ARALIK AYI MECLİS KARARLARI YAYIMLANDI

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

Karar Sayısı       : 101

 

Belediye Encümenince incelenip, Belediye Meclisine tevdii edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Belediyemiz 2020 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen Belediyemiz 2019 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı içerisinde yer alan 2020 Mali Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde, Gelir Bütçesi ise Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması düzeyinde ele alınarak incelemesinin yapıldığı ve yapılan incelemede; Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere aykırı olarak herhangi bir gelir kaleminin konmadığı, Belediye Bütçesinden ayrılması gereken Kanuni payların formülüne uygun hesapları yapılarak tertiplerine ilişkin ödenek konulduğu, Belediye borçlarına ilişkin yeterli ödenek konulduğu, personel ödemelerine ilişkin hesaplamaların incelenmesinde Yasalara ve Yürürlükteki Mevzuata uygun ödenek konulduğu, Personel Giderlerinin Bütçe toplamının %30’unu aşmadığı, Vergi ve Harç Tarifelerinin Kanunlarda belirtilen şekilde ve Belediye grupları göz önünde bulundurularak konulduğu, birimlerin hizmet gerekçelerinde belirttikleri ve talep ettikleri ödeneklerin belediyenin görevleri arasında olduğu, sayman tarafından birleştirilen ve birimlerden gelen ödenek taleplerinin gerçekleri yansıttığı, ödenek tekliflerinin Belediyemizin Sekizinci Beş Yıllık Çalışma Plan ve Programlarına uygunluğu görülerek;

 

2020 Mali Yılı Gider Bütçesine

 1. Genel Kamu Hizmetleri İçin Toplam : 33.146.150,00 TL
 2. Savunma Hizmetleri İçin Toplam : 1.000,00 TL
 3. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri İçin Toplam :    499.040,00 TL
 4. Ekonomik İşler ve Hizmetler İçin Toplam : 5.951.720,00 TL
 5. Çevre Koruma Hizmetleri İçin Toplam : 3.440.510,00 TL
 6. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri İçin Toplam : 2.365.010,00 TL
 7. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri İçin Toplam :    919.000,00 TL

+                                  .

Olmak üzere toplam          46.322.430,00 TL ödenek konulmasına;

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesine 

 1. Vergi Gelirleri İçin Toplam : 4.617.930,00 TL
 2. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 10.329.500,00 TL
 3. Alınan Bağış ve Yardımlar İçin Toplam : 1.990.000,00 TL
 4. Diğer Gelirler Toplamı : 27.445.000,00 TL
 5. Sermaye Gelirleri Toplamı : 1.940.000,00 TL

+                                  .

Olmak üzere toplam               46.322.430,00 TL

 

gelir tahmininde bulunmak suretiyle Bütçe denkliği sağlanmış, bütçe denkliğine etki eden 2020 Mali Yılında Analitik Bütçe tekniğinde Açık/Fazlanın Ekonomik Sınıflandırılması Bölümünün diğer yükümlülükler başlığının İller Bankasından Borçlanma bölümüne 4.000.000,00 TL tutarında borçlanma yapılacağı göz önüne alınarak Bütçe denkliğinin sağlanmış olduğu Bütçe Tasarısında görüldüğünden; 2020 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Bütçe Tasarısı 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 102

 

 

 

 

Belediyenin 2020 Mali Yılına ait Bütçe Kararnamesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince düzenlenen ve Plan-Bütçe Komisyonunca incelenerek Meclise tevdii edilen 13 (onüç) maddeden ibaret “Belediyenin 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi”, madde madde görüşülmesi ve yine madde madde oylama yapılması neticesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince; 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 103

 

 

 

 

Belediyemizin 2020 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin tespiti ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 88 Sayılı Kararı ile tetkik edilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Komisyonca incelenip Meclise tevdii edilmiş bulunan Ücret Tarife Cetvelleri üzerinde yapılan müzakere sonucunda; “ekli cetvellerde tespit edildiği şekilde” Belediyenin 2020 Mali Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesi hükümlerince hazırlanan 2020 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 104

 

 

 

 

