2022 YILI TEMMUZ AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01 / 07 / 2022

Karar Sayısı : 59

 

İlçenin Camiatik Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde tapunun 580 ada, 1 parsel numarasında 38 envanter nolu Sivil Mimarlık Örneği Tescilli Yapının Belediye Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı olarak kullanılması amacı ile, bu alanın B-4 TİCK (Ticaret+Konut) yapı nizamından çıkartılarak BELEDİYE KÜLTÜREL VE SOSYAL TESİS ALANI lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Başkanlık talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ve şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftaları ile açıklama raporunun onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Camiatik Mahallesi, Hükümet Caddesi üzerinde ilçe uygulama imar planının F32d21c1b imar paftasında X=4543300-4543400, Y=587100-587200 koordinatları arasındaki bu alanın B-4 TİCK (Ticaret+Konut) yapı nizamından çıkartılarak BELEDİYE KÜLTÜREL ve SOSYAL TESİS ALANI Lejantına dönüştürülmesi için, tapunun 580 ada 1 parsel numarasında 38 envanter nolu Sivil Mimarlık Örneği Tescilli Yapının bulunduğu konumu nedeniyle (Hükümet Caddesi üzerinde yer alması ve Ulucami ile bütünlük arz etmesi) bu şekilde bir düzenlemeye uygun olduğu görülmüştür.

580 ada 1 parsel’ in köşe başı olması, ana caddede kalması ve Ulu Cami karşısında olması kültür varlığının değerini artıracağından, bu konumdaki bir yapının korunarak, kamusal amaçlı kullanılması uygun olacaktır. Buna yönelik yapılacak her türlü çalışmanın her yönden kamu yararına olacağı ve Tosya’nın tarihi içinde önem arz eden, kültür varlıklarının korunması ve halkın kullanımına açılmasının fayda sağlayacağı anlaşılmıştır. Parsel çevresindeki yollarda ve diğer parsellerin kullanımında herhangi bir değişiklik yapılmamak kaydıyla;

Mekânsal Planlan Yapım Yönetmeliğinin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, koruma mevzuatına, Şehircilik ve Planlama İlkeleri ile her açıdan kamusal faydalar içereceğinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 F32D21C1B (PİN) UİP 37460660 – 1/5000(F32D21C) NİP 37690106 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 07 / 2022

 

Karar Sayısı : 60

 

 

 

İlçenin İbnselim Mahallesinde tapunun 2024 Ada,1 parsel ve Cumhuriyet Mahallesinde 1261 Ada, 66 Parsel numaralarında kayıtlı, mülkiyeti EVKAP ORMAN ÜRÜNLERİ YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ne ait olan taşınmazları tevhit yapmak istediklerinde, 2024 ada, 1 parsel ilçe uygulama imar planı dışında, 1261 ada, 66 parsel ise K.D.K.Ç.A E=0,50 Yençok=10,50m lejantında olduğundan ve imar uygulaması yapılamadığından, uygulama imar planı dışında kalan 2024 ada, 1 parselin imara dahil edilmesi ile ilgili taleplerine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin İbnselim Mahallesinde tapunun 2024 Ada,1 parsel ve Cumhuriyet Mahallesinde 1261 ada, 66 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar EVKAP ORMAN ÜRÜNLERİ YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ne ait olup her iki parseli tevhit yapmak istediklerinde 2024 ada, 1 parsel ilçe uygulama imar planı dışında, 1261 ada, 66 parsel ise K.D.K.Ç.A E=0,50 Yençok=10,50 m lejantında olduğundan imar uygulaması yapılamadığından uygulama imar planı dışında kalan 2024 ada, 1 parselin uygulama imar planı içerisine alınabilmesi için ilgili kurumlardan görüş alınmasına, kurumların belediyemize göndereceği görüş neticesinde konunun Belediye Meclisince tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 07 / 2022

 

Karar Sayısı : 61

 

İlçenin Yavuz Selim (Dilküşah) Mahallesi S.S. Yeni Küçük Sanayi Sitesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22C1A paftasında yer alan ve CAMİ yeri olarak onanan taşınmaz ile ilgili Belediye Meclisinin almış olduğu onama kararının iptal edilerek, KÜÇÜK SANAYİ E=0,50 Yençok=10,50 m lejantına dönüştürülmesi için Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının talebine istinaden, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftaları ile açıklama raporunun onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Yavuzselim (Dilküşah) Mahallesi, S,S, Tosya Yeni Küçük Sanayi Sitesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22C1A paftasında, Y=590800-590900 X=4543400-4543600 koordinatları arasındaki ekli imar planı örneğinde kırmızı ile boyalı daha evvel iptal edilmiş olan CAMİ yeri, Belediye Meclisinin 19.04.2016 Gün ve 48 Sayılı Kararı ile onanan Genel Revizyon + İlave İmar Planına sehven işlenmiş olduğundan, aynı yerde ikinci bir cami yerine ihtiyaç bulunmadığından, söz konusu cami yerinin iptal edilerek bu alanın KÜÇÜK SANAYİ E=0,50 Yençok =10,50 M Lejantına dönüştürülmesi için plan değişikliği yapılması 05.08.2021 Gün ve 61 Sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

