OCAK AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi  : 02 / 01 / 2020

 

Karar Sayısı       : 1

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin 2020 Mali Yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılması uygun görüldüğü takdirde tatil olacağı bir ayın tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; “Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü mevcut ise de; Belediye işlerinin aksamaması için, Belediye Meclisinin her ay toplanması ve 2020 Mali Yılında tatil yapmadan çalışması Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 02 / 01 / 2020

 

Karar Sayısı       : 2

 

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince; komisyona seçilecek üye sayısının belirlenerek “Denetim Komisyonu” nun oluşturulması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her Ocak Ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonunun oluşturulması ve komisyonun çalışmasını 45 iş günü içinde tamamlaması ve buna ilişkin raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunması Yasa gereği olduğundan; söz konusu Kanun uyarınca 2019 Yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonunun üç üyeden oluşturulmasına ve yapılan gizli oylama sonucunda Denetim Komisyonunun; 1-Nafiz TEKELİ (15 oy), 2-Tekin SÜZÜK (15 oy), 3-Orhan CIĞA (15 oy) isimlerinden teşekkül ettirilmesine, Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 02 / 01 / 2020

 

Karar Sayısı       : 3

 

 

 

Belediye Meclis Üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısının alacağı aylık ücretin tespit edilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrasında “Belediye Meclis Üyesinden Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir” amir hükmü gereğince; “Belediye Başkan Yardımcısı” olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesine 2020 Mali Yılı içerisinde belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ ü oranında aylık ödenek verilmesine, yıl içerisinde belediye başkanı ödeneğine gelen artışların belediye başkan yardımcısına da aynen yansıtılmak suretiyle Kanunda belirtilen oranın korunmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 02 / 01 / 2020

 

Karar Sayısı       : 4

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümleri uyarınca kısmi zamanlı sözleşme ile çalıştırılacak Belediye Avukatına ödenecek ücretin tespiti hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Avukat Mustafa Gökhan İBEÇOĞLU’nun hizmet sözleşmesi 31.12.2019 tarihinde sona erdiğinden, Avukat Kadrosu Unvanı için 1. Derecenin 1. Kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek bütün ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere net ücretinin Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi gerektiğinden; 31.12.2020 tarihine kadar Avukat Mustafa Gökhan İBEÇOĞLU’nun kısmi zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 5. Bendinin uygulanması kaydıyla aylık net 1.850,00 TL ücret ödenmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 02 / 01 / 2020

 

Karar Sayısı       : 5

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, Mühendis (Ahsen ÇADIROĞLU) ve Teknisyen (Ahmet ATAK) Kadrosunda sözleşmeli personel statüsünde çalıştırılan personeller ile Tekniker Kadrosunda Sözleşmeli Personel olarak 15.01.2020 tarihinde işe başlatılacak olan Ziraat Teknikeri’ ne (İbrahim Eşref YÜTÜK) 2020 Mali Yılında ödenecek net aylık ücretlerinin tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizde sözleşmeli personel olarak Mühendis, Tekniker ve Teknisyen Kadrosunda istihdam edilen ve aşağıda adı soyadı, unvanı belirtilen personellere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin üçüncü ve beşinci fıkrası gereğince ve yeni yapılacak sözleşme uyarınca 2020 Mali Yılında geçerli olmak üzere çizelgede belirtilen aylık net ücretlerin tespit edilmesine Meclisin oybirliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

SÖZLEŞMELİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN PERSONELLER

S. N. ADI VE SOYADI UNVANI ÖDENECEK NET ÜCRET
1 Ahsen ÇADIROĞLU Mühendis 4.135,00 TL
2 İbrahim Eşref YÜTÜK Tekniker 1.300,00 TL
2 Ahmet ATAK Teknisyen 2.784,00 TL

Toplantı Tarihi  : 02 / 01 / 2020

 

Karar Sayısı       : 6

 

 

 

11.02.2011 gün ve 23 sayılı Encümen Kararı ile “03.12.2014 tarihine kadar yatırım yapılmadığı takdirde arsa satışı iptal edilerek, arsa belediyemize geri verilecek ve belediyemize ödenen bedel faiz eklentisi yapılmadan Adalet Bakanlığına geri ödenecektir” vefa şerhi verilerek şartlı satışı yapılan Cumhuriyet Mahallesi Metin Yüksel Karakaş Caddesinde tapunun F32d21c3a pafta, 387 ada, 16 numarasında kayıtlı parselin vefa şerhi süresi Meclis Kararı ile 03.12.2019 tarihine kadar uzatılmış olup, verilen bu süre de dolduğundan, sürenin yeniden uzatılması ile ilgili Tosya Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu’nun talep yazısına istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Meclisinin 01.07.2010 gün ve 94 sayılı kararı ile (beş) yıl süre şartlı tahsisi yapılan ilçenin Cumhuriyet Mahallesi, Metin Yüksel Karakaş Caddesinde tapunun F32d21c3a pafta, 387 ada, 12 parsel Belediye Encümeninin 18.03.2011 Gün ve 52 sayılı Kararı ile F32d21c3a pafta, 387 ada, A parsel (5345,98 M2) olarak tevhidi yapılmış ve F32d21c3a pafta, 387 ada, 16 parsel olarak tescili yapılmıştır.

