2021 YILI EKİM AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 07 / 10 / 2021

Karar Sayısı : 82

İlçenin Dilküşah Mahallesi Pelitli Bayır Mevkiinde tapunun 729 ada, 15 parsel numarasında Tosya Bereket Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti. ne ait gayrimenkulün yapı yaklaşım sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili taşınmaz sahibinin talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesi Pelitli Bayır Mevkiinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22D1A paftasında Y=588700-588900 X=4543800-4544000 koordinatları arasında kalan tapunun 31 pafta, 729 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın da içinde bulunduğu alandaki taşınmazların cephe ve derinliklerinin yetersiz olmasından dolayı parsellere inşaat yapılamadığı görüldüğünden, Kastamonu Caddesi yolu üzerinde kalan, Çalıkuşu Düğün Salonu / Ekmek Fırınından başlayıp uygulama imar planının bitim noktasına kadar olan tüm adalardaki 10,00 m olan Yol Çekme Mesafesinin 5,00 m, 5,00 m olan Komşu Çekme Mesafesinin 3,00 m olarak düzenlenmesinin ve bu şekilde imar planı değişikliğinin yapılmasının uygun olduğuna Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 10 / 2021

Karar Sayısı : 83

İlçenin İbniselim Mahallesi Hasan Arkı Mevkiinde tapunun 86 pafta, 1025 ada, 40 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Hayriye ERACAR’ın parsel içinden geçen 7.00 m’lik imar yolunun tekrar değerlendirilerek kaydırılması ile ilgili talebine istinaden, imar yolunun kaydırılıp kaydırılmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21D3C paftasında, Y=586100-586200 X=4541300-4541500 koordinatları arasında kalan; İlçenin İbniselim Mahallesinde tapunun 86 pafta, 1025 ada, 40 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz içinden geçen 7.00 m lik imar yolunun talep doğrultusunda kaydırılması halinde 7553 Sokak ile Postacılar Sokak arasındaki bağlantı yolu görevi yapan yolun sürekliliğini bozar nitelikte olacağından plan değişikliğinin yapılması uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 10 / 2021

Karar Sayısı : 84

İlçenin Yunus Emre Mahallesinde tapunun 1613 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ilçe uygulama imar planının F32D22D4A paftasında YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU yapılan alanın KAPALI SPOR TESİSİ Lejantından çıkartılıp, B.H.A. (KAPALI SPOR KOMPLEKSİ) Lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Başkanlık teklifine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Yunus Emre Mahallesinde tapunun 1613 Ada, 1 Parsel numarasında kayıtlı taşınmaz, mevcut imar planında Kapalı Spor Tesisi şeklinde gözükmekte olup, bu alanın çevresinde 10 m lik trafik yaya yolları ile 3.00 ve 7.00 m lik yaya yollarının bulunduğu, tek ada ve tek parselden oluşan, çevresinde mevcut gelişme konut alanları ile park alanları bulunmaktadır. İmar değişikliği konusu itibarıyla emsal ve kat artışı ile ilgili olmayıp, tümüyle kamusal kullanım ile ilgilidir. Değişiklik ile sosyal ve teknik altyapı kullanımlarında, büyüklüklerinde değişiklik yapılmayacağından, Sosyal ve Teknik Altyapı alanlarında herhangi bir azalış olamayacağı anlaşıldığından, bu alanın sınırlarında, yapılaşma şartlarında ve yapı yaklaşma şartlarında, çevresindeki yollarda da herhangi bir değişiklik yapılmadan B.H.A(Belediye Hizmet Alanı) (BELEDİYE KAPALI SPOR KOMPLEKSİ) şeklinde imar değişikliğinin yapılmasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine Şehircilik ve Planlama İlkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D22D4A ve F32D22D4B) (PİN) UİP 37668295, 1/5000 (F32d22d) NİP 37216842 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 10 / 2021

