2021 YILI KASIM AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 92

Belediyemiz 2022 – 2023 – 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz 2022 – 2023 – 2024 Mali Yılı Gelir ve Gider Hazırlık Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24. Maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Analitik Bütçe esaslarına göre hazırlanarak, Encümenin 23.09.2021 Gün ve 221 Sayılı Kararı ile görüşülerek kabul ve tasvip edildiği görüldüğünden, 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesinin daha detaylı bir şekilde incelenmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 93

Belediyemiz 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Bütçe Kararnamesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi üzerinde daha detaylı şekilde inceleme yapmak üzere Komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2022 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 94

Belediyemiz 2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Ücret Tarife Cetvelleri Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. Maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan 2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle, daha detaylı bir şekilde incelenmesi için komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 95

Belediyemizin 2022 Mali Yılı Vergi ve Harçlarla İlgili Tarife Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Vergi ve Harçlara Ait Cetveller Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. Maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Belediyemizin 2022 Mali Yılı Vergi ve Harçlarla İlgili Tarife Cetvellerinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle daha detaylı şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2022 Mali Yılı Vergi ve Harçlara Ait Cetvellerin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 96

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken, depo ve lojmanlara ait yerlerin 2022 Mali Yılında alınacak kira bedelleri ve taksit sürelerinin belirlenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile kira listesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken, depo ve lojmanlara ait kira cetvellerinin incelenmesinde, kiralarının tespitinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle; Belediyemizin 2022 Mali Yılında uygulayacağı kira bedelleri ve kira bedellerinin taksit sürelerinin tespiti gibi konuların daha detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülmüş olduğundan, dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 97

2022 Mali Yılı için Pazar yerlerinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ve bir önceki yıla ait Pazar Yeri Tespiti ile ilgili Meclis Kararı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizde haftanın muayyen günlerinde kurulan pazar yerlerinin tespitinde oluşan aksaklıkların giderilmesi ve yeniden belirlenmesi için daha detaylı bir şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2022 Mali Yılı pazar yerlerinin tespiti ile ilgili dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclisçe tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 98

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla değişik 178. Maddesi hükümleri gereğince, görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık arz eden Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere Belediyemizce 2022 Mali Yılında verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2022 Mali Yılında uygulayacağı aylık maktu fazla çalışma ücretinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle daha detaylı bir şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 99

Üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara zorunlu hallerde Belediyemiz hizmetleri için ilçe dışına görevle gönderildiğinde, 2022 Mali Yılı içerisinde verilecek harcırahın tespit edilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

6245 Sayılı Harcırah kanununun 8. Maddesine göre üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara verilecek harcırah miktarının 4. Derece kadrodaki memurlara ödenecek harcırah miktarını aşmayacağı hükmünü getirmiş olduğundan; 2022 Mali Yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara belediye hizmetleri ve işleri için ilçe dışına gitmek üzere görevlendirildiklerinde ödenecek harcırah miktarının tespit edilmesi için dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 100

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. ve 39. maddesi gereğince; 2022 Mali Yılında meclis başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine toplantılara katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. ve 39. maddesi gereğince; meclis başkan ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödeneceği Yasa gereği olduğundan; 2022 Mali Yılında meclis başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 101

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarında bulunan satış yerlerinin 2021 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2022 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarında bulunan satış yerlerinin 2021 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2022 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 102

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarında bulunan satış yerlerinin 2021 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2022 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarında bulunan satış yerlerinin 2021 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2022 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 103

İlçenin Dilküşah (Yavuz Selim) Mahallesi Mermer Direk Mevkiinde tapunun 37 pafta, 722 ada, 43 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahiplerinden Dursun TOSUN isimli şahsın bahse konu parselin K.D.K.Ç.A E=050 Yençok=10.50 m lejantında olmasından dolayı inşaat yapılamaz konumuna düştüğünden, adı geçen parselin yapı nizamının tekrar değerlendirilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

19.04.2016 tarihinde onaylanmış, 1/5000 Ölçekli Revizyon + ilave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave Uygulama imar planları, mer’i mevzuatlarına uygun olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak yapıldığından, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22A3C paftasında, Y=590100-590300, X=4543900-4544200 koordinatları arasında, İlçenin Dilküşah (Yavuzselim) Mahallesi, Mermerdirek Mevkiinde tapunun 37 pafta, 722 ada, 43 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarının bulunduğu alanın imarının K.D.K.Ç.A. E=0,50, Yençok=10,50 m olmasında dolayı inşaat yapılamadığını beyanla, yapı nizamının tekrar değerlendirilmesi ile ilgili Dursun TOSUN isimli şahsın imar tadilatı talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 104

