2021 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2021
Karar Sayısı : 35

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve 09.12.2005 gün ve 25961 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince; Meclis Birinci
ve İkinci Başkan Vekili ile 2 Asil, 2 Yedek Katip Üyenin yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimine kadar
görev yapmak üzere gizli oyla seçilmeleri hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve 09.10.2005 gün ve 25961 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi hükümleri uyarınca;
“Belediye Meclisi seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının
Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci
ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere en az 4 katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak
üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık Divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine
kadar görev yapar.” hükmü uyarınca, ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak üzere gizli
oyla yapılan Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili seçimi neticesinde;

Meclis Birinci Başkan Vekili : Hasan ATICI (12 Oy)
Meclis İkinci Başkan Vekili : İsmail ÖLMEZ (12 Oy)
Meclisin oy birliği ile seçilmelerinin, yine ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapmak

üzere gizli oyla yapılan Katip Üye seçimi neticesinde;

Asil Katip Üye : Ahmet BÜYÜKACAR (12 Oy)
Asil Katip Üye : Ahmet ÖZELMACI (12 Oy)
Meclisin oy birliği ile seçilmelerinin,
Yedek Katip Üye : Sefa ABAYIN (12 Oy)
Yedek Katip Üye : Rahman ÇALIKUŞUGİL (12 Oy)
Meclisin oy birliği ile seçilmelerinin ve seçilen meclis üyelerinin ilk mahalli idareler
seçimine kadar görev yapmalarının tasvibine karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2021
Karar Sayısı : 36

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca; bir yıl görev
yapmak üzere Encümen Üyesinin gizli oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin
bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendinde “her yıl kendi üyeleri
arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının
birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere Belediye Encümeninin 5 (beş)
kişiden teşekkül ettirileceği” hükmü uyarınca, meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere
Encümen Üyelerinin seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde;
Encümen Üyesi : Mustafa MOLA (12 Oy) (oy birliği)
Encümen Üyesi : Nafiz TEKELİ (12 Oy) (oy birliği)
Encümen Üyesi olarak seçilmelerinin ve 2022 Yılı Nisan Ayına kadar görev yapmalarının
tasvibine karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2021
Karar Sayısı : 37

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun üye sayısı ve süresinin
tespiti ile üyelerin açık oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesinde; “Belediye Meclisi üyeleri
arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı
geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir. İl ve İlçe Belediyeleri
ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerden plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması
zorunludur ve İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye
sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri uyarınca, Plan ve
Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 üyeden teşekkül ettirilmesine (3 MHP –
2 AKPARTİ) ve bir yıl süre ile görev yapmalarına, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık
Komisyonu üyelerinin seçimi için yapılan açık oylama neticesinde;

Plan ve Bütçe Komisyona;
1-Tekin SÜZÜK, 2-Sefa ABAYIN, 3-Ahmet ÖZELMACI,
4-Ceylan ASLAN, 5-İsmail YAVUZ
Meclisin oy birliği ile seçilmelerinin,
İmar ve Bayındırlık Komisyona;
1-Mustafa MOLA, 2-Ahmet BÜYÜKACAR, 3-Rahman ÇALIKUŞUGİL,
4-Orhan CIĞA, 5-Fatih DOĞRAMACI
Meclisin oy birliği ile seçilmelerinin tasvibine Meclisin oybirliği ile karar verilmiş olup,

gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2021
Karar Sayısı : 38
İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde (Osmanlı Caddesinde) tapunun
30L1C pafta, 1502 ada, 1-2-3 ve 6 parsel numaralarında kayıtlı gayrimenkulün sahibi vekili Çağ Orman
Ürünleri Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş. nin, bahse konu parsellerin A-5-3-3 (Mesken) KAKS=1.60 yapı
nizamından çıkartılarak, Konut Alanı E=1.60 Yençok=18.50 m yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili
talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Şehir Plancısının hazırlamış olduğu Açıklama
Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip,
gereği görüşüldü.
İlçe imar planının F32d21c3c-F32d22d4d paftalarında Y=588300-588400, X=4541800-4541900
koordinatları arasında yer almaktadır. Söz konusu parsellerin yol düzenlemesi, yol çekme mesafeleri ve bina
yüksekliğinin dubleks kat yapılmamak kaydıyla h=18,50 m olarak yapılmış imar tadilatı paftaları uygun
görülmüş olmakla, projeler hazırlanırken park, otoparkların vb. sosyal donatıların vaziyet planında
gösterilmesi şartıyla uygulanmasına ve açık alanları artmış, bahçe alanları büyümüş, konforlu, güvenlikli,
otoparklı ve sosyal donatılı site tipi uygulamalar her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine göre, yan geçişi sağlayan,
herhangi bir parsele mahreç vermeyen ve sürekliliği olmayan, geçiş amaçlı yaya yollarının düzenlenmesinin
Şehircilik ve Planlama İlkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d21c3c-
F32d22d4d) (PİN) UİP 37188760 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan,
Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince
onanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine
karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2021
Karar Sayısı : 39

