2022 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 03 / 02 / 2022

Karar Sayısı : 10

İlçenin Yavuz Selim (Dilküşah) Mahallesinde mevcut uygulama imar planının F32d22d3b paftasında Y=589600-589800, X=4541400-4541600 Koordinatları arasında SANAYİ E=0,50 Yençok=Serbest Lejantlı tapunun 329 Ada, 28 Parsel numarasındaki taşınmaz ile K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) E=0,50 Yençok=10,50 Mt Lejantlı tapunun 329 Ada, 19 Parsel numarasındaki taşınmazın B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) olarak lejant değişikliğinin yapılması ile ilgili Başkanlık teklifine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim (Dilküşah) Mahallesinde mevcut uygulama imar planının F32d22d3b paftasında Y=589600-589800, X=4541400-4541600 Koordinatları arasında SANAYİ E=0,50 Yençok=Serbest Lejantlı tapunun 329 Ada, 28 Parsel numarasındaki taşınmaz ile K.D.K.Ç.A (Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı) E=0,50 Yençok=10,50 Mt Lejantlı tapunun 329 Ada, 19 Parsel numarasındaki taşınmazın B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) olarak lejant değişikliğinin yapılması ile ilgili talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılması komisyon tarafından uygun görülmüş ise de; imar tadilatı yapılmadan önce söz konusu yer hakkında Belediye Encümeninden Kamu Yararı Kararı alınması gerektiğinden, kamu yararı kararı alındıktan sonra lejant değişikliğinin yapılması ile ilgili komisyon raporunun önümüzdeki ay yapılacak olan meclis toplantısında tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 02 / 2022

Karar Sayısı : 11

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde F32D21C4D pafta, 776 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmazının ortasından geçen imar yolunun 784 ada altından gelen yol ile karşı karşıya getirecek şekilde kaydırılarak düzeltilmesi ile ilgili Şeyma ÖZABACI isimli şahsın talebine istinaden, şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planı tadilat paftaları ve açıklama raporunun onanıp onanmayacağı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21C4D paftasında, Y=586500-586700 X=4541100-4542200 koordinatları arasında, tapunun F32D21C4D pafta,776 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarının tam ortasından taşınmazını ikiye bölecek şekilde imar yolu geçtiğini ve yolun aşırı eğimli bir alana denk geldiğini beyanla, mülkiyeti kendisine ait olan 776 ada, 11 parsel ile 14 parselin birleştiği bölgeyi doğru kaydırılmak suretiyle, 784 ada, 12 ve 8 nolu parseller arasından gelen 7.00 m lik imar yolu ile bu alanda yapılacak plan değişikliğindeki yolların birbirini karşıladığı, plan değişikliği ile trafik akışının daha uygun olacağı görüldüğünden ve plan değişikliğinin her açıdan kamusal faydalar içerdiği düşünüldüğünden, tadilatın yapılması 02.09.2021 Gün ve 72 Sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

Bu karara istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32D21C4D) (PİN) UİP 37804407 – 1/5000 (F32D21C) NİP 37533053 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftaları ve Açıklama Raporunun 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 02 / 2022

Karar Sayısı : 12

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi Şehit Teğmen Yavuz Eracar Caddesi Otogar yanında bulunan ve tapunun 330 ada, 1 ve 11 parsel numaralarında mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz üzerine yap-işlet modeli ile yaptırılarak 03.04.2007-03.04.2027 tarihleri arasında yirmi (20) yıl süre ile Derya Turistik Tesis İnşaat Gıda Nakliyat Orman Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. ne verilen alan üzerine belediyemiz tarafından Otogar – Galericiler Sitesi ve Trafik Eğitim Parkuru yapımına başlandığından; söz konusu projenin uygulanabilmesi için yüzme havuzu sözleşmesinin feshinin yapılarak geri alınması ve sözleşmenin kalan süresinin hesaplanarak tahakkuk edecek bedelin ilgili şirket adına ödemesinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim Mahallesi, Şehit Teğmen Yavuz ERACAR Caddesinde otogar yanında tapunun 330 ada 1 ve 11 parsel numaralarında mülkiyeti belediyemize ait taşınmaz üzerine yaptırılan yap-işlet modeli ile 03.04.2007 tarih ve 90 sayılı Belediye Meclis kararıyla 03.04.2007 – 03.04.2027 tarihleri arası (20) Yıl süre ile Derya Turistik Tesis İnş. Gıda Nak. Orman Ür. San.ve Tic. Ltd. Şti. ne verilen alan üzerine belediyemiz tarafından Otogar-Galericiler Sitesi–Çocuklar için Trafik Eğitim Parkuru ve Restorant olarak projelendirilerek ihalesi yapılıp, Otogar ve Galericiler Sitesi inşaatına başlanmıştır.

