Su Borcu Sorgulama
T.C. Kimlik No İle Tahsilat
Sicil Kodu İle Tahsilat
Emlak Beyan Bilgileri
Arsa Rayiç Bilgileri
Evlendirme Akdi
Mezarlık Bilgi Sistemi
Bilgi Edinme Formu
Çıkış

Meclis Kararları

MART VE NİSAN AYI MECLİS KARARLARIDIR

MECLİS KARARI

 

 

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 45

 

 

 

İlçenin Dilküşah (Yavuz Selim) Mahallesi, Fazıl Erdine-Şehit Teğmen Yavuz Eracar Caddesinde, tapunun 306 ada, 40 parsel numarasında kayıtlı yerin ORTAOKUL lejantından çıkartılıp, ÖZEL OKUL lejantına dönüştürülmesi ile ilgili İlçe Malmüdürlüğü yazısına istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah (Yavuz Selim) Mahallesi, Fazıl Erdine-Şehit Teğmen Yavuz Eracar Caddesinde ilçe imar planının F32d22d3a-F32d22d3d paftalarında X= 4541800-4541900,Y=589700-589800 koordinatları arasında tapunun 306 ada, 40 parsel numarasında kayıtlı ORTAOKUL Lejantındaki yerin imar tadilatı yapılarak, ÖZEL OKUL (KOLEJ) Lejantına dönüştürülmesi İlçe Mal Müdürlüğü tarafından talep edilmiş ise de; ORTAOKUL Lejantındaki söz konusu yerin tamamının ÖZEL OKUL (KOLEJ) Lejantına dönüştürülmeden, talep edilen öğrenci ve yaptırılacak etüt projeler ile müracaat edildikten sonra ihtiyaç olan alanın tespit edilmesi sonucu değerlendirilmesine ve uygulanacak proje, kapasite ve kullanım alanlarının netleşmesi neticesinde konunun Belediye Meclisince tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

 

 

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

Karar Sayısı       : 46

 

İlçenin İbniselim Mahallesi, Hükümet-Atatürk Caddesinde, tapunun 520 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkul üzerinde Hükümet Konağı, Emniyet Müdürlüğü ve Polis Karakolu olarak hizmet veren yapıların yıkılarak, yeni yapılacak yapıda Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü birlikte projelendirilecek olup, ön yapı yaklaşım sınırının 20.00 m’ye ve yan yapı yaklaşım sınırının ise 5.00 m’ye düşürülüp düşürülmeyeceği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin İbniselim Mahallesi, Hükümet-Atatürk Caddelerinde bulunan ve ilçe imar planının F32d21c1c-F32d21c2d paftalarında Y=587300-587400 ve X=4543100-4543200 koordinatları arasında kalan tapunun 520 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde Hükümet Konağı, Emniyet Müdürlüğü ve Polis Karakolu binalarının yıkılarak yerine yeni yapılacak yapıda Hükümet Konağı ve Emniyet Müdürlüğü birlikte projelendirilecek olup; Kaymakamlık ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün bir ilçenin en önemli devlet kurumu olduğu, birçok resmi kurum müdürlüklerinin Kaymakamlık (Hükümet Konağı) binası içerisinde yer aldığı, ayrıca alanın çevresindeki mevcut imar yollarında da herhangi bir değişiklik talebi bulunmadığından, kamusal nitelikli imar değişikliğinin her yönden kamu yararına olduğu ve çekme mesafelerinin 5 mt den az olmadığından, imar tadilatının şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olduğu görülerek;

Bu alanda yeni yapılacak olan yapılar için mimari proje çalışmalarına başlanmış, yapılan projelerin alana yerleştirilmesi noktasında mevcut imar planındaki çekme mesafelerinin değiştirilmesi ve doğu yöndeki 30 mt olan çekme mesafesinin 20 mt, batı ve güney yönlerdeki 10 mt olan çekme mesafelerinin 5 mt yapılması ve kuzey yöndeki 5 mt olan çekme mesafesinin ise aynen bırakılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d21c1c-F32d21c2d) (PİN) UİP 3230-66 olan Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 47