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi İpek Yolu Caddesinde 745 ada, A olarak tanımlanan parsel
ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün yazısı gereği, bahse
konu parselin kamu yararı kararına istinaden Tarımsal Nitelikli Alan lejantından çıkartılarak, BHA
(Belediye Hizmet Alanı) DİNİ TESİS lejantına dönüştürülmesinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi, İpek Yolu Caddesinde ilçe imar planının F32d22d2c
paftasında Y= 590100-590300, X= 4542700-4542900 koordinatları arasında yer alan, tapunun 745
ada, A nolu F32d22d2c paftasında Tarımsal Nitelikli Alan Lejantında Tescil Harici alanda bulunan
parselin Tarımsal Nitelikli Alan Lejantından çıkartılarak, BHA (Belediye Hizmet Alanı), DİNİ TESİS
Lejantına dönüştürülmesi ile ilgili imar tadilatının yapılabilmesi için ilgili kurumların (Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü) görüşlerinin alınmasına, kurum görüşleri alındıktan sonra Meclisimizce
tekrar görüşülerek, nihai kararın verilmesine, Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için
dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2021
Karar Sayısı : 40

İlçenin Dilküşah (Yavuz Selim) Mahallesi Kale Yakası (Mermerdirek) Mevkiinde tapunun
F32d22c1a pafta, 1644 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Ramazan ŞARE’nin
bahse konu parselin 10.00 m olan Yapı Yaklaşım Sınırının 0.00 m’ye dönüştürülmesine istinaden,
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Dilküşah (Yavuzselim) Mahallesi, Kaleyakası (Mermerdirek) Mevkinde ilçe imar
planının F32d22c1a paftasında Y=590000-590200, X=4543500-4543600 koordinatları arasında yer
alan, tapunun F32d22c1a pafta, 1644 Ada, 5 Parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Ramazan
ŞARE’nin 5 nolu parselin 10.00 m olan Yapı Yaklaşım Sınırının 0,00 M ye düşürülmesi ile ilgili imar
tadilatının yapılabilmesi için ilgili kurum (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ile plan müellifi şehir
plancısının gerekçeli görüşü alındıktan sonra Meclisimizce tekrar görüşülerek, nihai kararın
verilmesine, Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına
tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2021
Karar Sayısı : 41
İlçenin Yunus Emre (Dilküşah) Mahallesinde tapunun 323 ada, 8 nolu parsel, 324 ada, 4 nolu
parsellerin bulunduğu mevcut alanlardaki kanalizasyon bağlantısını sağlayan ve arazi kotlamasına uygun
görülen yerden 3.00 m’lik imar yolu geçirilmek suretiyle, söz konusu alandaki altyapı sorunlarının
giderileceğinden, gerekli imar tadilatının yapılması ile ilgili Başkanlık teklifine istinaden, İmar ve
Bayındırlık Raporu ile Şehir Plancısının hazırlamış olduğu Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat
Paftalarının onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Tadilat talep edilen alan mevcut uygulama imar planının F32d22d1c paftasında Y=589200-589300,
X=4542900-4543000 koordinatları arasında, Yunus Emre (Dilküşah) Mahallesinde tapunun 323 ada, 8 nolu
parsel ile 324 ada, 4 nolu parsel içinde, Kastamonu Yolu ile Osmancık Yolu arasındaki bölgede yer
almaktadır. Bu alanda belediyemiz tarafından alt yapı çalışmalarının yapıldığı ve kanalizasyon projesinin
önemli bir hattının da buradan geçtiği görülmüştür. Bu bölgedeki mevcut imar yolları kullanılarak
kanalizasyon şebekesi hattının eğime uygun olarak geçirilemeyeceği anlaşıldığından yeni imar yollarının
açılması gerekmektedir. Sadece kanalizasyon hattı için açılacak yol için minimum yol genişliğinin
uygulanmasına ve yapılacak bu düzenlemenin her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden ve Mekansal Planlar
Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine göre, yan geçişi sağlayan,
herhangi bir parsele mahreç vermeyen ve sürekliliği olmayan, geçiş amaçlı yaya yollarının düzenlenmesinin
Şehircilik ve Planlama İlkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d22d1c) (PİN)
UİP 37193997 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar
Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına Meclisin oy
birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2021
Karar Sayısı : 42

