2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 02 / 09 / 2021

Karar Sayısı : 71

İlçenin Dilküşah (Yunus Emre) Mahallesinde tapunun F32D22D pafta, 314 ada, 58 parsel numarasında kayıtlı OTEL E:1,60 Yençok=10,50 m yapı nizamının KONUT alanına çevrilmesi ile ilgili taşınmaz sahibi Yücel ÇUBUKLU isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah (Yunusemre) Mahallesinde tapunun F32D22D4B pafta,314 ada, 58 parsel numarasında kayıtlı OTEL E:1,60 Yençok= 10,50 m Yapı Nizamında, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22D4B paftasında, Y=589100-589200 X=4542200-4542300 koordinatları arasındaki taşınmazın Lejant değişikliği yapılarak KONUT Alanına çevrilmesi halinde; İmar planı değişikliği talep edilen taşınmazın mevcut durum değeri ile imar planı değişikliği sonrası durum değerlerinin analizi için gayrimenkul değerlendirme uzmanlarınca verilecek değerleme oranında plan değişikliğinin yapılabileceği anlaşıldığından, lejant değişikliği talep edilen taşınmazın değişiklikten sonra değer artışı olduğu takdirde ilgili kurum görüşleri alındıktan sonra meclis tarafından konunun tekrar değerlendirilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 09 / 2021

Karar Sayısı : 72

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde F32D21C4D pafta, 776 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmazının ortasından geçen imar yolunun 784 ada altından gelen yol ile karşı karşıya getirecek şekilde kaydırılarak düzeltilmesi ile ilgili Şeyma ÖZABACI isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21C4D paftasında, Y=586500-586700 X=4541100-4542200 koordinatları arasında, İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde tapunun F32D21C4D pafta, 776 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarının tam ortasından taşınmazını ikiye bölecek şekilde imar yolu geçtiğini ve yolun aşırı eğimli bir alana denk geldiğini beyanla, mülkiyeti kendisine ait olan 776 Ada, 11 parsel ile 14 parselin birleştiği bölgeyi doğru kaydırılmak suretiyle 784 ada altından gelen yol ile karşı karşıya getirilmesi ile ilgili taşınmaz sahibi Şeyma ÖZABACI isimli şahsın talebine istinaden, 784 ada, 12 ve 8 nolu parseller arasından gelen 7,00 m lik imar yolu ile bu alanda yapılacak plan değişikliğindeki yolların birbirini karşıladığı, plan değişikliği ile trafik akışının daha uygun olacağı görüldüğünden, plan değişikliğinin her açıdan kamusal faydalar içerdiği düşünüldüğünden, söz konusu imar tadilatının yapılmasının uygunluğuna Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 09 / 2021

 

Karar Sayısı : 73

İlçenin Harsat Mahallesinde tapunun F32d21b4c pafta, 54 ada, 7 parsel numarasında Çocuk Bahçesi ve Yola giden kısımları bedelsiz olarak kamuya terk edeceği ile ilgili taşınmaz sahibinin sözlü beyanına istinaden, 1470,00 m2 imarlı 54 ada, 7 parsel numarasındaki taşınmazın 735,00 m2 lik alanın KONUT ALANI, 735,00 m2 lik alanın ise ÇOCUK BAHÇESİ olarak düzenlenmesi ile ilgili Başkanlık talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Harsat Mahallesinde ilçe uygulama imar planının F32d21b4c paftasında Y= 586900-587000, X= 4544000-4544100 koordinatları arasındaki tapunun F32d21b4c Pafta, 54 Ada, 7 parsel numarasındaki 1675,85 m2 lik taşınmazın 1048 m2 lik alanı ÇOCUK BAHÇESİ, 470 m2 lik alanı ise KONUT Alanı, kalan kısımları ise yol olarak ayrıldığından mülkiyet sahibinin mağduriyeti göz önünde bulundurularak; mülkiyet sahibi Çocuk Bahçesinde ve yolda kalan kısımları bedelsiz olarak kamuya terk edeceğini beyan ettiğinden, 1470 m2 imarlı 54 Ada, 7 parsel numarasındaki taşınmazın 735.00 m2 lik alanının KONUT ALANI, 735 m2 lik alanın ise ÇOCUK BAHÇESİ olarak düzenlenmesi ile ilgili imar tadilat talebinin;

54 Ada, 7 parsel numarasındaki taşınmaz maliki Aytaç ŞAHİN’in tadilat ile ilgili olarak vermiş olduğu sözlü taahhüdü ile belediyemize vermiş olduğu yazılı beyanı arasında tam bir çelişki olduğu yazılı beyan incelemesinden anlaşıldığından, tadilat talebinin uygun görülmeyerek REDDİNE Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 09 / 2021