Belediyemizin 2020 Mali Yılında uygulamaya koyacağı Vergi ve Harçlarla ilgili Tarife Cetvelleri hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 89 sayılı Kararı ile tetkik edilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Komisyonca incelenip Meclise tevdii edilmiş bulunan Belediyenin 2020 Mali Yılında uygulamaya koyacağı Vergi ve Harçlarla ilgili Komisyon Raporu ve tarife cetvelleri üzerinde yapılan müzakere sonucunda; “ekli cetvellerde tespit edildiği şekilde” Belediyenin 2020 Mali Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. maddesi (B) fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. maddesi hükümlerince hazırlanan 2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar Gelir Tarife Cetvelleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi gereğince Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 105

 

 

 

 

Belediyemiz mülklerinde kirada bulunan şahısların 2020 Mali Yılı kira tespitleri hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken ve depolara ait kira cetvellerinin incelenmesinde;  ilçenin muhtelif semtlerindeki kira rayiçleri de göz önüne alınarak, 2020 Mali Yılı kiralarında % 5 oranında artış yapılmasına, Yunus Emre Mahallesi Osmanlı Parkı alt kısmı, Pınarbaşı Mahallesi Rıhtımboyu Caddesi No:62/A, Pınarbaşı Mahallesi Rıhtımboyu Caddesi No:74 ve 76 nolu dükkânların işletmecilerinin belediye mülklerinin imar ve ihyaları için azami gayret gösterdikleri ve tadilatlarına önemli miktarlarda para harcadıkları görüldüğünden, söz konusu yerlerin kiralarına 2020 Yılı için artış yapılmayarak 2019 Yılı kiraları üzerinden devamına, dükkan kiralarının ekli listede gösterildiği şekilde uygulanmasına, kira bedellerinin Şubat-Nisan-Haziran ve Ağustos aylarında olmak üzere 4 (dört) eşit taksitte tahsiline, kira taksitlerini süresinde ödemeyen kiracılara 6183 Sayılı Kanun Hükümlerinin uygulanmak sureti ile gecikme faizi alınmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

Karar Sayısı       : 106

 

 

2020 Mali Yılında ilçemizde kurulacak pazar yerlerinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

 

1-SEBZE PAZARI: Haftanın Pazartesi günleri Cumhuriyet Mahallesi Metin Yüksel Karakaş Caddesindeki Kapalı Pazar Yerinde müstahsil malı için ayrılan yerlerden hariç kalan yerlerde halka satış yapılacaktır. Kavun-Karpuz satışı da meyve-sebze satışı gibi Kapalı Pazar Yerinde yapılacaktır.

2-SEYYAR SATICILAR PAZARI: Giyim eşyası ve hazır elbise satıcıları; Pınarbaşı Mahallesi Rıhtımboyu Caddesindeki kapalı alanda, Arpa Pazarı Sokak ve Karabaş Sokak üzerinde açık alanda (gıda maddesi haricinde), diğer seyyar satıcılardan nalbur, hırdavat ve benzeri diğer ticaret erbabı kimselerin ise Zabıta Müdürlüğünün uygun göreceği yerlerde satış yapılacaktır.

3-YAĞ VE YOĞURT PAZARI: Cumhuriyet Mahallesi Metin Yüksel Karakaş Caddesindeki Kapalı Pazar Yerinin alt katındaki otopark girişinde satış yapılacaktır.

4-PİRİNÇ VE BUĞDAY PAZARI: Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi Yellikaş Mevkiinde Belediyemizce yapılan dükkanlarda satış yapılacaktır.

5-KIL VE TİFTİK PAZARI: Zabıta Müdürlüğünün uygun göreceği yerde satış yapılacaktır.

6-DOKUMA-KUŞAK VE İPLİK PAZARI: Mutaflar çarşısında satış yapılacaktır.

7-SAMAN PAZARI: Cumhuriyet Mahallesi asri mezarlık yanı Pirinç Pazarı karşısında satış yapılacaktır.

8-ODUN PAZARI : Ulu Camii önünde araç üzerinde satış yapılacaktır.

