2022 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 80

 

 

 

 

Belediyemiz 2023 – 2024 – 2025 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz 2023 – 2024 – 2025 Mali Yılı Gelir ve Gider Hazırlık Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24. Maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Analitik Bütçe esaslarına göre hazırlanarak, Encümenin 22.09.2022 Gün ve 163 Sayılı Kararı ile görüşülerek kabul ve tasvip edildiği görüldüğünden, 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesinin daha detaylı bir şekilde incelenmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 81

 

 

 

 

Belediyemiz 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Bütçe Kararnamesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi üzerinde daha detaylı şekilde inceleme yapmak üzere Komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2023 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 82

 

 

 

Belediyemiz 2023 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Ücret Tarife Cetvelleri Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. Maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan 2023 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle, daha detaylı bir şekilde incelenmesi için komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2023 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 83

 

 

 

Belediyemizin 2023 Mali Yılı Vergi ve Harçlarla İlgili Tarife Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Vergi ve Harçlara Ait Cetveller Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. Maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Belediyemizin 2023 Mali Yılı Vergi ve Harçlarla İlgili Tarife Cetvellerinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle daha detaylı şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2023 Mali Yılı Vergi ve Harçlara Ait Cetvellerin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 84

 

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken, depo ve lojmanlara ait yerlerin 2023 Mali Yılında alınacak kira bedelleri ve taksit sürelerinin belirlenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile kira listesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken, depo ve lojmanlara ait kira cetvellerinin incelenmesinde, kiralarının tespitinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle; Belediyemizin 2023 Mali Yılında uygulayacağı kira bedelleri ve kira bedellerinin taksit sürelerinin tespiti gibi konuların daha detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülmüş olduğundan, dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 85

 

 

 

2023 Mali Yılı için Pazar yerlerinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ve bir önceki yıla ait Pazar Yeri Tespiti ile ilgili Meclis Kararı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizde haftanın muayyen günlerinde kurulan pazar yerlerinin tespitinde oluşan aksaklıkların giderilmesi ve yeniden belirlenmesi için daha detaylı bir şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2023 Mali Yılı pazar yerlerinin tespiti ile ilgili dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclisçe tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 86

 

 

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla değişik 178. Maddesi hükümleri gereğince, görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık arz eden Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere Belediyemizce 2023 Mali Yılında verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2023 Mali Yılında uygulayacağı aylık maktu fazla çalışma ücretinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle daha detaylı bir şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 87

 

 

 

Üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara zorunlu hallerde Belediyemiz hizmetleri için ilçe dışına görevle gönderildiğinde, 2023 Mali Yılı içerisinde verilecek harcırahın tespit edilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

6245 Sayılı Harcırah kanununun 8. Maddesine göre üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara verilecek harcırah miktarının 4. Derece kadrodaki memurlara ödenecek harcırah miktarını aşmayacağı hükmünü getirmiş olduğundan; 2023 Mali Yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara belediye hizmetleri ve işleri için ilçe dışına gitmek üzere görevlendirildiklerinde ödenecek harcırah miktarının tespit edilmesi için dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 88

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. ve 39. maddesi gereğince; 2023 Mali Yılında meclis başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine toplantılara katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. ve 39. maddesi gereğince; meclis başkan ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödeneceği Yasa gereği olduğundan; 2023 Mali Yılında meclis başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 89

 

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarında bulunan satış yerlerinin 2022 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2023 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarında bulunan satış yerlerinin 2022 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2023 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 90

 

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarında bulunan satış yerlerinin 2022 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2023 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarında bulunan satış yerlerinin bir üst tarafa taşınması ve yeniden düzenlenmesi ile 2022 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2023 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 91

 

 

 

Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 121 sayılı Meclis kararı ile Yeni Suluca Mahallesi olarak katılmasını kabul edilen Belediye Meclis Kararına göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün Yeni Suluca Mahallesi olarak sınır çizimlerinin talep edildiğinden sinir çiziminin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki Başkanlık talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, Tosya Kaymakamlığının 17.02.2022 tarih ve 1653 sayılı yazısına istinaden; İlçenin Suluca Köyü, Site ve Uğurlu Mahallelerinin Tosya Belediyesine Yeni Suluca Mahallesi olarak katılma işlemlerinin yeniden başlatılması ile ilgili yazı ile talep edilmesi üzerine 07.09.2017 tarih ve 121 sayılı Meclis Kararıyla katılımın kabul edildiği, ancak sınır uyuşmazlığı nedeniyle tamamlanamayan katılma işlemi hakkında 27.04.2022 tarih ve 3544067 sayılı yazı ile Bakanlığın (Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü) görüşü sorulmuş, cevaben alınan 28.07.2022 tarihli ve 4184708 sayılı yazıda “ Meclis Kararının geçerliliğini koruduğu, işlemlerin kaldığı yerden devam etmesinin mümkün olduğu değerlendirildiği bildirilmiştir.”

Bu nedenle, katılma işlemine esas olmak üzere Site ve Uğurlu Mevkilerinin sınırları renk ile işaretlenerek, ileride bir sınır anlaşmazlığına mahal verilmeyecek şekilde gösteren ve mevcut idari ve Kadastro Müdürlüğünce tasdik edilen 1/25000 ölçekli harita ile teknik elemanlarca düzenlenen mesafe cetvelinin (5000 metre mesafesinin ölçümü, belediye için belediye sınırlarından, köyler için köy sınırlarından başlayarak yapılacaktır.)

Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 121 sayılı Meclis kararı ile Yeni Suluca Mahallesi olarak katılmasını kabul edilen Belediye Meclis Kararına göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün Yeni Suluca Mahallesi olarak sınır çizimlerinin talep edildiğinden, Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 121 sayılı Meclis kararı ile Yeni Suluca Mahallesi olarak katılması kabul edilen kararın devam ettirilebilmesi amacı ile sınırların belirlenerek, ileride bir sınır anlaşmazlığına mahal verilmeyecek şekilde katılımın sağlanabilmesi için teknik inceleme yapılmak üzere;

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa MOLA, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Şükrü TEKİN ve Suluca Köyü Muhtarı ile Kadastro İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden görevlendirilecek birer teknik personel ile komisyon kurulmasına ve komisyonda görev yapmak üzere personel görevlendirilmesi için ilgili kurumlardan talepte bulunulmasına, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 92

 

 

 

İlçenin Yunus Emre Mahallesinde tapunun 326 ada, 11 parsel numarasında mülkiyeti Sadık İNCE adına kayıtlı taşınmazdan yola giden 853,44 m2 lik yer ile belediyeden bedeli karşılığı alması gereken 98,74 m2 lik yerin takasının yapılmasını talep eden taşınmaz sahibi Sadık İNCE’nin talebine istinaden, söz konusu takasın yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yunus Emre Mahallesinde tapunun 326 Ada, 11 parsel numaralarında kayıtlı mülkiyeti müracaat sahibi Sadık İNCE’ye ait taşınmaz, ilçe imar planının F32d22d1d paftasında, A 5/3 3 MESKEN Lejantında yer almakta olup, ilçe imar planı uygulaması gereği oluşan, ekli krokide sarı ile boyalı (Aİh) ile gösterilen 98,74 m2 lik kısım Tosya Belediyesi adına ihdas edilerek belediyeden bedeli karşılığı alacağı yere karşılık, krokide yeşil ile boyalı Y1-Y2-Y3 ile gösterilen ve imar uygulaması gereği bedelsiz olarak yola terk edilmesi gereken toplam 853,44 m2 lik kısmı ile bedelsiz trampa etmek istediğine dair Sadık İNCE’nin talebi Meclisimizce de uygun görülerek, söz konusu takasın gerçekleştirilebilmesi için Encümene yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 93

 

 

 

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun 1674 ada, 1-2-3-4-9 ve 10 parsel numaralarında kayıtlı, A – 5/3 3 Yapı Nizamında MESKEN lejantlı alandaki taşınmazlarının tevhit edilerek ada bazı emsal uygulamasına geçilmesi için, imar planında tadilat yapılması ile ilgili İlyas CALAYOĞLU isimli şahsın talep dilekçesine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun F32D21C3C pafta, 1674 ada, 1-2-3-4-9 ve 10 parsel numaralarında kayıtlı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının Y=588100-588300, X=4541600-4541800 koordinatları arasında, A – 5/3 3 Yapı Nizamında MESKEN lejantlı alandaki taşınmazlarının tevhit edilerek ada bazı emsal uygulamasına geçilmesi için, imar planında tadilat yapılması ile ilgili İlyas CALAYOĞLU isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 94

