KASIM AYI MECLİS KARARLARI

Karar Sayısı       : 86

Belediyemiz 2020 – 2021 – 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz 2020 – 2021 – 2022 Mali Yılı Gelir ve Gider Hazırlık Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24. Maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Analitik Bütçe esaslarına göre hazırlanarak, Encümenin 24.09.2019 Gün ve 247 Sayılı Kararı ile görüşülerek kabul ve tasvip edildiği görüldüğünden, 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesinin daha detaylı bir şekilde incelenmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 87

Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Bütçe Kararnamesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi üzerinde daha detaylı şekilde inceleme yapmak üzere Komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 88

Belediyemiz 2020 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Ücret Tarife Cetvelleri Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. Maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan 2020 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle, daha detaylı bir şekilde incelenmesi için komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2020 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 89

Belediyemizin 2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlarla İlgili Tarife Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Vergi ve Harçlara Ait Cetveller Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. Maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Belediyemizin 2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlarla İlgili Tarife Cetvellerinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle daha detaylı şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlara Ait Cetvellerin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 90

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken, depo ve lojmanlara ait yerlerin 2020 Mali Yılında alınacak kira bedelleri ve taksit sürelerinin belirlenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile kira listesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken, depo ve lojmanlara ait kira cetvellerinin incelenmesinde, kiralarının tespitinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle; Belediyemizin 2020 Mali Yılında uygulayacağı kira bedelleri ve kira bedellerinin taksit sürelerinin tespiti gibi konuların daha detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülmüş olduğundan, dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 91

2020 Mali Yılı için Pazar yerlerinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ve bir önceki yıla ait Pazar Yeri Tespiti ile ilgili Meclis Kararı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizde haftanın muayyen günlerinde kurulan pazar yerlerinin tespitinde oluşan aksaklıkların giderilmesi ve yeniden belirlenmesi için daha detaylı bir şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2020 Mali Yılı pazar yerlerinin tespiti ile ilgili dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclisçe tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi

Karar Sayısı       : 92

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla değişik 178. Maddesi hükümleri gereğince, görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık arz eden Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere Belediyemizce 2020 Mali Yılında verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2020 Mali Yılında uygulayacağı aylık maktu fazla çalışma ücretinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle daha detaylı bir şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 93

Üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara zorunlu hallerde Belediyemiz hizmetleri için ilçe dışına görevle gönderildiğinde, 2020 Mali Yılı içerisinde verilecek harcırahın tespit edilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

6245 Sayılı Harcırah kanununun 8. Maddesine göre üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara verilecek harcırah miktarının 4. Derece kadrodaki memurlara ödenecek harcırah miktarını aşmayacağı hükmünü getirmiş olduğundan; 2020 Mali Yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara belediye hizmetleri ve işleri için ilçe dışına gitmek üzere görevlendirildiklerinde ödenecek harcırah miktarının tespit edilmesi için dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 94

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. ve 39. maddesi gereğince; 2020 Mali Yılında meclis başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine toplantılara katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. ve 39. maddesi gereğince; meclis başkan ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödeneceği Yasa gereği olduğundan; 2020 Mali Yılında meclis başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 95

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarında bulunan satış yerlerinin 2019 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2020 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarında bulunan satış yerlerinin 2019 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2020 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 96

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarında bulunan satış yerlerinin 2019 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2020 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarında bulunan satış yerlerinin 2019 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2020 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 97

İlçemiz konut ihtiyacının karşılanması için, Dilküşah Mahallesi Kıran Mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 319 ada, 66 ve 106 parsel numaralarında ilçe imar planının F32d22d1a paftasında BAĞ-BAHÇE ALANI lejantında kayıtlı taşınmazın yaklaşık 19.000,00 m2 lik alanına TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından konut yapılması planlandığından, söz konusu alanda imar tadilatı yapılarak BAĞ-BAHÇE ALANI lejantının TOKİ ALANI lejantına değiştirilmesi ile ilgili Başkanlık teklifine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizde konut ihtiyacının ileri boyutlarda olduğu düşünüldüğünden ilçe imar planının F32d22d1a paftasında, Y= 588300-588800 ve X= 4543300-4543700 koordinatları arasında kalan ve 319 ada, 66 ve 106 parsellerde BAĞ-BAHÇE kullanımlı alan KAKS=0,10 iken; TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından hazırlanarak belediyemize sunulan vaziyet planından da anlaşılacağı üzere; TOKİ ALANI olarak lejant değişikliğinin yapılması meclisimizce de uygun görülerek, söz konusu imar tadilatının ilçe imar planına işlettirilmesi için ÖN İZİN verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 98

