EKİM AYI MECLİS KARARLARI

Karar Sayısı : 64

İlçenin İbniselim Mahallesi, Hasanarkı Mevkiinde, tapunun 1062 ada, 4-5 ve 11 parsel
numaralarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Lejantındaki taşınmazların sahibi Metin ÖZDAMGACI
isimli şahsın son yapılan imar planı çalışmalarında taşınmazlarını ikiye bölecek şekilde işlenen 10,00
m’lik imar yolunun iptal edilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin İbniselim Mahallesi, Hasanarkı Mevkiinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının
G32A01A2A paftasında, X=4540600-4540700, Y=585400-585500 koordinatları arasında, tapunun 1062
ada, 4-5 ve 11 parsel numarasında kayıtlı Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı Lejantındaki taşınmazların
sahibi Metin ÖZDAMGACI isimli şahsın son yapılan imar planı çalışmalarında taşınmazları ikiye
bölecek şekilde işlenen 10,00 m lik imar yolunun iptal edilmesi ile ilgili talepte bulunmuş ise de; son imar
planı değişikliğinde mevcut kadastrol yollara uyularak 10,00 m lik imar yolu düzenlenmiş olduğundan,
3194 Sayılı İmar Kanununa göre yol iptal edilemeyeceğinden, söz konusu imar yolunun iptal edilmesi
talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın
Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 65

İlçenin Çatma Mahallesi Mecid Efendi Sokakta uygulama imar planında çocuk oyun alanı
bulunmadığından, ilçe imar planının F32d21c3a imar paftasında B-3 Mesken lejantında olan 841 ada, 21-
22-23-24-25-26 parsel numaralarında kayıtlı parsellerin bulunduğu alanın BHA (ÇOCUK PARKI)
olarak lejant değişikliğinin yapılması ile ilgili Başkanlık talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Bahse konu mevcut alanda çocuk oyun alanı olmadığından B-3 yapı nizamında bulunan,
uygulama imar planının F32D21C3A paftasında yer alan, Y=587500-587600, X=4543700-4543800
koordinatları arasında kalan, tapunun 841 ada, 21-22-23-24-25 ve 26 numaralarında kayıtlı parseller
B.H.A. (ÇOÇUK PARKI) Çocuk Oyun Alanı olarak plan değişikliği yapılması uygun görülerek, söz
konusu imar tadilatının yapılması için ÖN İZİN verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup,
gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 66

İlçenin Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesi, Yazıçam Mevkiinde (Atatürk Caddesinde)
tapunun 79 pafta, 1261 ada, 16 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Semra ESEROĞLU
isimli şahsın imar planı sınırları dışında kalan parselin imar sınırına dahil edilerek, K.D.K.Ç.A. E=0.50
Yençok=Serbest yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Karşıyaka) Mahallesi, Yazıçam Mevkiinde (Atatürk Caddesinde), imar
planı sınırları dışında kalan X=4538200-4538400, Y=583900-584100 koordinatları arasında, tapunun 79
pafta, 1261 ada, 16 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Semra ESEROĞLU isimli şahsın
imar planı sınırları dışında kalan parselin imar sınırına dahil edilerek K.D.K.Ç.A. E=0,50 yapı nizamına
dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, ilgili kurumlardan görüş alındıktan sonra Meclisimizce tekrar
değerlendirilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına
tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 67
İlçenin Dilküşah Mahallesinde tapunun F32D22D1D pafta, 1547 ada, 18 ve 9 parsel numaralarında
Bitişik ve Ayrık Nizam Lejantındaki taşınmazların tevhit edilerek, ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi
için Latife YARICI vekili İsmail ERCAN isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
ile Şehir Plancısının hazırlamış olduğu Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Dilküşah Mahallesinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22D1D paftasında,
X=4542900-4543000, Y=588400-588600 koordinatları arasında, tapunun 1547 ada, 18 ve 9 parsel numarasında
Bitişik ve Ayrık Nizam Lejantındaki taşınmazların tevhit edilerek, ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçildikten
sonra, parsel kenarlarından 3,00 m yaya yolu bırakılarak ada oluşmuştur. 1547 ada 19 nolu parsel bitişik nizam 5 kat,
1947 ada 18 nolu parsel ayrık nizam 3 kat olduğundan, 2 parselin toplam emsali 1,66 olarak hesaplanmış olup, bu
alanda ada bazı uygulamasana geçildiğinde herhangi bir emsal artışı verilmeden 1,60 emsal belirlenmiş, ada bazı
uygulamalarımızda yol çekme mesafeleri ve bina yüksekliklerini dubleks kat yapılmamak kaydıyla ah=18,50 m
olarak yapılmış imar tadilatı paftaları uygun görülmüş olmakla, projeler hazırlanırken park ve otoparkların vaziyet
planında gösterilmek şartıyla mekansal planlı alanlar yönetmeliğinin imar planı değişiklikleri başlıklı 26. Maddesine,
şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olduğu görüldüğünden;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi plan işlem numarası 1/1000 lik (F32D22D1D) (PİN)
UİP 37363889 olan 1/5000 lik nazım imar planı (F32D22D) (PİN) (NİP) 37846580 olan ve Şehir Plancısı Ahmet
ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun
8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 68

