2022 YILI MART AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03 / 03 / 2022
Karar Sayısı : 20

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde tapunun
F32D22D4D pafta,1369 ada, 26 parsel numarasında CAMİ Lejantlı mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı
adına kayıtlı taşınmaz D-100 Devlet Karayoluna cepheli olduğundan yapı yaklaşım sınırı ile ilgili
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü kurum görüşüne istinaden, söz konusu parsel ile D-100 Karayolu
arasında yaya yolu veya yeşil alan düzenlemesi yapılmak suretiyle, çekme mesafesinin Cami inşaatına
engel olmayacak şekilde imar tadilatının yapılması ile ilgili Türkiye Diyanet Vakfı Tosya Şubesi yazısına
istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği
görüşüldü.

Belediye Meclisinin 04.11.2021 Gün ve 105 Sayılı kararı gereği tadilat ile ilgili Karayolları
15. Bölge Müdürlüğü kurum görüşü istenmiş olup, Karayolları 15.Bölge Müdürlüğünün 16.11.2021 Gün
ve E.53003962-175.09/6296786 Sayılı görüş yazılarında;

“2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile buna bağlı Karayolları Kenarında
Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin 41. maddesine göre taşınmaz üzerine
eğitim, sağlık, dini ve kültürel v.b. kamu ve özel yapılar ile yukarıda sayılan tesislere ait her türlü
ana binalar ve sundurmalar için tesislerin karayolu sınır çizgisinden (kamulaştırma sınırından)
itibaren asgari 25 m lik yapı yaklaşım mesafesi şartını sağlaması gerekmektedir.” Dendiğinden ve
söz konusu parselin yapı yaklaşım mesafesi şartını sağlamadığından, tadilat talebinin uygun
görülmeyerek REDDİ ne Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 03 / 2022
Karar Sayısı : 21

Kösen Köyü sınırları içinde bulunan bağ evlerine su aboneliği talebinde bulunan Ali
KARACAN, Hasan KALE, Ali Osman CANDAR, Erdal ERDOĞAN, Şerafettin ATAK, Ahmet ATAK,
Recep BACAKSIZ ve Rahmi ATAK isimli şahısların talep dilekçelerine istinaden, Kösen Köyü sınırları
içerisinde bulunan yerlere su aboneliklerinin verilip verilmeyeceği ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu
Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Kösen Köyü sınırları içinde bulunan bağ evlerine su aboneliği talebinde bulunan Ali
KARACAN, Hasan KALE, Ali Osman CANDAR, Erdal ERDOĞAN, Şerafettin ATAK, Ahmet ATAK,
Recep BACAKSIZ ve Rahmi ATAK isimli şahısların talep dilekçelerine istinaden, Kösen Köyü sınırları
içerisinde bulunan yerlere su aboneliklerinin verilip verilmeyeceği ile ilgili konu komisyon üyelerinin
bizzat gidip yerinde incelenmediği anlaşıldığından; su aboneliği talebinin yerinde incelenmek üzere tekrar
Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın
Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 03 / 2022
Karar Sayısı : 22

İlçemiz genelinde otopark bölge ve gruplarının yeniden tespit edilerek belirlenmesi ve otopark
yönetmeliği hükümlerince günümüz şartlarına göre yeniden değer tespitinin yapılması ile ilgili İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz genelinde otopark bölge ve gruplarının yeniden tespit edilerek belirlenmesi ve otopark
yönetmeliği hükümlerince günümüz şartlarına göre yeniden değer tespitinin yapılması Meclisimizce de
uygun görülerek; İlçemiz genelinde otopark bölge ve gruplarının yeniden tespit edilmesi için İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna, otopark yönetmeliği hükümlerince günümüz şartlarına göre yeniden değer
tespiti için ise Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyonlardan gelecek rapora göre
Mecliste tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 03 / 2022
Karar Sayısı : 23

İlçenin Harsat Mahallesinde mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı, tapunun F32d21b4c
pafta, 51 ada, 20 parsel numarasında bulunan 155,44 m2 müstakil taşınmazın satışını talep eden
11399615140 T.C. Kimlik Numaralı Yaşar AÇIKGÖZOĞLU isimli şahsın dilekçesine istinaden, söz
konusu arsanın satışının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Harsat Mahallesinde mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı, tapunun F32d21b4c
pafta, 51 ada, 20 parsel numarasında bulunan 155,44 m2 müstakil taşınmazın satışı için bedel takdirinin
yapılmak üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havalesine ve 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümleri
uyarınca açık teklif usulü ile satışını yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisin oy
birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 03 / 2022
Karar Sayısı : 24

