2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01 / 09 / 2022

 

Karar Sayısı : 71

 

İlçenin Bahçelievler (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun 1431 ada, 1-34-5 parsel numaralarında kayıtlı A-5/3-3 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi için imar planında tadilat yapılması ile ilgili taşınmaz malikleri tarafından verilen vekâletname ile talepte bulunan Yusuf VARLIK isimli şahsın müracaatına istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22D4D Paftasında Y=588400, 588500, X=4541300-4541400 koordinatları arasında yer almakta olan ve 1431 ada, 1-3-4-5 parsellerin tevhit edilerek, ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi ile ilgili talep edilen imar tadilatının söz konusu parsellerin yol düzenlemesi, yol çekme mesafeleri ve bina yüksekliğinin dubleks kat yapılmamak kaydıyla h=18,50 m olarak yapılmış olan imar tadilatı paftaları uygun görülmüş olmakla, projeler hazırlanırken park ve otopark gibi sosyal donatıların vaziyet planında gösterilmesi şartıyla uygulanması uygun görülmüştür.

Açık alanları artmış, bahçe alanları büyümüş, konforlu, güvenlikli, otoparklı ve sosyal donatılı site tipi uygulamalar her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine göre, yan geçiş sağlayan, herhangi bir parsele mahreç vermeyen ve sürekliliği olmayan, geçiş amaçlı yaya yollarının düzenlenmesinin şehircilik ve planlama ilkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 F32D22D4D (PİN) UİP 37627351 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 09 / 2022

 

Karar Sayısı : 72

 

 

 

Engelli vatandaşlarımızın mesken su ücret tarifesinde engelli indirimi yapılması ile ilgili Hasan Uğur AYTAÇ isimli şahsın dilekçesine istinaden, engelli vatandaşlarımıza mesken su tarifesinde indirim yapılıp yapılmayacağı hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Plan Bütçe Komisyonu mesken su tarife ücretinin uygun ve makul bir seviyede bulunmasından dolayı herhangi bir engelli indirimine gerek olmadığını rapor etmiş ise de; Belediye Meclisi engelli vatandaşlarımıza mesken su tarifesinde indirim uygulanması gerektiği yönünde görüş belirterek;

1- Engelli vatandaşlarımızın en az %50 engelli olduğunu gösteren heyet raporunu Belediyemiz Su İdaresine ibraz ederek, müracaat etmesine,

2- Engelli vatandaşlarımızın ikamet ettiği adresteki şahsına veya o evde ikamet eden aile fertlerine kayıtlı sadece bir (1) adet Mesken Abonesinden yararlanmak üzere müracaatta bulunabilmesine,

3- En az %50 engelli raporu ile Belediyemize müracaat eden ve müracaatı kabul gören engelli vatandaşlarımızın kullanacağı Mesken Su Tarifesinden %40 indirim yapılmasına,

4- Söz konusu indirimin 2022 Mali Yılı 6. Dönem endeks yazımından itibaren geçerli olmasına,

5- Engelli indiriminden yararlanan abonelerin su tarifesi indiriminden yararlanmaya devam edebilmesi için her yılın Ocak Ayı içerisinde yazılı beyanda bulunmalarına,

Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 09 / 2022

 

Karar Sayısı : 73

 

 

 

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi Mermerdirek Mevkiinde tapunun 2083 ada, 33 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi SS Tosya Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. adına Kooperatif Başkanı Mehmet ÇEYREKOĞLU ve Başkan Vekili Nuri OYMACI tarafından CAMİ Lejantlı alanın Küçük Sanayi E=0.50 Yençok=10.50 m yapı nizamına ve Park Lejantlı alanın ise Cami lejantına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi Mermerdirek Mevkiinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22C1A-1D paftalarında, X=4543200-4543700, Y=590500-590700 koordinatları arasında tapunun 2083 ada, 33 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi SS Tosya Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. adına Kooperatif Başkanı Mehmet ÇEYREKOĞLU ve Başkan Vekili Nuri OYMACI tarafından CAMİ Lejantlı alanın Küçük Sanayi E=0.50 Yençok=10.50 m yapı nizamına ve Park Lejantlı alanın ise Cami lejantına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, söz konusu imar tadilatının daha detaylı bir şekilde incelenmesi için gündem maddesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi: 01/09/2022

No : 74

 

 

Konu: Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi Malzemeleri Alım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden

kredi kullanılması.

 

Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi Malzemeleri Alım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 4.000.000,00- (Dörtmilyon).-TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’in yetkilendirilmesine karar verilmiştir.