2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01 / 09 / 2023

Karar Sayısı : 71

İlçenin Hacıpir Mahallesi Namazgâh Caddesinde tapunun F32d21c1c pafta, 2185 ada, 19 ve 87 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Hasan AYTAÇ taşınmazlarına cephe veren 2185 ada, 83 parsel numaralı müşterek yolun imar planında kapalı olduğu beyanla, imar planında kapalı olarak görülen yolun açık duruma getirilebilmesi için imar planında tadilat yapılması ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Hacıpir Mahallesi Namazgâh Caddesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32d21c1c imar paftasında X=4543200-4543300, Y=587200-587300 koordinatları arasında, tapunun 2185 ada, 19 ve 87 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların sahibi Hasan AYTAÇ taşınmazlarına cephe veren 2185 ada, 83 parsel numaralı müşterek yolun imar planında kapalı olduğu ve burada bulunan taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununa göre inşaat yapılamaz durumda bulunduğundan; plan değişikliğinin her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, mevcut kadastro yolunun imar yolu olarak işlenmesi için imar planında tadilat yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 09 / 2023

 

Karar Sayısı : 72

 

 

 

 

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun 1447 ada, 1-2-3-4-8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı A-5/3-3 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi için imar planında tadilat yapılması ile ilgili taşınmaz malikleri tarafından verilen vekâletname ile müracaat eden Yusuf VARLIK isimli şahsın müracaatına istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22D4D paftasında, Y=588600, 588700, X=4541500-4541700 koordinatları arasında tapunun 1447 ada, 1-2-3-4-8 ve 9 parsel numaralarında kayıtlı A-5/3-3 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi için imar planında tadilat yapılması ile ilgili taşınmaz malikleri tarafından verilen vekâletname ile müracaat eden Yusuf VARLIK isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu imar tadilatının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 09 / 2023

 

Karar Sayısı : 73

 

 

 

İlçenin Ermelik Köyü sınırları içinde bulunan tapunun 193 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Yaşar HAYIRLI isimli şahsın köy sınırları içerisinde yaptığı inşaatına su aboneliği verilmesi ile ilgili talebine istinaden; Belediye mücavir alanı dışında, Ermelik Köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmaz için su aboneliği verilip verilmeyeceği hakkındaki Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Ermelik Köyü sınırları içerisinde bulunan tapunun 193 ada, 5 parsel numarasında köy sınırları içerisinde yaptığı inşaatına su aboneliği verilmesi ile ilgili Yaşar HAYIRLI isimli şahıs talepte bulunmuş ise de; talep ettiği yer belediyemizin hizmet alanı dışında Ermelik Köyü sınırları içinde olduğundan, söz konusu yere su aboneliği verilip verilmeyeceğinin incelenmesi ve araştırılması için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyondan gelecek raporun bir sonraki meclis toplantısında tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 09 / 2023

 

Karar Sayısı : 74

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetkiye istinaden, belediye meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 5393 sayılı kanunun 18’nci maddesinin (i) bendi gereğince TOSYA BELEDİYESİ İKTİSADİ VE SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ adı altında bütçe içi işletme kurulması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden izin alınması hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun belediyemize verdiği yetkiye istinaden, belediye meclisinin görev ve yetkileri başlıklı 5393 sayılı Kanunun 18’nci maddesinin (i) bendi gereğince “Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına ve bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığına karar verilmesine ve yine 5393 sayılı kanunu 71’nci maddesi ile Belediye özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izniyle bütçe içinde işletme kurarak yapabilir” denilmektedir.

Bu amaçla belediyemizin kanunlardan almış olduğu yetki ile “şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma hizmetleri, toplu konut uygulaması, spor amaçlı tesis, park ve bahçe bitkileri üretimi, toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, yüzme havuzu, düğün salonu, mezbaha, kafeterya ve restoran, dershane ve etüt merkezi, güneş enerjisi sistemi, geleneksel el sanatları merkezi, kreş ve okul öncesi eğitim merkezi” konularında faaliyet göstermek üzere;

5393 sayılı Belediye Kanununun 18’nci maddesinin (i) bendine istinaden, TOSYA BELEDİYESİ İKTİSADİ VE SOSYAL TESİS İŞLETMECİLİĞİ adı altında bütçe içi işletme kurulması ve akabinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden izin alınması konusunun daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyon raporunun bir sonraki mecliste tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 09 / 2023

 

Karar Sayısı : 75

 

 

İlçenin Dere Mahallesinde bulunan ve Şerife Şermin PEKMEZ isimli şahsa ait 143 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı 226,90 m2 lik arsa ile Belediyemize ait Harsat Mahallesinde bulunan 2173 ada, 3 parseldeki arsanın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince, değer farkı olmaksızın karşılıklı trampa edilip edilmeyeceği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dere (Kadastro güncellemelerinde Çatma) Mahallesinde bulunan ve Şerife Şermin PEKMEZ isimli şahsa ait 143 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı 226,90 m2 lik arsa ile Belediyemize ait Harsat Mahallesinde bulunan 2173 ada, 3 parseldeki arsanın değer farkı olmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince karşılıklı trampa yapılması Belediye Meclisinin 06.04.2023 gün ve 35 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. Ancak söz konusu taşınmazın tapu kayıtlarında haciz işlemi bulunduğundan trampa işlemi gerçekleştirilememiştir. Şerife Şermin PEKMEZ isimli şahsın müracaatı ile Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Dere (Kadastro güncellemelerinde Çatma) mahallesinde tapunun 143 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı 226,90 m2 lik Arsa vasıflı taşınmazında bulunun haciz şerhi kaldırıldığından;

Dere Mahallesinde bulunan ve Şerife Şermin PEKMEZ isimli şahsa ait 143 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı 226,90 m2 lik arsa ile Belediyemize ait Harsat Mahallesinde bulunan 2173 ada, 3 parseldeki 228,79 m2 lik arsanın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince, değer farkı olmaksızın karşılıklı trampa edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.