2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05 / 08 / 2021
Karar Sayısı : 60

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ilçe mezarlığına hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen
vatandaşlarımızın, idarenin uygun göreceği yer ve ücret tarifesinin belirlenerek hayrat çeşmesi yapımına
izin verilip verilmeyeceği hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında
incelenip, gereği görüşüldü.
İlçe mezarlıklarında hayrat çeşmesi yaptıracak vatandaşlarımızın belediyemize yazılı
müracaatta bulunmasına, yapılan müracaatların belediyemizin ilgili birim yetkililerince incelenmesine,
inceleme sonucunda uygun bulunan hayrat çeşmesi yapımı için alınacak ücretin 5.000,00 TL (Beşbin TL)
olarak tespitine ve ücretin tahsilinden sonra hayrat çeşmesinin belediyemizin uygun göreceği yer ve
mimari özellikte yapılmasına, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 08 / 2021
Karar Sayısı : 61

İlçenin Yavuz Selim (Dilküşah) Mahallesi S.S. Yeni Küçük Sanayi Sitesinde 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planının F32D22C1A paftasında yer alan ve CAMİ yeri olarak onanan taşınmaz ile ilgili
Belediye Meclisinin almış olduğu onama kararının iptal edilerek, KÜÇÜK SANAYİ E=0,50
Yençok=10,50 m lejantına dönüştürülmesi için Yeni Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığının
talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip,
gereği görüşüldü.
Yavuz Selim (Dilküşah) Mahallesi, S.S. Tosya Yeni Küçük Sanayi Sitesinde 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planının F32D22C1A paftasında, Y=590800-590900 X=4543400-4543600 koordinatları
arasındaki ekli imar planı örneğinde kırmızı ile boyalı olan ve daha evvel iptal edilen CAMİ yerinin,
Belediye Meclisinin 19.04.2016 Gün ve 48 Sayılı kararı ile onanan Genel Revizyon + İlave İmar Planına
sehven işlenmiş olduğu tespit edildiğinden ve aynı yerde ikinci bir cami yerine ihtiyaç bulunmadığından,
söz konusu cami yerinin iptal edilerek bu alanın KÜÇÜK SANAYİ E=0,50 Yençok =10,50 m Lejantına
dönüştürülmesi için imar planında değişiklik yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup,
gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 08 / 2021
Karar Sayısı : 62

İlçenin Hocaimat Mahallesi Çadırcı Sokakta tapunun 606 ada, 11 ve 12 parsel numaralarında
kayıtlı parsellerin B-3 MESKEN Yapı Nizamından çıkartılarak ÇOCUK PARKI Lejantına
dönüştürülmesi ile ilgili Hocaimat Mahallesi Muhtarı Hasan Şamil AS’ın talebine istinaden, İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Bahse konu mevcut alanda çocuk oyun alanı olmadığından B-3 yapı nizamında bulunan,
uygulama imar planının F32D22C1B paftasında yer alan, Y=586700-586800, X=4543800-4543900
koordinatları arasında kalan, tapunun 606 ada, 11 ve 12 parsel numaralarında kayıtlı parsellerin
bulunduğu alanın B-3 Mesken lejantından çıkartılarak ÇOÇUK PARKI (Çocuk Oyun Alanı) olarak plan
değişikliği yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 08 / 2021
Karar Sayısı : 63

İlçenin Dilküşah (Yavuz Selim) Mahallesi Kale Yakası (Mermerdirek) Mevkiinde tapunun
F32d22c1a pafta, 1644 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Ramazan ŞARE’nin bahse
konu parselin 10.00 m olan Yapı Yaklaşım Sınırının 0.00 m’ye dönüştürülmesi ile ilgili talebine
istinaden, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Şehir Plancısının konu hakkındaki görüşlerinin de yer
aldığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği
görüşüldü.
İlçenin Dilküşah (Yavuz Selim) Mahallesi Kale Yakası (Mermerdirek) Mevkiinde tapunun
F32d22c1a pafta, 1644 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün imar tadilatı ile ilgili Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü ile Plan Müellifi Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN’ın Belediyemize
gönderdikleri görüş yazıları da dikkate alınarak;
“3194 Sayılı İmar Kanunu, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar
Yönetmeliği, plan notları kapsamında plan ana kararları, sürekliliği, bütünlüğü, sosyal ve teknik alt yapı
dengesi, kamu yararı, gereklilik, estetik, ihtiyaç v.b. soyut kavramlar göz önünde bulundurularak”
Ramazan ŞARE’nin bahse konu parselin 10.00 m olan Yapı Yaklaşım Sınırının 0.00 m’ye düşürülmesi
ile ilgili talebinin uygun görülmediğinden REDDİNE Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği
için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 08 / 2021
Karar Sayısı : 64

