2022 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02 / 06 / 2022

Karar Sayısı : 49

 

İlçenin Yavuz Selim (Karasapaca) Mahallesi, Kurtbeli Mevkiinde tapunun 203 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Çağ Orman Ürünleri ve Otom. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, SANAYİ ALANI E=0,50 Yençok=Serbest lejantındaki taşınmazının bulunduğu alanda tadilat yapılarak, D 100 Karayoluna cepheli kısmının K.D.K.Ç.A. E=0,50 Yençok=10,50 m, diğer kısımlarının ise K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) E=0,50 Yençok=10,50 m lejantına çevrilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftaları ve açıklama raporunun onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuzselim (Karasapaca) Mahallesi, Kurtbeli Mevkiinde tapunun 203 ada,13 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21C1A -F32D21C1B paftalarında Sanayi Alanında üzerinde kapalı vaziyette Tuğla Fabrikasının olduğu görülmüştür. Yapılacak imar tadilatı ile kapanmış eski tuğla fabrikasının yerine ticari ve küçük sanayi dükkanlarının yapılması yerleşimin sosyo-ekonomik yapısının gelişmesine çok büyük katkılar sunacaktır. Dolayısı ile işgücü istihdamı artışı sağlanacak bölgeye özgü işsizlik azalacaktır. Böylelikle bölgesel ve ülkesel gelişmeye katkı sunacağından ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkeleri ile her açıdan kamusal faydalar içereceğinden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 F32D21C1A -F32D21C1B (PİN) UİP 37103052 – 1/5000(F32D22C) NİP 37787822 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 06 / 2022

 

Karar Sayısı : 50

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun 1664 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Seda ERZURUMLUOĞLU isimli şahsın söz konusu parselinin imar sınır çizgisinin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde tapunun F32D21C3B pafta,1664 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerine kurulacak olan binanın parsel çekmelerinden dolayı mimari estetik görünümünün bozuk olacağından dolayı, ada bütünlüğü bozulmadan 1664 ada, 5 parselin düzgün parsel oluşacak şekilde imar sınır çizgisinin düzenlenmesinin daha uygun olacağı görüldüğünden ve plan değişikliğinin her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, söz konusu imar tadilatının yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 06 / 2022

 

Karar Sayısı : 57

 

 

 

İlçenin Camiatik Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde tapunun 580 ada, 1 parsel numarasında 38 envanter nolu Sivil Mimarlık Örneği Tescilli Yapının Belediye Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı olarak kullanılması amacı ile, bu alanın B-4 TİCK (Ticaret+Konut) yapı nizamından çıkartılarak BELEDİYE KÜLTÜREL VE SOSYAL TESİS ALANI lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Başkanlık talebi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Camiatik Mahallesi, Hükümet Caddesi üzerinde tapunun 580 ada 1 parsel numarasında 38 envanter nolu Sivil Mimarlık Örneği Tescilli Yapının Belediye Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı olarak kullanılması amacı ile, İlçe uygulama imar planının F32d21c1b imar paftasında X=4543300-4543400, Y=587100-587200 koordinatları arasındaki bu alanın B-4 TİCK (Ticaret+Konut) yapı nizamından çıkartılarak BELEDİYE KÜLTÜREL ve SOSYAL TESİS ALANI Lejantına dönüştürülmesi için gerekli imar planı tadilatının yapılması hakkındaki Başkanlık talebine istinaden, söz konusu imar tadilatının daha detaylı bir şekilde incelenmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 06 / 2022

 

Karar Sayısı : 52

 

 

 

Cumhuriyet Mahallesi Yazıçam Mevkiinde ilçe uygulama imar planı dışında, belediyemiz sınırları içerisinde kalan, tapunun 78 pafta, 1262 ada, 3 parsel üzerinde kayıtlı D 100 Devlet Karayoluna cepheli mülkiyeti Mustafa EFEOĞLU adına kayıtlı tarla ve kargir ev vasıflı taşınmaza Ticari Tesis-Lokanta-Yöresel Ürün Satışı-Oto Yıkama ve Lastik Tamir yapımı ile ilgili Belediye Meclisi 01.04.2022 Gün ve 35 Sayılı Kararı ile Kamu Yararı Kararı almış ise de; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından alınan kararın Toprak Koruma Kurulu Kararına uymadığı şifahen söylendiğinden, söz konusu kararın uygun hale getirilerek yeniden Kamu Yararı Kararı alınması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Yazıçam Mevkiinde ilçe uygulama imar planı dışında, belediyemiz sınırları içerisinde kalan, tapunun 78 pafta, 1262 ada, 3 parsel üzerinde kayıtlı D 100 Devlet Karayoluna cepheli mülkiyeti Mustafa EFEOĞLU adına kayıtlı tarla ve kargir ev vasıflı taşınmaza “Lokanta-Kafeterya ve Tosya’nın Yöresel Ürünlerinin Satışı” amacıyla dinlenme tesisi yapımı ile ilgili olarak; Kastamonu İl Tarım Müdürlüğü’ne kurum görüşü sorulmuş ve Tarım İl Müdürlüğü’nün cevabi yazısı ile 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13. Maddesinin (d) bendi kapsamında ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı Belgesi gerektiği belediyemize bildirilmiştir.

