2021 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04 / 03 / 2021
Karar Sayısı : 26
İlçenin Şeh Mahallesi Gürçeşme Sokakta mevcut uygulama imar planına göre Çocuk Oyun Alanı
bulunmadığından, tapunun F32d21b4c pafta, 89 ada, 7 parsel numaralı taşınmazda B-3 Mesken alanı olarak
görülen yerin BHA (ÇOCUK PARKI) olarak lejant değişikliğinin yapılması ile ilgili Başkanlık talebine
istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Şehir Plancısının hazırlamış olduğu Açıklama Raporu ve İmar
Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Belediyemiz her mahallede mahalle içi kullanımına dönük çocuk bahçesi-oyun alanı yapmayı
öncelikleri arasına aldığından ve bu alanda da uygun park yeri bulunmadığından, tadilat talep edilen alan
mevcut uygulama imar planının F32d21b4c paftasında Y=587000-587100, X=4543900-4544000
koordinatları arasında Şeh Mahallesi sınırları içerisinde Gürçeşme Sokak üzerinde yer alan eski konut
yerleşimlerinin bulunduğu mahallenin ortasında yer almakta olup; bu alanın yapısı, yeri konumu
incelendiğinde eski konut yerleşim arasında çocuk bahçesi için uygun yer olduğu görülmüştür. Mahalle
içinde çocuklar için yapılan bu düzenleme her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine Şehircilik ve Planlama
İlkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d21b4c) (PİN)
UİP 37375415, 1/5000 (F32d21b) NİP 37296333 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından
hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi
gereğince onanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına
tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 03 / 2021
Karar Sayısı : 27

İlçenin Karşıyaka Mahallesinde mevcut uygulama imar planı dışında kalan alanlarımızda
ikamet eden vatandaşlarımızın kanalizasyon ve doğalgaz hizmetlerinden yararlanabilmeleri için kadastro
yollarının ilçe uygulama imar planı içerisine alınması ile ilgili Başkanlık talebine istinaden, İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Karşıyaka Mahallesinde mevcut uygulama imar planı dışında kalan alanlarımızda
ikamet eden vatandaşlarımızın kanalizasyon ve doğalgaz hizmetlerinden yararlanabilmeleri için, kadastro
yollarının ilçe uygulama imar planı içerisine alınması gerektiğinden, söz konusu imar tadilatının
yapılabilmesi için ilgili kurumların görüşlerinin alınmasına, kurum görüşleri alındıktan sonra
Meclisimizce tekrar görüşülerek, nihai kararın verilmesine, Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup,
gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 03 / 2021
Karar Sayısı : 28

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde (Osmanlı Caddesinde)
tapunun 30L1C pafta, 1502 ada, 1-2-3 ve 6 parsel numaralarında kayıtlı gayrimenkulün sahibi vekili Çağ
Orman Ürünleri Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. nin, bahse konu parsellerin A-5-3-3 (Mesken) KAKS=1.60
yapı nizamından çıkartılarak, KONUT ALANI E=1.60 Yençok=18.50 m yapı nizamına dönüştürülmesi
ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı ile ilgili İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde (Osmanlı Caddesinde) ilçe
imar planının F32d21c3c imar paftasında X=4541600-4541800, Y=588300-588400 koordinatları arasında
yer alan ve tapunun 30L1C pafta, 1502 ada, 1-2-3 ve 6 parsel numaralarında kayıtlı gayrimenkulün sahibi
vekili Çağ Orman Ürünleri Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. nin, bahse konu parsellerin A-5-3-3 (Mesken)
KAKS=1.60 yapı nizamından çıkartılarak, KONUT ALANI E=1.60 Yençok=18.50 m yapı nizamına
dönüştürülmesi ile ilgili talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine
Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar
verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 03 / 2021
Karar Sayısı : 29

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi İpek Yolu Caddesinde 745 ada, A olarak tanımlanan parsel ile
ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün yazısı gereği, bahse konu
parselin kamu yararı kararına istinaden Tarımsal Nitelikli Alan lejantından çıkartılarak, BHA (Belediye
Hizmet Alanı) DİNİ TESİS lejantına dönüştürülmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Yavuz Selim Mahallesi İpek Yolu Caddesinde ilçe imar planının F32d22c2d imar
paftasında X=4542700-4542900, Y=590100-590300 koordinatları arasında yer alan ve 745 ada, A olarak
tanımlanan parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün yazısı
gereği, bahse konu parselin kamu yararı kararına istinaden Tarımsal Nitelikli Alan lejantından
çıkartılarak, BHA (Belediye Hizmet Alanı) DİNİ TESİS lejantına dönüştürülmesi ile ilgili konunun daha
detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, gündem maddesinin İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği
ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 03 / 2021
Karar Sayısı : 30