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesinde; tapunun 795 ada, 36 parsel numarasında, ilçe imar planının F32d21c2d – 1c paftasında kayıtlı bulunan taşınmazın sahibi Ali UYSAL isimli şahsın parselinin B-5 KONUT (TAKS:0.40 KAKS:2.00) yapı nizamından çıkartılarak, B-5 TİCK (TİCARET+KONUT) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesinde ilçe imar planının F32d21c2d-1c imar paftasında X=4542700-4542800, Y=587200-587400 koordinatları arasında tapunun 795 ada, 36 parsel numarasında, ilçe imar planının F32d21c2d – 1c paftasında kayıtlı bulunan taşınmazın sahibi Ali UYSAL isimli şahsın parselinin B-5 KONUT (TAKS:0.40 KAKS:2.00) yapı nizamından çıkartılarak, B-5 TİCK (TİCARET+KONUT) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 99

 İlçenin Cumhuriyet(Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun 1803 Ada,10 Parsel numarasında mülkiyeti Kartal Orman Ür. İnş.ve Taah. İşl. San. Tic. Ltd. Şti. ne ait taşınmazda 2016 Yılı Revizyon imar planı çalışmalarında imar planında dere yatağı gösterildiğinden, imar planına 31 Nolu Dere Yatağı olarak işlenen Kuru Derenin derivasyonu projesi ve imar tadilatının yapılması ile ilgili taşınmaz sahibinin talebi doğrultusunda, Belediye Meclisinin vermiş olduğu ön izne istinaden, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftalarının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

“31 Nolu Kuru Derenin derivasyonu için gerekli imalatların talep sahibi tarafından yapılması imalatlar sırasında doğabilecek zarar ve ziyanın talep sahibi firma tarafından karşılanması, kadastro ve mülkiyet işlemlerinin ve sorunlarının talep sahibi firma tarafından çözülmesi,  meri mevzuat hükümleri gereği diğer kurumlardan alınması gereken izinlerin talep sahibi tarafından alınması ve meydana gelebilecek olumsuzluklardan Tosya Belediyesinin hiçbir şekilde sorumlu tutulmaması kaydıyla” 31 Nolu Kuru Dere’nin derive edilen güzergaha alınması uygun görülerek, tadilat masraflarının müracaat sahibi tarafından karşılanması ve ilçe imar planına işlettirilmesi için 05.09.2019 Gün ve 75 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile ÖN İZİN verilmiştir.

Verilen ön izne istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d21c4c- F32d21c3d) (PİN) UİP 3230- 87, 1/5000 (F32d21c) NİP 6569-52 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 100

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.07.2019 Gün ve 6777 nolu kararına istinaden ilçemizde 12 Adet Sivil Mimarlık Örneği Yapı, 1 Adet Çeşme olmak üzere toplam 13 Adet Kültür Varlığı olarak tescillenen taşınmazlar ve SİT Alanı ilan edilen bölgelere ait ekli SİT ve Tescil paftalarını gösteren alanda KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI yapılması ve bunun Uygulama ve Nazım İmar Planına işlettirilip, işlettirilmeyeceği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.07.2019 Gün ve 6777 nolu kararına istinaden ilçemizde 12 Adet Sivil Mimarlık Örneği Yapı, 1 Adet Çeşme olmak üzere toplam 13 Adet Kültür Varlığı olarak tescillenen taşınmazlar ve SİT Alanı ilan edilen bölgelere ait ekli SİT ve Tescil paftalarını gösteren alanda KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI yapılması gerekmektedir. Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2019 Tarihli Kararı ile KENTSEL SİT ALANI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI tespit edildiğinden ve bu geçiş döneminde Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırılması için belediyemize süre verildiğinden, bu süre içerisinde Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yaptırılarak, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.07.2019 Gün ve 6777 nolu kararı ile belirlenen 12 adet Sivil Mimarlık Örneği Yapı ile 1 adet Çeşmenin ve Kentsel Sit Alanının, Belediyemiz Uygulama ve Nazım İmar Planına işlettirilip işlettirilmeyeceği ile ilgili detaylı bir inceleme ve araştırma yapılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.