2022 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 06 / 10 / 2022

 

Karar Sayısı : 75

 

 

 

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi Mermerdirek Mevkiinde tapunun 2083 ada, 33 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi SS Tosya Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. adına Kooperatif Başkanı Mehmet ÇEYREKOĞLU ve Başkan Vekili Nuri OYMACI tarafından CAMİ Lejantlı alanın Küçük Sanayi E=0.50 Yençok=10.50 m yapı nizamına ve Park Lejantlı alanın ise Cami lejantına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi Mermerdirek Mevkiinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22C1A-1D paftalarında, X=4543200-4543700, Y=590500-590700 koordinatları arasında PARK lejantlı alanın, CAMİ (Dini Tesis) Lejantına çevrilmesi talep edilmiş olup, talep edilen PARK lejantlı alanın D-100 Devlet Karayoluna cephesi olduğundan, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nden kurum görüşü ile İlçe Müftülüğü’nün konu ile ilgili görüşleri alındıktan sonra, her iki kurumdan da uygun görüş gelmesi halinde talep edilen değişikliklerin yapılmasına, CAMİ Lejantlı alanın ise Küçük Sanayi E=0.50 Yençok=10.50 m yapı nizamına dönüştürülmesi talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 06 / 10 / 2022

 

Karar Sayısı : 76

 

 

 

Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan Otobüs Terminali, Galericiler Sitesi ve Çocuk Trafik Eğitim Parkuru ile proje aşamasında olan Hayvan Pazarı ve Mezbahane Yapımı ile belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 12.500.000,00 TL (Onikimilyonbeşyüzbin TL) kredi kullanılmasına Belediye Meclisince onay verilmiş ve Halk Bankası A.Ş. den kredi kullanılması için kasap hali olarak kullanılan işyerleri ipotek gösterilmiş olup; söz konusu işyerlerinin kredi vadesi boyunca kamu yararına kullanılmayacağı şartıyla ipotek gösterilmesi hususunda meclis kararı alınması ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan Otobüs Terminali, Galericiler Sitesi ve Çocuk Trafik Eğitim Parkuru ile proje aşamasında olan Hayvan Pazarı ve Mezbahane Yapımı ile belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 12.500.000,00 TL (Onikimilyonbeşyüzbin TL) kredi kullanılmasına Belediye Meclisince onay verilmiş ve Halk Bankası A.Ş. den kredi kullanılması için kasap hali olarak kullanılan işyerleri ipotek gösterilmiş olup; söz konusu “işyerlerinin kredi vadesi boyunca kamu yararına kullanılmayacağı” şartıyla ipotek gösterilmesi Belediye Meclis Üyeleri Orhan CIĞA, Hidayet ÜZER, Ceylan ASLAN, Fatih DOĞRAMACI ve Hülya VANLI’nın ipotek göstererek kredi çekilmesine karşı olduklarından verdikleri ret oyuna karşılık, “İŞYERLERİNİN KREDİ VADESİ BOYUNCA KAMU YARARINA KULLANILMAYACAĞI” şartıyla ipotek gösterilmesine Meclisin oy çokluğu ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 06 / 10 / 2022

 

Karar Sayısı : 77

 

 

 

İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde tapunun 1717 ada, 4 parsel numarasında mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı 2990,08 m2 lik, ilçe imar planının K.D.K.Ç.A. yapı nizamında E=0,50, YENÇOK=10,50 m lejantında bulunan müstakil arsanın satışının yapılması ile ilgili Başkanlık talebi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde tapunun 1717 Ada, 4 Parsel numarasında mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı 2990.08 m2 lik ilçe imar planının F32d22b4d paftasında K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) yapı nizamında, E=0,50, YENÇOK=10,50 m lejantındaki müstakil arsanın satışı için bedel tespitinin yapılmak üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havalesine ve 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulü ile satışını yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 06 / 10 / 2022

 

Karar Sayısı : 78

 

 

 