Karar Sayısı : 74

Hacet bölgesinde oluşan afet nedeniyle ilçemizdeki içme ve kullanma suyu hatları rusubat ve çamurla kirlendiğinden, suların temiz akması için açık bırakılması teşvik edilmiş ve kullanılmayan su sayaçlardan geçmiş olup, vatandaşlarımızın mağduriyetine bir nebze katkı sağlamak için abonelerimizin tamamının önümüzdeki tahakkuk döneminde 10 metreküp su hibesi yapılabilmesi için kriterlerin belirlenmesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Hacet bölgesinde oluşan afet nedeni ile ilçemizdeki içme ve kullanma suyu hatları rusubat ve çamurla kirlendiğinden, suların temiz akması için açık bırakılması teşvik edilmiş ve kullanılmayan su sayaçlardan geçmiş olup, vatandaşlarımızın mağduriyetine bir nebze katkı sağlamak için inşaat tarifesi hariç, diğer aboneliklerin tamamına 10 metreküp su hibesi verilmesi komisyon tarafından da uygun görülmüş ise de; Belediye bütçesine çok fazla yük bindiği müşahede edilerek, inşaat tarifesi hariç, diğer aboneliklerin tamamına 5 (beş) metreküp su hibesi verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 09 / 2021

Karar Sayısı : 75

İlçenin Hocaimat Mahallesi Çadırcı Sokakta tapunun 606 ada, 11 ve 12 parsel numaralarında kayıtlı parsellerin B-3 MESKEN Yapı Nizamından çıkartılarak ÇOCUK PARKI Lejantına dönüştürülmesi ile ilgili şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Hocaimat Mahallesi, Çadırcı Sokakta, uygulama imar planının F32D21C1B paftasında yer alan, Y=586700-586800, X=4543800-4543900 koordinatları arasında kalan, tapunun 606 ada, 11 ve 12 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar, ilçe uygulama imar planının F32D21C1B paftasında B-3 mesken lejantında yer almakta olup. ÇOÇUK PARKI (Çocuk Oyun Alanı) olarak lejant değişikliği yapılması ile ilgili;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Teklif Edilen Plan İşlem Numarası (PİN) UİP 37608814 olan 1/1000 ölçekli (F32d21c1b), 1/5000 (F32d21c) NİP 37999278 İmar paftalarının X=4542900-4543100, Y=587300-587400 koordinatları arasında kalan alanda ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 09 / 2021

Karar Sayısı : 76

İlçenin Harsat Mahallesinde ilçe uygulama imar planının F32D21A3B paftasında ve Yavuz Selim Mahallesinde ilçe uygulama imar planının F32D22B4D paftasında yer alan kısımlara 8X5=40 m2 ebadında 2 adet trafo yerinin (Teknik Altyapı Alanı) ilçe imar planına işlettirilmesi için Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin talebine istinaden, 1 adet trafo yeri için şehir plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesinde F32D22B4d paftasında, Y=590600-590700, X=4544100-4544200 koordinatları arasındaki alanlara 8×5=40 m2 ebadında 1 adet trafo yerinin (Teknik Alt Yapı) ilçe imar planına işlenmesi ile ilgili;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D22B4d) (PİN) UİP 37955433 olan ve Şehir Plancısı Servet Işın BAÇÇIL tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 09 / 2021

Karar Sayısı : 77

İlçenin Dilküşah Mahallesi Pelitli Bayır Mevkiinde tapunun 729 ada, 15 parsel numarasında Tosya Bereket Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti. ne ait gayrimenkulün yapı yaklaşım sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili taşınmaz sahibinin talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesi Pelitli Bayır Mevkiinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22D1A paftasında, X=4543800-4544000 Y=588700-588900 koordinatları arasında, tapunun 729 ada, 15 parsel numarasında Tosya Bereket Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti. ne ait gayrimenkulün yapı yaklaşım sınırlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili taşınmaz sahibinin talebine istinaden, söz konusu imar tadilat talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 09 / 2021

Karar Sayısı : 78

İlçenin İbniselim Mahallesi Hasan Arkı Mevkiinde tapunun 86 pafta, 1025 ada, 40 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Hayriye ERACAR’ın parsel içinden geçen 7.00 m’lik imar yolunun tekrar değerlendirilerek kaydırılması ile ilgili talebine istinaden, imar yolunun kaydırılıp kaydırılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin İbniselim Mahallesi Hasan Arkı Mevkiinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21D3C paftasında, X=4541300-4541500 Y=586100-586200 koordinatları arasında, tapunun 86 pafta, 1025 ada, 40 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Hayriye ERACAR’ın parsel içinden geçen 7.00 m’lik imar yolunun tekrar değerlendirilerek kaydırılması ile ilgili talebine istinaden, söz konusu imar tadilat talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 09 / 2021