İlçenin Dilküşah (Yunus Emre) Mahallesinde tapunun F32D22D pafta, 314 ada, 58 parsel
numarasında kayıtlı OTEL E:1,60 Yençok=10,50 m yapı nizamının KONUT alanına çevrilmesi ile ilgili
taşınmaz sahibi Yücel ÇUBUKLU isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Dilküşah (Yunus Emre) Mahallesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının
F32D22D4B paftasında, Y=589100-589200 X=4542200-4542300 koordinatları arasında, İlçenin
Dilküşah (Yunus Emre) Mahallesinde tapunun F32D22D4B pafta,314 ada, 58 parsel numarasında kayıtlı
OTEL E:1,60 Yençok= 10,50 m Yapı Nizamındaki taşınmazlarının bulunduğu alanın KONUT Alanına
çevrilmesi ile ilgili taşınmaz sahibi Yücel ÇUBUKLU isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu imar
tadilat talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği
ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 08 / 2021
Karar Sayısı : 65

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde F32D21C4D pafta, 776 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı
taşınmazının ortasından geçen imar yolunun 784 ada altından gelen yol ile karşı karşıya getirecek şekilde
kaydırılarak düzeltilmesi ile ilgili Şeyma ÖZABACI isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21C4D
paftasında, Y=586500-586700 X=4541100-4542200 koordinatları arasında, İlçenin Cumhuriyet
Mahallesinde tapunun F32D21C4D pafta, 776 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarının tam
ortasından taşınmazını ikiye bölecek şekilde imar yolu geçtiğini ve yolun aşırı eğimli bir alana denk
geldiğini beyanla, mülkiyeti kendisine ait olan 776 Ada, 11 parsel ile 14 parselin birleştiği bölgeyi doğru
kaydırılmak suretiyle 784 ada altından gelen yol ile karşı karşıya getirilmesi ile ilgili taşınmaz sahibi
Şeyma ÖZABACI isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu imar tadilat talebinin daha detaylı bir
şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve
Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği
için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 08 / 2021
Karar Sayısı : 66

İlçenin Harsat Mahallesinde tapunun F32d21b4c pafta, 54 ada, 7 parsel numarasında Çocuk
Bahçesi ve Yola giden kısımları bedelsiz olarak kamuya terk edeceği ile ilgili taşınmaz sahibinin sözlü
beyanına istinaden, 1470,00 m2 imarlı 54 ada, 7 parsel numarasındaki taşınmazın 735,00 m2 lik alanın
KONUT ALANI, 735,00 m2 lik alanın ise ÇOCUK BAHÇESİ olarak düzenlenmesi ile ilgili Başkanlık
teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Harsat Mahallesinde ilçe uygulama imar planının F32d21b4c paftasında Y= 586900-
587000, X= 4544000-4544100 koordinatları arasındaki tapunun F32d21b4c Pafta, 54 Ada, 7 parsel
numarasındaki 1675,85 m2 lik taşınmazın 1048 m2 lik alanı ÇOCUK BAHÇESİ, 470 m2 lik alanı ise
KONUT Alanı, kalan kısımları ise yol olarak ayrıldığından mülkiyet sahibinin mağduriyeti göz önünde
bulundurularak; mülkiyet sahibi Çocuk Bahçesinde ve yolda kalan kısımları bedelsiz olarak kamuya terk
edeceğini beyan ettiğinden, 1470 m2 imarlı 54 Ada, 7 parsel numarasındaki taşınmazın 735.00 m2 lik
alanının KONUT ALANI, 735 m2 lik alanın ise ÇOCUK BAHÇESİ olarak düzenlenmesi ile ilgili imar
tadilat talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği
ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 08 / 2021
Karar Sayısı : 67

