2022 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi  : 06 / 01 / 2022

Karar Sayısı       : 1

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin 2022 Mali Yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil yapılması uygun görüldüğü takdirde tatil olacağı bir ayın tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; “Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir” hükmü mevcut ise de; Belediye işlerinin aksamaması için, Belediye Meclisinin her ay toplanması ve 2022 Mali Yılında tatil yapmadan çalışması Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 01 / 2022

Karar Sayısı       : 2

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince; komisyona seçilecek üye sayısının belirlenerek “Denetim Komisyonu” nun oluşturulması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her Ocak Ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonunun oluşturulması ve komisyonun çalışmasını 45 iş günü içinde tamamlaması ve buna ilişkin raporunu Mart Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunması Yasa gereği olduğundan; söz konusu Kanun uyarınca 2021 Yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonunun üç üyeden oluşturulmasına ve yapılan gizli oylama sonucunda Denetim Komisyonunun; 1-Tekin SÜZÜK (12 oy), 2-Hasan ATICI (12 oy), 3-Ceylan ASLAN (12 oy) isimlerinden teşekkül ettirilmesine, Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 01 / 2022

Karar Sayısı       : 3

Belediye Meclis Üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısının alacağı aylık ücretin tespit edilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrasında “Belediye Meclis Üyesinden Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir” amir hükmü gereğince; “Belediye Başkan Yardımcısı” olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesine 2022 Mali Yılı içerisinde belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ ü oranında aylık ödenek verilmesine, yıl içerisinde belediye başkanı ödeneğine gelen artışların belediye başkan yardımcısına da aynen yansıtılmak suretiyle Kanunda belirtilen oranın korunmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 01 / 2022

Karar Sayısı       : 4

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümleri uyarınca kısmi zamanlı sözleşme ile çalıştırılacak Belediye Avukatına ödenecek ücretin tespiti hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Avukat Mustafa Gökhan İBEÇOĞLU’nun hizmet sözleşmesi 31.12.2021 tarihinde sona erdiğinden, Avukat Kadrosu Unvanı için 1. Derecenin 1. Kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek bütün ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere net ücretinin Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi gerektiğinden; 31.12.2022 tarihine kadar Avukat Mustafa Gökhan İBEÇOĞLU’nun kısmi zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 5. Bendinin uygulanması kaydıyla aylık net 2.750,00 TL ücret ödenmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 01 / 2022

Karar Sayısı       : 5

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, Mühendis Kadrosunda Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen Çevre Mühendisi (Ahsen ÇADIROĞLU) ve Tekniker Kadrosunda Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen Ziraat Teknikeri’ ne (İbrahim Eşref YÜTÜK) 2022 Mali Yılında ödenecek net aylık ücretlerinin tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizde sözleşmeli personel olarak Mühendis, Tekniker ve Teknisyen Kadrosunda istihdam edilen ve aşağıda adı soyadı, unvanı belirtilen personellere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin üçüncü ve beşinci fıkrası gereğince ve yeni yapılacak sözleşme uyarınca 2022 Mali Yılında geçerli olmak üzere çizelgede belirtilen aylık net ücretlerin tespit edilmesine Meclisin oybirliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 01 / 2022

Karar Sayısı       : 6

Belediyemize yeni alınan Kombine Kanal Açma ve Temizleme Aracının (mücavir alan içerisinde ve dışarısında kalan kısımlar için) saatlik çalışma ücreti ile km başına alınacak ücretin belirlenmesi ile ilgili Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemize yeni alınan Kombine Kanal Açma ve Temizleme Aracının (mücavir alan içerisinde ve dışarısında kalan kısımlar için) saatlik çalışma ücreti ile km başına alınacak ücretin belirlenmesi gerektiğinden;

Halkımıza hizmet vermek için yeni alınan söz konusu Kombine ve Kanal Açma ve Temizleme Aracının saatlik çalışma ücretinin 500,00 TL/Saat olarak tespitine ve iş makinasının 7 km den uzak yerlerde çalıştığı takdirde 7 Km yi aşan her km. için 9,00 TL ilave ücret alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 11 / 01 / 2022