Bu proje kapsamında Çocuklar için Trafik Eğitim Parkuru yapılacak alana denk gelen kısımda mevcut yüzme havuzu ve müştemilatlarının bulunduğundan projenin uygulanabilmesi için Derya Turistik Tesis İnş. Gıda Nak. Orman Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile yapılan sözleşmenin feshi ile bu alanın Tosya Belediyesine geri alınması için ve sözleşmeden kalan sürenin hesaplanarak, tahakkuk edecek bedelin Derya Turistik Tesis İnş. Gıda Nak. Orman Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ödenebilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi Belediye Meclis Üyeleri Orhan CIĞA, Fatih DOĞRAMACI, İsmail YAVUZ ve Hülya VANLI’nın söz konusu yüzme havuzunun olduğu gibi kalarak yapılan projelerin ona göre uygulanması yönünde kullandıkları ret oyuna karşılık Meclisin oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 02 / 2022

Karar Sayısı : 13

Kösen Köyü sınırları içinde bulunan bağ evlerine su aboneliği talebinde bulunan Ali KARACAN, Hasan KALE, Ali Osman CANDAR, Erdal ERDOĞAN, Şerafettin ATAK, Ahmet ATAK, Recep BACAKSIZ ve Rahmi ATAK isimli şahısların talep dilekçelerine istinaden, Kösen Köyü sınırları içerisinde bulunan yerlere su aboneliklerinin verilip verilmeyeceği hakkındaki Su İşleri Sorumluluğu müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Kösen Köyü sınırları içinde bulunan bağ evlerine su aboneliği talebinde bulunan Ali KARACAN, Hasan KALE, Ali Osman CANDAR, Erdal ERDOĞAN, Şerafettin ATAK, Ahmet ATAK, Recep BACAKSIZ ve Rahmi ATAK isimli şahısların talep dilekçelerine istinaden, Kösen Köyü sınırları içerisinde bulunan yerlere su aboneliklerinin verilip verilmeyeceği ile ilgili konunun daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 02 / 2022

Karar Sayısı : 14

Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan ve Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde gösterilen 1 adet Tekniker Kadrosunun derece değişikliğinin ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Sözleşmeli personel çalıştırılabilmesi için, Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Belediye Meclisince ihdas edilen Mevcut Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan ve ekte sunulan Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde gösterilen 2. Dereceli Tekniker Kadrosunun iptal edilerek, 10. Dereceli Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN BOŞ KADRONUN

S.N. KODU SINIFI KADRO UNVANI MEVCUT KADRO DERECESİ TALEP EDİLEN KADRO DERECESİ

1 8750 T.H. Tekniker 2 10

Toplantı Tarihi : 03 / 02 / 2022

Karar Sayısı : 15

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, Tekniker Kadrosunda Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen Harita Teknikeri’ ne (Hasan TEKİN) 2022 Mali Yılında ödenecek net aylık ücretinin tespit edilmesi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizde sözleşmeli personel olarak Tekniker Kadrosunda istihdam edilen ve aşağıda adı soyadı, unvanı belirtilen personele 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin üçüncü ve beşinci fıkrası gereğince ve yeni yapılacak sözleşme uyarınca 15 Şubat 2022 tarihinden geçerli olmak üzere çizelgede belirtilen aylık net ücretin tespit edilmesine Meclisin oybirliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 02 / 2022

Karar Sayısı : 16

Hayvan Pazarı işletmecisi Burak MALKOÇ’un mevsim şartları ve pandemi tedbirlerinden olumsuz etkilendiklerinden dolayı Hayvan Pazarı İdari Şartnamesinin 14/c maddesine göre Aralık-Ocak-Şubat Aylarından kira alınmaması ile ilgili Belediyemize vermiş olduğu dilekçeye istinaden, talep edilen üç (3) aylık kiranın alınıp alınmayacağı hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Hayvan Pazarı işletmecisi Burak MALKOÇ’un mevsim şartları ve pandemi tedbirlerinden olumsuz etkilendiklerinden dolayı Hayvan Pazarı İdari Şartnamesinin 14/c maddesine göre Aralık-Ocak-Şubat Aylarından kira alınmaması talep edilmiş ise de; 2021 Yılı Aralık Ayında kış şartları göz önüne alındığında havaların iyi gittiği görüldüğünden, Hayvan Pazarı İdari Şartnamesinin 14/c maddesine göre 2022 Mali Yılı Ocak ve Şubat Aylarından kira alınmamasına Meclisin oy birliği ile karar verilerek, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 02 / 2022

