili bir madde bulunmadığından, Zabıta Tembihnamesinin 8. Maddesine aşağıdaki çizelgede olduğu şekliyle İdari Para cezası miktarı belirlenip (d) bendinin ilave edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

8. Belediye sınırları içinde evcil hayvanlardan; a) Konutlarda ticari maksatla kümes ve kafes hayvanları besleyenlerle apartmanın katlarında köpek besleyenler b) Sari (bulaşıcı) hastalık meydana gelmesini önlemek maksadıyla itlaf (yok) edilecek köpeklere mani olanlardan ve saklayanlar c) Tarım Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınan evinde evcil hayvan besleyen, beslediği hayvanın aşısını yaptırmayan, cadde ve sokaklara başıboş köpek bırakanlar d) Belediyemiz meskun mahal sınırlarında kendi taşınmazının içerisinde temizliğine riayet etmek şartıyla en fazla 6 (altı) adet kümes hayvanı besleyebileceği, bunun harici yer ve mekanlarda beslendiğinde 1) Birinci Tutanakta 2) İkinci Tutanakta 3) Üçüncü Tutanakta İdari Para Cezası ve Kümes Hayvanlarına El Konulmasına 1.382,00 1.382,00 2.764,00 1.382,00 2.764,00 4.142,00

Toplantı Tarihi : 03 / 08 / 2023

Karar Sayısı : 70

1/1000 Ölçekli ilçe uygulama imar planının F32d21c4c – F32d21c3b imar paftalarında X=4542500-4542700, Y=588000-588100 koordinatları arasında bulunan ve İlçenin Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri caddesinde tapunun, 1919 Ada, 9 Parsel numarasında kayıtlı MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETİM ALANI lejantındaki taşınmazın imar planında tadilat yapılarak İLKOKUL/ORTAOKUL EĞİTİM lejantına çevrilmesi ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tadilat talebine istinaden, 04.05.2023 gün ve 43 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiş olup, Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

1/1000 Ölçekli ilçe uygulama imar planının F32d21c4c – F32d21c3b imar paftalarında X=4542500-4542700, Y=588000-588100 koordinatları arasında bulunan ve İlçenin Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri caddesinde tapunun, 1919 Ada, 9 Parsel numarasında kayıtlı MESLEKİ ve TEKNİK ÖĞRETİM ALANI lejantındaki taşınmazın imar planında tadilat yapılarak İLKOKUL/ORTAOKUL EĞİTİM lejantına çevrilmesi ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tadilat talebine istinaden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d21c2c – F32d21c3b) (PİN) UİP 371023562 – 1/5000 (F32d21c) NİP 371023560 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının; Belediye Meclis Üyeleri Orhan CIĞA, Hidayet ÜZER, Ceylan ASLAN, Fatih DOĞRAMACI ve Hülya VANLI’nın bölgede deprem ve doğal afetlerde toplanma alanına ihtiyaç olduğundan ve söz konusu alanın toplanma yeri olmasını istediklerinden dolayı verdikleri ret oyuna karşılık, verilen 8 (sekiz) kabul oyu ve Meclisin oy çokluğu ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.