Karar Sayısı       : 7

Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan Otobüs Terminali, Galericiler Sitesi ve Çocuk Trafik Eğitim Parkuru ile proje aşamasında olan Hayvan Pazarı ve Mezbahane Yapımı ile belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 12.500.000,00 TL (Onikimilyonbeşyüzbin TL) kredi kullanılması, kredi kullanımı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay alınması ve kredi kullanımının İller Bankası A.Ş den gerçekleştirilmesi ve söz konusu kredinin kullanılması için Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’e yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü olağanüstü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (d) fıkrası ile “Borçlanmaya Karar Vermek” Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri arasında sayılmış olup, yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde “Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir” hükmü yer almakta, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin ( e ) fıkrasında ise “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayı ile yapabilir” denilmektedir.

Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan Otobüs Terminali, Galericiler Sitesi ve Çocuk Trafik Eğitim Parkuru ile proje aşamasında olan Hayvan Pazarı ve Mezbahane Yapımı ile belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 12.500.000,00 TL (Onikimilyonbeşyüzbin TL)  84 ay vadeli kredi kullanımı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay alınmasına ve kredi kullanımının İller Bankası A.Ş. Kastamonu Bölge Müdürlüğü ve diğer kamu ve özel bankalara müracaat edilmesine ve kredi kullanılması için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’in yetkilendirilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 11 / 01 / 2022

Karar Sayısı       : 8

İlçenin Yavuz Selim (Dilküşah) Mahallesinde mevcut uygulama imar planının F32d22d3b paftasında Y=589600-589800, X=4541400-4541600 Koordinatları arasında SANAYİ E=0,50 Yençok=Serbest Lejantlı tapunun 329 Ada, 28 Parsel numarasındaki taşınmaz ile K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) E=0,50 Yençok=10,50 Mt Lejantlı tapunun 329 Ada, 19 Parsel numarasındaki taşınmazın B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) olarak lejant değişikliğinin yapılması ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim (Dilküşah) Mahallesinde mevcut uygulama imar planının F32d22d3b paftasında Y=589600-589800, X=4541400-4541600 Koordinatları arasında SANAYİ E=0,50 Yençok=Serbest Lejantlı tapunun 329 Ada, 28 Parsel numarasındaki taşınmaz ile K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) E=0,50 Yençok=10,50 Mt Lejantlı tapunun 329 Ada, 19 Parsel numarasındaki taşınmazın B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) olarak lejant değişikliğinin yapılması ile ilgili talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 11 / 01 / 2022

Karar Sayısı       : 9

Belediyemiz Özel Halk Otobüsü İşletmecisi Fazıl ÖZURKAYA’nın özel halk otobüsü ücret tarifesinin güncellenmesi ile ilgili talebine istinaden, Destek Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Özel Halk Otobüs İşletmecisi Fazıl ÖZURKAYA’ nın artan akaryakıt fiyatları ve günümüz rayiçleri göz önüne alınarak Otobüs Ücret Tarife Cetvelinin güncellenmesi ile ilgili talebine istinaden,

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÜCRET TARİFE CETVELİ

 

HATLARIN ADI

 

TAM BİLET

 

TENZİLATLI TARİFEYE TABİİ  “ÖĞRENCİLER”

 

ŞEHİR MERKEZİ – DÖRTYOL –  SİTELER 4,00 TL 3,00 TL
TOSYA-DERİNGÖZ-TOPSAKAL-YAZIÇAM 5,00 TL 3,50 TL
TOSYA-AKÇAKAVAK (PAPAZÖNÜ) 6,00 TL 4,00 TL
TOSYA-SULUCA 7,50 TL 5,00 TL
TOSYA-AKBÜK 7,50 TL 5,00 TL

 

Yukarıda tespit edilen Otobüs Ücret Tarife Cetvelinin tasvibine ve 15 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.