İlçenin Dilküşah (Yunus Emre) Mahallesi, Kuyumcu Mevkiinde tapunun F32d22d1c pafta, 323
ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Havva KADİROĞLU isimli şahsın taşınmazının
bulunduğu alandaki imar yollarının kadastro yoluna uymadığından kendi mülkiyetinden daha fazla
miktarda yer alındığı beyanla imar yollarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili talep dilekçesine
istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği
görüşüldü.
İlçenin Dilküşah (Yunus Emre) Mahallesi, Kuyumcu Mevkiinde 1/1000 Ölçekli ilçe Uygulama
İmar Planının F32D22D1C paftasında Y= 589000 – 589100 X= 4542500 – 4542600 koordinatları arasında
bulunan, tapunun F32d22d1c pafta, 323 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Havva
KADİROĞLU isimli şahsın taşınmazının bulunduğu alandaki imar yollarının kadastro yoluna
uymadığından, kendi mülkiyetinden daha fazla miktarda yola alındığını beyanla imar yollarının yeniden
değerlendirilerek imar tadilatı yapılması ile ilgili talebine istinaden, söz konusu imar tadilat talebinin daha
detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna
havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar
verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 03 / 2022
Karar Sayısı : 25

Enflasyonla mücadele kapsamında Türkiye genelinde yerel yönetimlerin sağlayacağı katkılar
doğrultusunda içme ve kullanma suyu tarifesinde %7 indirim yapılması ve 2022 Mali Yılı sonuna kadar
tarifelerde de katlamalı ücret uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili Başkanlık teklifi
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Enflasyonla mücadele kapsamında Türkiye genelinde yerel yönetimlerin sağlayacağı katkılar
doğrultusunda içme ve kullanma suyu tarifesinde %7 indirim yapılması Meclisimizce de uygun görülerek,
insani tüketim amaçlı tüm su abonelerini kapsayan ücret tarife cetvelinde %7 indirim yapılmasına,
tarifelerde uygulanan katlamalı ücret uygulamasının aynen devamına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş
olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 03 / 2022
Karar Sayısı : 26

Belediyemiz Özel Halk Otobüs İşletmecisi Fazıl ÖZURKAYA’nın aylık 950,00 TL olan kira
bedelinin pandemi koşulları ve akaryakıt fiyatları göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi ile
ilgili talep dilekçesine istinaden, Destek Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Belediyemiz Özel Halk Otobüs İşletmecisi Fazıl ÖZURKAYA’nın aylık 950,00 TL olan kira
bedelinin pandemi koşulları ve akaryakıt fiyatları göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi ile
ilgili talebine istinaden, Belediyemiz Özel Halk Otobüs İşletmeciliğine Belediyemiz tarafından her türlü
destek verildiğinden, söz konusu desteklerin aynen devam etmesine ve kira indirim talebinin uygun
görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 03 / 2022
Karar Sayısı : 27

Belediye Meclis Üyesi Ahmet BÜYÜKACAR tarafından 2021 model, 3 ton kapasiteli,
Asimato marka, diesel forklift iş makinasını belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere hibe etmek
istediğine dair talep dilekçesine istinaden, Destek Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçemizin Namazgah Caddesi No:1 adresinde bulunan ve Belediyemiz Meclis Üyesi olan
46528444254 T.C. Kimlik Numaralı Ahmet BÜYÜKACAR tarafından 2021 model, 3 ton kapasiteli,
Asimato marka, diesel forklift iş makinasının sadece belediye hizmetlerinde kullanılması şartıyla hibe
etmesi Meclisimizce de uygun görülerek, söz konusu taşıtın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere
kamu hizmetine tahsis edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın
Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 03 / 2022
Karar Sayısı : 28

