2021 YILI OCAK AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021
Karar Sayısı : 1

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil
kararı alabilir hükmü uyarınca, Belediye Meclisinin 2021 Mali Yılında tatil yapıp yapmayacağı, tatil
yapılması uygun görüldüğü takdirde tatil olacağı bir ayın tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık teklifi
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince; “Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil
kararı alabilir” hükmü mevcut ise de; Belediye işlerinin aksamaması için, Belediye Meclisinin her ay
toplanması ve 2021 Mali Yılında tatil yapmadan çalışması Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup,
gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021
Karar Sayısı : 2

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince; komisyona seçilecek üye sayısının
belirlenerek “Denetim Komisyonu” nun oluşturulması hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü
müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince; Belediye Meclisi her Ocak Ayı
toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi
üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonunun
oluşturulması ve komisyonun çalışmasını 45 iş günü içinde tamamlaması ve buna ilişkin raporunu Mart
Ayı sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunması Yasa gereği olduğundan; söz konusu Kanun uyarınca
2020 Yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonunun üç üyeden
oluşturulmasına ve yapılan gizli oylama sonucunda Denetim Komisyonunun; 1-İsmail ÖLMEZ (16 oy),
2-Hasan ATICI (16 oy), 3-Hülya VANLI (16 oy) isimlerinden teşekkül ettirilmesine, Meclisin oy birliği
ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021
Karar Sayısı : 3

Belediye Meclis Üyeleri arasından Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen
Belediye Başkan Yardımcısının alacağı aylık ücretin tespit edilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin
bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrasında “Belediye Meclis Üyesinden
Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin
2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir” amir hükmü
gereğince; “Belediye Başkan Yardımcısı” olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesine 2021 Mali
Yılı içerisinde belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ ü oranında aylık ödenek verilmesine, yıl
içerisinde belediye başkanı ödeneğine gelen artışların belediye başkan yardımcısına da aynen yansıtılmak
suretiyle Kanunda belirtilen oranın korunmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için
dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021
Karar Sayısı : 4

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hükümleri uyarınca kısmi zamanlı sözleşme ile
çalıştırılacak Belediye Avukatına ödenecek ücretin tespiti hakkındaki Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Avukat Mustafa Gökhan İBEÇOĞLU’nun hizmet sözleşmesi 31.12.2020 tarihinde sona
erdiğinden, Avukat Kadrosu Unvanı için 1. Derecenin 1. Kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek bütün ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlasını
geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere net ücretinin Belediye Meclisi tarafından
belirlenmesi gerektiğinden; 31.12.2021 tarihine kadar Avukat Mustafa Gökhan İBEÇOĞLU’nun kısmi
zamanlı Sözleşmeli Avukat olarak çalıştırılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 5.
Bendinin uygulanması kaydıyla aylık net 1.900,00 TL ücret ödenmesine Meclisin oy birliği ile karar
verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021
Karar Sayısı : 5

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, Mühendis
Kadrosunda Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen Çevre Mühendisi (Ahsen ÇADIROĞLU) ve
Tekniker Kadrosunda Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen Ziraat Teknikeri’ ne (İbrahim Eşref
YÜTÜK) 2021 Mali Yılında ödenecek net aylık ücretlerinin tespit edilmesi hakkındaki Başkanlık teklifi
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizde sözleşmeli personel olarak Mühendis, Tekniker ve Teknisyen Kadrosunda
istihdam edilen ve aşağıda adı soyadı, unvanı belirtilen personellere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.
Maddesinin üçüncü ve beşinci fıkrası gereğince ve yeni yapılacak sözleşme uyarınca 2021 Mali Yılında
geçerli olmak üzere çizelgede belirtilen aylık net ücretlerin tespit edilmesine Meclisin oybirliği ile karar
verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

SÖZLEŞMELİ STATÜSÜNDE ÇALIŞAN PERSONELLER
S. N. ADI VE SOYADI UNVANI ÖDENECEK NET ÜCRET
1 Ahsen ÇADIROĞLU Mühendis 4.746,14 TL
2 İbrahim Eşref YÜTÜK Tekniker 1.476,00 TL

Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021
Karar Sayısı : 6

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesinde tapunun 369 ada, 25 ve 61 nolu parsellerin
Eğitim Alanı için imar planında değişiklik yapılması ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yazısına
istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği
görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesinde tapunun 369 ada, 25 ve 61 parsel
numaralarında kayıtlı ilçe imar planının F32d21c2d paftasındaki X= 4542900-4543100, Y= 587300-
587400 koordinatları arasındaki taşınmazların KIZ MESLEK LİSESİ ve KÜLTÜREL TESİS Yapı
Nizamından çıkartılarak, EĞİTİM ALANI Yapı Nizamına dönüştürülmesi ve ilçe imar planına
işlettirilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına
tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021
Karar Sayısı : 7

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Yapraklı Kavşağı Ali Bardakoğlu
Caddesinin güney kısmında kalan parsellerimizin kavşağa ulaşımı engellenmiş olup, söz konusu kavşağa
ulaşabilmek için yaklaşık 5 Km uzaklıkta bulunan İskilip Kavşağını dolanmak gerektiğinden, mevcut
alandaki toplayıcı yolların kavşağa birleşebilmesi için 1802 ada, 1 parselden 7,00 m’lik imar yolu ihdas
edilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Yapraklı Kavşağı Ali Bardakoğlu
Caddesinin güney kısmında kalan parsellerimizin kavşağa ulaşımı engellenmiş olup, söz konusu kavşağa
ulaşabilmek için yaklaşık 5 Km uzaklıkta bulunan İskilip Kavşağını dolanmak gerektiğinden, mevcut
alandaki toplayıcı yolların kavşağa birleşebilmesi için 1802 ada, 1 parselden 7,00 m’lik imar yolu ihdas
edilmesi ile ilgili konunun komisyonda görüşülmesi ve incelenmesi için İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine ve nihai karar vermek için komisyon raporunun önümüzdeki meclis
toplantısında görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021
Karar Sayısı : 8

İlçenin Dere Mahallesinde tapunun 143 ada, 15 parsel numarasında mülkiyeti Tosya
Belediyesi adına kayıtlı 226,29 m2’lik taşınmazın ihale yoluyla satışının yapılması ile ilgili Başkanlık
teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dere Mahallesinde tapunun 143 ada, 15 parsel numarasında mülkiyeti Tosya
Belediyesi adına kayıtlı 226,29 m2’lik taşınmazın satışı için bedel takdirinin yapılmak üzere Kıymet
Takdir Komisyonuna havalesine ve 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümleri uyarınca açık teklif
usulü ile satışını yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar
verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021
Karar Sayısı : 9

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün yazısına istinaden, İlan ve Reklam
Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi’nin ödeme döneminin birleştirilip birleştirilmeyeceği ile ilgili Mali
Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün yazısında belirtilen İlan ve Reklam
Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi’nin ödeme dönemlerinin birleştirilmesinin Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ve İş Yapma Kolaylığı (DOİNG BUSİNESS) tarafından
talep edilen bir husus olduğu görülmüş olup; söz konusu talebin gerçekleştirilmesi durumunda
mükelleflere aynı anda daha büyük maddi külfet yükleneceğinden, İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre
Temizlik Vergisi’nin farklı zamanlarda alınması mükellefler açısından kolaylık olacağı göz önünde
bulundurularak, söz konusu vergilerin eskiden olduğu gibi farklı dönemlerde alınmasına Meclisin oy
birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021
Karar Sayısı : 10

Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle işyeri kapanan ve faaliyetlerini
durdurmak zorunda kalan işyerlerinden, açılıncaya kadar söz konusu işyerlerinden kira alınmaması ile
ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bazı işkolları kapanmak
zorunda kalmış ve işyeri sahipleri bu süreçte ekonomik sıkıntı yaşamış ve yaşamaya da devam
etmektedir. Belediyemiz mülklerinde kiracı olup, işyerleri kapanan ve mağdur olan mükelleflerimizin bu
zor zamanlarında yardımcı olmak ve katkı vermek amacıyla; Belediyemiz mülklerinde kiracı olup, halen
kapalı olan işyerlerinin kapandığı tarihten, 2021 Yılının 6. Ayına kadar kira alınmamasına Meclisin oy
birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021
Karar Sayısı : 11