9-HAYVAN PAZARI: İbniselim Mahallesindeki mevcut hayvan pazarında satış yapılacaktır.

10-TOPTAN VE PERAKENDE MEYVE-SEBZE PAZARI: Cumhuriyet Mahallesindeki Kapalı Pazar Yerinde satış yapacaklardır.

11-MANAV YERİ: Pınarbaşı Mahallesi Düğün Salonu altındaki mevcut sebze-meyve halinde manavlar için ayrılan ve halen boş bulunan dükkanların atıl vaziyetten kurtarılması için buraların yazıhane, depo, büro, balık satışı ve deri satıcıları gibi meslek grubuyla iştigal edeceklere verilmek kaydıyla diğer meslek gruplarına da kiraya verilecektir.

12-Yukarıda gösterilen Pazar yerlerinden hariç yerlerde veya kaldırım, tretuvar üzerinde ve umumi caddelerde hiçbir surette sergi kurulması veya devamlı surette işgaline izin verilmeyecektir.

13-Hükümet binası önü ve civarında, çarşının muhtelif yerlerinde, Pazar Camiinin Haremi Şerif sayılan meydanlıkta (demir parmaklıkla ayrılan kısım ) sergi açıp, satış ve ticaret yapmak, geçici olsa bile işgal etmek yasaktır.

14-Haftanın muayyen günlerde kurulmakta olan Pazar yerlerini işgal edenlerden M2 hesabı ile işgaliye ücreti alınacaktır.

15-HAMAL VE İŞÇİ PAZARI: Pazar Camii karşısı ve Ulu Camii önü köprüsü ile Küçükçay Köprüsü arasındaki yerde kurulacaktır.

 

Yukarıda maddeler halinde tespit edilen Pazar Yerlerini gösterir teklif Meclisin oy birliği ile kabul edilmiş olup, 2020 Mali Yılında aynen uygulanmak üzere gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 107

 

 

 

 

Belediyemizce 2020 Mali Yılında görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık arz eden zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla değişik 178. maddesinde “görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık gösteren zabıta ve itfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere Bakanlar Kurulu Kararı aranmaksızın Belediye Meclisince tespit edilen miktar fazla çalışma ücreti olarak ödenir” hükmü bulunduğundan, yapılan müzakere sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonunun tespit etmiş olduğu miktarlar Meclis tarafından da aynen benimsenmiş olup, 2020 Mali Yılında Zabıta Müdürü ve İtfaiye Müdürüne 300,00 TL, İtfaiye Çavuşuna 280,80 TL, Zabıta Memurlarına 280,80 TL, İtfaiye Erleri ve Şoförlerine de 265,20 TL aylık maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesine, 5724 Sayılı Bütçe Kanununun K Cetvelinde Maktu Fazla Çalışma Ücretlerine ilişkin zam ve düzenlemelerin senesi içerisinde yansıtılmayarak, tespit edilen fazla çalışma ücretlerinin 2020 Mali Yılı boyunca aynen devamına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 108

 

 

 

 

Üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara zorunlu hallerde Belediyemiz hizmetleri için ilçe dışına görevle gönderildiğinde verilecek yolluğun tespit edilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

6245 sayılı Harcırah kanununun 8. maddesine göre üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara verilecek yolluk miktarının 4. derece kadrodaki memurlara ödenecek harcırah miktarını aşmayacağı hükmünü getirmiş olduğundan; 2020 Mali Yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara belediye hizmetleri ve işleri için ilçe dışına gitmek üzere görevlendirildiklerinde; 6245 sayılı harcırah kanununun 8. maddesindeki amir hükme göre 4. dereceli memura ödenen yevmiye nispetinde yolluk ödenmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 109

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince; Meclis Başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine 2020 Mali Yılında toplantılara katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince; Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir hükmü mevcut olduğundan; 2020 Mali Yılında gösterge ve katsayı artışları da yansıtılmak üzere 5393 Sayılı Kanunun 32. ve 39. maddelerinde zikredilen oranlar dikkate alınarak belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin 2020 Yılında katsayı artışına göre hesaplanarak meclis başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine toplantılara katıldıkları her gün için huzur hakkı olarak 01.01.2020–31.12.2020 tarihleri arasında ödenmesine, yıl içerisindeki artışların huzur haklarına da yansıtılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 110

