KASIM AYI MECLİS KARARLARI

Karar Sayısı : 71

Belediyemiz 2021 – 2022 – 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi
hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz 2021 – 2022 – 2023 Mali Yılı Gelir ve Gider Hazırlık Bütçesi 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 62. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24.
Maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Analitik Bütçe esaslarına göre hazırlanarak,
Encümenin 24.09.2020 Gün ve 162 Sayılı Kararı ile görüşülerek kabul ve tasvip edildiği görüldüğünden,
2021 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesinin daha detaylı bir şekilde incelenmek üzere Plan-Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar
görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına
tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 72

Belediyemiz 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler
Müdürlüğü müzekkeresi ile Bütçe Kararnamesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği
görüşüldü.

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi üzerinde daha detaylı şekilde inceleme
yapmak üzere Komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2021 Mali Yılı Bütçe
Kararnamesinin Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis
tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 73

Belediyemiz 2021 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki Mali
Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Ücret Tarife Cetvelleri Meclisin bugünkü toplantısında incelenip,
gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere 2464 Sayılı Belediye Gelirleri
Kanununun 97. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. Maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan
2021 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle, daha detaylı bir şekilde
incelenmesi için komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2021 Mali Yılı Ücret Tarife
Cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis
tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 74

Belediyemizin 2021 Mali Yılı Vergi ve Harçlarla İlgili Tarife Cetvellerinin görüşülmesi
hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Vergi ve Harçlara Ait Cetveller Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun
59. Maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Belediyemizin 2021 Mali Yılı Vergi ve Harçlarla İlgili Tarife
Cetvellerinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle daha detaylı şekilde inceleme yapmak üzere komisyona
havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2021 Mali Yılı Vergi ve Harçlara Ait Cetvellerin Plan ve
Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar
görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına
tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 75

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken, depo
ve lojmanlara ait yerlerin 2021 Mali Yılında alınacak kira bedelleri ve taksit sürelerinin belirlenmesi
hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile kira listesi Meclisin bugünkü toplantısında
incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken, depo
ve lojmanlara ait kira cetvellerinin incelenmesinde, kiralarının tespitinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle;
Belediyemizin 2021 Mali Yılında uygulayacağı kira bedelleri ve kira bedellerinin taksit sürelerinin tespiti
gibi konuların daha detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülmüş olduğundan, dosyanın Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar
görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına
tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 76

2021 Mali Yılı için Pazar yerlerinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü
müzekkeresi ve bir önceki yıla ait Pazar Yeri Tespiti ile ilgili Meclis Kararı Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizde haftanın muayyen günlerinde kurulan pazar yerlerinin tespitinde oluşan
aksaklıkların giderilmesi ve yeniden belirlenmesi için daha detaylı bir şekilde inceleme yapmak üzere
komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2021 Mali Yılı pazar yerlerinin tespiti ile ilgili
dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclisçe
tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 77

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla değişik 178. Maddesi
hükümleri gereğince, görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık arz eden Zabıta ve İtfaiye
hizmetlerinde çalıştırılan personellere Belediyemizce 2021 Mali Yılında verilecek aylık maktu fazla
çalışma ücretinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2021 Mali Yılında uygulayacağı aylık maktu fazla çalışma ücretinin bütçe ile
ilgili olması nedeniyle daha detaylı bir şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun
görülmüş olduğundan, dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek
rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için
dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 78

Üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara zorunlu hallerde Belediyemiz hizmetleri için ilçe
dışına görevle gönderildiğinde, 2021 Mali Yılı içerisinde verilecek harcırahın tespit edilmesine dair Mali
Hizmetler Müdürlüğü teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

6245 Sayılı Harcırah kanununun 8. Maddesine göre üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara
verilecek harcırah miktarının 4. Derece kadrodaki memurlara ödenecek harcırah miktarını aşmayacağı
hükmünü getirmiş olduğundan; 2021 Mali Yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara
belediye hizmetleri ve işleri için ilçe dışına gitmek üzere görevlendirildiklerinde ödenecek harcırah
miktarının tespit edilmesi için dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan
gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup,
gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 79

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. ve 39. maddesi gereğince; 2021 Mali Yılında meclis
başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine toplantılara katıldıkları her gün için ödenecek huzur
hakkının tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. ve 39. maddesi gereğince; meclis başkan ve üyelerine,
meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına
ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından
belirlenecek miktarda huzur hakkı ödeneceği Yasa gereği olduğundan; 2021 Mali Yılında meclis başkan
ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti için konunun Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar
görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına
tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 80

