ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi  : 06 / 02 / 2020

 

Karar Sayısı       : 10

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun F32d21c3d pafta, 1804 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahipleri Hüseyin TÜRKMEN ve Mehmet ERKARAGÜLLE isimli şahısların, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. E=0.50 Yençok=Serbest yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde ilçe imar planının F32d21c3d paftasında Y=587500-587600 X=4541200-4541400 koordinatları arasında kalan ve tapunun F32d21c3d pafta, 1804 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahipleri Hüseyin TÜRKMEN ve Mehmet ERKARAGÜLLE isimli şahısların, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. E=0.50 Yençok=Serbest yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 02 / 2020

 

Karar Sayısı       : 11

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun F32d21c3d pafta, 1805 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Ali Osman GENÇ isimli şahsın, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. E=0.50 Yençok=Serbest yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde ilçe imar planının F32d21c3d paftasında Y=587600-587800 X=4541100-4541300 koordinatları arasında kalan ve tapunun F32d21c3d pafta, 1805 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Ali Osman GENÇ isimli şahsın, bahse konu parselin K.D.K.Ç.A. E=0.50 Yençok=Serbest yapı nizamından çıkartılarak, Akaryakıt-LPG İstasyonu ve Konaklama-Dinlenme Tesisi yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 02 / 2020

 

Karar Sayısı       : 12

 

 

 

İlçenin Dilküşah Mahallesinde tapunun 319 ada, 67 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün satış işlemine esas olmak üzere ORMAN lejantından çıkartılarak, T.N.K.A. lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü’nün talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesinde ilçe imar planının F32d22d1a paftasında Y=588400-588500 X=4543600-4543700 koordinatları arasında kalan ve tapunun 319 ada, 67 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün satış işlemine esas olmak üzere ORMAN lejantından çıkartılarak, T.N.K.A. lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü’nün talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

T.C.

TOSYA (KASTAMONU) BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 06/02/2020

No               : 13

 

Konu: Mart Ayında emekliye ayrılacak olan personellerimizin kıdem tazminatları ile emekli ikramiyelerinin ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den gayri nakdi kredi kullanılması.

 

  Mart Ayında emekliye ayrılacak olan 3 Memur, 20 Daimi İşçi ve 4 Şirket personeli olmak üzere toplam 27 personelimizin kıdem tazminatları ile emekli ikramiyelerinin ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 5.000.000,00 (Beşmilyon) TL gayri nakdi kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’in yetkilendirilmesine, Belediye Meclis Üyeleri Orhan CIĞA, Fatih DOĞRAMACI, Ceylan ASLAN ve Hülya VANLI’nın verdikleri çekimser oya karşılık, Meclisin oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

TOSYA (KASTAMONU) BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi: 06/02/2020

No               : 14

 

 

Konu: Borçlanma için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınması.

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (d) fıkrası ile “Borçlanmaya Karar Vermek” Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri arasında sayılmış olup, yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde “Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir” hükmü yer almakta, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin ( e ) fıkrasında ise “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir” denilmektedir.

Mart Ayında emekliye ayrılacak olan 3 Memur, 20 Daimi İşçi ve 4 Şirket personeli olmak üzere toplam 27 personelimizin kıdem tazminatları ile emekli ikramiyelerinin ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 5.000.000,00 (Beşmilyon) TL borçlanma yapılmasına ve yapılacak borçlanma için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayının alınmasına, konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’in yetkilendirilmesine, bugünkü Meclis Toplantısına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

MECLİS KARARI

 

 

Toplantı Tarihi  : 06 / 02 / 2020

 

Karar Sayısı       : 15

 

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerini kiralamak için müracaat eden vatandaşlar, müracaat ettikleri işyerlerinin kira ihalesine iştirak etmedikleri müşahede edildiğinden, ihale aşamasında gazete ilanı ve diğer matbu evrak harcamaları nedeniyle Belediyemiz mali açıdan zarara uğratıldığı tespit edilmiş olup, işyeri kiralamak için Belediyemize müracaat edenlerden talep anında ücret alınması, ihaleye iştirak ettiğinde ücretin iade edilmesi, ihaleye iştirak etmediğinde irat kaydedilmesi ile ilgili Belediye Meclis Üyesi Mustafa MOLA’nın sözlü önerisi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait işyerlerini kiralamak için müracaat eden vatandaşlar, müracaat ettikleri işyerlerinin kira ihalesine iştirak etmedikleri müşahede edildiğinden, ihale aşamasında gazete ilanı ve diğer matbu evrak harcamaları nedeniyle Belediyemiz mali açıdan zarara uğratıldığı tespit edilmiş olup, işyeri kiralamak için Belediyemize müracaat edenlerden talep anında ücret alınması, ihaleye iştirak ettiğinde ücretin iade edilmesi, ihaleye iştirak etmediğinde irat kaydedilmesi ile ilgili konunun daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve alınacak ücret miktarı ile şartlarının tespiti için dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.