İlçenin Dere Mahallesi Muhtarı İsmail ERTÜRK ve mahalle sakinlerinin Dere Mahallesi ve
Çatma Mahallesi sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili taleplerine istinaden, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Dere Mahallesi Muhtarı İsmail ERTÜRK ve mahalle sakinlerinin Dere Mahallesi ve
Çatma Mahallesi sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili taleplerine istinaden, söz konusu mahalle
sınırlarının yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi için, konunun
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine
Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar
verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2021
Karar Sayısı : 43

Mimar Sait TEK’in ilçemiz genelinde yapılan asma katlı ticari binalarda 5,50 m olan asma kat
yüksekliğinin, 6,50 m olarak değiştirilmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu talebin plan notuna
ilave edilip edilmeyeceği hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Tek İnşaat Mimarlık “Mimar Sait TEK” tarafından, ilçemiz genelinde yapılan asma katlı ticari
binalarda asma kat yüksekliğinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 28.Maddesi (a) bendinde
belirtildiği üzere 5,50 Mt olarak uygulandığından bu yüksekliğin hem asma katta, hem de asma kat
tavanında ortalama 60 cm kiriş sarkmasından dolayı basık bir ortam oluşturduğundan, kiriş altı yükseklik
2,10 cm kalmakta olduğunu beyanla; “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 28. Maddesi (1) Kat
yükseklikleri uygulama imar planında daha fazla belirlenmemiş ise” ticari alanlardaki asma katlı
dükkânlarda kat yüksekliklerinin en az 5,50 mt, en fazla 6,50 mt olarak uygulanır şeklinde Plan Notu
ilavesinin yapılması ile ilgili talebine istinaden, asma kat yüksekliğinin daha detaylı bir şekilde
incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan
gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın
Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2021
Karar Sayısı : 44

Kösen Köyü sınırları içinde tapunun 124 ada, 52 parselde kayıtlı 17.631,64 m2 tarlada ikamet
eden Sinan KARABACIOĞLU isimli şahsın kanalizasyon giderini belediyemize ait arıtma giderine
katmak istediği ile ilgili talebine istinaden, söz konusu kanalizasyon giderinin belediyemiz ana giderine
katılıp katılmayacağı hakkındaki Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi Meclisin
bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Kösen Köyü sınırları içinde tapunun 124 ada, 52 parselde kayıtlı 17.631,64 m2 tarlada ikamet
eden Sinan KARABACIOĞLU isimli şahıs kanalizasyon giderini belediyemize ait arıtma giderine
katmak üzere talepte bulunmuş ise de; başvuru sahibinin taşınmazı ilçemizin mücavir alan sınırları
dışında, Kösen Köyü sınırları içerisinde bulunduğundan, başka talep sahipleri için de emsal teşkil
edeceğinden, söz konusu kanalizasyon giderinin belediyemiz ana giderine katılması talebinin uygun
görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 01 / 04 / 2021
Karar Sayısı : 45

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 17 Mart 2006 gün ve 26111 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
hükümleri gereğince hazırlanan “Belediye ve Belediyeye Bağlı Kuruluşların 2020 Yılı Faaliyet
Raporu” Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Başkanı tarafından hazırlanıp Meclisin tasvibine sunulan 2020 Yılı Faaliyet
Raporu ve mali tablo eki okunduktan sonra yapılan müzakerelerin tamamlanması neticesinde, faaliyet
raporu Meclisin tasvibine sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanının 2020 Yılı
Faaliyet Raporu Meclisin oy birliği ile tasvip edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına
tevdiine karar verildi.