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarında
bulunan satış yerlerinin 2020 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2021 Yılında uygulanacak kira
işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarında
bulunan satış yerlerinin 2020 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2021 Yılında uygulanacak kira
işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve
komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar
verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 81

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarında bulunan
satış yerlerinin 2020 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2021 Yılında uygulanacak kira
işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarında bulunan
satış yerlerinin 2020 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2021 Yılında uygulanacak kira
işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve
komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar
verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 82

İlçenin Harsat Mahallesinde ilçe uygulama imar planının F32D21A3B paftasında ve Yavuz
Selim Mahallesinde ilçe uygulama imar planının F32D22B4D paftasında yer alan kısımlara 8X5=40 m2
ebadında 2 adet trafo yeri (Teknik Altyapı Alanı) için mevcut imar planında tadilat yapılması ile ilgili
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin
bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Harsat Mahallesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21A3B
paftasında, Y=586100-586200, X=4544600-4544700 koordinatları ve Yavuz Selim Mahallesinde
F32D22B4d paftasında, Y=590600-590700, X=4544100-4544200 koordinatları arasındaki alanlara
8×5=40 M2 ebadında 2 adet trafo yerinin (Teknik Alt Yapı) ekli imar durumu üzerine işaretlenmiş yere
yapılması uygun görülerek, tadilat masrafları müracaat sahibi Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
tarafından karşılanmak kaydıyla, 2 adet 8×5=40 M2 ebadında köşk tipi trafo yerinin ilçe imar planına
işlettirilmesi için ÖN İZİN verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın
Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 83
İlçenin İbniselim Mahallesi, Namazgah Caddesinde, tapunun 515 ada, 6-7 ve 8 parsel numaralarında kayıtlı
gayrimenkullerin sahibi Ali CALAYOĞLU isimli şahsın bahse konu parsellerin B-4 TİCK (Ticaret+Konut) Yapı
Nizamından çıkartılarak, B-4 (Konut) Yapı Nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu ile Şehir Plancısının hazırlamış olduğu Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp
onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin İbniselim Mahallesi, Namazgah Caddesinde tapunun 515 ada, 6-7-8 parsel numaralarında kayıtlı
taşınmazların ve 557 ve 558 Nolu adaların Namazgah Caddesine bakan cephelerinde ticaret amaçlı kullanımın
olmadığı görülmüştür. Buna karşın kent merkezi ortasında; Cumhuriyet Meydanı arka kesiminde çok eskiden beri
zemin katında dükkan olan ve kent merkezinin oluşum sürecinin en başından beri alt katları ticaret üst katları konut
şeklinde kullanılan Kargı Mahallesinde 220 Adanın Ağacık Çeşme Çıkmazı Sokağına cepheli alanların ise imar
planında sadece yerleşik konut alanı olarak gösterildiği ve yanlış planlama yapıldığı görülmüştür.
Mevcut arazi kullanım durumları ve yıllardır süre gelen gelişme eğilimleri de göz önüne alındığında 515-557
ve 558 nolu adaların, Namazgah Caddesine cepheli kısımlarında TİCK (Ticaret+Konut) kullanımının kaldırılarak, bu
alanlarda sadece yerleşik konut alanı düzenlemesi yapılması, buna karşılık olarak yine aynı konular dikkate alınarak
220 Adanın Ağacık Çeşme Çıkmazı Sokağına bakan cephelerinde Yerleşik Konut Alanı kullanımının kaldırılarak
TİCK (Ticaret+Konut) düzenlemesi yapılmasının mevcut durum ile plan kararlarının uyumu sağlanmış olacaktır.
Oluşmuş dokularla uyumlu konut artışına yol açmayan uygulama sorunların çözecek bu değişiklik talebinin her açıdan
kamusal fayda içerdiği gözlemlenmiştir.
515-557 ve 558 nolu adaların, Namazgah Caddesine cepheli kısımlarında TİCK (Ticaret+Konut) kullanımının
kaldırılarak, bu alanlarda sadece yerleşik konut alanı düzenlemesi yapılarak, 220 Adanın Ağacık Çeşme Çıkmazı
Sokağına bakan cephelerinde Yerleşik Konut Alanı kullanımının kaldırılarak TİCK(Ticaret+Konut) düzenlemesi
yapılmasının, Mekansal Planlı Alanlar Yönetmeliğinin İmar Planı Değişiklikleri başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve
Planlama ilkelerine uygun olduğu görüldüğünden;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D21C1C) (PİN) UİP
37246170-1/5000 (F32d21c) NİP 37441634 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan,
Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına
Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 84