Karar Sayısı : 17

İlçemiz Dilküşah Mahallesi 1590 ada, 1 parselde kayıtlı olan ve okul yeri olarak ayrılan taşınmaz üzerine okul yapılması planlandığından, Tosya Belediyesi adına kayıtlı 9,93 m2 hissenin bağış olarak İl Özel İdaresine devrinin yapılması ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü talebine istinaden, devrin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz Dilküşah Mahallesi 1590 ada, 1 parselde kayıtlı BULUNAN TAŞINMAZ 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması neticesi ilçe uygulama imar planının F32d22d4b paftasında TAMAMI İLKOKUL yeri olarak ayrılmış olup;

Söz konusu parsel üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce okul yapılması planlandığından, 1590 ada, 1 parsel içerisinde bulunan Tosya Belediyesine ait 993/542487 hissenin (9,93 m2), Kastamonu İl Özel İdaresi adına “okul yapılması şartıyla” tahsis (devir) edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilerek, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi

Toplantı Tarihi : 03 / 02 / 2022

Karar Sayısı : 18

 

“Tosya Belediyesi Başkanlığı Ticari Taksi (T Plaka) Çalışma ve Taşımacılık Yönergesi” ve bahse konu Yönergenin Belediye Meclisince görüşülmesi ile ilgili Zabıta Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Tosya Belediyesi sınırları içinde taksi olarak hizmet veren araçların ruhsat sahipleri ile şoförlerinin hak ve yükümlülüklerini, taşıması gereken şartları, çalışmaları sırasında uyması gereken kuralları, taksi ve taksi duraklarının standart, teknik özellik ve işletim sistemlerini, yapılması, açılması, tadil edilmesi, indirme, bindirme ve bekleme yerlerinin düzenlenmesi ile ilgili “Tosya Belediyesi Başkanlığı Ticari Taksi (T Plaka) Çalışma ve Taşımacılık Yönergesi”

 

TOSYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TİCARİ TAKSİ (T PLAKA) ÇALIŞMA VE TAŞIMACILIK YÖNERGESİ

 

Amaç

MADDE 1- Bu yönerge Tosya Belediyesi sınırları içinde taksi olarak hizmet veren araçların ruhsat sahipleri ile şoförlerinin hak ve yükümlülüklerini, taşıması gereken şartları, çalışmaları sırasında uyması gereken kuralları, taksi ve taksi duraklarının standart, teknik özellik ve işletim sistemlerini, yapılması, açılması, tadil edilmesi, indirme, bindirme ve bekleme yerlerinin düzenlenmesi ile ilgili esasları düzenler.

 

Kapsam

MADDE 2-Bu Yönerge Tosya Belediyesi mücavir alan sınırları içinde çalışacak taksileri kapsar. Bu yönerge ile herhangi bir kişi ya da kuruluşa getirilen yükümlülük, o kişi ya da kuruluşun herhangi bir mevzuatla tabi olduğu yükümlülüklerinden dokunulmazlık sağlamaz.

 

Yönergenin Yasal Dayanağı

MADDE 3-Bu yönerge; 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile ilgili kanun ve mevzuatlara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- İlgili kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararları ve diğer düzenleyici işlemlerdeki tanımlar saklı kalmak kaydıyla;

 

Araç Sürücüsü: İşletici tarafından aracını sevk ve idare etmekle görevlendirilen kişileri,

 

Belediye: Tosya Belediyesi’ni,

 

Durak Yazıhanesi: Faaliyet gösteren ticari taksilerin bağlı bulundukları Tosya Belediyesi karar organlarınca belirlenmiş büroları,

 

Durak Temsilcisi: Taksi durağında faaliyet gösteren işletmecileri temsil eden kişiyi,

 

Encümen: Tosya Belediyesi Encümenini,

 

Meclis: Tosya Belediyesi Meclisini,

 

İşletmeci: Şehir içersinde toplu taşıma amacıyla ticari taksi çalıştıran kişileri,

 

Meslek Odası: Tosya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nı,

 

Durak levhası: İşletme ruhsatı numarası, parka izin verilen araç sayısı, işletmeci adı ve durak kontenjan sayısını gösteren ve durak önüne asılan ve levhayı,

 

(T) Plakalı Ticari Taksi: Yapısı itibari ile sürücüsü dahil en az beş (5) en çok yedi (7) oturma yeri olan insan taşıma için imal edilmiş taksimetre cihazının takılı olduğu ve taksimetre ücreti ile yolcu taşımacılığı yapan motorlu aracı,

 

Zabıta Müdürlüğü: Tosya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü ifade eder.