İlçenin Dilküşah Mahallesi Pelitli Bayır Mevkiinde tapunun 31 pafta, 320 ada, 6 ve 7 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahiplerinden İsmail KAYABAŞI isimli şahıs tarafından bahse konu parsellerinin içerisinden geçen 7,00 m ve 12,00 m’lik imar yollarının tekrar değerlendirilerek, diğer parsellerden de eşit miktarda geçecek şekilde kaydırılması ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Pelitlibayır Mevkiinde tapunun 31 pafta,320 ada, 6 ve 7 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarının içerisinden geçen 7.00 m ve 12.00 m lik imar yollarının tekrar değerlendirilerek diğer parsellerden de eşit miktarda geçecek şekilde yolun kaydırılması ile ilgili İsmail KAYABAŞI’ nın tadilat talebine istinaden; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22A4D-F32D22D1A paftalarında Y=588600-588800, X=4543700-4544000 koordinatları arasındaki 7.00 m ve 12.00 m lik imar yollarının bulunduğu alandaki yol hattının ekli krokide görüldüğü üzere müracaat sahibinin karşısındaki mülkiyette yoldan ihdas oluşmayacak şekliyle yolun düzenlenmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 105

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde tapunun 1369 ada, 26 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Türkiye Diyanet Vakfı adına Vakıf Şube Başkanı Halil İbrahim SABIRLI’nın yapı yaklaşım sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22D4D paftasında, Y=588600-588700, X=4541400-4541500 koordinatları arasında, İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde tapunun F32D22D4D pafta, 1369 ada, 26 parsel numarasında CAMİ Lejantlı mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı adına kayıtlı taşınmazın yapı yaklaşım sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Türkiye Diyanet Vakfı adına, Tosya Şube Başkanı ve Tosya Müftüsü Halil İbrahim SABIRLI’ nın tadilat talebine istinaden; CAMİ Lejantlı alan D-100 Devlet Karayoluna cepheli olduğundan, yapı yaklaşım sınırı ile ilgili Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nden kurum görüşü alınmasına, ilgili kurumun belediyemize göndereceği görüş neticesinde konunun Belediye Meclisince tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 106

İlçenin Dilküşah Mahallesi Kuyumcu Mevkiinde tapunun 40 pafta, 316 ada, 27 parsele (imar uygulaması sonucu 52 ve 53 parsel olmuştur) 01.07.2002 tarihinde inşaat yapmak için müracaat ettiklerinde o günkü imar planı uygulaması gereği yola terki yapılan 467,00 m2 lik kısım ile 19.04.2016 tarihinde onaylanan ve meriyetteki imar planına göre yeri değişen yola karşılık gelen 443,00 m2 lik taşınmazın yola terk işleminin gerçekleştirilerek, bedelsiz takasının yapılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili Recep TEK-Dursun ŞIRA isimli şahısların talep dilekçesine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Recep TEK-Dursun ŞIRA isimli şahısların İlçenin Dilküşah Mahallesi, Kuyumcu Mevkiinde tapunun 40 Pafta, 316 Ada, 27 Parsel (İmar Uygulaması sonucu 52 ve 53 Parsel olmuştur) 01.07.2002 tarihinde bina inşaatı yapmak için müracaat ettiklerinde o günkü imar planı uygulaması gereği ekli krokide ( A) ile gösterilen 467.00 M2 lik kısım imar uygulaması gereği yola terki yapılarak inşaat ruhsatı verilmiştir.