Hacet bölgesinde oluşan afet nedeniyle ilçemizdeki içme ve kullanma suyu hatları rusubat ve
çamurla kirlendiğinden, suların temiz akması için açık bırakılması teşvik edilmiş ve kullanılmayan su
sayaçlardan geçmiş olup, vatandaşlarımızın mağduriyetine bir nebze katkı sağlamak için abonelerimizin
tamamının önümüzdeki tahakkuk döneminde 10 metreküp su hibesi yapılıp yapılmayacağı ile ilgili Su ve
Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği
görüşüldü.
Hacet bölgesinde oluşan afet nedeniyle ilçemizdeki içme ve kullanma suyu hatları rusubat ve
çamurla kirlendiğinden, suların temiz akması için açık bırakılması teşvik edilmiş ve kullanılmayan su
sayaçlardan geçmiş olup, vatandaşlarımızın mağduriyetine bir nebze katkı sağlamak için abonelerimizin
tamamının önümüzdeki tahakkuk döneminde 10 metreküp su hibesi yapılıp yapılmayacağı ile ilgili talep
Meclisimizce de uygun görüldüğünden, söz konusu hibenin hangi abone başlıklarını kapsayacağı ve
kriterlerinin belirlenmesi için, konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek
rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın
Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 08 / 2021
Karar Sayısı : 68

Ermelik Köyü sınırları içerisinde kalan Baro Deresi Mevkiinde tapunun 193 ada, 21 parseldeki
bağına su aboneliği verilmesi ile ilgili Güler KARACAN isimli şahsın talebine istinaden, su aboneliğinin
verilip verilmeyeceği hakkındaki Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi Meclisin
bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Ermelik Köyü sınırları içerisinde kalan Baro Deresi Mevkiinde tapunun 193 ada, 21 parseldeki
bağına su aboneliği verilmesi ile ilgili Güler KARACAN isimli şahıs talepte bulunmuş ise de; talep ettiği
yer belediyemizin hizmet alanı dışında Ermelik Köyü sınırları içinde olduğundan, mücavir alan dışına su
aboneliği verdiğimizde emsal teşkil edip başka taleplerin de geleceği göz önünde bulundurularak, söz
konusu şahsın su aboneliği talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş
olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 08 / 2021
Karar Sayısı : 69

Ermelik Köyü sınırları içerisinde kalan Baro Deresi Mevkiinde tapunun 6 pafta, 1369
parseldeki bağına su aboneliği verilmesi ile ilgili Ali DÜZGÜN isimli şahsın talebine istinaden, su
aboneliğinin verilip verilmeyeceği hakkındaki Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Ermelik Köyü sınırları içerisinde kalan Baro Deresi Mevkiinde tapunun 6 pafta, 1369
parseldeki bağına su aboneliği verilmesi ile ilgili Ali DÜZGÜN isimli şahıs talepte bulunmuş ise de; talep
ettiği yer belediyemizin hizmet alanı dışında Ermelik Köyü sınırları içinde olduğundan, mücavir alan
dışına su aboneliği verdiğimizde emsal teşkil edip başka taleplerin de geleceği göz önünde
bulundurularak, söz konusu şahsın su aboneliği talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği
ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 08 / 2021
Karar Sayısı : 70

Belediyemiz hayvan pazarı ve çay ocağı kiracısı Burak MALKOÇ Covid-19 koranavirüs illeti
nedeniyle ülkemizde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı, bundan dolayı hayvan pazarının
haftanın Salı günleri açık olduğu, ancak çevre il ve ilçeler ile hayvan pazarının çakıştığı, kısıtlamalar
çerçevesinde çay ocağının da kapalı olduğu bahisle mağdur olduğunu ve mağduriyetinin giderilmesi için
bu dönemde kira alınmaması ile ilgili talebine istinaden, kiracımızdan kira alınıp alınmayacağı
hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği
görüşüldü.
Belediyemiz hayvan pazarı ve çay ocağı kiracısı Burak MALKOÇ Covid-19 koranavirüs illeti
nedeniyle ülkemizde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı, bundan dolayı hayvan pazarının
haftanın Salı günleri açık olduğu, bundan dolayı çevre il ve ilçeler ile hayvan pazarının çakıştığı,
kısıtlamalar çerçevesinde çay ocağının da kapalı olduğu bahisle mağdur olduğunu ve mağduriyetinin
giderilmesi için bu dönemde kira alınmamasını talep etmiş ve dünya ve ülkemizi etkisi altına alan virüs
nedeniyle esnaflarımız da bu durumdan olumsuz etkilenmiş olup, tüm bu olumsuzluklar gözönüne
alındığında kira alınmaması talebi Meclisimizce de uygun görülerek, hayvan pazarı ve çay ocağı
işletmeciliğini yürüten müstecirimiz Burak MALKOÇ’ tan 28.11.2020 – 30.06.2021 tarihleri arasında
kira alınmamasına Meclisin oy birliği ile karar verilerek, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına
tevdiine karar verildi.