Su Borcu Sorgulama
T.C. Kimlik No İle Tahsilat
Sicil Kodu İle Tahsilat
Emlak Beyan Bilgileri
Arsa Rayiç Bilgileri
Evlendirme Akdi
Mezarlık Bilgi Sistemi
Bilgi Edinme Formu
Çıkış

NİSAN AYI MECLİS KARARLARI YAYINLANDI

NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

Karar Sayısı       : 34

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve 09.10.2005 gün ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereğince; Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili ile 2 asil 2 yedek Katip Üyenin 2 yıl görev yapmak üzere gizli oyla seçilmeleri hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ve 09.10.2005 gün ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi hükümleri uyarınca; “Belediye Meclisi seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının Başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekillerini, ikisi yedek olmak üzere en az 4 katip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık Divanı yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapar.” hükmü uyarınca ilk iki yıl görev yapmak üzere gizli oyla yapılan Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili seçimi neticesinde;

Meclis Birinci Başkan Vekili        : Tekin SÜZÜK                                (16 Oy)

Meclis İkinci Başkan Vekili         : Rahman ÇALIKUŞUGİL            (16 Oy)

Meclisin oybirliği ile seçilmelerinin, yine ilk iki yıl görev yapmak üzere gizli oyla yapılan Katip Üye seçimi neticesinde;

Asil Katip Üye                              : Sefa ABAYIN                                (16 Oy)

Asil Katip Üye                              : Rahman ÇALIKUŞUGİL            (15 Oy)

Meclisin oyçokluğu ile seçilmelerinin,  

Yedek Katip Üye                           : Ahmet BÜYÜKACAR                  (15 Oy)

Yedek Katip Üye                          : Ahmet ÖZELMACI                      (15 Oy)

Meclisin oyçokluğu ile seçilmelerinin ve seçilen meclis üyelerinin 2021 Nisan Ayına kadar görev yapmalarının tasvibine karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 35

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca; bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyesinin gizli oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendinde “her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere Belediye Encümeninin 5 (beş) kişiden teşekkül ettirileceği” hükmü uyarınca, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle Meclisçe seçilmiş bulunan mevcut Encümen Üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, yeni seçilen meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyelerinin seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde;

Encümen Üyesi                 : Mustafa MOLA      (16 Oy)

Encümen Üyesi                 : Hasan ATICI          (16 Oy)

Meclisin oybirliği ile Encümen Üyesi olarak seçilmelerinin ve görev yapmalarının tasvibine karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 36

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun üye sayısı ve süresinin tespiti ile üyelerin açık oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde; Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerden plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur” hükmü uyarınca, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 üyeden teşekkül ettirilmesinin ve bir yıl süre ile görev yapmalarının karar altına alınarak, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyelerinin seçimi için yapılan açık oylama neticesinde;

Plan ve Bütçe Komisyonu;

1-Nafiz TEKELİ, 2-Hasan ATICI, 3-Ahmet BÜYÜKACAR,

4-Ceylan ASLAN, 5-İsmail YAVUZ

Meclisin oy birliği ile seçilmelerinin,

İmar ve Bayındırlık Komisyonu;

1-Mustafa MOLA, 2-İsmail ÖLMEZ, 3-Sefa ABAYIN,

4-Orhan CIĞA, 5-Fatih DOĞRAMACI

Meclisin oy birliği ile seçilmelerinin ve görev yapmalarının tasvibine Meclisin oybirliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 37

 

 

 

Tarihi Kentler Birliği Tüzüğünün 8. Maddesinde belirtilen “Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer” ifadesi gereğince, belediyemizi temsil eden meclis üyelerimizin görev süreleri 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi itibariyle sona ereceğinden, Tarihi Kentler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek üzere 2 asil, 1 yedek meclis üyesinin seçilmeleri ile ilgili Tarihi Kentler Birliği yazısına istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Tarihi Kentler Birliği Tüzüğünün 8. Maddesinde belirtilen “Birlik Meclisi üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleriyle sona erer” ifadesi gereğince, belediyemizi temsil eden meclis üyelerimizin görev süreleri 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi itibariyle sona erdiğinden, Meclis üyelerimiz arasından Belediyemizi Tarihi Kentler Birliği Meclisi’nde temsil etmek üzere, Doğal Üye olarak Belediye Başkanımız Volkan KAVAKLIGİL, Asil Üyeliğe Belediye Meclis Üyesi Ahmet ÖZELMACI, Yedek Üyeliğe ise Belediye Meclis Üyesi Rahman ÇALIKUŞUGİL Meclisin oy birliği ile seçilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 38

 

 

Kastamonu Mahalli İdareler Birliğinde görev yapmak üzere belediye meclisi üyelerinden 2 asil, 1 yedek üyenin seçilmeleri ile ilgili Kastamonu Valiliği Mahalli İdareler Birliği Başkanlığı yazısına istinaden, Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlimiz Özel İdaresi ve 21 Belediyenin katılımı ile kurulmuş olan Kastamonu Mahalli İdareler Birliğine, Birlik Tüzüğünün 7. maddesi gereği üye mahalli idarelerin meclislerinin üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeye haiz kişiler arasından “Nüfusu 0-15000 arası 1 üye, 15001-50000 arası 2 üye, 50001 ve yukarı Mahalli İdareler için 3 üye ile İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisinden seçilen 3 üyeden oluşur. Dışarıdan seçileceklerin sayısı mahalli idare meclisinden seçileceklerin üçte birini geçemez. Asıl üye sayısının yarısı kadar da yedek üye seçilir. Üye Mahalli İdare birimlerinin başkanları; İl Valisi ve Belediye Başkanları birliğin doğal üyeleridir. Meclis üye tam sayısına doğal üyelerde dahildir. Birlik Meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi mahalli idare seçimleri ile sona erer” denilmektedir.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği’nde (KASMİB) Tosya Belediyesini temsil edecek 2 asil, 1 yedek üyenin tespiti için yapılan oylama sonucunda; Belediyemizi Kastamonu Mahalli İdareler Birliğinde temsil etmek üzere, Doğal Üye olarak Belediye Başkanımız Volkan KAVAKLIGİL, Asil Üyeliklere ise Belediye Meclis Üyesi Tekin SÜZÜK ve Belediye Meclis Üyesi Fatih DOĞRAMACI, Yedek Üyeliğe ise Belediye Meclis Üyesi İsmail ÖLMEZ Meclisin oy birliği ile seçilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 39