 

 

 

Belediyemiz Hayvan Pazarının işletmeciliği yapan Emin ÇEMÇEM’ in hayvan pazarı giriş ücretlerinin arttırılması ile ilgili talebine istinaden, Plan - Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Hayvan Pazarı Kira İhale Teknik Şartnamesinin 9/b maddesinde “İşletici; Hayvan pazarı giriş çıkış ücretleri ile yapılan diğer hizmetler karşılığı alınacak ücretleri Belediyemizin belirlediği miktarlarda tahsil yetkisine sahiptir. İşletici belirlenen ücretleri günün şartlarına göre artırılmasını idareden talep edebilir. Belediye Meclisi tarafından işletici talebi değerlendirilir ve artırıma gidilip gidilmeyeceği, eğer artırıma gidilecekse bunun ne zaman uygulamaya başlayacağına Belediye Meclisi karar verir” denildiğinden;

Hayvan Pazarı İşletmecisi Emin ÇEMÇEM’ in Belediyemize olan kira borçlarını düzenli olarak ödediği ancak pazarda hayvan sirkülasyonunun azalması dolayısıyla ödemelerinde zorlandığı tespit edilerek, kiracılığının sağlıklı bir şekilde devam etmesi amacıyla Kastamonu ilinde ve diğer ilçelerdeki hayvan giriş ücretleri de baz alınarak 20 Mart 2018 tarihinden geçerli olmak üzere;

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN GİRİŞ ÜCRETİNİN     : 2,50 TL den 3,00 TL ye

BÜYÜKBAŞ HAYVAN GİRİŞ ÜCRETİNİN     : 5,00 TL den 7,00 TL ye çıkartılmasına, Kamyon, kamyonet ve traktör gibi araç giriş ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmeyerek, mevcut haliyle aynen devamına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 48

 

 

 

Belediye Özel Halk Otobüs İşletmecisi Fazıl ÖZURKAYA’ nın artan akaryakıt fiyatları göz önüne alınarak Otobüs Ücret Tarife Cetvelinin yeniden belirlenmesi ile ilgili talebine istinaden, Plan - Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Özel Halk Otobüs İşletmecisi Fazıl ÖZURKAYA’ nın artan akaryakıt fiyatları ve günümüz rayiçleri göz önüne alınarak Otobüs Ücret Tarife Cetvelinin yeniden belirlenmesi ile ilgili talebine istinaden,

 

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÜCRET TARİFE CETVELİ

 

HATLARIN ADI

 

TAM BİLET

 

TENZİLATLI TARİFEYE TABİİ  “ÖĞRENCİLER”

 

ŞEHİR MERKEZİ – OTOGAR -  SİTELER

2.50 TL

1.50 TL

TOSYA-AKÇAKAVAK-AKBÜK

3.50 TL

2.00 TL

TOSYA-AŞAĞIDİKMEN – SOFULAR

4.00 TL

2.00 TL

TOSYA-YENİDOĞAN–ÇEVLİK

5.00 TL

2.00 TL

 

Yukarıda tespit edilen Otobüs Ücret Tarife Cetvelinin tasvibine ve 20 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 49

 

 

 

Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği 5393 sayılı Kanuna eklenen ek maddede “kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde elli fazlasını geçemez” hükmü gereğince, Ücret Tarife Cetvellerinin 40. Maddesinin yeniden belirlenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresine istinaden, Plan - Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği 5393 sayılı Kanuna eklenen ek maddede “Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenir ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde elli fazlasını geçemez. Belediyeler temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarından herhangi bir ad altında ücret talep edemez. Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonları ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemez” hükmü gereğince, 2018 Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin 40. Maddesinde yer alan Resmi Daire Su Ücret Tarifesi ile ilgili maddeleri yeniden değerlendirilerek;

40 – SU ABONELERİNE UYGULANACAK 2018 TARİFE CETVELİ

E) RESMİ DAİRE                                      1 M3 Su Bedeli KDV Hariç              :3,00 TL