11.05.2018 tarihli Kastamonu İli Toprak Koruma Kurulu Karar Tutanağı doğrultusunda, ilçe imar planı dışında kalan alanlar için Kamu Yararı kararının alınması istenmektedir.

 

S.NO MAHALLE ADA PARSEL TAPU CİNSİ ARAZİ SINIFI PARSEL ALANI

 

1 Cumhuriyet 1262 3 TARLA ve KARGİR EV MUTLAK TARIM M.T.A 29.200,00 M2

 

Söz konusu parsel için ilgili bakanlıktan Kamu Yararı kararı alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 06 / 2022

 

Karar Sayısı : 53

 

 

 

 

Avrupa Birliği Başkanlığının Erasmus+Gençlik Programı Ka2 Stratejik Ortaklıklar 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000044760 Nolu ESC-2 Başvuru Dönemi Proje Başvuruları Değerlendirme Sonuçlarına göre kabul gören programların uygulanmasında kurumumuzu temsile, ilzama, proje ve belgelerini imzalamaya ve harcama yetkilisi olarak yetki verilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Avrupa Birliği Başkanlığının Erasmus+Gençlik Programı Ka2 Stratejik Ortaklıklar 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000044760 Nolu ESC-2 Başvuru Dönemi Proje Başvuruları Değerlendirme Sonuçlarına göre programın uygulanması kabul görmüş olup; kabul gören programların uygulanmasında kurumumuzu temsil, ilzam, proje ve belgeleri imzalamak üzere ve ayrıca harcama yetkilisi olarak Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Vekili İbrahim TABAKOĞLU’na yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 06 / 2022

 

Karar Sayısı : 54

 

 

 

 

26.03.2022 tarihi itibariyle 3 yıllık kira süresi sona eren Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi içinde yer alan Sinema Salonu’nun ve büfenin yeni yapılacak kira ihalesinde 9 ay kiraya verilerek, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kullanım hakkının Belediyemizde kalması ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

26.03.2022 tarihi itibariyle 3 yıllık kira süresi sona eren Tosya Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi içinde yer alan Şehit Mustafa Kaymakçı Konferans Salonu’nun (Sinema Salonu) ve Büfenin yeni yapılacak kira ihalesinde 12 ay üzerinden, 9 ay süre ile kiraya verilmesine, yıl içerisinde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kullanım hakkının Belediyemizde kalmasına ve kira gideri ile ortak giderlerin bu süre zarfında yüklenici adına tahakkuk ettirilmemesine, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulü ile yapılacak olan ihalenin 01.09.2022 tarihinde yapılmak üzere Encümene havalesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 06 / 2022

 

Karar Sayısı : 55

 

 

 

 

Belediyemiz Özel Halk Otobüsü İşletmecisi Fazıl ÖZURKAYA’nın özel halk otobüsü ücret tarifesinin güncellenmesi ile ilgili talebine istinaden, Destek Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Özel Halk Otobüs İşletmecisi Fazıl ÖZURKAYA’ nın artan akaryakıt fiyatları ve günümüz rayiçleri göz önüne alınarak Otobüs Ücret Tarife Cetvelinin güncellenmesi ile ilgili talebine istinaden,

 

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÜCRET TARİFE CETVELİ

HATLARIN ADI TAM BİLET TENZİLATLI TARİFEYE TABİİ “ÖĞRENCİLER”

ŞEHİR MERKEZİ – DÖRTYOL – SİTELER 5,00 TL 4,00 TL

TOSYA-DERİNGÖZ-TOPSAKAL-YAZIÇAM 7,00 TL 5,00 TL

TOSYA-AKÇAKAVAK (PAPAZÖNÜ) 8,00 TL 6,00 TL

TOSYA-SULUCA 10,00 TL 7,00 TL

TOSYA-AKBÜK 10,00 TL 7,00 TL

 