Karar Sayısı : 85

İlçemiz genelinde yapılan inşaatlar nedeniyle araç ve yaya yollarında tahribatlar meydana gelmekte olup, ruhsat sahibi veya müteahhit firmaya yapı kullanma izin belgesi verilirken meydana gelen bozulmaların tamir ve onarımından katılım payı alınabilmesi için m2 ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz genelinde yapılan bina inşaatlarından dolayı araç ve yaya yollarında meydana gelen tahribatlar nedeniyle inşaat ruhsat sahibi veya müteahhit firmaya inşaatların yapı kullanma izin belgesi verilirken, meydana gelen bozulmaların ölçümlemesi belediyemiz tarafından yapılarak hazırlanacak metraj cetveline göre (Soğuk, sıcak asfalt kaplama, beton parke kaplama v.b.) tamir ve onarımında 150,00 TL/m2 katılım payı alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 10 / 2021

Karar Sayısı : 86

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 1469 ada, 4 parsel numarasında B 5/5 TİCK Lejantında, 1469 ada, 9 parsel numarasında A-4 Yapı Nizamında MESKEN Lejantında yer alan taşınmazlardan; 4 parseldeki taşınmaza unlu mamulleri üretim ve satış noktası, 9 parseldeki taşınmaza ise ekmek fırını yapılması ile ilgili taşınmazların kiracısı Ahmet BÜYÜK isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu yerlerde unlu mamul ve ekmek üretimi yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 1469 ada, 4 parsel numarasında B 5/5 TİCK Lejantında, 1469 ada, 9 parsel numarasında A-4 Yapı Nizamında MESKEN Lejantında yer alan taşınmazlardan; 4 parseldeki taşınmaza unlu mamulleri üretim ve satış noktası, 9 parseldeki taşınmaza ise ekmek fırını yapılması ile ilgili taşınmazların kiracısı Ahmet BÜYÜK isimli şahsın talebine istinaden mahalle sakinlerinin şikayetleri ve fırın yapılacak yerin mahalle arasında kalması göz önüne alınarak, söz konusu yerlerde unlu mamul ve ekmek üretimi yapılması talebinin Belediye Meclis Üyeleri Orhan CIĞA, Hidayet ÜZER, Ceylan ASLAN, Fatih DOĞRAMACI, İsmail YAVUZ ve Hülya VANLI’nın çekimser oyuna karşılık, Meclisin oy çokluğu ile reddine karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 10 / 2021

Karar Sayısı : 87

İlçenin Dilküşah (Yavuz Selim) Mahallesi Mermer Direk Mevkiinde tapunun 37 pafta, 722 ada, 43 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahiplerinden Dursun TOSUN isimli şahsın bahse konu parselin K.D.K.Ç.A E=050 Yençok=10.50 m lejantında olmasından dolayı inşaat yapılamaz konumuna düştüğünden, adı geçen parselin yapı nizamının tekrar değerlendirilmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah (Yavuz Selim) Mahallesi Mermer Direk Mevkiinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22A3C imar paftasında, X=4543900-4544200 Y=590100-590300 koordinatları arasında, tapunun 37 pafta, 722 ada, 43 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahiplerinden Dursun TOSUN isimli şahsın bahse konu parselin K.D.K.Ç.A E=050 Yençok=10.50 m lejantında olmasından dolayı inşaat yapılamaz konumuna düştüğünden, adı geçen parselin yapı nizamının tekrar değerlendirilmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu imar tadilat talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 10 / 2021

Karar Sayısı : 88

İlçenin Dilküşah Mahallesi Pelitli Bayır Mevkiinde tapunun 31 pafta, 320 ada, 6 ve 7 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahiplerinden İsmail KAYABAŞI isimli şahıs tarafından bahse konu parsellerinin içerisinden geçen 7,00 m ve 12,00 m’lik imar yollarının tekrar değerlendirilerek, diğer parsellerden de eşit miktarda geçecek şekilde kaydırılması ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesi Pelitli Bayır Mevkiinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22A4D-F32D22D1A imar paftalarında, X=4543700-4544000 Y=588600-588800 koordinatları arasında, tapunun 31 pafta, 320 ada, 6 ve 7 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahiplerinden İsmail KAYABAŞI isimli şahıs tarafından bahse konu parsellerinin içerisinden geçen 7,00 m ve 12,00 m’lik imar yollarının tekrar değerlendirilerek, diğer parsellerden de eşit miktarda geçecek şekilde kaydırılması ile ilgili talebine istinaden, söz konusu imar tadilat talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 10 / 2021