 

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarındaki Pazar yerindeki parseller için 2020 yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve kira işgaliye taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Yeni Kapalı Sebze Pazarında bulunan satış yerlerinin 2019 yılı kira işgaliye cetvelinin incelenmesi sonucunda, 2020 Yılı kira işgaliyelerinin %6 oranında artırılması ve bu oranlar üzerinden tahsil edilmesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından uygun görülmüştür. Komisyon tarafından tespit edilen artış oranı Meclisimizce de uygun görülerek; 2020 Mali Yılında Pazar yerlerinin işgaliye ücretlerine %6 oranında artış yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 111

 

 

 

 

İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarındaki parseller için 2020 yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve kira işgaliye taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü talebine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarındaki satış yerlerinin 2019 Yılı kira işgaliye cetvelinin incelenmesi sonucunda, 2020 Yılı kira işgaliyelerinin %12 oranında artırılması ve bu oranlar üzerinden tahsil edilmesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından uygun görülmüştür. Komisyon tarafından tespit edilen artış oranı Meclisimizce de uygun görülerek; 2020 Mali Yılında Giyim Pazarı yerlerinin işgaliye ücretlerine %12 oranında artış yapılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 112

 

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesinde; tapunun 795 ada, 36 parsel numarasında, ilçe imar planının F32d21c2d – 1c paftasında kayıtlı bulunan taşınmazın sahibi Ali UYSAL isimli şahsın parselinin B-5 KONUT (TAKS:0.40 KAKS:2.00) yapı nizamından çıkartılarak, B-5 TİCK (TİCARET+KONUT) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesinde tapunun 795 Ada,36 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Ali UYSAL tarafından, ilçe imar planının F32d21c2d-F32d21c1c paftalarında Y=587200-587400 ve X=4542700-4542800 koordinatları arasındaki taşınmazının B-5 KONUT (TAKS:0.40 KAKS:2.00)  yapı nizamından çıkartılarak B-5 TİCK (Ticaret + Konut) yapı nizamına dönüştürülmesi istenen ve İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ye ait 900,00 M2 yüzölçümlü 795 Ada, 36 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 06.11.2017 Gün ve 2017/113 Sayılı kararı ile onaylanmış, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 71846147-754 sayılı yazısı ile belediyemize bildirilmiş ve 21.11.2017-20.12.2017 tarihleri arasında Belediyemiz ilan reklam panosunda ilan edilerek kesinleşmiştir.

Kesinleşen bu karara göre, 14.10.2019 Gün ve 5064 yevmiye numarası ile yapılan satışta, “3194 Sayılı İmar Kanununun Ek-3.Maddesi Kapsamında hazırlanan imar planları devir tarihinden itibaren 5 (Beş) Yıl süreyle değiştirilemez” şerhi konduğu taşınmaza ait tapu kaydından anlaşıldığından, söz konusu şerhe istinaden tadilat talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 113

 

 

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.07.2019 Gün ve 6777 nolu kararına istinaden ilçemizde 12 Adet Sivil Mimarlık Örneği Yapı, 1 Adet Çeşme olmak üzere toplam 13 Adet Kültür Varlığı olarak tescillenen taşınmazlar ve SİT Alanı ilan edilen bölgelere ait ekli SİT ve Tescil paftalarını gösteren alanda KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI yapılması ve bunun Uygulama ve Nazım İmar Planına işlettirilip, işlettirilmeyeceği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.10.2019 Tarihli kararı ile KENTSEL SİT ALANI GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI tespit edildiğinden ve bu geçiş döneminde Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırılması için belediyemize süre verildiğinden, bu süre içerisinde Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yaptırılarak ve Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.07.2019 Gün ve 6777 nolu kararı ile belirlenen 12 Adet Sivil Mimarlık Örneği Yapı ile 1 Adet Çeşmenin ve Kentsel Sit Alanının Belediyemiz Uygulama ve Nazım İmar Planına işlettirilmesi ile ilgili yapılan çalışma sonucunda;