2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinin 2. Maddesinde yer alan parke, bordür taşı, mezar taşı,
kanalizasyon büzü satış ücretinin, 3. Maddesinde yer alan araç ve iş makinaları çalışma ücretinin ve 33.
Maddesinde yer alan kum satış ücretinin artan piyasa koşulları doğrultusunda yeniden belirlenmesi ile
ilgili Fen İşleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinde yer alan;
2 – PARKE-BORDÜR TAŞI-MEZAR TAŞI-KANALİZASYON BÜZÜ SATIŞ ÜÇRETİ
S. NO CİNSİ SATIŞ FİYATI
1 YOL BORDÜRÜ 25,42 TL / Adet
2 YOL BORDÜDÜ ( RENKLİ ) 27,97 TL / Adet
3 BAHÇE BORDÜRÜ 22,03 TL / Adet
4 BAHÇE BORDÜRÜ ( RENKLİ ) 23,73 TL / Adet
5 PARKE TAŞI ( YAYA YOLU ) 55,08 TL / M2
6 PARKE TAŞI ( YAYA YOLU RENKLİ ) 56,78 TL / M2
7 KİLİTLİ PARKE TAŞI ( 8 cm’lik ) 55,08 TL / M2
8 KİLİTLİ PARKE TAŞI RENKLİ ( 8 cm’lik ) 56,78 TL / M2
9 KELEBEK PARKE TAŞI 55,08 TL / M2
10 KELEBEK PARKE TAŞI ( RENKLİ ) 56,78 TL / M2
8 ŞEV TAŞI 25,42 TL / Adet
9 ŞEV TAŞI ( RENKLİ ) 27,97 TL / Adet
10 Q 30’LUK BETON BÜZ 100,00 TL / Adet
11 KANALİZASYON BACASI KAPAK 300,00 TL / Adet
12 KANALİZASYON BACASI h=30 cm 211,86 TL / Adet
13 KANALİZASYON BACASI h=50 cm 300,00 TL / Adet
14 YAĞMUR OLUĞU TAŞI 25,42 TL / Adet
15 MEZAR TAŞI 152,54 TL / Takım
Fiyatlarda KDV Hariçtir.
3 – ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞMA ÜÇRETİ
Sıra
No İŞ MAKİNASININ ADI ÇALIŞMA FİYATI
1 950 F CAT / KOMATSU WA 380-6 1.000,00 TL / Saat
2 KOMPRESÖR (KIRICI) + İŞÇİLİK 500,00 TL / Saat
3 PALETLİ KATO (YÜKLEYİCİ) 1.000,00 TL / Saat
4 BÜYÜK SİLİNDİR 600,00 TL / Saat
5 KAMYONLARLA MALZEME NAKLİ 300,00 TL / Sefer (7 km yi geçince,1 km için 8,00 TL İlave)
6 BÜYÜK MERDİVENLİ ARAZÖZ 500,00 TL / ½ Saat (7 km yi geçince, 1 km için 6,60 TL İlave)
7 KÜÇÜK MERDİVENLİ ARAZÖZ 400,00 TL / ½ Saat (7 km geçince,1 km için 6,60 TL İlave)
8 SU TANKI (SEYYAR) 150,00 TL / Tank
9 DORSE MAKİNA TAŞIYICI 1.400,00 TL/Sefer (7 km geçince, 1 km için 16,00 TL İlave )
10 HİDROMEK KATO 102 S 500,00 TL / Saat
11 CATERPILLER GREUDER CAT 750,00 TL / Saat
12 KESME MAKİNASI + İŞÇİLİK 500,00 TL / Saat
13 PALETLİ DOZER 1.000,00 TL / Saat
Fiyatlarda KDV Dahildir.

./..

2

33 – KUM ŞATIŞ ÜÇRETLERİ
1- 0-3 İnce Kum……………………………………………: 160,00 TL / M3
2- Elek üstü Malzeme…………………………………….. : 100,00 TL / M3
3- 3-7 Kum ……………………………………………….. : 100,00 TL / M3
4 – 7-15 Mıcır ………………………………………………: 100,00 TL / M3
5 – 15-22 Mıcır ……………………………………………..: 100,00 TL / M3
6 – Beton Kumu …………………………………………….: 120,00 TL / M3
7 – Filler……….…………………………………………….:100,00 TL / M3
Kum satış ücretlerinde KDV dahildir.
Günün piyasa koşullarına göre yukarıdaki çizelgede belirtilen ücret tarife kalemlerinin satış ve
saatlik çalışma ücretlerinin yeniden tespit edilerek, Meclis Kararının onaylanması ile birlikte yürürlüğe
girmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine
karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 03 / 2022
Karar Sayısı : 29

Tosya Belediye Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Dışişleri Bakanlığı Ulusal Ajansı
tarafından desteklenen Erasmus+KA2 (Youth) projesi kapsamında 30 Mart-02 Nisan 2022 tarihleri
arasında Litvanya’nın Vilnius şehrinde gerçekleştirilecek olan proje toplantısına katılmak üzere Belediye
Meclis Üyesi Rahman ÇALIKUŞUGİL’e yetki ve gerekli gri pasaport izninin verilmesi ile ilgili Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Tosya Belediye Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Dışişleri Bakanlığı Ulusal Ajansı
tarafından desteklenen 2020-3-TR01-KA205-097137 ID numaralı “ACEYouth-Arts and Creative
Entrepreneurship for Youth” adlı Erasmus+KA2 (Youth) projesi kapsamında 30 Mart-02 Nisan 2022
tarihleri arasında Litvanya’nın Vilnius şehrinde gerçekleştirilecek olan proje toplantısına katılmak üzere
Belediye Meclis Üyesi Rahman ÇALIKUŞUGİL’in yetkilendirilmesine ve gerekli gri pasaport izninin
verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine
karar verildi.