 

İşletmecide Aranan şartlar

MADDE 5- İşletmeci olacak kişilerden istenecek evraklar:

 

a) Tosya ilçesi sınırları içinde Esnaf Odalarından birine kayıtlı olduğuna dair belge

b) Ehliyet Fotokopisi

c) Esnaf ve Sanatkârlar Sicili Belgesi fotokopisi

d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

e) Tosya ilçesi sınırları içinde ikamet ettiğine dair, İkametgâh ilmühaberi

f) Ticari Araç Kullanma (SRC) Belgesi fotokopisi

g) Psikoteknik Belgesi fotokopisi

h) Araç Ruhsat fotokopisi

ı) Sabıka Kaydı

i) Fotoğraf (2 adet)

 

Taksi Durağında Aranan Şartlar

MADDE 6-

a) Çalışacak olan araç sayısından en az 2 araçlık fazla park yeri olacak şekilde, araç park edebilecek alana sahip olacaktır.

b) İşletme yazıhanesinde çöp kutusu, tuvalet, lavabo ile ayrıca bir ecza dolabı bulunacaktır.

c) Park alanının tabanı parke beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular, toplama kanalına verilecektir.

d) Yeni ihale edilecek duraklar, Belediyenin belirlemiş olduğu proje kapsamında Belediye tarafından yaptırılacaktır.

 

Sorumluluk

MADDE 7- Ticari Taksi İşletmecisi, sürücü ve personeli, sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle, Belediyeye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

 

Çalışma ile İlgili Kurallar

MADDE 8- Taksiler, Belediyemizce belirlenen durak noktalarındaki şekliyle ve tanınan kontenjan sayısına göre çalışırlar.

 

NO DURAK İSMİ BULUNDUĞU ADRESİ MEVCUT YENİ KAPASİTESİ

1 Lider Taksi Durağı İbniselim Mah. Ali İhsanpaşa Sok. No:1 3 4

2 Çiçek Taksi Durağı Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. No:3/C 5 6

3 Birlik Taksi Durağı İbniselim Mah. Fazıl Boyner Cad. No:1/A 2 3

4 Güven Taksi Durağı Kargı Mah. Havuzaltı Sok. No:2 3 4

5 Sağlık Taksi Durağı Yunus Emre Mah. Kastamonu Cad. Sağlık Cad. No:3 2 3

6 Otogar Taksi Durağı Cumhuriyet Mah. Pazar Sok. No:1 5 6

7 Pınar Taksi Durağı Dilküşah Mah. Kastamonu Cad. No:14 2 3

8 Ersin Taksi Durağı Cumhuriyet Mah. Şehit Üsteğmen Şalcı Cad. No:1 1 2

Duraklarda belirlenen Ticari Taksi Kapasitelerinin haricinde duraklara taksi ilavesi yapılmayacaktır.

İlçemiz mücavir alanı içerisinde ihtiyaca binaen yeni belirlenecek Taksi Durakları Yerleri ve Kapasitelerinin Zabıta Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görüş ve talepleri doğrultusunda Belediye Encümeni tarafından belirlenecektir.

 

Taksi Çalıştırma Ruhsatı Hakkı sahipleri, Taksi plaka ve durak hakkında adına tescilli (Kayıtlı) araç çalıştırmaması durumunda Belediye Meclisince belirlenmiş olan yıllık harç ve ücretlerini yatırdıkları takdirde hak sahiplerinin plaka ve durak hakları saklı kalır.

 

Seyrüsefer Sırasında Aşağıdaki Kurallara Uyulacaktır;

a) Taksiler durak noktasından ve telefon ihbarı ile müşterinin istemiş olduğu noktadan aldıkları yolcuları gitmek istedikleri adres doğrultusunda en kısa mesafede taşımacılık yaparlar.

b) Müşterinin gitmek istediği yere işletmeci götürmek mecburiyetindedir. Yolculuğu yarım bırakamazlar.

c) İlgili kanun ve yönergelerde belirtilen hız sınırlarını aşmak yasaktır.

d) Taksinin dolmuş gibi çalışması yasak olup, seyrüsefer sırasında taksimetre açması zorunludur. Durak alanı dışında toplu olarak yolcu bekleme maksatlı da olsa bekleme yapılamaz. Telefon ihbarı ile gidilen noktada yolcunun araca binme süresi kadar bekleme yapılabilir.

d) Ticari taksiler hiçbir surette Halk Otobüsü duraklarında yolcu indirme/bindirme işlemi yapamaz, yolcu bekleyemez.

e) Belediye sınırı ve Mücavir alan dışına çıkışlarda taşımada pazarlık usulü ile ücretlendirme yapılabilir.