Ankara Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kurullar Dairesi Başkanlığı, Yüksek Kurul Şubesine 18.09.2019 Gün ve 836 sayılı yazı ile Kastamonu ili, Tosya İlçesi, Kentsel Sit Alanı ve Tescil Çalışması (37.19/1) itiraz edildiği görülmüş, ilgili kurulun vereceği karara göre,  12 Adet Sivil Mimarlık Örneği Yapı ile 1 Adet Çeşmenin ve Kentsel Sit Alanının Belediyemiz Uygulama ve Nazım İmar Planına işlettirilmesi için ÖN İZİN verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

Karar Sayısı       : 114

 

İlçemiz konut ihtiyacının karşılanması için, Dilküşah Mahallesi Kıran Mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 319 ada, 66 ve 106 parsel numaralarında ilçe imar planının F32d22d1a paftasında BAĞ-BAHÇE ALANI lejantında kayıtlı taşınmazın yaklaşık 19.000,00 m2 lik alanına TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından konut yapılması planlandığından, söz konusu alanda imar tadilatı yapılarak BAĞ-BAHÇE ALANI lejantının TOKİ ALANI lejantına değiştirilmesi ile ilgili verilen ön izne istinaden, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftalarının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizde konut ihtiyacının ileri boyutlarda olduğu düşünüldüğünden ilçe imar planının F32d22d1a paftasında, Y= 588300-588800 ve X= 4543300-4543700 koordinatları arasında kalan ve 319 ada, 66 ve 106 parsellerde BAĞ-BAHÇE kullanımlı alan KAKS=0,10 iken; TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından hazırlanarak belediyemize sunulan vaziyet planı doğrultusunda söz konusu alanda imar tadilatı yapılarak BAĞ-BAHÇE ALANI lejantının TOKİ ALANI lejantına değiştirilmesi ile ilgili 01.11.2019 Gün ve 97 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile verilen ön izne istinaden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d22d1a) (PİN) UİP 3230- 88, 1/5000 (F32d22d) NİP 6569-53 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASI teklif edilmiş ise de; ilçemizin gelişmesi ve kalkınması adına daha uygun bir yerin araştırılması için söz konusu onamanın bir sonraki meclis toplantısına kadar ertelenmesine ve konunun önümüzdeki mecliste görüşülerek nihai kararın verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

Karar Sayısı       : 114

 

İlçemiz konut ihtiyacının karşılanması için, Dilküşah Mahallesi Kıran Mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 319 ada, 66 ve 106 parsel numaralarında ilçe imar planının F32d22d1a paftasında BAĞ-BAHÇE ALANI lejantında kayıtlı taşınmazın yaklaşık 19.000,00 m2 lik alanına TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından konut yapılması planlandığından, söz konusu alanda imar tadilatı yapılarak BAĞ-BAHÇE ALANI lejantının TOKİ ALANI lejantına değiştirilmesi ile ilgili verilen ön izne istinaden, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftalarının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizde konut ihtiyacının ileri boyutlarda olduğu düşünüldüğünden ilçe imar planının F32d22d1a paftasında, Y= 588300-588800 ve X= 4543300-4543700 koordinatları arasında kalan ve 319 ada, 66 ve 106 parsellerde BAĞ-BAHÇE kullanımlı alan KAKS=0,10 iken; TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından hazırlanarak belediyemize sunulan vaziyet planı doğrultusunda söz konusu alanda imar tadilatı yapılarak BAĞ-BAHÇE ALANI lejantının TOKİ ALANI lejantına değiştirilmesi ile ilgili 01.11.2019 Gün ve 97 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile verilen ön izne istinaden;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d22d1a) (PİN) UİP 3230- 88, 1/5000 (F32d22d) NİP 6569-53 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 115

 