Yukarıda tespit edilen Otobüs Ücret Tarife Cetvelinin tasvibine ve 13 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 06 / 2022

 

Karar Sayısı : 56

 

 

 

 

İlçenin Çatma Mahallesi Mecit Efendi Sokakta, ilçe uygulama imar planının F32D21C2A paftasında ÇB (Çocuk Parkı) alanında kalan, tapunun 841 ada, 21-22-23-24-25 parsel numaralarında Halime AYAN adına kayıtlı taşınmaza ilişkin Tosya Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/236 Esas Sayılı dosyası üzerinden görülmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının davalı taraf ile sulh olmak suretiyle feragat edilerek ortadan kaldırılması hususunda karar alınması ve Tosya Belediyesini temsilen Belediye Sözleşmeli Avukatı Mustafa Gökhan İBEÇOĞLU’na yetki verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Çatma Mahallesi Mecit Efendi Sokakta, ilçe uygulama imar planının F32D21C2A paftasında ÇB (Çocuk Parkı) alanında kalan, tapunun 841 ada, 21-22-23-24-25 parsel numaralarında Halime AYAN adına kayıtlı arsa vasıflı taşınmaza ilişkin Tosya Asliye Hukuk Mahkemesinin 2021/236 Esas Sayılı dosyası üzerinden görülmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının davalı taraf ile sulh olmak suretiyle feragat edilerek ortadan kaldırılması ile ilgili hazırlanan 5 (beş) maddeden ibaret Sulh Sözleşmesi’nin kabulüne ve taraflar arasında yapılacak olan Sulh Sözleşmesi için Tosya Belediyesini temsilen Belediye Sözleşmeli Avukatı Mustafa Gökhan İBEÇOĞLU’na yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 06 / 2022

 

Karar Sayısı : 57

 

 

 

İlçenin İbnselim Mahallesinde tapunun 2024 Ada,1 parsel ve Cumhuriyet Mahallesinde 1261 Ada,66 Parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar EVKAP ORMAN ÜRÜNLERİ YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ne ait olup her iki parseli tevhit yapmak istediklerinde, 2024 ada, 1 parsel ilçe uygulama imar planı dışında, 1261 ada, 66 parsel ise K.D.K.Ç.A E=0,50 Yençok=10,50m lejantında olduğundan ve imar uygulaması yapılamadığından, uygulama imar planı dışında kalan 2024 ada, 1 parselin imara dahil edilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin İbnselim Mahallesinde tapunun 2024 ada, 1 parsel ve Cumhuriyet Mahallesinde 1261 ada, 66 Parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar EVKAP ORMAN ÜRÜNLERİ YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ne ait olup her iki parseli tevhit yapmak istediklerinde 2024 ada, 1 parsel ilçe uygulama imar planı dışında, 1261 ada, 66 parsel ise K.D.K.Ç.A E=0,50 Yençok=10,50m lejantında olduğundan ve bundan dolayı imar uygulaması yapılamadığından, uygulama imar planı dışında kalan 2024 ada, 1 parselin imara dahil edilmesi talep edilmektedir.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 1261 ada, 66 parsel, 1/1000 Ölçekli İlçe Uygulama İmar Planının G31B05C2A paftasında, Y= 583500-583700 X=4538000-4538100 koordinatları arasında, K.D.K.Ç.A. E=0,50 Yençok=10,50m lejantında kalmakta, İbniselim Mahallesinde tapunun 2024 ada, 1 parsel ise ilçe uygulama imar planı dışında kalmaktadır.

Her iki parselde müracaat sahibi EVKAP ORMAN ÜRÜNLERİ YAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’ne ait olup, 1261 ada, 66 parsele ilave yapılabilmesi için, 2024 ada, 1 parselin imar planına dahil edilerek, K.D.K.Ç.A. E=0,50 Yençok=10,50 m olarak imar tadilatının yapılması ile ilgili konunun daha detaylı bir şekilde incelenmesi için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Tarihi: 02/06/2022

No : 58

 

 

Konu: Kamu Yararına Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi için İller Bankası A.Ş.’ den Nakit Kredi kullanılması.

 

 

Kamu Yararına Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi için İller Bankası A.Ş.’den

1.900.000,00 (Birmilyondokuzyüzbin) TL Nakit Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’in yetkilendirilmesine karar verilmiştir.