 

Duraklarda ve Araç İçinde Uyulacak Kurallar

MADDE 9- Araç içinde işletmeci, sürücü ile tüm yolcular aşağıdaki kurallara uyacaklardır.

 

a) İşletmeci tarafından araç içinde sürücü haricinde kimse bulundurulamaz.

b) Taşıma ücretleri yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır. Taksimetre açılış ücreti ile km ücretinde Esnaf Odaları Birliğince belirlenen tarifeye uyulacaktır. Herkes ücreti karşılığında seyahat etmek zorundadır. İşletmeci taksimetre açmadan kişi başı olarak ücret talep edemez.

c) Durakta çalışan kişiler çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi vb. kuruluşların huzur ve rahatını bozacak davranışlarda bulunmayacaklardır.

d) Bütün duraklar bu yönerge çerçevesinde tespit edilen kurallara uymak mecburiyetinde olup, kurallara uymayan duraklar Belediye Encümen kararı ile iptal edilebilir.

e) Müşteri talep ederse, araçta radyo, teyp vs. ses ve görüntü sistemi çalınmaz.

f) Çalışanların alkol vb. maddeleri kullanarak, durağa gelmesi ve bu şekilde hizmet vermesi kesinlikle yasaktır.

g)Yolcunun beraberinde taşıdığı bagajdan 60 kiloya kadar olandan ayrıca bagaj ücreti alınmaz.

h) Duraktaki telefon, elektrik, su, kira, ısınma vs. giderler ruhsatta ismi yazılı olan üyelerin ortak giderleri olup, durağa yeni kayıt olanlar da eşit hakka sahiptirler. Hisselerine düşecek payı ödemek zorundadırlar. Mevcut duraklardaki telefonların durak adına tescil edilmesi, edilemiyorsa durak adına tescilli yeni bir telefon temin edilmesi ve bu işlemin yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yapılması gerekmektedir.

ı) İşletme ruhsatı numarası parka izin verilen araç sayısı, işletmeci adı ve durak kontenjan sayısını gösteren levha durak önüne asılır.

i) Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere sayıları 2’den az olmamak şartıyla, toplam mevcudunun 1/4 ü oranında nöbet çizelgesi yapmak suretiyle ticari taksi bulundurmak zorundadır.

j) Mevcut Taksilerde yaş sınırı aranmaz. Ancak plaka hakkı saklı olupta ilk defa plaka takılması halinde, plaka devirlerinde ve araç yenilemesinde Taksiler 10 (on) yaşından büyük olamaz.

 

Araçlarla İlgili Uyulacak Kurallar

MADDE 10-

a) Araçlar en az iki günde bir yıkanacaktır. Duraklarda yıkama yapılmaz. Dışı çamurlu ve camları aşırı kirli araçlarla sefere çıkılmaz. Aracın içi her gün mesai bitiminden sonra süpürülür ve temizlenir. Haftada

en az bir gün aracın içi ve döşemeleri özel temizleme maddeleri ile silinerek temizlenecek, aracın içinde tozlu ve yağlı hiçbir bölge kalmayacaktır.

b) Araç içindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve yedek ampuller ve ilgili kanun ve yönergelerde olması gereken malzeme ve teçhizatlar araçlarda bulundurulacaktır.

c) Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman vb. bakımlar düzenli olarak yapılacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastiklerle seyrüsefer yapmaları yasaktır.

d) Aracın egzoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.

e) Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla seyrüsefer yapılmayacak, aracın trafik kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal, far vb. bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır.

f) Araçlar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirlenen renk ve şekilde boyalı olacak olup, kaza sonrası hasarlı ve boyasız araçlarla seyrüsefer yapılmayacaktır. Araçların belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı Zabıta Müdürlüğü tarafından tespit edilecek, kontrol edilmeyen ya da çalışması uygun görülmeyen araç seyrüsefere başlatılmayacaktır.

g) Araç içine ve dışına aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.

h) Araçların içinde ve dışında sabit reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması hakları Belediyeye ait olup, Belediyenin bu hususta talimatlarına uymak ve asılan reklamın sefer boyunca muhafaza edilmesini sağlamak işletmecinin yükümlülüğündedir.

ı) Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler, araçlarda bulundurulur.

i) Araçların tip ve özellikleri Karayolları Trafik Kanununa ve diğer ilgili kanun ve yönergelere uygun olacaktır.