Bu karara istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D22C1A) (PİN) UİP 37407897 – 1/5000(F32D22C) NİP 37261142 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 07 / 2022

 

Karar Sayısı : 62

 

İlçenin Dilküşah Mahallesi Pelitli Bayır Mevkiinde tapunun 31 pafta, 320 ada, 6 ve 7 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahiplerinden İsmail KAYABAŞI isimli şahıs tarafından bahse konu parsellerinin içerisinden geçen 7,00 m ve 12,00 m’lik imar yollarının tekrar değerlendirilerek, diğer parsellerden de eşit miktarda geçecek şekilde kaydırılması ile ilgili talebine istinaden, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftaları ile açıklama raporunun onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Pelitlibayır Mevkiinde tapunun 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22A4D-F32D22D1A paftalarında Y=588600-588800, X=4543700-4544000 koordinatları arasında, 31 pafta, 320 ada, 6 ve 7 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarının içerisinden geçen 7.00 m ve 12.00 m lik imar yollarının tekrar değerlendirilerek diğer parsellerden de eşit miktarda geçecek şekilde yolun kaydırılması ile ilgili İsmail KAYABAŞI’ nın tadilat talebi, 7.00 m ve 12.00 m lik imar yollarının bulunduğu alandaki yol hattının, müracaat sahibinin karşısındaki mülkiyette yoldan ihdas oluşmayacak şekliyle yolun düzenlenmesi 04.11.2021 Gün ve 104 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu karara istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 F32D22D1A) (PİN) UİP 37124924 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 07 / 2022

 

Karar Sayısı : 63

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun 1664 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Seda ERZURUMLUOĞLU isimli şahsın söz konusu parselinin imar sınır çizgisinin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili talebine istinaden, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftaları ile açıklama raporunun onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21C3A -F32D21C3B paftalarında, Y=587800-587900, X=4542200-4542300 koordinatları arasında, F32D21C3B pafta, 1664 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmazının imar sınır çizgisinin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili Seda ERZURUMLUOĞLU’nun tadilat talebi, 1664 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı, taşınmaz üzerine kurulacak olan binanın parsel çekmelerinden dolayı mimari estetik görünümünün bozuk olacağından, ada bütünlüğü bozulmadan 1664 ada, 5 parselin düzgün parsel oluşacak şekilde imar sınır çizgisinin düzenlenmesinin daha uygun olacağı görüldüğünden, plan değişikliğinin her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, tadilatın yapılması 02.06.2022 Gün ve 50 Sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

Bu karara istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D21C3A -F32D21C3B) (PİN) UİP 37035941 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 07 / 2022

 

Karar Sayısı : 64

 

 

2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinin 39. Maddesinde bulunan Vidanjör İş Aracı ile yeni hizmete giren Kombine Kanal Açma Temizleme Vidanjör İş Aracının günün şartlarına göre ücretlerinin güncellenmesi ve belirlenmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve akaryakıt fiyatlarının anormal derecede artması nedeniyle, 2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinin 39. Maddesinde bulunan Vidanjör İş Aracı ile yeni hizmete giren Kombine Kanal Açma Temizleme Vidanjör İş Aracının da günün şartlarına göre ücretlerinin güncellenmesi zaruret haline geldiğinden;

Kanalizasyon bağlantısının olmadığı yerlerde vidanjör hizmeti yılda bir kez (ilkinde) ücret alınmamasına ve devamında verilen vidanjör hizmetleri ile kanalizasyon bağlantısı olan yerlerde verilen vidanjör hizmetlerinin tamamından vidanjör ücreti alınmak suretiyle hizmet verilmesine, Resmi Kurumlardan ücret alınmamasına ve bunun haricinde ayrıca herhangi bir ücret talebinde bulunulmamasına;

Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Hizmetleri emrinde Fosseptik Temizlik Hizmetlerinde kullanılmakta olan;

 

Vidanjör İş Aracının Çalışma Ücreti Olarak;

0 ile 7 Km ye kadar olan mesafede tank başı 250,00 TL/Tank (KDV Dahil)

7 Km den sonraki mesafede 250,00 TL/Tank+Her Km için 15,00 TL/Km (KDV Dahil)

 

Kombine Kanal Açma Temizleme Vidanjör İş Aracının Çalışma Ücreti Olarak;

0 ile 7 Km ye kadar olan mesafede 700,00 TL/Saat (KDV Dahil)

7 Km den sonraki mesafede 700,00 TL/Saat+Her Km için 15,00 TL/Km (KDV Dahil)

 