Mülkiyeti Belediyemize ait olan iki adet kapalı otoparkın işletmecisinin (Emin ÇEMÇEM –
Mustafa GÜL) koronavirüs nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiği ve bu sebepten dolayı sözleşmede
yazan “bir yıllık kira bedelinin peşin olarak ödenmesi gereklidir” maddesinin değiştirilerek, yıllık kira
bedelinin üçer aylık dönemlere bölünerek dört taksitte ödemek istedikleri ile ilgili talep dilekçesine
istinaden, yıllık kira bedellerinin taksite bağlanıp bağlanmayacağı hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü
müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan iki adet kapalı otoparkın işletmecisinin (Emin ÇEMÇEM –
Mustafa GÜL) koronavirüs nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiği ve bu sebepten dolayı sözleşmede
yazan “bir yıllık kira bedelinin peşin olarak ödenmesi gereklidir” maddesinin değiştirilerek, yıllık kira
bedelinin üçer aylık dönemlere bölünerek dört taksitte ödemek istediklerini talep etmişler ise de; söz
konusu iki adet kapalı otoparkın müstecirlerinden yıllık kira bedellerinin her ayın ilk haftasında giren aya
ait kira bedelinin tahsil edilmesi koşuluyla, 12 eşit taksitte alınmasına, gecikme olduğu takdirde gecikme
faizi ile birlikte tahsiline Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021
Karar Sayısı : 12

İlçenin Harsat Mahallesinde tapunun F32d21b1a pafta, 1357 ada, 2-3 parsel numarasında
mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı 287,20 m2 ve 229,94 m2 müstakil 2 (iki) adet taşınmazın ihale
yoluyla satışının yapılması ile ilgili 38740704070 T.C. Kimlik Numaralı Kenan SİVRİOĞLU isimli
şahsın talebine istinaden, söz konusu arsaların satışının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Harsat Mahallesinde tapunun F32d21b1a pafta, 1357 ada, 2-3 parsel numarasında
mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı 1357 ada, 2 parselde kayıtlı 287,20 m2 ve 1357 ada, 3 parselde
kayıtlı 229,94 m2 müstakil 2 (iki) adet taşınmazın satışı için bedel takdirinin yapılmak üzere Kıymet
Takdir Komisyonuna havalesine ve 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümleri uyarınca açık teklif
usulü ile satışını yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar
verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021
Karar Sayısı : 13

İlçenin Harsat Mahallesinde tapunun F32d21a3b pafta, 1773 ada, 3-4-13 parsel numarasında
mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı 228,80 m2, 232,46 ve 230,18 m2 müstakil 3 (üç) adet taşınmazın
ihale yoluyla satışının yapılması ile ilgili 18482379620 T.C. Kimlik Numaralı Orhan YERLİ isimli şahsın
talebine istinaden, söz konusu arsaların satışının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Harsat Mahallesinde tapunun F32d21a3b pafta, 1773 ada, 3-4-13 parsel numarasında
mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı 1773 ada, 3 parselde kayıtlı 228,80 m2, 1773 ada, 4 parselde
kayıtlı 232,46 ve 1773 ada, 14 parselde kayıtlı 230,18 m2 müstakil 3 (üç) adet taşınmazın satışı için bedel
takdirinin yapılmak üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havalesine ve 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi
hükümleri uyarınca açık teklif usulü ile satışını yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine
Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar
verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021
Karar Sayısı : 14