İlçenin Dilküşah (Yavuz Selim) Mahallesi Kale Yakası (Mermerdirek) Mevkiinde tapunun
F32d22c1a pafta, 1644 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Ramazan ŞARE’nin bahse
konu parselin 10.00 m olan Yapı Yaklaşım Sınırının 0.00 m’ye dönüştürülmesine istinaden, imar planında
tadilat yapılıp yapılmayacağı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Dilküşah (Yavuz Selim) Mahallesi Kale Yakası (Mermerdirek) Mevkiinde tapunun
F32d22c1a pafta, 1644 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Ramazan ŞARE’nin bahse
konu parselin 10.00 m olan Yapı Yaklaşım Sınırının 0.00 m’ye dönüştürülmesi ile ilgili talebine
istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve
araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora
göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 03 / 2021
Karar Sayısı : 31
Ankara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kurullar Dairesi Başkanlığı, Yüksek Kurul
Şubesine, ilçemizin Kentsel Sit Alanı ve Tescil Çalışması (37.19/1) ile ilgili ettiğimiz itiraz sonucu, ilgili
kurulun vereceği karara göre, 12 adet sivil mimarlık örneği yapı ile 1 adet çeşmenin ve kentsel sit alanının
Belediyemiz Uygulama ve Nazım İmar Planına işlettirilmesi belediye meclisince uygun görülmüş olup,
Şehir Plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftalarının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Ankara Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kurullar Dairesi Başkanlığı, Yüksek
Kurul Şubesine 18.09.2019 Gün ve 836 sayılı yazı ile Kastamonu ili, Tosya İlçesi, Kentsel Sit Alanı ve
Tescil Çalışması (37.19/1) itiraz edildiği görülmüş, ilgili kurulun vereceği karara göre, 12 Adet Sivil
Mimarlık Örneği Yapı ile 1 Adet Çeşmenin ve Kentsel Sit Alanının Belediyemiz Uygulama ve Nazım İmar
Planına işlettirilmesi için, 05.12.2019 Gün ve 113 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile ön izin verilmiştir.
Verilen ön izne istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası
1/1000 (F32D21C1B)-(F32D21C2A-F32D21C2D) (PİN) UİP 37123035-1/5000 (F32D21C) NİP 37746895
olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat
Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına Meclisin oy birliği ile karar
verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 03 / 2021
Karar Sayısı : 32

İlçenin Yunus Emre (Dilküşah) Mahallesinde tapunun 323 ada, 8 nolu parsel, 324 ada, 4 nolu
parsellerin bulunduğu mevcut alanlardaki kanalizasyon bağlantısını sağlayan ve arazi kotlamasına uygun
görülen yerden 3.00 m’lik imar yolu geçirilmek suretiyle, söz konusu alandaki altyapı sorunlarının
giderileceğinden, gerekli imar tadilatının yapılması ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Yunus Emre (Dilküşah) Mahallesinde tapunun 323 ada, 8 nolu parsel, 324 ada, 4 nolu
parsellerin bulunduğu mevcut alanlardaki kanalizasyon bağlantısını sağlayan ve arazi kotlamasına uygun
görülen yerden 3.00 m’lik imar yolu geçirilmek suretiyle, söz konusu alandaki altyapı sorunlarının
giderileceğinden, gerekli imar tadilatının yapılması ile ilgili Başkanlık talebine istinaden, imar planında
tadilat yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine
Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar
verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 03 / 2021
Karar Sayısı : 33

Belediyemiz ana hizmet binasının yetersiz kalması, yorgun ve yıpranmış olduğundan ve ayrıca
ilçemizin birinci derece deprem bölgesinde olduğu göz önünde bulundurularak, Cumhuriyet Mahallesi
Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve yıkımı gerçekleştirilen Tosya Kız Meslek Lisesi ile Halk Eğitim
Merkezi ile birlikte ön kısımdaki eski işyerlerinin bulunduğu yerin Belediye Hizmet Binası yeri olarak
değerlendirilmesi için gerekli imar tadilatının yapılarak söz konusu yerlerin Belediye Hizmet Alanı
lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Hülya VANLI’nın yazılı önergesi Meclisin
bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Belediyemiz ana hizmet binasının yetersiz kalması, yorgun ve yıpranmış olduğundan ve ayrıca
ilçemizin birinci derece deprem bölgesinde olduğu göz önünde bulundurularak, Cumhuriyet Mahallesi
Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve yıkımı gerçekleştirilen Tosya Kız Meslek Lisesi ile Halk Eğitim
Merkezi ile birlikte ön kısımdaki eski işyerlerinin bulunduğu yerin Belediye Hizmet Binası yeri olarak
değerlendirilmesi için gerekli imar tadilatının yapılarak söz konusu yerlerin Belediye Hizmet Alanı
lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Hülya VANLI’nın yazılı önergesinde belirtilen
yer ile ilgili daha önceki meclis toplantısında Eğitim Lejantına dönüştürülmesi kararı alındığından ve ön
kısmındaki eski işyerlerinin bulunduğu yere çok katlı otopark yapılacağından, Meclis Üyeleri Hülya
VANLI ve Ceylan ASLAN’ın çekimser oyuna karşılık, Meclisin oy çokluğu ile önergenin reddine karar
verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 03 / 2021
Karar Sayısı : 34

Belediyemiz ana hizmet binasının bir önceki maddenin uygun görüldüğü takdirde boşaltılacağı
düşünüldüğünde, söz konusu yapının şehrimize yakışır kent müzesi ve kültürel etkinlik faaliyet alanı
olarak değerlendirilmesi ve dolayısıyla ticari faaliyet alanını kaybetmiş Yemeniciler Çarşısına da yeni bir
vizyon kazandırmasının mümkün olabileceği göz önünde bulundurulması ve gerekli düzenlemelerin buna
göre yapılması ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Hülya VANLI’nın yazılı önergesi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Belediyemiz ana hizmet binasının bir önceki maddenin uygun görüldüğü takdirde boşaltılacağı
düşünüldüğünde, söz konusu yapının şehrimize yakışır kent müzesi ve kültürel etkinlik faaliyet alanı
olarak değerlendirilmesi ve dolayısıyla ticari faaliyet alanını kaybetmiş Yemeniciler Çarşısına da yeni bir
vizyon kazandırmasının mümkün olabileceği göz önünde bulundurulması ve gerekli düzenlemelerin buna
göre yapılması ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Hülya VANLI’nın yazılı önergesinde belirttiği bir önceki
gündem maddesi ret edildiğinden, Meclis Üyesi Hülya VANLI’nın çekimser oyuna karşılık, Meclisin oy
çokluğu ile Belediye Hizmet Binasının Kent Müzesi yapılması ile ilgili önergenin uygun görülmeyerek
reddine karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.