 

 

 

İlçenin Hocaimat Mahallesinde ilçe imar planının F32d21c1b paftasında Y=586600-586700 X=4543800-4543900 koordinatları arasında kalan ve B-3 Mesken Yapı Nizamındaki tapunun 20 pafta, 607 ada, 2 parsel üzerine yaptığı binanın imar yoluna giden kısmının imar yolunun kaydırılarak düzeltilmesi ile ilgili taşınmaz sahibi Metin KARABIYIKOĞLU isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Hocaimat Mahallesinde ilçe imar planının F32d21c1b paftasında Y=586600-586700 X=4543800-4543900 koordinatları arasında kalan ve B-3 Mesken Yapı Nizamındaki tapunun 20 pafta, 607 ada, 2 parsel numarasında bulunan taşınmazın olduğu yerde yapılacak olan imar yolunun kaydırılması halinde, yolun karşısında bulunan mülkiyet sahipleri tarafından itiraz konusu edileceğinden ve oradaki mülkiyet sahiplerinin de hak kaybına uğrayacağından, ilgili taşınmaz sahibi Metin KARABIYIKOĞLU isimli şahsın imar yolu kaydırma talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 40

 

 

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 17 Mart 2006 gün ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan “Belediye ve Belediyeye Bağlı Kuruluşların 2018 Yılı Faaliyet Raporu” Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Başkanı tarafından hazırlanıp Meclisin tasvibine sunulan 2018 Yılı Faaliyet Raporu ve mali tablo eki okunduktan sonra yapılan müzakerelerin tamamlanması neticesinde, faaliyet raporu Meclisin tasvibine sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanının 2018 Yılı Faaliyet Raporu Meclisin oy birliği ile tasvip edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 41

 

 

 

 

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca kamu çalışanları ile Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yapılabilmesi için 6289 Sayılı Kanunun 32. Maddesi gereğince Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Belediye Başkanı tarafından meclise havale edilen Türk Yerel Hizmet Sen Tosya Temsilciliği yazısı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Anayasada yapılan değişiklik ile kamu çalışanlarına toplu sözleşme hakkı verildiğinden, 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6289 sayılı Kanun ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda değişiklik yapılmış ve yerel yönetimlerde “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılması imkanı tanınmıştır. İşyerinde yetkili sendika olan Türk Yerel Hizmet-SEN ve 4688 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde; işverenin mali gücünün elverdiği ölçüde, çalışanların insanca yaşamını sağlamak, bilgi ve becerisini geliştirmek, adaletli ücret dağılımını sağlamak, çalışanların sosyal ve kültürel düzeyini yükseltmek, geleceğe güvenle bakmasını temin etmek, böylelikle ekonomik ve sosyal barışı sağlamak ve çalışma performansını artırarak demokratik ve katılımcı çalışma düzenini amaçlayan “Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi” yapılabilmesi için; 6289 Sayılı Kanun ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun ilgili maddeleri gereğince Belediye Başkanı Volkan KAVAKLIGİL’e yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 42

 

 

 

İlçenin Dilküşah (Bahçelievler) Mahallesi, İncesu Mevkiinde (Şehit Teğmen Yavuz Eracar Caddesi), tapunun 42 pafta, 329 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı SANAYİ E=0.50, h=SERBEST lejantlı alanda bulunan mülkiyeti KÖYAŞ A.Ş.’ne ait taşınmazın bulunduğu alanın KONUT ALANI olarak değiştirilmesi ile ilgili Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğü görüş yazısına istinaden, söz konusu imar tadilatının yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah (Bahçelievler) Mahallesi, İncesu Mevkiinde (Şehit Teğmen Yavuz Eracar Caddesi) tapunun 42 pafta, 329 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının F32D22D3D paftasında,  X=4541400-4541700, Y=589600-589800 koordinatları arasında kalan SANAYİ E=0.50, h= SERBEST Lejantlı alanda bulunan mülkiyeti KÖYAŞ A.Ş.’ne ait taşınmazın bulunduğu alanın KONUT ALANI olarak değiştirilmesi ile ilgili Belediye Meclisinin 05.03.2019 Gün ve 27 Sayılı Kararı ile Devlet Su İşleri İl Müdürlüğünden görüş istenmesine karar verilmiş olup, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğü’nün 27.03.2019 Gün ve 208078 sayılı yazı ile vermiş olduğu uygun görüş neticesinde;

İmar planına esas detaylı jeolojik ve jeoteknik etütlerinin yapılıp, ilgili resmi kurumlara onaylattırılarak imar planında lejant değişikliği için ÖN İZİN verilmesine, jeolojik ve jeoteknik etüt ve imar planı tadilat masraflarının müracaat sahiplerince karşılanmasına ve yapılacak imar tadilatının Belediye Meclisi tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

 

11.04.2019
Telefon : +90 (366) 313 10 09 Faks : +90 (366) 313 21 93 E-Posta : info@tosya.bel.tr Adres : Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:18. Tosya./ Kastamonu