Karar Sayısı : 89

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde tapunun 1369 ada, 26 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Türkiye Diyanet Vakfı adına Vakıf Şube Başkanı Halil İbrahim SABIRLI’nın yapı yaklaşım sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22D4D imar paftasında, X=4541400-4541500 Y=588600-588700 koordinatları arasında, tapunun 1369 ada, 26 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Türkiye Diyanet Vakfı adına Vakıf Şube Başkanı Halil İbrahim SABIRLI’nın yapı yaklaşım sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu imar tadilat talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 10 / 2021

Karar Sayısı : 90

Belediyemiz Özel Halk Otobüsü İşletmecisi Fazıl ÖZURKAYA’nın özel halk otobüsü ücret tarifesinin güncellenmesi ile ilgili talebine istinaden, Destek Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Özel Halk Otobüs İşletmecisi Fazıl ÖZURKAYA’ nın artan akaryakıt fiyatları ve günümüz rayiçleri göz önüne alınarak Otobüs Ücret Tarife Cetvelinin güncellenmesi ile ilgili talebine istinaden,

 

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÜCRET TARİFE CETVELİ

HATLARIN ADI TAM BİLET TENZİLATLI TARİFEYE TABİİ “ÖĞRENCİLER”

ŞEHİR MERKEZİ – DÖRTYOL – SİTELER 3,00 TL 2,00 TL

TOSYA-DERİNGÖZ-TOPSAKAL-YAZIÇAM 4,00 TL 2,50 TL

TOSYA-AKÇAKAVAK (PAPAZÖNÜ) 5,00 TL 3,00 TL

TOSYA-SULUCA 6,00 TL 3,50 TL

TOSYA-AKBÜK 6,00 TL 3,50 TL

 

Yukarıda tespit edilen Otobüs Ücret Tarife Cetvelinin tasvibine ve 15 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 10 / 2021

Karar Sayısı : 91

Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünde bulunan 1993 Model 37 DU 350 plakalı 3500 litre kapasiteli çift kabinli İtfaiye Arazözünün Ağlı Belediyesine geçici olarak 2 (iki) yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Ağlı Belediye Başkanlığı’nın yazılı talebine istinaden, itfaiye aracının tahsisinin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki Destek Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Ağlı Belediyesi mali sıkıntı içinde olduklarından dolayı, bütçe imkanları ile araç alımına gidilemediği için sadece bir adet eski model yıpranmış itfaiye aracı ile hizmetlerini yürütmeye çalıştıklarını, Türkiye Belediyeler Birliği başta olmak üzere diğer ilgili kurumlardan hibe araç alım taleplerinin ilettiklerini ancak bugüne kadar araç alamadıklarını beyanla Belediyemizden ihtiyaç fazlası bir adet itfaiye aracının hibe veya görevlendirme ile Ağlı Belediyesine tahsisi talep edilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre, idarelerin ihtiyaç fazlası taşıt araçlarını kural olarak bedelsiz değil, geçici şekilde tahsis edebileceği “(4) (Değişik: 4/5/2010-2010/504 K.) İdareler, sahip oldukları taşınırları (taşıt ve iş makineleri dahil) birinci fıkrada belirtilen beş yıl şartı aranmaksızın ihtiyacı bulunan diğer idarelere geçici olarak tahsis edebilir.” Amir hükmü gereği; Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğünde bulunan 1993 Model 37 DU 350 plaka sayılı, 3500 litre kapasiteli, çift kabinli İtfaiye Arazözünün Kastamonu İli Ağlı İlçesi Belediyesine geçici olarak 2 (iki) yıllığına tahsis edilmesi; Belediye Meclis Üyeleri Orhan CIĞA, Ceylan ASLAN, Fatih DOĞRAMACI, İsmail YAVUZ ve Hülya VANLI’nın çekimser oyuna karşılık, Meclisin oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.