 

Sürücüler ile İlgili Kurallar

MADDE 11-

a) Sürücülerin kıyafetleri meslek adabına uygun olacak, gömlek yakası bir düğmeden fazla açılmayacak, sürücüler günlük sakal traşı olacak, çıplak ayakla veya terlikle araç kullanılmayacaktır.

b) Sürücü araçta meşrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara içemez.

c) Sürücülerin sigortalı olması zorunludur. Aylık sigorta bildirimi sürekli olarak araçta bulundurulacaktır.

d) Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi manevi zararlardan, ilgili kişi ve kurumlara karşı taksi işleticisi sorumludur.

 

Yolculara Karşı Tavır ve Davranışlar

MADDE 12- Sürücüler yolculara karşı tavır ve davranışlarında aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

a) Yolculara daima nazik davranılacak, soru sorduklarında ters bir şekilde cevap verilmeyecek ve yolculara emir verir şekilde hitap edilmeyecektir. Ancak, yolcunun aşırı alkollü ya da psikolojik olarak sorunlu olduğu durumlarda ve yolcunun sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde; araç durdurularak, polise haber verilecek polisin müdahalesi beklenecektir.

b) Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır.

c) Yolcu ile fiziksel olarak kavga etmek, yolcuyu darp etmek kesinlikle yasaktır.

 

Fiyat Tarifeleri

MADDE 13- Meslek odasınca belirlenen taksimetre açılış ücreti-km ücreti çerçevesinde taşımacılık ücreti alınır. Taksimetre açılış ücreti müşterinin alındığı noktadan başlar.

 

Hareket Saatleri

MADDE 14- Her taksi Belediyece belirlenen kendilerine ait durak yerinde bekleme yapabilecektir. Duraklarda hareket ve bekleme süreleri, çalışma ortamına göre uygulanır.

 

Denetim

MADDE 15- Bu yönergeyle ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından yapılabilir.

 

a) Belediye Denetimi; Zabıta Müdürlüğü tarafından istenen usul ve çerçevede yapılacaktır. Bu yönerge hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında ilgili yönerge kurallarına uymadıkları gerekçesi ile zabıt düzenlenir. Yönergede ayrıca belirtilmiş ceza müeyyidesi yoksa 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanır. Verilen ceza bir yıl içinde tekrar ederse her ihlal için her seferinde iki katı olarak uygulanır. Yönerge hükümlerinin bir yılda yirmiden fazla sayıda ihlal edilmesi halinde işletme ruhsatı iptal edilir. İhlallere ilişkin uygulamalar her yılsonu itibarı ile sıfırlanarak yıl bazında yapılır.

 

b) Meslek Odası Denetimi; Meslek Odası Yönetim Kurulunun görevlendirileceği denetim görevlileri tarafından yapılacaktır. Sistemde ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci ve sürücülere ait belgeler bulundurulacaktır. Ayrıca aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenerek takip edilecektir. Meslek Odasından ceza uygulanması amacıyla gelen yazılı talepler, Belediye Encümen kararı ile uygulanır.

c) Trafik Şube Müdürlüğü Denetimi; Trafik Şube Müdürlüğünce istenen usulde yapılacaktır. Araçlara verilen trafik cezaları bağlı oldukları durak yönetimince Belediyeye aylık ceza çizelgesi halinde bildirilecektir.

d) Vatandaş Denetimi; vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönerge konusuna hizmetlerle ilgili şikâyetleri, Belediyeye yazılı olarak yapılacak ve şikâyet dilekçesinde; şikâyetin konusu, yeri, tarih ve saati ile şikâyetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacaktır. Bu usule uygun olmayan şikâyetler Belediyece dikkate alınmaz.

 

Cezalar

MADDE 16- Bu yönerge hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında düzenlenen tutanaklar, Encümence değerlendirilerek gerekli para cezaları veya seferden men cezaları verilir.

a) Çalışanların durağa alkol vb. maddeleri kullanarak gelmesi veya bu şekilde araç kullandığının tespit edilmesi halinde Belediye Encümenince bu kişilere ilk tespitte, duraktan 60 gün uzaklaştırma, suçun ikinci kez tekrarında 120 gün, üçüncü tekrarında plaka ve durak hakkı üyeliği iptal edilerek duraktan ihraç edilirler ve hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen işletmeci ve şoför doğrudan plaka ve durak hakkı üyeliği iptal edilerek duraktan ihraç edilirler. Bu gibi hallerden durak temsilcisi sorumlu tutulacak olup, ilgili temsilciye Belediye Encümenince belirlenecek cezai işlem uygulanır.

b) Her ne sebeple olursa olsun yolcuya hakaret ettiği tespit edilen sürücü hakkında Belediye Encümenince 1(bir) ay duraktan uzaklaştırma, araç sahibine ise para cezası uygulanır.

c) Yolcu ile meydana gelen hukuki ihtilaflarda, sürücünün yolcuya karşı Türk Ceza Kanununun ilgili Hükümlerine göre suç işlediği mahkeme kararı ile tespit edildiği takdirde suç işleyenin işletmeci olması durumunda duraktan altı ay süreyle men cezası uygulanır. Suç işleyenin işletmeci tarafından çalıştırılan sürücü olması durumunda ise işletmeci altı ay duraktan men edilirken sürücünün ilgili duraktan ilişiği kesilir, başka bir durakta da çalışmasına müsaade edilmez.

d) Araçların belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı Zabıta Müdürlüğü tarafından tespit edilecek, kontrol edilmeyen ya da çalışması uygun görülmeyen araç seyrüsefere başlatılmayacaktır. Seyrüsefere başlatıldığı takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanır ve eksiklik giderilinceye kadar seferden men edilir.

 

Taksi Çalıştırma Ruhsatı Alınması

MADDE 17- Taksi çalıştırma hakkı elde eden işletmecilere, Zabıta Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ve her yıl vize yapılacak olan, “Taksi Çalıştırma Ruhsatı” verilecektir. Çalışma ruhsatı, taksinin çalışma esnasında araçta bulundurulacaktır. Taksi Çalıştırma Ruhsatı olmadan çalışılamaz, işletmeci ya da araç sürücüsü, denetim yetkisi olan görevlilere istendiği anda çalışma ruhsatını ibraz etmek zorundadır. Geçmiş dönemlere ait Belediye Meclisince belirlenmiş olan yıllık çalışma işgal ücretini ödememiş Taksi sahiplerinin vize işlemi yapılmaz. Yıllık vizelerini yaptırmayan Taksilere çalışma izni verilmez.

a) Taksi Çalıştırma Ruhsatı bir yıl için geçerlidir.

b) Bir yıllık çalışma süresi dolan ruhsatların 30 gün içerisinde vize işlemi yaptırmayan taksilerin ruhsatları iptal edilir. Bu şekilde ruhsatları iptal edilen araç sahiplerinin yıl içerisinde veya sonrasında tekrar çalışma izni için müracaatları ilk müracaatmış gibi değerlendirilerek Taksi Çalışma Ruhsatının bedelinin Belediyeye yatırılması ile yeniden çalışma ruhsatını almak suretiyle taksisini çalıştırabilir.

c) Taksi sahibinin bir yıl içinde ölümü halinde en geç üç ay içinde varislerinin Belediyeye başvurarak yıllık ruhsat harcı ödemeden kendi adlarına ruhsat almak kaydıyla taksi hatlarını çalıştırabilirler. Ölümden dolayı taksi hattının devri halinde, yeni sahibi yönerge kuralları çerçevesinde çalışma ruhsatını devir alır.

d) Yıl içerisinde çalıştırma ruhsatını devredenler ile yönerge gereği çalıştırma ruhsatı iptal edilenler, ödedikleri ruhsat harcını geri isteyemezler.

e) Yeni Ticari Taksi İşletmeciliği yapmak üzere Belediyemize müracaat edenlerden bir defaya mahsus olmak üzere 5.000,00-TL ücret alınacaktır.

 

Taşımacılıktan Çekilme

MADDE 18- Ticari taksi plakası hakkından vazgeçmek isteyen işletmeciler; Emniyet Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden alacakları trafik çekme belgesini, Belediye Zabıta Müdürlüğü ibraz ederek ticari taksi plakalarını kayıttan düşürecekler ve bu durumu bir dilekçe ile Zabıta Müdürlüğüne bildireceklerdir.

Bu takdirde Taksi Çalışma Ruhsatı Belediye Encümen Kararı ile iptal edilir. Yıl içinde taksi durak hakkından çekilenlerin ödedikleri ruhsat ücreti geri ödenmez.

 

Araç Değiştirme ve Çalışma Ruhsatı Devretme

MADDE 19-

a) Aracını yenilemek için satanlar hakkını korur.

b) Taksi duraklarında devir işlemi için durak ve çalıştırma ruhsatı hakkını devreden ile devralanın karşılıklı dilekçeleri ile Belediye Zabıta Müdürlüğüne müracaatları gerekmektedir. Müracaatlarda duraktaki işletmecilerin sayısının yarıdan bir fazlasının rızasını (uygun görüşleri) gösterir belge aranacaktır.

c) Taksi çalıştırma ruhsatı hak sahipleri plaka, ruhsat ve durak haklarını Belediye Encümen Kararı ile devredebilirler. Devir esnasında devir alandan devir ücreti ve çalışma ruhsatı kıymetli evrak harcı alınır. Devir alacak olan işletmecinin, bu yönerge çerçevesinde çalıştırma ruhsatı sahibi olması zorunludur. Taksi çalıştırma ruhsatı devrinin Belediye Encümenince onaylanması halinde Belediye Meclisi tarafından belirlenen 3.000,00-TL devir ücreti ve çalışma ruhsatı kıymetli evrak harcı Belediyenin veznesine yatırılacaktır.