İlçenin Harsat Mahallesinde ilçe uygulama imar planının F32D21A3B paftasında ve Yavuz
Selim Mahallesinde ilçe uygulama imar planının F32D22B4D paftasında yer alan kısımlara 8X5=40 m2
ebadında 2 adet trafo yeri (Teknik Altyapı Alanı) için mevcut imar planında tadilat yapılması ile ilgili
Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin talebine istinaden, imar tadilatının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Harsat Mahallesinde ilçe uygulama imar planının F32D21A3B paftasında ve Yavuz
Selim Mahallesinde ilçe uygulama imar planının F32D22B4D paftasında, X=4544600-4544700, Y=
586100-586200 koordinatları arasında yer alan kısımlara 8X5=40 m2 ebadında 2 adet trafo yeri (Teknik
Altyapı Alanı) için mevcut imar planında tadilat yapılması ile ilgili Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. nin
talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde
incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan
gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın
Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 69

İlçenin İbniselim Mahallesi, Namazgah Caddesinde, tapunun 515 ada, 6-7 ve 8 parsel
numaralarında kayıtlı gayrimenkullerin sahibi Ali CALAYOĞLU isimli şahsın bahse konu parsellerin B-
4 TİCK (Ticaret+Konut) Yapı Nizamından çıkartılarak, B-4 (Konut) Yapı Nizamına dönüştürülmesi ile
ilgili talebine istinaden, söz konusu parsellerde imar tadilatı yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin İbniselim Mahallesi, Namazgah Caddesinde, ilçe imar planı dışında kalan,
X=4543000-4543100, Y= 587000-587200 koordinatları arasında, tapunun 515 ada, 6-7 ve 8 parsel
numaralarında kayıtlı gayrimenkullerin sahibi Ali CALAYOĞLU isimli şahsın bahse konu parsellerin B-
4 TİCK (Ticaret+Konut) Yapı Nizamından çıkartılarak, B-4 (Konut) Yapı Nizamına dönüştürülmesi ile
ilgili talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir
şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve
komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği
için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı : 70

Belediyemiz Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde faaliyet gösteren sinema salonu işletmecisi
kiracımız İsmail Barış DERELİ’nin Covid-19 nedeniyle 16.03.2020 tarihinden itibaren kapatılmış ve sene
sonuna kadar da kapalı olacağı öngörülerek, 2020 Yılı kirasının ve genel giderlerinin alınmaması ile ilgili
talep dilekçesine istinaden, kira ve gider ücretlerinin alınıp alınmayacağı hakkındaki Mali Hizmetler
Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde faaliyet gösteren sinema salonu işletmecisi
kiracımız İsmail Barış DERELİ’nin Covid-19 nedeniyle 16.03.2020 tarihinden itibaren kapatılmış ve sene
sonuna kadar da kapalı olacağı öngörülerek, 2020 Yılı kirasının ve genel giderlerinin alınmaması ile ilgili
talebi Meclisimizce de uygun görülerek, 16.03.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar olan kirasının
ve sözleşmede belirtilen ve yükleniciye ait olan giderlerin alınmamasına Meclisin oy birliği ile karar
verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.