2021 YILI HAZİRAN AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03 / 06 / 2021
Karar Sayısı : 52
İlçenin Dilküşah Mahallesi Herekli Mevkiinde (Keleş Sokak) tapunun 30 pafta, 1001 ada, 3 parsel
numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Nimet BÖREKÇİ Vekili Yusuf VARLIK’ın bahse konu parselin
A-5-3-3 KAKS=1.60 yapı nizamından çıkartılarak, KONUT ALANI E=1.60 Yençok=18.50 m yapı
nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Şehir
Plancısının hazırlamış olduğu Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Tadilat talep edilen alan mevcut uygulama imar planının F32d21c2c paftasında Y=588000-588200,
X=4543100-4543200 koordinatları arasında yer alan söz konusu parsellerin yol düzenlemesi, yol çekme
mesafeleri ve bina yüksekliğinin dubleks kat yapılmamak kaydıyla h=18,50 m olarak yapılmış imar tadilatı
paftaları uygun görülerek, projeler hazırlanırken park ve otopark gibi sosyal donatıların vaziyet planında
gösterilmesi şartıyla imar tadilatının uygulanmasına;
Açık alanları artmış, bahçe alanları büyümüş, konforlu, güvenlikli, otoparklı ve sosyal donatılı site
tipi uygulamalar her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar
Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine göre, yan geçişi sağlayan, herhangi bir parsele mahreç
vermeyen ve sürekliliği olmayan, geçiş amaçlı yaya yollarının düzenlenmesinin Şehircilik ve Planlama
İlkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 F32d21c2c (PİN)
UİP 37077306 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar
Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy
birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 06 / 2021
Karar Sayısı : 53
İlçenin Bahçelievler (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun F32D21C3A pafta, 1370 ada, 1 ve 2 parsel
numaralarında kayıtlı A 5/3 3 ve A 5/3 4 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek
EMSAL uygulamasına geçilmesi için taşınmaz sahipleri Kerim ERDEMİR ve hissedarlarının imar tadilat talebine
istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Şehir Plancısının hazırlamış olduğu Açıklama Raporu ve İmar
Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22C3A paftasında, Y=587600-587700 X=4542300-4542400
koordinatları arasında tadilat talep edilen imar adası içerisindeki 2-5-6 ve 7 nolu parsellerin yapılaşma şartının ayrık
nizam 4 katlı, KAKS (Emsal) 2.00 olduğu, 7.00 m lik yaya yoluna cepheli 1 nolu parselin ise yapılaşma şartı Ayrık
nizam 3 katlı KAKS (Emsal) 1,60 olduğu görülmüştür.
Farklı yapılaşma şartı içeren 1 ve 2 nolu parsel aynı kişilere ait olup, bu parsellerin tevhit edilerek tek bir bina
yapılması ve 15.00 m lik yoldan cephe alması istendiğinden, aynı ada içerisinde farklı yapılaşmanın ortadan
kaldırılarak, ada içerisindeki 5, 6, 7 nolu parsellerin durumlarında herhangi bir değişikliğe neden olmadan 1 ve 2 nolu
parsellerin bulunduğu kısmın kademe hattı çizgisi ile ayrıştırılmak suretiyle sorun çözüleceğinden;
Bu düzenleme sonrasında 7.00 m lik yaya yoluna cepheli parsel kalmayacak ve ada içerisindeki tüm parseller
15.00 m lik yoldan cephe alacaktır. 1370 ada, 1 ve 2 nolu parsellerin tevhit edilerek, önceden 2 nolu parsel ve diğer
parsellerde olduğu gibi 4 kat olacak ve ada içerisinde farklı kat yüksekliği kalmayacaktır. 1 ve 2 parselin emsal
ortalaması KAKS 1,80 olacaktır.
Uygulama sorununu çözen bu tadilatın; Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı Değişiklikleri üst
başlıklı 26.Maddesine göre Şehircilik ve Planlama İlkelerine ve kamu yararına uygun olduğu görüldüğünden;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 F32D21C3A (PİN) UİP
37607879 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat
Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar
verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 06 / 2021
Karar Sayısı : 54
İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 30L1C pafta, 1491 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında kayıtlı A-3
Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek ADA BAZI EMSAL uygulamasına
geçilmesi için taşınmaz sahipleri Sedat OĞUZ-Ahmet İPEK ve hissedarlarının imar tadilat talebine istinaden İmar ve
Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Şehir Plancısının hazırlamış olduğu Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat
Paftalarının onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22D4A paftasında, Y=588400-588500 X=4542100-45422000
koordinatları arasında yer almakta olan 1491 ada, 2 ve 3 nolu parsellerin tevhit edilerek, talep edilen imar tadilatının
söz konusu parsellerin yol düzenlemesi, yol çekme mesafeleri ve bina yüksekliğinin dubleks kat yapılmamak kaydıyla,
h=18,50 m olarak yapılmış imar tadilatı paftaları uygun görülerek, projeler hazırlanırken park ve otopark gibi sosyal
donatıların vaziyet planında gösterilmesi şartıyla uygulanmasına;
Açık alanları artmış, bahçe alanları büyümüş, konforlu, güvenlikli, otoparklı ve sosyal donatılı site tipi
uygulamalar her açıdan kamusal faydalar içerdiğinden, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı
Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine göre, yan geçişi sağlayan, herhangi bir parsele mahreç vermeyen ve
sürekliliği olmayan, geçiş amaçlı yaya yollarının düzenlenmesinin Şehircilik ve Planlama İlkelerine ve kamu yararına
uygun olduğu görüldüğünden;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 F32d21c2c (PİN) UİP
37723587 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat
Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar
verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 06 / 2021
Karar Sayısı : 55

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ilçe mezarlığına hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen
vatandaşlarımızın, idarenin uygun göreceği yer ve ücret tarifesinin belirlenerek hayrat çeşmesi yapımına
izin verilip verilmeyeceği hakkındaki Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi Meclisin
bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ilçe mezarlığına hayrat çeşmesi yaptırmak isteyen
vatandaşlarımızın, idarenin uygun göreceği yer ve ücret tarifesinin belirlenerek hayrat çeşmesi yapılması
uygun görülmüş olup, hayrat çeşmesi yapımı ile ilgili detayların ve ücret tarifesinin belirlenmesi için,
konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre önümüzdeki
meclis toplantısında tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın
Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 06 / 2021
Karar Sayısı : 56

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Çift Kabin Kamyonet aracın satın alınması ve
Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’e yetki verilmesi ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü
müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 85. Maddesi ile 237 Sayılı Taşıt Kanununun bazı
maddelerinde yapılan değişiklik ile il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli
idare birliklerinin Taşıt Kanununa tabi olduğu, ancak, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı
kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taşıt edinebilecekleri hükmü
getirilmiş olduğundan, ilgili hüküm uyarınca Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Çift Kabin
Kamyonet aracın Kamu İhale Kanununun 22/f maddesi gereği satın alınmasına, iş ve işlemlerin takibi ile
resmi prosedürlerin yerine getirilmesi için Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’e yetki
verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine
karar verildi.