2022 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04 / 08 / 2022

 

Karar Sayısı : 66

 

 

 

İlçenin Bahçelievler (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 1431 ada, 1-3-4-5 parsel numaralarında kayıtlı A-5/3-3 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi için imar planında tadilat yapılması ile ilgili taşınmaz malikleri tarafından verilen vekâletname ile talep eden Yusuf VARLIK isimli şahsın müracaatına istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Bahçelievler (Cumhuriyet) Mahallesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22D4D paftasında, Y=588400, 588500, X=4541300-4541400 koordinatları arasında tapunun 1431 ada, 1-3-4-5 parsel numaralarında kayıtlı A-5/3-3 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi için imar planında tadilat yapılması ile ilgili taşınmaz malikleri tarafından verilen vekâletname ile talep eden Yusuf VARLIK isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu imar tadilatının daha detaylı bir şekilde incelenmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 08 / 2022

 

Karar Sayısı : 67

 

 

 

 

Engelli vatandaşlarımızın mesken su ücret tarifesinde engelli indirimi yapılması ile ilgili Hasan Uğur AYTAÇ isimli şahsın dilekçesine istinaden, engelli vatandaşlarımıza mesken su tarifesinde indirim yapılıp yapılmayacağı hakkındaki Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Engelli vatandaşlarımızın mesken su ücret tarifesinde engelli indirimi yapılması ile ilgili Hasan Uğur AYTAÇ isimli şahsın dilekçesine istinaden, engelli vatandaşlarımıza mesken su tarifesinde indirim yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 08 / 2022

 

Karar Sayısı : 68

 

 

 

 

Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan Otobüs Terminali, Galericiler Sitesi ve Çocuk Trafik Eğitim Parkuru ile proje aşamasında olan Hayvan Pazarı ve Mezbahane Yapımı ile belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 12.500.000,00 TL (Onikimilyonbeşyüzbin TL) kredi kullanılmasına Belediye Meclisinin 11.01.2022 Tarih ve 7 Sayılı Kararı ile onay verilmiş olup, söz konusu kredinin kullanılabilmesi için Pınarbaşı Mahallesi Arpapazarı Mevkiinde 135 ada, 6 parsel numarasında bulunan ve kasap hali olarak kullanılan işyerlerinin ipotek gösterilmesi ile ilgili Başkanlık talebini Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan Otobüs Terminali, Galericiler Sitesi ve Çocuk Trafik Eğitim Parkuru ile proje aşamasında olan Hayvan Pazarı ve Mezbahane Yapımı ile belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 12.500.000,00 TL (Onikimilyonbeşyüzbin TL) kredi kullanılmasına Belediye Meclisinin 11.01.2022 Tarih ve 7 Sayılı Kararı ile onay verilmiş olup, söz konusu kredinin kullanılabilmesi için Pınarbaşı Mahallesi Arpapazarı Mevkiinde 135 ada, 6 parsel numarasında bulunan ve kasap hali olarak kullanılan işyerlerinin ipotek gösterilmesi ile ilgili talebe istinaden; söz konusu kredinin ipotek gösterilerek kullanılmasına karşı olduklarını beyanla Belediye Meclis Üyeleri Orhan CIĞA, Hidayet ÜZER, Ceylan ASLAN, Fatih DOĞRAMACI, İsmail YAVUZ ve Hülya VANLI’nın verdikleri ret oyuna karşılık (6 ret), verilen kabul oyları (8 kabul) ile kredi kullanmak üzere söz konusu yerin ipotek gösterilmesine Meclisin oy çokluğu ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Karar Tarihi: 04/08/2022

No : 69

 

 

Konu: Üçoluk Millet Bahçesi Yapım işi için İller Bankası A.Ş. nden kredi kullanılması.

 

 

Üçoluk Millet Bahçesi Yapım işi için İller Bankası A.Ş.’den 4.000.000,00- (Dörtmilyon).-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’in yetkilendirilmesine, söz konusu kredi karşılığında Belediyemiz gayrimenkullerini ipotek vermeye, Belediyemiz gelirlerinin terhin ve temlik edilmesine karşı olduklarını beyanla Belediye Meclis Üyeleri Orhan CIĞA, Hidayet ÜZER, Ceylan ASLAN, Fatih DOĞRAMACI, İsmail YAVUZ ve Hülya VANLI’nın verdikleri ret oyuna karşılık (6 ret), verilen kabul oyları (8 kabul) ile karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi : 04 / 08 / 2022

 

Karar Sayısı : 70

 

 

 

Belediyemiz Şubat 2022 yılında Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 18-30 yaş aralığındaki gençleri program ülkelerine göndermek üzere 7 yıllığına akredite edilmiştir. Bu kapsamda tüm masrafların proje bütçesinden karşılanacağı 2020-3-TR01–ESC11-096652 numaralı Erasmus+Avrupa Dayanışma Programı için aşağıda isimleri verilen katılımcılarımızın Praça Dr. Francisco Araujo Malheiro- Edificio CADI, 4715-016 BRAGA Portugal adresinde faaliyette bulunan SYNERGIA (www.synergia.pt – +351253299230) adlı ev sahibi kurumda Eylül-Ekim ayları arasında gönüllü faaliyetlerde bulunacaklarından, kendilerine gri (hizmet) pasaportu verilebilmesi ile ilgili Meclis Kararı alınması hakkındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz Şubat 2022 yılında Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 18-30 yaş aralığındaki gençleri program ülkelerine göndermek üzere 7 yıllığına akredite edilmiştir. Bu kapsamda tüm masrafların proje bütçesinden karşılanacağı 2020-3-TR01–ESC11-096652 numaralı Erasmus+Avrupa Dayanışma Programı için aşağıda isimleri verilen katılımcılarımızın Praça Dr. Francisco Araujo Malheiro- Edificio CADI, 4715-016 BRAGA Portugal adresinde faaliyette bulunan SYNERGIA (www.synergia.pt – +351253299230) adlı ev sahibi kurumda Eylül-Ekim ayları arasında gönüllü faaliyetlerde bulunacaklarından, kendilerine gri (hizmet) pasaportu verilmesine, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO

1 Mehmet Doğuhan BAZLAMAÇCI

2 Ayberk Bera DEMİRCAN

3 Deha Edebali ÇAPAR

4 Oğuzhan ULU

5 Hasan BÜYÜKDEĞERLİ