Ücretlerinin tespitine ve Meclis Kararının onaylanması ile birlikte yürürlüğe girmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 07 / 2022

Karar Sayısı : 65

 

 

2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinin 2. Maddesinde yer alan parke, bordür taşı, mezar taşı, kanalizasyon büzü satış ücretinin, 3. Maddesinde yer alan araç ve iş makinaları çalışma ücretinin ve 33. Maddesinde yer alan kum satış ücretinin artan piyasa koşulları doğrultusunda yeniden belirlenmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinde yer alan;

 

2 – PARKE-BORDÜR TAŞI-MEZAR TAŞI-KANALİZASYON BÜZÜ SATIŞ ÜÇRETİ

 

S. NO CİNSİ SATIŞ FİYATI

1 YOL BORDÜRÜ 40,00 TL / Adet

2 YOL BORDÜDÜ ( RENKLİ ) 44,00 TL / Adet

3 BAHÇE BORDÜRÜ 35,00 TL / Adet

4 BAHÇE BORDÜRÜ ( RENKLİ ) 38,00 TL / Adet

5 PARKE TAŞI ( YAYA YOLU ) 82,00 TL / M2

6 PARKE TAŞI ( YAYA YOLU RENKLİ ) 85,00 TL / M2

7 KİLİTLİ PARKE TAŞI ( 8 cm’lik ) 82,00 TL / M2

8 KİLİTLİ PARKE TAŞI RENKLİ ( 8 cm’lik ) 85,00 TL / M2

9 KELEBEK PARKE TAŞI 82,00 TL / M2

10 KELEBEK PARKE TAŞI ( RENKLİ ) 85,00 TL / M2

8 ŞEV TAŞI 40,00 TL / Adet

9 ŞEV TAŞI ( RENKLİ ) 44,00 TL / Adet

10 Q 30’LUK BETON BÜZ 150,00 TL / Adet

11 KANALİZASYON BACASI KAPAK 400,00 TL / Adet

12 KANALİZASYON BACASI h=30 cm 320,00 TL / Adet

13 KANALİZASYON BACASI h=50 cm 400,00 TL / Adet

14 YAĞMUR OLUĞU TAŞI 40,00 TL / Adet

15 MEZAR TAŞI 250,00 TL / Takım

Fiyatlarda KDV Hariçtir.

 

 

3 – ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMA ÜÇRETİ

 

Sıra No İŞ MAKİNASININ ADI ÇALIŞMA FİYATI

1 950 F CAT / KOMATSU WA 380-6 1.800,00 TL / Saat

2 KOMPRESÖR (KIRICI) + İŞÇİLİK 800,00 TL / Saat

3 PALETLİ KATO (YÜKLEYİCİ) 2.000,00 TL / Saat

4 BÜYÜK SİLİNDİR 1.000,00 TL / Saat

5 KAMYONLARLA MALZEME NAKLİ 500,00 TL / Sefer (7 km yi geçince,1 km için 30,00 TL İlave)

6 BÜYÜK MERDİVENLİ ARAZÖZ 800,00 TL/½ Saat (7 kmyi geçince, 1 km için 30,00 TL İlave)

7 KÜÇÜK MERDİVENLİ ARAZÖZ 700,00 TL / ½ Saat (7 km geçince,1 km için 30,00 TL İlave)

8 SU TANKI (SEYYAR) 200,00 TL / Tank

9 DORSE MAKİNA TAŞIYICI 2.000,00 TL/Sefer (7 km geçince, 1 km için 40,00 TL İlave )

10 HİDROMEK KATO 102 S 800,00 TL / Saat

11 CATERPILLER GREUDER CAT 1.200,00 TL / Saat

12 KESME MAKİNASI + İŞÇİLİK 750,00 TL / Saat

13 PALETLİ DOZER 1.800,00 TL / Saat

Fiyatlarda KDV Dahildir.

./..

 

 

 

33 – KUM ŞATIŞ ÜÇRETLERİ

 

1- 0-3 İnce Kum……………………………………………: 220,00 TL / M3

2- Elek üstü Malzeme…………………………………….. : 140,00 TL / M3

 

3- 3-7 Kum ……………………………………………….. : 140,00 TL / M3

4 – 7-15 Mıcır ………………………………………………: 140,00 TL / M3

5 – 15-22 Mıcır ……………………………………………..: 140,00 TL / M3

 

6 – Beton Kumu …………………………………………….: 170,00 TL / M3

 

7 – Filler……….…………………………………………….:140,00 TL / M3

 

Kum satış ücretlerinde KDV dahildir.

 

Günün piyasa koşullarına göre yukarıdaki çizelgede belirtilen ücret tarife kalemlerinin satış ve saatlik çalışma ücretlerinin yeniden tespit edilerek, Meclis Kararının onaylanması ile birlikte yürürlüğe girmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.