Avrupa Birliği Başkanlığının Erasmus+Gençlik Programı Ka2 Stratejik Ortaklıklar 2020/R3
Başvuru Dönemi Proje Başvuruları Değerlendirme Sonuçlarına göre kabul gören programların
uygulanmasında kurumumuzu temsile, ilzama, proje ve belgelerini imzalamaya ve harcama yetkilisi
olarak yetki verilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Avrupa Birliği Başkanlığının Erasmus+Gençlik Programı Ka2 Stratejik Ortaklıklar 2020/R3
Başvuru Dönemi Proje Başvuruları Değerlendirme Sonuçlarına göre Arts and Creative Entrepreneurship
for Youth ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Avrupa Dayanışma
Programı Esc11 Gönüllülük Projeleri 2020/R3 Başvuru Dönemi Proje Başvuruları Değerlendirme
Sonuçlarına göre “Pandemi Çağında Gönüllülüğün Geleceği” programlarını 2020-3-TR01-ESC11-
096652 ve 2020-3TR01-KA205-097137 sertifika numaraları ile uygulamaya hak kazanmış olup; kabul
gören programların uygulanmasında kurumumuzu temsil, ilzam, proje ve belgeleri imzalamak üzere ve
ayrıca harcama yetkilisi olarak Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL ve Kültür ve Sosyal İşler
Müdürü Vekili İbrahim TABAKOĞLU’na yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup,
gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 07 / 01 / 2021
Karar Sayısı : 15

İlçenin Yunus Emre Mahallesi, İkbal Sokakta, 1583 Ada, 2 parsel numarasında kayıtlı Tosya
Ticaret ve Sanayi Odasına ait 559.81 m2 lik MESKEN Lejantlı alanda tadilat yapılarak, tamamının
PARK Lejantına, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesinde tapunun 1604 ada, 4 parsel
numarasında kayıtlı, mevcut ilçe imar planında PARK Lejantlı alanda bulunan taşınmazın 500 m2 lik
kısmının lejant değişikliği yapılarak RESMİ KURUM Lejantına çevrilmesi neticesinde açılan dava
sonucunda Kastamonu İdare Mahkemesi imar tadilatı ile ilgili meclis kararının iptal edilmesine karar
vermiş olup, söz konusu mahkeme kararının yerine getirilip getirilmeyeceği hakkındaki İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yunus Emre Mahallesi, İkbal Sokakta, 1583 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı Tosya
Ticaret ve Sanayi Odasına ait 559.81 M2 lik MESKEN Lejantlı alanda tadilat yapılarak, tamamının
PARK Lejantına, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesinde tapunun 1604 ada, 4 parsel
numarasında kayıtlı, mevcut ilçe imar planında PARK Lejantlı alanda bulunan taşınmazın 500 m2 lik
kısmının lejant değişikliği yapılarak RESMİ KURUM Lejantına çevrilmesi ile ilgili Tosya Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanlığı talebi; 06.05.2014 Gün ve 72 Sayılı Belediye Meclis kararı ile ONANMIŞ olup,
23.05.2014 tarihinde Zabıta Müdürlüğü marifeti ile onama kararı belediyemiz ilan ve reklam panosunda
ilan için askıya çıkartılmıştır. Yasal itiraz süresi içerisinde Cemal PİRİNÇLİ, Neziha KUMCU, Mehmet
Necip ALIŞKAN, Metin BEKTAŞ ve Hüseyin GÜLABACI isimli şahıslar tarafından söz konusu imar
tadilatına itiraz edilerek dava açılması neticesinde, Kastamonu İdare Mahkemesinin 31.03.2016 Gün ve
E:2014/1163 K:2016/451 No’lu kararı ile imar planı değişikliğine ait “06.05.2014 GÜN VE 72 SAYILI
BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ” kararı verilmiştir. Belediyemiz tarafından Kastamonu
İdare Mahkemesinin 31.03.2016 Gün ve E:2014/1163 K:2016/451No’lu kararına Danıştay 6. Dairesine
itiraz edilmiş, Danıştay 6. Dairesinin 02.11.2020 Gün ve E:2016/8506 K:2020/10057 No’lu kararı ile
itiraz başvurumuzun REDDİ ne karar verilmiştir.

Kastamonu İdare Mahkemesi kararı gereğince 06.05.2014 Gün ve 72 Sayılı Belediye Meclis
Kararı geçersiz hükmünde olup, Kastamonu İdare Mahkemesinin 31.03.2016 Gün ve E:2014/1163
K:2016/451 No’lu kararının yerine getirilmesi ile ilgili söz konusu kararın incelenmesi için İmar ve
Bayındırlık Komisyonuna havalesine, komisyon kararının önümüzdeki meclis toplantısında tekrar
görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına
tevdiine karar verildi.