İlçenin Çatma Mahallesi Mecid Efendi Sokakta uygulama imar planında çocuk oyun alanı
bulunmadığından, ilçe imar planının F32d21c3a imar paftasında B-3 Mesken lejantında olan 841 ada, 21-
22-23-24-25-26 parsel numaralarında kayıtlı parsellerin bulunduğu alanın BHA (ÇOCUK PARKI)
olarak lejant değişikliğinin yapılması ile ilgili Belediye Meclisince verilen ön izne istinaden, şehir
plancısı tarafından hazırlanan imar paftalarının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Çatma Mahallesi, Mecit Efendi Sokakta, tapunun 841 ada, 21-22-23-24-25 ve 26
parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar, ilçe uygulama imar planının F32D21C3A paftasında Y=587500-
587600, X=4543700-4543800 koordinatları arasında kalan B-3 mesken lejantında yer almakta olup,
uygulama imar planının F32D21C3A paftasında, tapunun 841 ada, 21-22-23-24-25 ve 26 numaralarında
kayıtlı parsellerin çocuk parkı yapılabilmesi için, söz konusu alanın B.H.A. (ÇOÇUK PARKI) olarak
lejant değişikliği yapılması ili ilgili Başkanlık talebi doğrultusunda, 01.10.2020 Gün ve 65 Sayılı
Belediye Meclis kararı ile ÖN İZİN verilmiş olup, verilen ön izne istinaden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000
(F32D21C3A) (PİN) UİP 37176997, 1/5000 (F32d21c) NİP 37889778 olan ve Şehir plancısı Ahmet
ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar
Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için
dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 85

İlçemiz Yunus Emre Mahallesi Kızamıklı Sokakta ikamet eden sokak sakinleri tarafından
bahse konu “Kızamıklı Sokak” isminin “Şehit Ufuk Deniz Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili
taleplerine istinaden, sokak isim değişikliğinin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz Yunus Emre Mahallesi Kızamıklı Sokakta ikamet eden sokak sakinleri bahse konu
“Kızamıklı Sokak” isminin “Şehit Ufuk Deniz Sokak” olarak değiştirilmesi ile ilgili talepte bulunmuşlar
ise de; mevcutta varolan sokak isminin değiştirilmesi bazı sıkıntılara yol açtığından “Kızamıklı Sokak”
isminin değiştirilmesi uygun görülmeyerek, İlçemiz genelinde ASELSAN tarafından Mekânsal Adres
Kayıt Sistemi (MAKS) ile yapılan numarataj çalışmaları sonucu, “Kızamıklı 4 Sokak” ismi verilen ve
Kızamıklı Sokağın paralelinde bulunan, ekli krokide turuncu ile boyalı sokağa 5393 sayılı Belediye
Kanununun 18. Maddesinin (n) fıkrası ve 81. maddesi gereğince “Şehit Ufuk Deniz Sokak” isminin
verilmesine ve söz konusu kararın Mülki İdare Amirinin Onayına sunulmasına Meclisin oy birliği ile
karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 86

Kullanmış olduğumuz Adres Kayıt Sistemi (AKS), Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)
olarak değişikliğe uğramış ve sistem geçiş aşamasında bazı mahalle sınırlarımız değişikliğe uğramış olup,
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazısına istinaden mahalle sınırlarını belirleyen Meclis
Kararının alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında
incelenip, gereği görüşüldü.
Kullanmış olduğumuz Adres Kayıt Sistemi (AKS), Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)
olarak yeni bir sisteme geçilmiş ve sistem geçiş aşamasında bazı mahalle sınırlarımız değişikliğe uğramış
olup, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yazısına istinaden mahalle
sınırlarının yeniden belirlenmesi için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve
Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği
için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 87