F) SPOR TESİSLERİ                                 1 M3 Su Bedeli KDV Hariç              :3,00 TL

G) OKULLAR (Liseler)                             1 M3 Su Bedeli KDV Hariç              :3,00 TL

I) ÖĞRENCİ YURTLARI (Resmi)            1 M3 Su Bedeli KDV Hariç              :3,00 TL

J) HASTANE VE SAĞLIK OCAĞI          1 M3 Su Bedeli KDV Hariç              :3,00 TL

olarak tespitine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 50

 

 

 

İlçenin Bahçelievler ve Harsat Mahallelerinde uygun görülen bir yere PTT Matik kurmak amacı ile yer kiralama talebinde bulunan Posta ve Telgraf Teşkilatı A,Ş. Tosya PTT Merkez Müdürlüğünün yazısına istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ve Plan - Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemiz Harsat Mahallesi, Marangozlar Sanayi Sağlık Tesisi (1 Nolu Sağlık Ocağı) karşısında bulunan PARK alanının ön kısmında belediyemiz tarafından gösterilecek uygun bir alana kurulması için izin verilmesine ve yıllık 2.500,00 TL (İkibinbeşyüz-TL) bedel üzerinden kiraya verilmesine, Bahçelievler Mahallesi için ise Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesinde 1604 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı ilçe imar planında PARK olarak görülen yere T.C. Ziraat Bankası Tosya Şubesine ait Bankamatik yanına kurulması için izin verilmesine ve yıllık 5.617,00 TL (Beşbinaltıyüzonyedi-TL) bedel üzerinden kiraya verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 51

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Hıdırlık Arkası Mevkiinde, tapunun 55 pafta, 389 ada, 22 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi Bekir CELİKARA’ya ait parselin RESMİ KURUM lejantından çıkartılarak, B-3-3 Mesken lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden Belediye Meclisince istenen Cumhuriyet Başsavcılığı kurum görüşü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve ilçe imar planının F32d21c4b paftasında Y=587100-587200 ve X=4542200-4542300 koordinatları arasında kalan ve RESMİ KURUM olarak işlenen tapunun 55 Pafta,389 ada,22 parsel numarasında kayıtlı taşınmazının RESMİ KURUM Lejantından çıkartılarak B-3/3 MESKEN Yapı Nizamına değiştirilmesi ile ilgili Bekir CELİKARA’nın tadilat talebine istinaden 04.01.2018 Gün ve 6 Sayılı Belediye Meclis kararı ile söz konusu alan “RESMİ KURUM” (Ceza İnfaz Kurumu) olarak görüldüğünden tadilat ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan kurum görüşü alındıktan sonra uygun görüş neticesinde Belediye Meclisince görüşülmesine karar verilmişti.                        

Cumhuriyet Başsavcılığı kurum görüşünde; “55 pafta, 389 ada, 22 parsel numarasında Bekir CELİKARA adına kayıtlı 270 M2 lik taşınmazın Tosya A2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 10 m uzaklıkta, cezaevi zemin seviyesinden 6 m aşağıda bulunduğu cezaevi güvenlik duvarının da yaklaşık 4 m uzunluğunda olduğu düşünüldüğünde, 3 (üç) kata kadar yapılacak yapıların güvenlik ve hizmet unsuru açısından herhangi bir olumsuz durum yaratmayacağı, ancak 3 kat 10 (on)  m’den uzun bir yapının güvenlik zafiyetine sebep verebileceği hususu değerlendirilmiş olduğundan, ceza infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye maruz bırakacak herhangi bir olumsuz durum yaratılmaması kaydıyla, RESMİ KURUM Lejantından çıkartılarak B-3/3 MESKEN Yapı Nizamına değiştirilmesi uygun görülmüştür.” dendiğinden;

