2022 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 05 / 05 / 2022

Karar Sayısı : 41

İlçenin Yavuz Selim (Karasapaca) Mahallesi, Kurtbeli Mevkiinde tapunun 203 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Çağ Orman Ürünleri ve Otom. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, SANAYİ ALANI E=0,50 Yençok=Serbest lejantındaki taşınmazının bulunduğu alanda tadilat yapılarak, D 100 Karayoluna cepheli kısmının K.D.K.Ç.A. E=0,50 Yençok=10,50 m, diğer kısımlarının ise K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) E=0,50 Yençok=10,50 m lejantına çevrilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yavuz Selim (Karasapaca) Mahallesi, Kurtbeli Mevkiinde tapunun 203 ada, 13 parsel numarasında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21C1A-F32D21C1B paftalarında, Y=590800-591000, X=4543400-4543700 koordinatları arasında kayıtlı taşınmaz sahibi Çağ Orman Ürünleri ve Otom. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, SANAYİ ALANI E=0,50 Yençok=Serbest lejantındaki taşınmazının bulunduğu alanda tadilat yapılarak, D 100 Karayoluna cepheli kısmının K.D.K.Ç.A. E=0,50 Yençok=10,50 m, diğer kısımlarının ise K.S.A. (Küçük Sanayi Alanı) E=0,50 Yençok=10,50 m lejantına çevrilmesi ile ilgili talebine istinaden, müracaat sahibince hazırlattırılmış olan uygulama imar planı değişikliğine göre arazi ölçümleri yapıldıktan sonra, tadilat talebinin komisyon tarafından yeniden değerlendirilmesi için, konunun tekrar İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek ayrıntılı rapora göre önümüzdeki meclis toplantısında görüşülerek nihai kararın verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 05 / 2022

Karar Sayısı : 42

2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinin 47. Maddesinde yer alan kaplama ve tamiratlar ücret tarifesinin (sathi kaplama, sıcak asfalt yaması, beton parke taşı) artan piyasa koşulları doğrultusunda yeniden güncellenmesi ile ilgili Fen İşleri Müdürlüğü müzekkeresine istinaden, Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetveli Belediye Meclisinin 02.12.2021 Gün ve 112 sayılı Kararı ile tespit edilerek yürürlüğe girmiş olup, ülkemiz genelinde mal ve hizmet alımlarındaki yüksek artışlardan dolayı, 2022 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinin 47. Maddesinde yer alan kaplama ve tamiratlar ücret tarifesinin (sathi kaplama, sıcak karışım kaplamalı asfalt yaması, beton parke taşı) artan piyasa koşulları doğrultusunda yeniden güncellenmesi gerektiğinden;

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan c25/30 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) (1 m genişlik, 15 cm kalınlık için) 700,00 TL,

Sathi kaplama yollarda asfalt yaması yapılması (1 m genişlik, 5 cm kalınlık için) 500,00 TL,

Sıcak karışım kaplamalı yollarda asfalt yaması yapılması (1 m genişlik, 10 cm kalınlık için) 1.000,00 TL,

8 cm yüksekliğinde beton parke taşı ile döşeme kaplama yapılması (tamiratlar için) 150,00 TL olarak yeni fiyatların tespitine ve 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 05 / 2022

Karar Sayısı : 43

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun 1664 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Seda ERZURUMLUOĞLU isimli şahsın söz konusu parselinin imar sınır çizgisinin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun 1664 ada, 5 parsel numarasında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D21C3B paftasında, X=4542200-4542300, Y=587800-587900 koordinatları arasında kayıtlı taşınmaz sahibi Seda ERZURUMLUOĞLU isimli şahıs tarafından, söz konusu parselinin imar sınır çizgisinin tekrar değerlendirilmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu imar tadilatının daha detaylı bir şekilde incelenmesi için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 05 / 2022

Karar Sayısı : 44

Tosya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından barınma yardımı, belediyemizden ise adına tapu tahsisi talebinde bulunan Şerife Şermin PEKMEZ isimli şahsın talebine istinaden, tapu tahsisinin yapılıp yapılmayacağı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Şerife Şermin PEKMEZ isimli şahıs Tosya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından barınma yardımı, belediyemizden ise adına tapu tahsisi talebinde bulunmuş ise de; söz konusu talebinin yasal bir dayanağı olmadığından ve konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinde yer alan Meclisin Görev ve Yetkileri içerisinde yer almadığından, ilgili şahsın adına tapu tahsisi yapılması talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 05 / 2022

Karar Sayısı : 45

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince; Belediyemiz 2021 Mali Yılı Kesin Hesabının incelenerek karara bağlanması ile ilgili Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanılarak Encümene sevk edilen ve Encümence de incelenip görüşülerek 21.04.2022 tarih ve 73 sayılı kararıyla tasvip edildikten sonra Meclise tevdii edilen Belediyemizin 2021 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri Kanun ve Mevzuatta uygun şekilde tanzim edilmiş olduğu ve yapılan incelemede tanzim edilen cetvellerde her hangi bir noksanlık veya hataya rastlanmadığı ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 48. Maddesi hükümleri uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş olduğu anlaşıldığından; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Tosya Belediyesi 2021 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 05 / 2022

Karar Sayısı : 46

İlçenin Harsat Mahallesinde tapunun F32d21b1a pafta, 1357 ada, 1 parsel 296,35 m2, 1357 ada, 2 parsel 287,20 m2, 1357 ada, 3 parsel 229,94 m2 müstakil taşınmazların satışını talep eden Kenan SİVRİOĞLU isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Harsat Mahallesinde tapunun F32d21b1a pafta, 1357 ada, 1 parsel 296,35 m2, 1357 ada, 2 parsel 287,20 m2, 1357 ada, 3 parsel 229,94 m2 müstakil 3 (üç) adet taşınmazın satışı için bedel tespitinin yapılmak üzere Kıymet Takdir Komisyonuna havalesine ve 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi hükümleri uyarınca açık teklif usulü ile satışını yapmak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 05 / 2022

Karar Sayısı : 47

Avrupa Birliği Başkanlığının Erasmus+Gençlik Programı Ka2 Stratejik Ortaklıklar 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000037221 Başvuru Dönemi Proje Başvuruları Değerlendirme Sonuçlarına göre kabul gören programların uygulanmasında kurumumuzu temsile, ilzama, proje ve belgelerini imzalamaya ve harcama yetkilisi olarak yetki verilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Avrupa Birliği Başkanlığının Erasmus+Gençlik Programı Ka2 Stratejik Ortaklıklar Başvuru Dönemi Proje Başvuruları Değerlendirme Sonuçlarına göre kabul gören 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000037221 numaralı Avrupa Dayanışma Programı – Gönüllülük Projelerinin uygulanmasında kurumumuzu temsil, ilzam, proje ve belgeleri imzalamak üzere ve ayrıca harcama yetkilisi olarak Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Vekili İbrahim TABAKOĞLU’na yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 05 / 05 / 2022

Karar Sayısı : 48

İlimizde kurulu bulunan Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne Tosya Belediyesi olarak üye olunup olunmayacağı ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlimizin turizm unsurlarının tek elden ve profesyonel olarak zamanın şartlarına uygun şekilde tanıtılması, gerektiğinde belli lokasyonların altyapılarının yapılması, fuar etkinlik vb. faaliyetlerin bir merkezden yönetilebilmesi amacı ile Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliği’ne Tosya Belediyesi olarak üye olunmasına ve katılımın sağlanmasına, birliğe katılım için bir önceki yılın kesinleşen bütçe gelirinin hizmet verdiği nüfusu 0-100.000 arası için binde bir olmak kaydıyla ücretinin birlik adına ödenmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.