İlçenin Karşıyaka Mahallesi Mısırlı Sokakta 492 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı
gayrimenkulün Mevzi İmar Planına dahil edilmesi ile ilgili Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Kadir
KARAÇAM’ın talebi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yazısına istinaden, İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Kastamonu Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 20.08.2020 tarih ve E-33489224-622.01-
2320467 sayılı yazısında; 7143 sayılı Kanun’a istinaden 06.06.2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” tebliğinin “Hazineye ve
Belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar” başlıklı 7. Maddesinde “(1) Yapı Kayıt Belgesi alınan
yapıların Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlardan özel kanunlar
kapsamında kalan ve bu özel kanunlara göre değerlendirilmesi gerekenler dışında kalanlar Bakanlığa
tahsis edilir. Tahsis işleminden sonra, Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi
haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır…”
hükmü ile hazine ve belediyelere ait taşınmazların satışa konu edilebileceği belirtilirken, özel bir kanun
olan 4342 sayılı Mera Kanunu’na ait alanlar ise kapsam dışında bırakılmıştır. Yine “Yapı Kayıt
Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği”nin yapı kayıt belgesinin kullanım yerleri başlıklı 6.
Maddesinde de; “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım
kararı ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.” Hükmü yer almakta olup, yapı kayıt belgeleri
sadece bu kanunlara yönelik verilmiş yıkım kararı ve para cezalarının iptalini sağlamakta olup,
meralardan kazanım sağlamaya ya da meranın vasfının değiştirilmesine yönelik değildir.
4342 sayılı Mera Kanunu’nun 4. Maddesinde “… Mera, yaylak ve kışlaklar; özel mülkiyete
geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, zaman aşımı uygulanamaz, sınırları daraltılamaz…” hükmü yer
almaktadır. Aynı kanunun 14. Maddesinde de “… Tahsis amaçlı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve
kışlaktan bu Kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz…” hükmü yer almakta olup, hangi
durumlarda ve ne şekilde meraların amaç dışı kullanılacağı maddeler halinde belirtilmiştir. Bu nedenle;
yapı kayıt belgesi alınmış olması nedeni ile meranın vasfının değiştirilmesi ya da kişiler adına tapu
verilebilmesi mümkün olmayıp, 492 ada 4 nolu mera belediye sınırları içerisinde olmuş olmasından
dolayı, imar planına dahil edilmesi durumunda tahsis amacı değişikliği talebi değerlendirmeye
alınabilecektir. Denilmektedir.
Konu ile ilgili yukarıda anılan nedenlerden dolayı Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Kadir
KARAÇAM’ın bahse konu 492 ada 4 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün Mevzi İmar Planına
dahil edilmesi talebinin uygun olup olmadığı hakkında, ilgili kurumlardan kurum görüşlerinin alınmasına
ve konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, Komisyondan gelecek rapora göre tekrar
görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına
tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 88

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısına istinaden Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda
ilçemiz uygulama imar planında genel revizyon yapılarak Yençok=Serbest ibaresinin olduğu alanlarda
yapı h yüksekliklerinin belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin
bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısına istinaden Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda
ilçemiz uygulama imar planında genel revizyon yapılarak Yençok=Serbest ibaresinin olduğu alanlarda
yapı h yüksekliklerinin belirlenmesi için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve
Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği
için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 89

İlçenin Dilküşah Mahallesi Namık Kemal Sokak No:10 adresinde ikamet eden Kemal ÖLMEZ
isimli şahsın 37 ABC 380 plakalı Mondial marka iki tekerlekli motosikleti belediyemize hibe etmek
istediğine dair talebine istinaden, söz konusu taşıtın hibe yolu ile alınıp alınmayacağı hakkında Destek
Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Dilküşah Mahallesi Namık Kemal Sokak No:10 adresinde ikamet eden Kemal ÖLMEZ
isimli şahsın 2020 Model, 37 ABC 380 plakalı, Mondial marka iki tekerlekli motosikleti belediye
hizmetlerinde kullanılması için şartsız olarak hibe etmesi Meclisimizce de uygun görülmüş olup, söz
konusu motorsilkletin Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kamu hizmetine tahsis edilmesine
Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar
verildi.

Karar Sayısı : 90

İlçenin İbniselim Mahallesi Beşçam Caddesinde 542 ada, 2 parsel numarasında mülkiyeti
hazineye ait (9480,00 m2) ve 1981 ada, 1 parsel numarasında mülkiyeti Abdullah AKTAŞ ½ ve Hüseyin
AYDIN ½ adına kayıtlı (15.234,16 m2) taşınmazlar üzerine Yeni Hayvan Pazarı ve Modern Kesimhane
yapılacağından, bakanlıktan kamu yararı kararı alınması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili
Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin İbniselim Mahallesi Beşçam Caddesinde 542 ada, 2 parsel numarasında mülkiyeti
hazineye ait (9480,00 m2) ve 1981 ada, 1 parsel numarasında mülkiyeti Abdullah AKTAŞ ½ ve Hüseyin
AYDIN ½ adına kayıtlı (15.234,16 m2) taşınmazlar üzerine Yeni Hayvan Pazarı ve Modern Kesimhane
yapılacağından, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun “Toprakların Korunması ve
Arazi Kullanımı” başlığı altındaki 13. Maddenin (d) bendinde bulunan “Bakanlıklarca Kamu Yararı
Alınmış Plan ve Yatırımlar” hükmüne istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Kamu Yararı Kararı
alınması istendiğinden;