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesinde tapunun 473 ada, 46 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Korkmaz KURT vekili Ertuğrul TÜRKMEN’in bahse konu parselin A-5-3-3 KONUT (TAKS:0.40 KAKS:1.20) yapı nizamından çıkartılarak A-5-3-3 TİCK (TİCARET+KONUT) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesinde ilçe imar planının F32d21c4b imar paftasında X=4542100-4542200, Y=587000-587200 koordinatları arasında tapunun 473 ada, 46 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Korkmaz KURT vekili Ertuğrul TÜRKMEN’in bahse konu parselin A-5-3-3 KONUT (TAKS:0.40 KAKS:1.20) yapı nizamından çıkartılarak A-5-3-3 TİCK (TİCARET+KONUT) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebinin ada bazında uygulanması gerektiğinden ve bunun da söz konusu alandaki imar uygulaması ve diğer parsel malikleri açısından sıkıntı doğuracağı müşahede edildiğinden, talebin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 116

 

 

 

 

İlçenin Dilküşah (Yavuz Selim) Mahallesi, Doç.Dr. Ayhan Albostan-Cemil Kılıç Sokakta tapunun 1933 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahiplerinden Recep KASTAMONULU ve Doğan Yücel KÜÇÜKBEZCİ’nin bahse konu alanın K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) E=0.50 Yençok=Serbest yapı nizamından çıkartılarak K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah (Yavuz Selim) Mahallesi, Doç.Dr. Ayhan Albostan-Cemil Kılıç Sokakta ilçe imar planının F32d22c1a imar paftasında X=4543600-4543800, Y=590600-590800 koordinatları arasında tapunun 1933 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahiplerinden Recep KASTAMONULU ve Doğan Yücel KÜÇÜKBEZCİ’nin bahse konu alanın K.D.K.Ç.A. (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) E=0.50 Yençok=Serbest yapı nizamından çıkartılarak K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 117

 

 

 

 

Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi’nin faaliyet gösterebilecekleri Belediyemize ait gayrimenkullerden bir yerin taraflarına bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı talebine istinaden, herhangi bir işyerinin Türk Hava Kurumu adına tahsis edilip edilmeyeceği hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi’nin faaliyet gösterebilecekleri Belediyemize ait gayrimenkullerden bir yerin taraflarına bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının 06.11.2019 gün ve 4011 sayılı yazılı talebi; “söz konusu kurumun kamu yararına hizmet veren bir kurum olduğundan” işyeri tahsis talebi uygun görülerek, hâlihazırda atıl vaziyette boş olan ve belediyemizin uygun göreceği işyerlerimizden bir tanesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca Türk Hava Kurumu adına 5 (beş) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesine, işyeri tespitinin yapılması ve tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 118

 

 

 

İlçemiz genelinde ASELSAN tarafından yapılan numarataj çalışması ile hatalı görülen bölgeler ve numaralar düzeltilmiş ve Adres Kayıt Sistemi (AKS), Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) olarak değişmiş olup, sistem geçiş aşamasında çoğu cadde ve sokak sisteme hatalı olarak tanımlanarak parçalanmış ve 1-2-3 gibi uzantılar alarak yeni cadde ve sokakların oluşmasına neden olmuştur. Meclis kararı olmaksızın hatalı olan cadde ve sokak isimlerinin düzeltilerek eski haline dönüştürülmesi için İmar ve Şehircilik Müdürü V. Şükrü TEKİN, İnşaat Teknikeri Onur İPEK ve Harita Teknikeri Hasan TEKİN’e yetki verilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz genelinde ASELSAN tarafından yapılan numarataj çalışması ile hatalı görülen bölgeler ve numaralar düzeltilmiş ve Adres Kayıt Sistemi (AKS), Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) olarak değişmiş olup, sistem geçiş aşamasında çoğu cadde ve sokak sisteme hatalı olarak tanımlanarak parçalanmış ve 1-2-3 gibi uzantılar alarak yeni cadde ve sokakların oluşmasına neden olmuştur. Meclis kararı olmaksızın hatalı olan cadde ve sokak isimlerinin düzeltilerek eski haline dönüştürülmesi için İmar ve Şehircilik Müdürü V. Şükrü TEKİN, İnşaat Teknikeri Onur İPEK ve Harita Teknikeri Hasan TEKİN’in görevlendirilmek suretiyle yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 119