Karar Sayısı : 79

İlçenin Yunus Emre Mahallesinde tapunun 1613 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ilçe uygulama imar planının F32D22D4A paftasında YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU yapılan alanın KAPALI SPOR TESİSİ Lejantından çıkartılıp, B.H.A. (KAPALI SPOR KOMPLEKSİ) Lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yunus Emre Mahallesinde tapunun 1613 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ilçe uygulama imar planının F32D22D4A paftasında Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı arasında 16.10.2020 tarihinde imzalanan Reklam Sözleşmesi kapsamında yapımı devam eden YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU yapılan alanın KAPALI SPOR TESİSİ Lejantından çıkartılıp, B.H.A. (KAPALI SPOR KOMPLEKSİ) Lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Başkanlık teklifinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 09 / 2021

Karar Sayısı : 80

İlçemiz genelinde yapılan inşaatlar nedeniyle araç ve yaya yollarında tahribatlar meydana gelmekte olup, ruhsat sahibi veya müteahhit firmaya yapı kullanma izin belgesi verilirken meydana gelen bozulmaların tamir ve onarımından katılım payı alınabilmesi için m2 ücretinin belirlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz genelinde yapılan inşaatlar nedeniyle araç ve yaya yollarında tahribatlar meydana gelmekte olup, ruhsat sahibi veya müteahhit firmaya yapı kullanma izin belgesi verilirken meydana gelen bozulmaların tamir ve onarımından katılım payı alınabilmesi için m2 ücretinin belirlenmesi gerektiğinden, ücret tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 02 / 09 / 2021

Karar Sayısı : 81

 

 

İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde, ilçe imar planı dışında kalan İbniselim (Karşıyaka) Mahallesi Acıkavak Mevkiinde (Atatürk Caddesi) bulunan ve maliki Onur Park Plus Dinlenme Tesisleri Ve Gıda Maddeleri Pazarlama Ltd. Şti. tarafından 1188 ada 8 ve 21 parsel numarasında kayıtlı taşınmazları için Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili talebine istinaden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısına istinaden; İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde, ilçe imar planı dışında kalan İbniselim (Karşıyaka) Mahallesi, Acıkavak Mevkiinde (Atatürk Caddesi) ilçe imar planı dışında, tapunun G32A014A pafta, 1188 ada, 23 parsel numarasında kayıtlı mülkiyeti ONUR PARK PLUS DİNLENME TESİSLERİ VE GIDA MADDELERİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ adına kayıtlı taşınmaz üzerinde DİNLENME TESİSİ VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ EL SANATLARI TEŞHİR VE SATIŞ YERİ mevcut olup, söz konusu taşınmaz için 20.05.2011 Gün ve 92 Sayılı Kamu Yararı alınmış tesisin yapılmış olduğu alan yapılaşma şartlarını tamamlamış bulunmaktadır.

Mülkiyet sahibi Onur Park Plus Dinlenme Tesisleri Ve Gıda Maddeleri Pazarlama Limited Şirketi tarafından tesisin batısında bulunan ve mülkiyetinin kendilerine ait olduğunu beyan ettikleri G32A014A pafta, 1188 ada, 8 ve 21 parsel numaralarında kayıtlı 19.515,40 m2 lik alana yapılacak Akaryakıt ve LPG İstasyonu, otel (3 Yıldızlı, Türk Hamamı, Sauna, Spor Salonu) Yöresel El Ürünleri Teşhir ve Satış Alanı, El Sanatları Satış Yeri, Otopark, Tır Parkı, Alışveriş Merkezi, Elektrikli Şarj İstasyonu gibi yapılar yaparak, mevcut tesis ile birlikte bütün bir kompleks oluşturmak amacı ile başka alternatif alan bulunmadığından, ilçe imar planında TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN Lejantındaki parsellerin kapasite artışı için mevcut imar planında G32A01A4A / 4D paftasında Y= 584300-584462 ve X= 4538801- 4539064 koordinatları arasında imar tadilatı yapılarak OTOBÜS DİNLENME TESİSİ, EL SANATLARI SATIŞ YERİ, MOTEL, OTOPARK, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU” Lejantına dönüştürülmesi talep edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısı ile İlçe imar planı dışında kalan alanlar için Kamu Yararı kararının alınması istenmektedir.

 

S.NO MAHALLE ADA PARSEL TAPU CİNSİ ARAZİ SINIFI PARSEL ALANI

 

1 İbniselim (Karşıyaka) 1188 8 TARLA ve KARIŞIK MEYVE BAHÇESİ MUTLAK TARIM M.T.A 12.365,37 M2

 

2 İbniselim (Karşıyaka) 1188 21 AHŞAP EV VE AHIR VE SAMANLIK VE BAĞ MUTLAK TARIM M.T.A 7.150,03 M2

 

Söz konusu parsel için ilgili bakanlıktan Kamu Yararı kararı alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.