2021 YILI MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

Toplantı Tarihi : 17 / 05 / 2021
Karar Sayısı : 46

İlçenin Dere Mahallesi Muhtarı İsmail ERTÜRK ve mahalle sakinlerinin Dere Mahallesi ve
Çatma Mahallesi sınırlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili taleplerine istinaden, İmar ve Bayındırlık
Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Belediyemiz tarafından kullanılmakta olan (AKS) Adres Kayıt Sistemi ve (MAKS) Mekansal
Adres Kayıt Sistemi ile arazide yapılan inceleme sonucunda; İlçe merkezine bağlı toplam 23 Mahallemize
ait mahalle ayrım sınırlarımız ile ilgili ekli 1/10000 Ölçekli Mahalle Ayrım Planı 5393 Sayılı Belediye
Kanununun 6. Maddesi gereğince Belediye Meclisinin 03.12.2020 Gün ve 106 sayılı kararı ile onanmış
ve söz konusu mahalle ayrımında herhangi bir değişikliğin yapılmadığı tespit edilmiş olup;
Meclisimizce kabul edilen mahalle sınır ayrım planı ve Belediye Meclis Kararı 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 9. Maddesi gereği 12.02.2021 tarihinde Kastamonu Valiliği tarafından onaylanarak
kesinleşmiş ve ilgili kurumlara gönderilmiş olduğundan, Dere Mahallesi ve Çatma Mahalle sınırlarının
aynen kalmasına ve değişiklik talebinin uygun görülmeyerek REDDİ’ne Meclisin oy birliği ile karar
verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 17 / 05 / 2021
Karar Sayısı : 47

Mimar Sait TEK’in ilçemiz genelinde yapılan asma katlı ticari binalarda 5,50 m olan asma kat
yüksekliğinin, 6,50 m olarak değiştirilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu
Raporu ile Şehir Plancısının hazırlamış olduğu Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp
onanmayacağı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçemiz genelinde yaptırılmakta olan inşaatların yapılacağı adadaki parsellerin en az dörtte üçünün
yürürlükteki planın kat adedine göre yapılaşmış olması halinde, mevcut teşekkülün kat yüksekliklerinin
dikkate alınarak farklılık oluşturulmaması şartıyla, ticari alanlardaki asma katlı dükkanlarda kat
yüksekliklerinin en fazla 6,20 mt olarak uygulanabilir şeklinde Plan Notu ilavesinin yapılmasının uygun
olduğu görüldüğünden;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d22a3a) (PİN)
UİP 37453541 olan ve Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar
Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına Meclisin oy
birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 17 / 05 / 2021
Karar Sayısı : 48

İlçenin Dilküşah Mahallesi Herekli Mevkiinde (Keleş Sokak) tapunun 30 pafta, 1001 ada, 3
parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Nimet BÖREKÇİ Vekili Yusuf VARLIK’ın bahse konu
parselin A-5-3-3 KAKS=1.60 yapı nizamından çıkartılarak, KONUT ALANI E=1.60 Yençok=18.50 m
yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi
Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Dilküşah Mahallesi Herekli Mevkiinde (Keleş Sokak) ilçe imar planının F32d21c2c
imar paftasında X=4543100-4543200, Y=588000-588200 koordinatları arasında, tapunun 30 pafta, 1001
ada, 3 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Nimet BÖREKÇİ Vekili Yusuf VARLIK’ın
bahse konu parselin A-5-3-3 KAKS=1.60 yapı nizamından çıkartılarak, KONUT ALANI E=1.60
Yençok=18.50 m yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, söz konusu imar tadilat
talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği
ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 17 / 05 / 2021
Karar Sayısı : 49

İlçenin Bahçelievler (Cumhuriyet) Mahallesinde tapunun F32D21C3A pafta, 1370 ada, 1 ve 2
parsel numaralarında kayıtlı A 5/3 3 ve A 5/3 4 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki
taşınmazların tevhit edilerek EMSAL uygulamasına geçilmesi için taşınmaz sahipleri Kerim ERDEMİR
ve hissedarlarının imar tadilat talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin
bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Bahçelievler (Cumhuriyet) Mahallesinde ilçe imar planının F32D22C3A imar
paftasında X=4542300-4542400, Y=587600-587700 koordinatları arasında, tapunun F32D21C3A pafta,
1370 ada, 1 ve 2 parsel numaralarında kayıtlı A 5/3 3 ve A 5/3 4 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı
alandaki taşınmazların tevhit edilerek EMSAL uygulamasına geçilmesi için taşınmaz sahipleri Kerim
ERDEMİR ve hissedarlarının imar tadilat talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması
için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar
görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına
tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi : 17 / 05 / 2021
Karar Sayısı : 50

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde tapunun 30L1C pafta, 1491 ada, 2 ve 3 parsel numaralarında
kayıtlı A-3 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek ADA BAZI
EMSAL uygulamasına geçilmesi için taşınmaz sahipleri Sedat OĞUZ-Ahmet İPEK ve hissedarlarının
imar tadilat talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü
toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde ilçe imar planının F32D22D4A imar paftasında X=4542100-
4542200, Y=588400-588500 koordinatları arasında, tapunun 30L1C pafta, 1491 ada, 2 ve 3 parsel
numaralarında kayıtlı A-3 Yapı Nizamında MESKEN Lejantlı alandaki taşınmazların tevhit edilerek
ADA BAZI EMSAL uygulamasına geçilmesi için taşınmaz sahipleri Sedat OĞUZ-Ahmet İPEK ve
hissedarlarının imar tadilat talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun
İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine
Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar
verildi.

Toplantı Tarihi : 17 / 05 / 2021
Karar Sayısı : 51

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince; Belediyemiz 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının incelenerek karara
bağlanması ile ilgili Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanılarak Encümene sevk edilen ve Encümence de
incelenip görüşülerek 15.04.2021 tarih ve 114 sayılı kararıyla tasvip edildikten sonra Meclise tevdii
edilen Belediyemizin 2020 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri Kanun ve Mevzuatta uygun
şekilde tanzim edilmiş olduğu ve yapılan incelemede tanzim edilen cetvellerde her hangi bir noksanlık
veya hataya rastlanmadığı ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 48. Maddesi hükümleri
uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş olduğu anlaşıldığından; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.
maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Tosya Belediyesi
2020 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın
Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.