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Eracar Caddesinde bulunan Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde yer alan Şehit Mustafa Kaymakçı Konferans Salonunun (Sinema Salonu) ve Büfenin 26.03.2022 tarihi itibariyle ihale süresi sona ermiş ve yeniden yapılan ihalesinde katılım olmadığından, 02.06.2022 tarih ve 54 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında kullanım hakları belediyemize verilmek kaydıyla 9 ay olarak kiraya verilmesi karar altına alınmış olup, bu aylar haricinde Nisan-Mayıs ve Eylül aylarında tahakkuk ettirilen 14.824,44 TL ecrimisil kira bedelinin sinema salonu faaliyet göstermediğinden alınmamasını talep eden sinema salonu ve büfe işletmecisi İsmail Barış DERELİ’nin talebine istinaden, söz konusu kira bedelinin alınıp alınmayacağı hakkındaki Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz Eracar Caddesinde bulunan Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde yer alan Şehit Mustafa Kaymakçı Konferans Salonunun (Sinema Salonu) ve Büfenin 26.03.2022 tarihi itibariyle ihale süresi sona ermiş ve yeniden yapılan ihalesinde katılım olmadığından, 02.06.2022 tarih ve 54 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında kullanım hakları belediyemize verilmek kaydıyla 9 ay olarak kiraya verilmesi karar altına alınmış olup, bu aylar haricinde Nisan-Mayıs ve Eylül aylarında tahakkuk ettirilen 14.824,44 TL ecrimisil kira bedelinin sinema salonu faaliyet göstermediğinden alınmamasını talep eden sinema salonu ve büfe işletmecisi İsmail Barış DERELİ’nin talebinin uygun görülmeyerek reddine, tahakkuk eden Ecrimisil Kira Bedelinin ödeneceği günün borç tahakkuku üzerinden tahsiline Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 06 / 10 / 2022

 

Karar Sayısı : 79

 

 

 

Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 121 sayılı Meclis kararı ile Yeni Suluca Mahallesi olarak katılmasını kabul edilen Belediye Meclis Kararına göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün Yeni Suluca Mahallesi olarak sınır çizimlerinin talep edildiğinden sinir çiziminin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, Tosya Kaymakamlığının 17.02.2022 tarih ve 1653 sayılı yazısına istinaden; İlçenin Suluca Köyü, Site ve Uğurlu Mahallelerinin Tosya Belediyesine Yeni Suluca Mahallesi olarak katılma işlemlerinin yeniden başlatılması ile ilgili yazı ile talep edilmesi üzerine 07.09.2017 tarih ve 121 sayılı Meclis Kararıyla katılımın kabul edildiği, ancak sınır uyuşmazlığı nedeniyle tamamlanamayan katılma işlemi hakkında 27.04.2022 tarih ve 3544067 sayılı yazı ile Bakanlığın (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) görüşü sorulmuş, cevaben alınan 28.07.2022 tarihli ve 4184708 sayılı yazıda “ Meclis Kararının geçerliliğini koruduğu, işlemlerin kaldığı yerden devam etmesinin mümkün olduğu değerlendirildiği bildirilmiştir.”

Bu nedenle, katılma işlemine esas olmak üzere Site ve Uğurlu Mevkilerinin sınırları renk ile işaretlenerek, ileride bir sınır anlaşmazlığına mahal verilmeyecek şekilde gösteren ve mevcut idari ve Kadastro Müdürlüğünce tasdik edilen 1/25000 ölçekli harita ile teknik elemanlarca düzenlenen mesafe cetvelinin (5000 metre mesafesinin ölçümü, belediye için belediye sınırlarından, köyler için köy sınırlarından başlayarak yapılacaktır.)

Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 121 sayılı Meclis kararı ile Yeni Suluca Mahallesi olarak katılmasını kabul edilen Belediye Meclis Kararına göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün Yeni Suluca Mahallesi olarak sınır çizimlerinin talep edildiğinden, sınır çiziminin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili teknik inceleme yapmak üzere bir komisyon oluşturulmasına, söz konusu komisyonda görev alacak komisyon üyelerinin kimler olacağı ile ilgili ön çalışma yapmak üzere konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.