ç) Çalıştırma ruhsatı hak sahiplerinin aracı eskimesi nedeniyle değiştirmek istemesi halinde; Belediyeye yapacağı yazılı başvuru ile gerekçesini ve yeni alacağı aracın özelliklerini bildirir. Alınacak araç, bu yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara uygun ise Belediye Zabıta Müdürlüğü izni ile araç değiştirilebilir.

 

MADDE 20-

Duraklar Arası Geçiş Talebi

 

a) Duraklar arası geçiş talepleri, geçilmek istenen taksi durağındaki tüm üyelerin rızası durumunda değerlendirmeye alınabilir.

b) Tüm üyelerin nüfus cüzdan fotokopileri ve tarafından sakınca olmadığına dair dilekçelerini Zabıta Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Taksi Durağı Temsilciliği

MADDE 21-

a) Durak temsilcisi Belediye ile durak ve durak ve plaka hakkı sahipleri arasında koordinasyondan sorumlu olmak üzere, durak üyeleri arasından oy çokluğu ile seçilecektir.

b) Her durak için bir temsilci seçilecek olup, seçilen temsilcinin ismi meslek odası ve Belediyeye bildirilecektir.

c) Temsilci Belediyenin almış olduğu tüm karar ve uygulamaları durak üyelerine bildirmekle yükümlüdür.

 

 

 

Yürürlük

MADDE 22-

a) Adres Güncellemeleri ve Kapasiteleri belirlenen Taksi Durakları için İlçe Trafik Komisyonuna müracaat edilecektir.

b) Bu yönerge Tosya Belediye Meclisinin onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 23- Bu yönerge Tosya Belediye Başkanlığınca yürütülür.

 

23 maddeden oluşan taslağın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (m) bendi uyarınca aynen kabulüne ve yönergenin ilan edilerek uygulanmasına Meclisin oybirliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 03 / 02 / 2022

Karar Sayısı : 19

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde tapunun F32D22D4D pafta,1369 ada, 26 parsel numarasında CAMİ Lejantlı mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı adına kayıtlı taşınmaz D-100 Devlet Karayoluna cepheli olduğundan yapı yaklaşım sınırı ile ilgili Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü kurum görüşüne istinaden, söz konusu parsel ile D-100 Karayolu arasında yaya yolu veya yeşil alan düzenlemesi yapılmak suretiyle, çekme mesafesinin Cami inşaatına engel olmayacak şekilde imar tadilatının yapılması ile ilgili Türkiye Diyanet Vakfı Tosya Şubesi yazısı ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Meclisinin 04.11.2021 Gün ve 105 Sayılı kararı ile İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde tapunun F32D22D4D pafta,1369 ada, 26 parsel numarasında CAMİ Lejantlı mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı adına kayıtlı taşınmaz D-100 Devlet Karayoluna cepheli olduğundan yapı yaklaşım sınırı ile ilgili Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü kurum görüşü alındıktan sonra, görüş neticesinde konunun Belediye Meclisince tekrar görüşülmesine karar verilmiştir.

Karayolları 15.Bölge Müdürlüğünün 16.11.2021 Gün ve E.53003962-175.09/6296786 Sayılı görüş yazılarında; “ 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile buna bağlı Karayolları Kenarında Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmeliğin 41.maddesine göre taşınmaz üzerine eğitim, sağlık, dini ve kültürel kamu ve özel yapılar ile yukarıda sayılan tesislere ait her türlü ana binalar ve sundurmalar için tesislerin karayolu sınır çizgisinden (kamulaştırma sınırından) itibaren asgari 25 m lik yapı yaklaşım mesafesi şartını sağlaması gerekmektedir.” Dendiğinden, uygun görüş verilmemiştir.

Söz konusu parsele D-100 Karayolundan 25,00 m çekme yapıldığında, Cami yapılabilmesi için kıble yönü de düşünüldüğünde inşaat alanı kalmadığından, 1369 ada, 26 parsel ile D-100 Karayolu arasında yaya yolu veya yeşil alan düzenlemesi yapılmak suretiyle, çekme mesafesinin yapılacak Cami inşaatına engel olmayacak şekilde imar tadilatının yapılması ile ilgili Türkiye Diyanet Vakfı Tosya Şubesi’nin talebine istinaden, söz konusu alanda imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için dosyanın İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.