Tosya Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu’nun yazısına istinaden F32d21c3a pafta, 387 ada, 16 parsel olarak tescili yapılan ve 11.02.2011 Gün ve 23 sayılı Encümen Kararı ile (03.12.2014 tarihine kadar yatırım yapılmadığı takdirde arsa satışı iptal edilerek arsa Belediyeye geri verilecek ve Belediyeye ödenen bedel hiçbir faiz eklentisi yapılmadan Adalet Bakanlığına geri ödenecektir) vefa şerhi verilerek şartlı satışı yapılan arsanın 03.12.2014 tarihinde sona eren vefa şerhi süresinin belediye meclisinin kararı ile 03.12.2019 tarihine kadar beş (beş) yıl daha aynı şartlar dahilinde yeniden uzatılmasına karar verilmesine rağmen, bu tarihe kadar da söz konusu yer ile ilgili bir işlem yapılmamıştır.

Tosya Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu’nun 05.12.2019 gün ve 2019/1350 sayılı yazısı ile “Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Tosya Yeni Adalet Sarayı için yeni bir proje hazırlanarak Teknik İşler Daire Başkanlığı’na gönderilmiş ve proje çalışmaları devam etmekte olduğu” belirtildiğinden; 03.12.2019 tarihinde dolan vefa şerhi süresinin aynı şartlar dahilinde 03.12.2021 tarihine kadar 2 (iki) yıl daha uzatılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 02 / 01 / 2020

 

Karar Sayısı       : 7

 

 

 

İlçenin Dilküşah (Yavuz Selim) Mahallesi, Doç.Dr. Ayhan Albostan-Cemil Kılıç Sokakta tapunun 1933 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahiplerinden Recep KASTAMONULU ve Doğan Yücel KÜÇÜKBEZCİ’nin bahse konu alanın K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) E=0.50 Yençok=Serbest yapı nizamından çıkartılarak K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah (Yavuz Selim) Mahallesi, Doç.Dr. Ayhan Albostan-Cemil Kılıç Sokakta ilçe imar planının F32d22c1a imar paftasında X=4543600-4543800, Y=590600-590800 koordinatları arasında  kalan mevcut alandaki K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) olarak görülen adaların K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) yapı nizamına dönüştürülmesi uygun olacağından, tadilat masraflarının müracaat sahipleri tarafından karşılanması kaydıyla, imar tadilatı yapılarak ilçe imar planına işlettirilmesi için ÖN İZİN verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 02 / 01 / 2020

Karar Sayısı       : 8

 

İlçemiz konut ihtiyacının karşılanması için, Dilküşah Mahallesi Kıran Mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 319 ada, 66 ve 106 parsel numaralarında ilçe imar planının F32d22d1a paftasında BAĞ-BAHÇE ALANI lejantında kayıtlı taşınmazın yaklaşık 19.000,00 m2 lik alanına TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından konut yapılması planlandığından, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftalarının onaması “ilçemizin gelişmesi ve kalkınması adına daha uygun bir yerin araştırılması için söz konusu onamanın bir sonraki meclis toplantısına kadar ertelenmesine” karar verilmiş olup, BAĞ-BAHÇE ALANI lejantının TOKİ ALANI lejantına değiştirilmesi ile ilgili imar tadilatının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizde konut ihtiyacının ileri boyutlarda olduğu düşünüldüğünden ilçe imar planının F32d22d1a paftasında, Y= 588300-588800 ve X= 4543300-4543700 koordinatları arasında kalan ve 319 ada, 66 ve 106 parsellerde BAĞ-BAHÇE kullanımlı alan KAKS=0,10 iken; TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından hazırlanarak belediyemize sunulan vaziyet planı doğrultusunda söz konusu alanda imar tadilatı yapılarak BAĞ-BAHÇE ALANI lejantının TOKİ ALANI lejantına değiştirilmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d22d1a) (PİN) UİP 3230- 88, 1/5000 (F32d22d) NİP 6569-53 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 02 / 01 / 2020

 

Karar Sayısı       : 9

 

 

 

EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) sistemlerinin Belediyemizce kurulması için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi ve ihale edilmesi, ihale sözleşmesinin imzalanması, İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlarla protokoller imzalanması ile ilgili Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’e 10 yıl süre ile yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonun yapılması, kent yaşantısının kurallara uygun, belli normatif yapıya kavuşturulması ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) sistemlerinin Belediyemizce kurulması için gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi ve ihale edilmesi, ihale sözleşmesinin imzalanması, İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlarla protokoller imzalanması ile ilgili Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’e 10 yıl süre ile yetki verilmesine Belediye Meclis Üyeleri Orhan CIĞA, Hidayet ÜZER, İsmail YAVUZ, Hülya VANLI ve Ceylan ASLAN’ın vermiş oldukları çekimser oya karşılık, Meclisin oy çokluğu ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.