19.04.2016 tarihinde onaylanan ve meriyetteki uygulama imar planına göre terk ettirilen yol ekteki krokide (B) ile gösterilen yere parsel sınırları korunarak kaydırıldığından, daha evvel terk ettirilen (A) ile gösterilen 467,00 m2 lik yer ile krokide (B) ile gösterilen 443,00 m2 lik taşınmazın yola terk işlemi ile bedelsiz takasının yapılıp yapılmayacağının tespiti için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 107

22.02.2018 tarihinde yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile binaların otopark ihtiyacının bodrum katlarında karşılanması zorunlu hale geldiğinden, inşaatlar için durum belgesi verilirken, inşaat yapılacak parselin en üst noktasından kodlandırma yapılmasını ve kod noktasından itibaren +1,20 m olarak verilen yükseltmenin +2,00 m olarak verilmesi ile ilgili Mimar Sait TEK’in talep dilekçesine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

22.02.2018 Gün ve 30340 sayılı Yönetmelik ile yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği ile otopark harcı kaldırılmış ve yapıların otopark ihtiyacının kendi parselinde veya binanın bodrum katında teşkil edilmesi gerektiği hükme bağlanmış ve her daire için gerekli otopark sayısının da artırıldığını beyanla; Binaların otopark ihtiyacının bodrum katlarda karşılanması zorunlu hale geldiğinden, bu zorunluluğu yönetmelik çerçevesinde yerine getirebilmek için; İnşaatlar için imar durum belgesi verilirken, inşaat yapılacak parselin en üst noktasından kodlandırma yapılmasını ve kod noktasından itibaren +1,20 m olarak verilen yükseltmenin +2,00 m olarak verilmesini talep eden Mimar Sait TEK’in dilekçesine istinaden, inşaatlerdeki yükseltmenin +2,00 m olarak verilip verilmeyeceğinin tespiti için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 108

İlçenin Dilküşah Mahallesi Pelitli Bayır Mevkiinde tapunun 729 ada, 15 parsel numarasında Tosya Bereket Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti. ne ait gayrimenkulün yapı yaklaşım sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili taşınmaz sahibinin talebine istinaden, Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi ile Şehir Plancısının hazırlamış olduğu Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22D1A- F32D22D1B- F32D22A4D paftalarında, Y=588700-588900 X=4543800-4544000 koordinatları arasında kalan; İlçenin Dilküşah Mahallesi, Pelitlibayır Mevkiinde tapunun 31 pafta, 729 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarının bulunduğu alandaki yapı yaklaşım sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili Tosya Bereket Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tadilat talebine istinaden; 31 pafta, 729 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmazında içinde bulunduğu alandaki taşınmazların cephe ve derinliklerinin yetersiz olmasından dolayı parsellere inşaat yapılamadığı görüldüğünden, Kastamonu Caddesi yolu üzerinde kalan, Çalıkuşu Düğün Salonu/ Ekmek Fırınından başlayıp uygulama imar planının bitim noktasına kadar olan tüm adalardaki 10,00 m olan Yol Çekme Mesafesinin 5,00 m, 5,00 m olan Komşu Çekme Mesafesinin 3,00 m olarak düzenlenmesinin ve bu şekilde imar planı değişikliğinin yapılması 07.10.2021 Gün ve 82 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu karara istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası (PİN) UİP 37324425 olan 1/1000 ölçekli (F32D22D1A- F32D22D1B- F32D22A4D) İmar paftalarının Y=588700-588900 X=4543800-4544000 koordinatları arasında kalan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 11 / 2021

Karar Sayısı : 109

Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan Otobüs Terminali, Galericiler Sitesi ve Çocuk Trafik Eğitim Parkuru yapımında kullanılmak üzere 7.000.000,00 TL (Yedimilyon TL) kredinin İller Bankası A.Ş. Kastamonu Bölge Müdürlüğü’ne ve diğer kamu ve özel bankalara müracaat edilerek, faizi ile birlikte 36 ay içerisinde geri ödemesinin yapılması ve kredi kullanılması için Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’e yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (d) fıkrası ile “Borçlanmaya Karar Vermek” Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri arasında sayılmış olup, yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde “Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir” hükmü yer almakta, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin ( e ) fıkrasında ise “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir” denilmektedir.

Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan Otobüs Terminali, Galericiler Sitesi ve Çocuk Trafik Eğitim Parkuru yapımında kullanılmak üzere 7.000.000,00 TL (Yedimilyon TL) 36 ay vadeli Kredi için İller Bankası A.Ş. Kastamonu Bölge Müdürlüğü ve diğer kamu ve özel bankalara müracaat edilmesine ve kredi kullanılması için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’in yetkilendirilmesine; Belediye Meclis Üyeleri Orhan CIĞA, Hidayet ÜZER, İsmail YAVUZ, Ceylan ASLAN ve Hülya VANLI’nın verdikleri çekimser oyuna karşılık, Meclisin oy çokluğu ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.