 

 

 

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin ekli listede gösterilen harcama kalemlerine ait ödeneklerin yetmeyeceği anlaşıldığından, Mahalli İdareler Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesine göre toplam 32.570.000,00 TL Ek Ödenek (Ek Bütçe) yapılabilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinin ekli Ödenek Cetvelinde belirtilen harcama kalemlerinden bazılarının ödeneklerinin yetmeyeceği anlaşıldığından, Başkanlık Özel Kalem,, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon Hizmetleri birimlerine ait toplam 32.570.000,00 TL (Otuzikimilyonbeşyüzyetmişbin TL) Ek Ödenek (Ek Bütçe) yapılmasının ve ek gelir bütçesi olarak ise; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 32.570.000,00 TL olmak üzere Ek Gelir Bütçesinin yapılmasının Mahalli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre tasvibine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 95

 

 

İlçenin Dere Mahallesi sınırları içerisinde olması gereken Karaman Sokak Çatma Mahallesi sınırlarına, Yeni Cami Sokak ve Gümüş Sokak tamamı, Hallaç Sokak ve Yukarı bedir Sokakların ise bir kısmının Hacıkemal Mahallesine katıldığı ve bu durum sonucunda da Söz konusu sokaklardaki binaların kadastro çalışmalarında Dere Mahallesi sınırlarında çıktığından, adres belirtmekte ve nüfus yönünden sıkıntılar yaşanmakta olduğundan, mağduriyetin giderilmesi ile ilgili Dere Mahallesi Muhtarı İsmail ERTÜRK’ün talep dilekçesine istinaden, ekte sunulan mahalle sınır haritalarına göre, yeniden düzenlemenin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Dere Mahallesi Muhtarı İsmail ERTÜRK’ün talep dilekçesine istinaden, söz konusu mahallede oluşan mağduriyetin giderilmesi için, ekli krokide görüldüğü üzere, Dere Mahallesi, Hacıkemal Mahallesi ve Çatma Mahallesi sınırlarının krokide gösterildiği şekilde uygulanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 11 / 2022

 

Karar Sayısı : 96

 

 

 

İlçenin Yavuz Selim (Dilküşah) Mahallesinde mevcut uygulama imar planının F32d22d3b paftasında Y=589600-589800, X=4541400-4541600 Koordinatları arasında SANAYİ E=0,50 Yençok=Serbest Lejantlı tapunun 329 Ada, 28 Parsel numarasındaki taşınmaz ile K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) E=0,50 Yençok=10,50 Mt Lejantlı tapunun 329 Ada, 19 Parsel numarasındaki taşınmazın mülkiyeti Tosya Belediyesi adına alınmış olup; B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) olarak lejant değişikliğinin yapılması talep edilen 329 ada, 19 parsel ile 329 ada, 28 parsel arasında sürekliliği olmayan ve herhangi bir parsele cephe vermeyen, gereksiz durumda kalacak olan 7,00 m’lik yaya yolunun da kaldırılarak tek bir alanda BHA olarak lejant değişikliği yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim (Dilküşah) Mahallesinde mevcut uygulama imar planının F32d22d3b paftasında Y=589600-589800, X=4541400-4541600 Koordinatları arasında SANAYİ E=0,50 Yençok=Serbest Lejantlı tapunun 329 Ada, 28 Parsel numarasındaki taşınmaz ile K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) E=0,50 Yençok=10,50 Mt Lejantlı tapunun 329 Ada, 19 Parsel numarasındaki taşınmazın mülkiyeti Tosya Belediyesi adına alınmış olup; B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) olarak lejant değişikliğinin yapılması talep edilen 329 ada, 19 parsel ile 329 ada, 28 parsel arasında sürekliliği olmayan ve herhangi bir parsele cephe vermeyen, gereksiz durumda kalacak olan 7,00 m’lik yaya yolunun da kaldırılarak tek bir alanda BHA olarak lejant değişikliği yapılması ile ilgili imar tadilatına istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.