 

 

 

Belediyemiz bünyesinde atıl vaziyette bulunan ve ihtiyaç fazlası olan “Mini Vakumlu Yol Süpürme Aracının” Kastamonu Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yazılı talebine istinaden, Belediye Kanununun 75. Maddesinin (b) bendi gereğince Kastamonu Belediyesinde görevlendirilmek suretiyle verilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz bünyesinde atıl vaziyette bulunan ve ihtiyaç fazlası olan “Mini Vakumlu Yol Süpürme Aracının” Kastamonu Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yazılı talebine istinaden, Mini Vakumlu Yol Süpürme Aracının Belediye Kanununun 75. Maddesinin (b) bendi gereğince Kastamonu Belediyesinde görevlendirilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 120

 

 

 

31 Mart 2020 tarihine kadar emekliliği dolan ve bu süreye kadar kendi isteği ile emeklilik başvuru talebinde bulunan Memur ve İşçi statüsünde çalışan personellerimize emekli ikramiyeleri ile birlikte teşvik ikramiyesi verilip verilmeyeceği, ikramiye verildiği takdirde miktarının belirlenmesi hakkındaki Başkanlık talebi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

31 Mart 2020 tarihine kadar emekliliği dolan ve bu süreye kadar kendi isteği ile emeklilik başvuru talebinde bulunan Memur ve İşçi statüsünde çalışan personellerimize kıdem tazminatları, emekli ikramiyeleri ve diğer Yasal alacakları haricinde 10.000,00 TL (Onbin TL) teşvik ikramiyesi verilmesine Belediye Meclis Üyesi Orhan CIĞA, Belediye Meclis Üyesi Hidayet ÜZER, Belediye Meclis Üyesi Ceylan ASLAN ve Belediye Meclis Üyesi Hülya VANLI’nın vermiş oldukları ret oyuna karşılık Meclisin oy çokluğu ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 121

 

 

 

Harsat Mahallesi 11. Yukarı Sanayi Sokak No:30 Tosya adresinde ikamet eden Mustafa ATICI isimli şahsın 37 KE 479 plakalı 1995 Model İveco Marka açık kasa kamyonu belediye hizmetlerinde kullanılması için şartsız olarak hibe etmek istediğine dair talebi ve söz konusu kamyonun Belediyemize hibe yoluyla alınıp alınmayacağı ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Harsat Mahallesi 11. Yukarı Sanayi Sokak No:30 Tosya adresinde ikamet eden Mustafa ATICI isimli şahsın 37 KE 479 plakalı 1995 Model İveco Marka açık kasa kamyonu belediye hizmetlerinde kullanılması için şartsız olarak hibe yoluyla alınması Meclisimizce de uygun görülmüş olup, söz konusu aracın Belediyemiz hizmetlerinde et taşıma aracı olarak kullanılmak üzere kamu hizmetine tahsis edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 05 / 12 / 2019

 

Karar Sayısı       : 122

 

 

 

İlçenin İbniselim Mahallesinde tapunun 97 pafta, 1281 ada, 40 ve 14 parsel numarasında bulunan taşınmazının yanında mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı olan ve üzerinde Mehmet CALAY adına ahşap binalar bulunan 97 pafta, 1281 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı ilçe imar planı dışında kalan 151,00 m2 taşınmazın satışını talep eden Yunus CALAY isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu parselin satışının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin İbniselim Mahallesinde tapunun 97 pafta, 1281 ada, 40 ve 14 parsel numarasında bulunan taşınmazının yanında mülkiyeti Tosya Belediyesi adına kayıtlı olan ve üzerinde Mehmet CALAY adına ahşap binalar bulunan 97 pafta, 1281 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı ilçe imar planı dışında kalan 151,00 m2 taşınmazın satışını talep eden 54034194730 T.C. Kimlik Numaralı Yunus CALAY isimli şahsın talebine istinaden; 1281 ada, 11 parseldeki 151,00 m2 yüzölçümlü söz konusu arsanın satışı için bedel takdirinin yapılmak üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havalesine ve 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulü ile satışını yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Posted in: