2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 04 / 02 / 2021
Karar Sayısı : 16
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Yapraklı Kavşağı Ali Bardakoğlu Caddesinin güney
kısmında kalan parsellerimizin kavşağa ulaşımı engellenmiş olup, söz konusu kavşağa ulaşabilmek için yaklaşık 5 Km
uzaklıkta bulunan İskilip Kavşağını dolanmak gerektiğinden, mevcut alandaki toplayıcı yolların kavşağa
birleşebilmesi için 1802 ada, 1 parselden 7,00 m’lik imar yolu ihdas edilmesi ile ilgili Başkanlık teklifine istinaden,
İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Şehir Plancısının hazırlamış olduğu Açıklama Raporu ve İmar Planı
Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Plan değişikliği talep edilen alan kent merkezinin güneyinde, Yapraklı yönünden karayolları kent giriş
kavşağının doğusunda yer almaktadır. Tadilat talep edilen 1802 Ada, 1 Parsel ilçe imar planının F32d21c4c paftasında
Y=587000-587300, X=4541400-4544700 koordinatları arasında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (K.D.K.Ç.A)
lejantındadır. Çevresinde kuzey yönde 60 m genişliğinde D 100 Karayolu diğer yönlerinde ise kanal kenarı 5.00 m lik
yaya yolları yer almaktadır. 19.04.2016 tarihinde onanarak yürürlüğe giren imar planı sonrasında Karayollarının Ilgaz-
Osmancık güzergahı üzerinde yapmış olduğu değişiklikler ve kavşak alanları alt ve üst geçitli olduğu, büyük alanları
kapsadığı ve koruma amaçlı büyük istinat duvarlarının yapıldığından, bu uygulamalar sonucunda 1802 nolu adanın
karayolu ile olan mevcut cephesinin kapandığı görülmüştür. Bu adanın çevresinde park alanları olduğu ve başka bir
imar yolu olmadığı da düşünüldüğünde, adaya fiziki ulaşımın kalmadığı anlaşılmıştır. Yönetmelikte cephe veren
yolların 7.00 m den az olamayacağına dair hüküm bulunduğundan ve mülkiyete an az zarar vermesi amacıyla
Karayolları kavşağının inşaat uygulamasından sonra ortaya çıkan sorunu gidermek amaçlı açılacak olan 7.00 m lik
yolun Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26.Maddesine, Şehircilik ve
Planlama İlkelerine ve Kamu Faydasına uygun olduğu kanaatine varılmış olup;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Teklif Edilen Plan İşlem Numarası (PİN) UİP 1/1000
(F32d21c4c) 37135907 ve NİP 1/5000 (F32d21c) 37056814 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından
hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince
onanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar
verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 02 / 2021
Karar Sayısı : 17

İlçenin Yunus Emre Mahallesi, İkbal Sokakta, 1583 Ada, 2 parsel numarasında kayıtlı Tosya Ticaret ve Sanayi
Odasına ait 559.81 m2 lik MESKEN Lejantlı alanda tadilat yapılarak, tamamının PARK Lejantına, Yunus Emre
Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesinde tapunun 1604 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı, mevcut ilçe imar planında
PARK Lejantlı alanda bulunan taşınmazın 500 m2 lik kısmının lejant değişikliği yapılarak RESMİ KURUM
Lejantına çevrilmesi neticesinde açılan dava sonucunda Kastamonu İdare Mahkemesi imar tadilatı ile ilgili meclis
kararının iptal edilmesine karar vermiş olup, söz konusu mahkeme kararına istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu ile Şehir Plancısının hazırlamış olduğu Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp
onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Belediye Meclisinin 06.05.2014 Gün ve 72 Sayılı kararı ile onanan imar plan değişikliğinin bilirkişi raporlarını
dikkate alan Yargı Kararıyla iptal edilmiş olması, bu değişikliğin ilgili mevzuatlara, şehircilik ve planlama ilkelerine
aykırı olduğunu göstermektedir. Yargı kararının da üst mahkeme tarafından onaylandığı ve kesinleştiği için
06.05.2014 Gün ve 72 Sayılı Meclis Kararı’nın gerekçe kapsamanın bir önemi kalmamıştır. Yargı kararının yerine
getirilmesi amacı ile 2014 yılında yapılmış değişikliğin önceki durumuna getirilmesi, hiç değişiklik yapılmamış gibi
planın eski haline dönüştürülmesi, yani 1604 Ada, 4 Parsel içerisindeki RESMİ KURUM alanının kaldırılarak alanın
tamamının yeniden PARK (Yeşil Alan) yapılması, 1583 Ada, 2 Parseldeki Park alanının kaldırılarak parselin yeniden
KONUT alanına çevrilmesi ile 2014 yılı plan değişikliğinin öncesine dönülmüş olacaktır. Yargı kararları bağlayıcı
olup, yerine getirilmesi gerekli olduğundan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ nin, İmar Planı Değişiklikleri üst
başlıklı 26.Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine ve Kamu Faydasına uygun olduğu kanaatine varılmış olup;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Teklif Edilen Plan İşlem Numarası(PİN) UİP 1/1000
(F32d22d4a- F32d22d4ab- F32d22d4d-) 37575833 ve NİP 1/5000 (F32d22d ) 37593932 olan ve Şehir plancısı Ahmet
ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun
8/b maddesi gereğince onanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 02 / 2021
Karar Sayısı : 18

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesinde tapunun 369 ada, 25 ve 61 parsel numaralarında kayıtlı
taşınmazların KIZ MESLEK LİSESİ ve KÜLTÜREL TESİS Yapı Nizamından çıkartılarak, EĞİTİM ALANI Yapı
Nizamına dönüştürülmesi ve ilçe imar planına işlettirilmesine Meclisimizce karar verilmiş olup, Şehir Plancısı
tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesinde tapunun 369 ada, 25 ve 61 parsel numaralarında kayıtlı ilçe
imar planının F32d21c2d paftasındaki taşınmazların KIZ MESLEK LİSESİ ve KÜLTÜREL TESİS Yapı Nizamından
çıkartılarak EĞİTİM ALANI Yapı Nizamına dönüştürülmesini talep eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün imar
tadilatı talebi doğrultusunda; İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesinde tapunun 369 ada, 25 ve 61 parsel
numaralarında kayıtlı ilçe imar planının F32d21c2d paftasındaki X=4542900-4543100, Y=587300-587400
koordinatları arasındaki taşınmazların KIZ MESLEK LİSESİ ve KÜLTÜREL TESİS Yapı Nizamından çıkartılarak
EĞİTİM ALANI Yapı Nizamına dönüştürülmesi ve ilçe imar planına işlettirilmesi için 07.01.2021 Gün ve 6 Sayılı
Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.
Söz konusu karar doğrultusunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Teklif Edilen Plan İşlem
Numarası (PİN) UİP 37239697 olan 1/1000 ölçekli (F32d21c2d), 1/5000 (F32d21c) NİP 37781642 İmar paftalarının
X= 4542900-4543100, Y=587300-587400 koordinatları arasında kalan alanda ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN
tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi
gereğince onanmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine
karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 02 / 2021
Karar Sayısı : 19

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısına istinaden Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda ilçemiz uygulama imar planında
genel revizyon yapılarak Yençok=Serbest ibaresinin olduğu alanlarda yapı h yüksekliklerinin 10,50 m olarak ilçe imar
planına işlettirilmesine Meclisimizce karar verilmiş olup, Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Planı Tadilat
Paftalarının onanıp onanmayacağı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında
incelenip, gereği görüşüldü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısına istinaden Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda; İlçemiz Uygulama İmar
Planında genel revizyon yapılarak Yençok=Serbest ibaresinin olduğu alanlarda yapı h yüksekliklerinin Mevcut
dokunun genel olarak h yüksekliklerinin 10,50 mt olduğu tespit edildiğinden, ilçemiz Uygulama İmar Planında genel
revizyon yapılarak Yençok= Serbest ibaresinin kaldırılarak h yüksekliklerinin 10,50 mt olarak ilçe imar planına
işlettirilmesi için 03.12.2020 Gün ve 108 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiştir.
Söz konusu karar doğrultusunda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Teklif Edilen Plan İşlem
Numarası (PİN) UİP 37549114 olan 1/1000 ölçekli (G31B05C2A -G31B05C2B – G31B05B3C – G32A01A4D –
G32A01A2B – G32A01B1A – G32A01B2B – G32A02A1A -G32A02A2A – G32A02A2B – G32A02A2C-
F32D21D3C – F32D21C4D – F32D21C4C – F32D21C3D-F32D21C3C – F32D22D4D – F32D22D4C – F32D22D4B –
F32D22D3D – F32D22D3C – F32D22D2D – F32D22D2C – F32D22D2B – F32D22C1DF32D22C1A – F32D22C1B –
F32D22A3C – F32D22B4D – F32D22B4C – F32D23D1B) İmar paftalarının Y = 583500-593400, X = 45378900-
4544500 koordinatları arasında kalan alanda ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama
Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına Meclisin
oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 02 / 2021
Karar Sayısı : 20

İlçemiz Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre kadastro çalışmaları
yapılacağından, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere her mahalleden 6 (altı) bilirkişinin
Belediye Meclisince belirlenmesi ile ilgili Kadastro İl Müdürlüğü yazısına istinaden belirlenen isimlerden
2 (iki) kişinin bilirkişilik şartlarını taşımadığından, bu kişilerin yerine yeniden bilirkişi belirlenmesi için
Kadastro İl Müdürlüğü yazısı ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçemiz Mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerine göre kadastro çalışmaları
yapılacağından, kadastro ekibi ile birlikte görev yapmak üzere 47/B Maddesi ve aynı madde
kapsamında çıkarılan “Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; Belediye
Meclisinin 06.08.2020 Gün ve 54 sayılı Kararı ile belirlenen bilirkişilerden, Hocafakı Mahallesinden
Nurdoğan ELMACI ve Kuzyaka Mahallesinden İsmail BAĞLI isimli şahısların bilirkişilik şartlarını
taşımadıklarından, bu kişilerin yerine;

HOCAFAKI MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİSİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK
NUMARASI

DOĞUM
TARİHİ

GSM
1 Yaşar Kemal PEKER 22208254870 01.04.1965 05327957499

KUZYAKA MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİSİ

S.NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK
NUMARASI

DOĞUM
TARİHİ

GSM
1 Baki EZER 53947197678 02.07.1948 05333155437
isimli ve unvanlı kişilerin “Bilirkişi” olarak tespitine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği
için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 02 / 2021
Karar Sayısı : 21

İlçenin Şeh Mahallesi Gürçeşme Sokakta mevcut uygulama imar planına göre Çocuk Oyun
Alanı bulunmadığından, tapunun F32d21b4c pafta, 89 ada, 7 parsel numaralı taşınmazda B-3 Mesken
alanı olarak görülen yerin BHA (ÇOCUK PARKI) olarak lejant değişikliğinin yapılması ile ilgili
Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Şeh Mahallesi Gürçeşme Sokakta mevcut uygulama imar planına göre Çocuk Oyun
Alanı bulunmadığından, mevcut uygulama imar planının F32d21b4c paftasında Y=587000-587100,
X=4543900-4544000 koordinatları arasında, tapunun F32d21b4c pafta, 89 ada, 7 parsel numaralı
taşınmazda B-3 Mesken alanı olarak görülen yerin BHA (ÇOCUK PARKI) olarak lejant değişikliğinin
yapılması ile ilgili Başkanlık teklifinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine
Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar
verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 02 / 2021
Karar Sayısı : 22

İlçenin Karşıyaka Mahallesinde mevcut uygulama imar planı dışında kalan alanlarımızda
ikamet eden vatandaşlarımızın kanalizasyon ve doğalgaz hizmetlerinden yararlanabilmeleri için kadastro
yollarının ilçe uygulama imar planı içerisine alınması ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Karşıyaka Mahallesinde mevcut uygulama imar planı dışında kalan alanlarımızda
ikamet eden vatandaşlarımızın kanalizasyon ve doğalgaz hizmetlerinden yararlanabilmeleri için kadastro
yollarının ilçe uygulama imar planı içerisine alınması ile ilgili Başkanlık teklifinin daha detaylı bir şekilde
incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan
gelecek rapora göre Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup,
gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 04 / 02 / 2021
Karar Sayısı : 23

Mevcut Norm Kadro Cetvelinde dolu bulunan kadrolardaki derece ilerlemesi nedeniyle, 8 adet
dolu kadronun derece değişikliklerinin ihdas edilmesi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Belediye Meclisince ihdas edilen Mevcut Norm Kadro Cetvelinde dolu olarak bulunan
kadrolardaki derece ilerlemesi nedeniyle, üst derece kadro değişikliği yapılması gereken kadrolar
bulunmakta olup; ekte sunulan ve aşağıdaki çizelgede gösterilen Dolu Kadro Değişiklik Cetvelindeki 8
adet kadronun kadro derece değişikliklerinin Belediye Meclis Üyeleri Hidayet ÜZER, Ceylan ASLAN,
Fatih DOĞRAMACI, İsmail YAVUZ ve Hülya VANLI’ nın olduğu gibi kalması yönünde kullandıkları
ret oyuna karşılık, diğer meclis üyelerinin (on kişi) kabul oyu ile uygun görülerek, iptal ve ihdasının
yapılmasına Meclisin oy çokluğu ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına
tevdiine karar verildi.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN DOLU KADRONUN

S.NO KODU SINIFI KADRO
UNVANI

ADEDİ

MEVCUT
KADRO
DERECESİ

TALEP EDİLEN
KADRO
DERECESİ
1 7555 GİH Memur 2 8 7
2 7555 GİH Memur 1 8 5
3 7555 GİH Memur 1 7 5
4 9447 GİH İtfaiye Eri 1 8 5
5 9447 GİH İtfaiye Eri 1 8 6
6 9447 GİH İtfaiye Eri 1 7 6
7 7525 GİH Kameraman 1 6 5

Toplantı Tarihi : 04 / 02 / 2021
Karar Sayısı : 24

“İtfaiye Eri” Kadrosunda istihdam edilip, başka birimlerde görev yapan 2 personelimizin
“Memur” Kadrosuna atamasının yapılabilmesi için Kadro Derecesi 11 olan 2 adet “Memur” Kadro
Derecesinin 5 olarak ihdas edilmesi ve ileride değerlendirilmek üzere Kadro Derecesi 7 olan 1 adet
“Zabıta Memuru” Kadro Derecesinin 4 olarak ihdas edilmesi ile ilgili Boş Kadro Değişiklik Cetvelindeki
kadro derece değişikliklerinin yapılması hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü müzekkeresi
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
“İtfaiye Eri” Kadrosunda istihdam edilip, başka birimlerde görev yapan 2 personelimizin
“Memur” Kadrosuna atamasının yapılabilmesi için Kadro Derecesi 11 olan 2 adet “Memur” Kadro
Derecesinin 5 olarak ihdas edilmesi ve ileride değerlendirilmek üzere Kadro Derecesi 7 olan 1 adet
“Zabıta Memuru” Kadro Derecesinin 4 olarak ihdas edilmesi için; Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Belediye
Meclisince ihdas edilen Mevcut Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan ve ekte sunulan Boş Kadro
Değişiklik Cetvelinde gösterilen 2 adet 11. Dereceli Memur Kadrosunun iptal edilerek, 5. Dereceli
Memur kadrosunun ve 7. Dereceli Zabıta Memuru Kadrosunun iptal edilerek, 4. Dereceli Zabıta Memuru
kadrosu ihdası ile ilgili kadro derece değişikliklerinin Belediye Meclis Üyeleri Hidayet ÜZER, Ceylan
ASLAN, Fatih DOĞRAMACI, İsmail YAVUZ ve Hülya VANLI’ nın olduğu gibi kalması yönünde
kullandıkları ret oyuna karşılık, diğer meclis üyelerinin (on kişi) kabul oyu ile uygun görülerek, iptal ve
ihdasının yapılmasına Meclisin oy çokluğu ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık
Makamına tevdiine karar verildi.