Yukarıda bilgileri verilen söz konusu parseller için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Kamu
Yararı Kararı alınmasına, Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili müracaatın yapılması ve resmi iş ve
işlemlerin takibi için Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’e yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile
karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 91

İlçenin Yunus Emre Mahallesinde bulunan tapunun 1613 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı
PARK lejantında görülen alan üzerine yüzme havuzu yapılması planlandığından, söz konusu yerin SPOR
TESİSİ lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip,
gereği görüşüldü.
İlçenin Yunus Emre Mahallesinde bulunan tapunun 1613 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı
PARK lejantında görülen alan üzerine yüzme havuzu yapılması planlandığından, söz konusu yerin SPOR
TESİSİ lejantına dönüştürülmesi ile ilgili Başkanlık teklifinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve
araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora
göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 92

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan mevcut traktörün yetersiz olmasından dolayı,
hizmetlerin daha hızlı ve verimli yapılması amacıyla 4X4 75 Beygir Traktörün ihale yolu ile alınması ve
işlemlerin takibi için Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’e yetki verilmesi ile ilgili Destek
Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
5393 sayılı Belediye Kanununun 85. Maddesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanununun bazı
maddelerinde yapılan değişiklik ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli
idare birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu, ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı
kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri hükmü
getirilmiş olduğundan, ilgili hüküm uyarınca Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan mevcut
traktörün yetersiz olmasından dolayı, hizmetlerin daha hızlı ve verimli yapılması amacıyla 4X4 75 Beygir
Traktörün ihale yolu ile satın alınmasına, iş ve işlemlerin takibi ile resmi prosedürlerin yerine getirilmesi
için Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’e yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş
olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 93

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Lastik Tekerlekli Mini Kazıcı ve Yükleyici iş
makinasının Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması, satın alma iş ve işlemlerinin takibi için Belediye
Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’e yetki verilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
5393 sayılı Belediye Kanununun 85. Maddesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanununun bazı
maddelerinde yapılan değişiklik ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli
idare birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu, ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı
kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri hükmü
getirilmiş olduğundan, ilgili hüküm uyarınca Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Lastik
Tekerlekli Mini Kazıcı ve Yükleyici iş makinasının Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınmasına, iş ve
işlemlerin takibi ile resmi prosedürlerin yerine getirilmesi için Belediye Başkanı Volkan
KAVAKLIGİL’e yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın
Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 94
İlçemiz Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre kadastro çalışmaları
yapılacağından, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere her mahalleden 6 (altı) bilirkişinin
Belediye Meclisince belirlenmesi ile ilgili Kadastro İl Müdürlüğü yazısına istinaden belirlenen
isimlerden 7 (yedi) kişinin bilirkişilik şartlarını taşımadıklarından, bu kişilerin yerine yeniden bilirkişi
belirlenmesi için Kadastro İl Müdürlüğü yazısı ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin
bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçemiz Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre kadastro çalışmaları
yapılacağından, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere 47/B Maddesi ve aynı madde
kapsamında çıkarılan “Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; Belediye
Meclisinin 06.08.2020 Gün ve 54 sayılı Kararı ile belirlenen bilirkişilerden, Bahçelievler Mahallesinden
Mahmut ERSAKA, Hacıkemal Mahallesinden Şakir YET, Pınarbaşı Mahallesinden Mustafa GÜLENÇ
ve Hocaimat Mahallesinden Yılmaz BEYRANCI, Kamil KURTÇUOĞLU, Ömer Faruk KAYIKÇI,
İsmail GÖVERCİKLİ isimli şahısların bilirkişilik şartlarını taşımadıklarından, bu kişilerin yerine;

BAHÇELİEVLER MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİSİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK
NUMARASI

DOĞUM
TARİHİ

GSM
1 Yılmaz KALFA  11.04.1971 05444923707

HACIKEMAL MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİSİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK
NUMARASI

DOĞUM
TARİHİ

GSM
1 Mustafa AKKOÇ  01.01.1966 05378439012

PINARBAŞI MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİSİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK
NUMARASI

DOĞUM
TARİHİ

GSM
1 Sedat ESEN  01.06.1974 05362089848

HOCAİMAT MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİSİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK
NUMARASI

DOĞUM
TARİHİ

GSM
1 İsmail ŞALCI  01.01.1975 05325122306
2 Mustafa Ahmet Alpaslan BERBER  30.11.1973 05324933449
3 Mehmet TANRISEVER  07.01.1955 05326857013
4 Satılmış TURAK  01.09.1976 05353675507
isimli ve unvanlı kişilerin “Bilirkişi” olarak tespitine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği
için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.