DEĞİŞİKLİK YAPILAN BOŞ KADRONUN

S.NO KODU SINIFI KADRO
UNVANI

ADEDİ

MEVCUT
KADRO
DERECESİ

TALEP EDİLEN
KADRO
DERECESİ
1 7555 GİH Memur 1 11 5
2 7555 GİH Memur 1 11 5
3 9950 GİH Zabıta Memuru 1 7 4

Toplantı Tarihi : 04 / 02 / 2021
Karar Sayısı : 25
Özet : Kredi Kullanılması
Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonu Belediyesi ve 19 ilçe belediyesinden oluşan
Kastamonu Mahalli İdareler Birliği’nin (KASMİB) son kullanıcısı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün ise program otoritesi olduğu Kastamonu
(KASMİB) Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi Operasyonel Tanımlama Belgesi doğrultusunda projenin
toplam maliyeti 11.554.136 Euro (Avro) olarak konulmuş olup; bunun %74,23’ünün Avrupa Birliği IPA
fonundan; %10,31’inin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaynaklarından; %15,46’sının ise Birlik
kaynaklarından karşılanması öngörülmüştür.
Birlik Meclisinin 28.11.2019 tarihli ve 16 No’lu kararıyla Proje finansmanının Birliğin
bütçesinden karşılanacak olan kısmıyla ilgili taahhüt verilmiştir.
Birlik Meclisinin kararıyla verilen taahhüt gereğince, Finansman Anlaşmasında belirtilen
uygunluk süresi içerisinde proje toplam maliyetinin %15,46’sının; uygunluk süresi son tarihinden sonra
gerçekleştirilecek proje faalyetlerine ilişkin maliyetlerin ve proje kapsamında belirlenmiş olan toplam
maliyetin iş artışı, kur farkı, maliyet artışı gibi herhangi bir nedenle artması nedeniyle yapılması gereken
ödemelerin ise tamamının Birlik bütçesinden karşılanacağı; bu maliyetin birlik kaynakları ya da
İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen kredilerden karşılanamaması halinde; 5779
sayılı “İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında
Kanun” kapsamındaki paylardan kesinti yapılarak tahsil edilmesi konusunda Bakanlığın
yetkilendirildiği kabul edilmiştir.
Yine Birlik Meclisinin 08.072020 tarihli ve 07 No’lu kararıyla, “Proje Eş Finansmanı ve
Yönetimine İlişkin Operasyonel Anlaşma” metni gereğince azami 1.789.269,42 Avro tutarına kadar
toplam uygun fiili harcamaların %15,46’sının (o günkü kur üzerinden 13.550.000,00 TL) Nihai
Kullanıcı olan Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından finanse edilmesine ve bu amaçla üye
mahalli idarelerin kendi meclislerinden karar alarak kredi için İLBANK A.Ş. Genel Müdürlüğüne
başvurulmasına karar verilmiştir.
Yukarıda belirtilen açıklamalar gereğince, KASBİM Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi
kapsamında Birlik tarafından finanse edilecek olan ve toplam maliyetin % 15.46’sına karşılık gelen
kısmın İller Bankasından 13.550.000 TL kredi çekilerek karşılanması, bu tutarın üye mahalli idarelerin
2019 yılı kesin hesaplarına göre üye mahalli idarelere gönderilecek örnek tablolara göre, kendi
meclislerinden alacakları karar gereğince 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe
Vergi Gelirlerinde Pay Verilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki payların kesinti yapılarak tahsil
edilmesi uygun görülmüştür.
KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında Birlik tarafından finanse edilecek
olan 13.550.000 TL tutarında kredinin İller Bankası tarafından tahsis edilmesi için başvuru yapılmış
olup, tahsis öncesi üye mahalli idarelerin kendi meclislerinden “kredi çekilmesi ve borçlanmaya”
yönelik karar almaları gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan sebeplerle, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Meclis kararları gereğince,
Kastamonu (KASMİB) entegre Katı Atık Yönetimi Projesi için İller Bankası A.Ş.’den 957.985,00 TL
(Dokuzyüzelliyedibindokuzyüzseksenbeş TL) kredi kullanılmasına ve borçlanmaya, kredi
kullanımıyla ilgili sözleşme yapmaya ve imzalamaya, kredi teminatı olarak temlik, rehin ve ipotek
vermeye, krediyle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’in
yetkili kılınmasına Meclisimizin Perşembe Günü Birinci Birleşiminde yapılan oylama sonucu kabul
olarak Oybirliğiyle karar verilmiştir.