Ceza infaz kurumunun güvenliğini tehlikeye maruz bırakacak herhangi bir olumsuz durum yaratılmaması ve 3 kat 10 (on)  m’den uzun bir yapının yapılmaması kaydıyla, tadilat masraflarının müracaat sahibi tarafından karşılanarak, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve ilçe imar planının F32d21c4b paftasında Y=587100-587200 ve X=4542200-4542300 koordinatları arasında kalan ve RESMİ KURUM olarak işlenen tapunun 55 pafta, 389 ada,22 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu alanın RESMİ KURUM Lejantından çıkartılarak B-3/3 MESKEN Yapı Nizamına değiştirilmesi için ÖN İZİN verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

Karar Sayısı       : 52

 

İlçenin Mimar Sinan (Müslimcedit) Mahallesinde, tapunun 17 pafta, 209 ada, 9 ve 16 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahibi Semiha GÜNEY isimli şahsın, 9 numaralı parselinin CAMİ lejantından çıkartılarak, B-3 Mesken lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talebi doğrultusunda Belediye Meclisince verilen ön izne istinaden, Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Mimar Sinan (Müslimcedit) Mahallesinde bulunan ve İlçe imar planının F32d21c2a paftasında Y=587500-587700 ve X=4543200-4543400 koordinatları arasında kalan ve CAMİ Yeri olarak işlenen tapunun 17 pafta, 209 ada, 9 ve 16 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlarının CAMİ Lejantından çıkartılarak B-3 MESKEN (Bitişik Nizam 3 kat Mesken) Yapı Nizamına dönüştürülerek, mülkiyet sahibinin mağduriyetinin giderilmesi için 06.02.2018 Gün ve 31 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile ÖN İZİN verilmiştir. Verilen ön izne istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 F32d21c2a (PİN) UİP 3230-64, 1/5000 F32d21c NİP 6569-38 olan Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

Karar Sayısı       : 53

 

İlçenin Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesinde, tapunun 1623 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı alanda bulunan trafo merkezinin Karasapaca Köyü’ne taşınması nedeniyle bu alanın Teknik Altyapı Alanı (Trafo Merkezi) lejantından çıkartılarak, B.H.A. lejantına dönüştürülmesi ile ilgili verilen ön izne istinaden, Şehir Plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının onanıp onanmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yunusemre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesinde ilçe imar planının F32d21c3b-F32d22d4a paftalarında Y=588200-588500 ve X=4542400-4542600 koordinatları arasında kalan tapunun 1623 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı alanda bulunan TRAFO MERKEZİ Karasapaca Köyüne taşındığından bu alanın kamu yararına belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere BHA (BELEDİYE HİZMET ALANI) Lejantına değiştirilmesi için 06.02.2018 Gün ve 27 Sayılı Belediye Meclis kararı ile ÖN İZİN verilmiştir. Verilen ön izne istinaden; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26/1 maddesine göre 1623 ada, 1 parselden kaldırılan trafo alanı büyüklüğünün aynı büyüklükte kent merkezinin batısında hayvan pazarının güneyinde teşkil edilecek şekilde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d21c1d-F32d21c3b-F32d22d4a) (PİN) UİP 3230-65, 1/5000 (F32d21c-F32d22d) NİP 6569-39 olan Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 54

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde, tapunun F32d21c3a pafta, 1703 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahipleri Muzaffer ALPARSLAN, Hatice BAŞAL ve Mehmet Atıf MUTLU adına vekaleten Fatma Nur TUR isimli şahısların, ada bazında tadilat yapılmak suretiyle A-5-3-3 TAKS:--- KAKS:1.20 Mesken yapı nizamından çıkartılarak, KONUT ALANI E=1.20 Yençok:18.50 m Mesken yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde ilçe imar planının F32d21c3a imar paftasında, X=4541900-4542100, Y=587600-587800 koordinatları arasında, tapunun F32d21c3a pafta, 1703 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahipleri Muzaffer ALPARSLAN, Hatice BAŞAL ve Mehmet Atıf MUTLU adına vekaleten Fatma Nur TUR isimli şahısların, ada bazında tadilat yapılmak suretiyle A-5-3-3 TAKS:--- KAKS:1.20 Mesken yapı nizamından çıkartılarak, KONUT ALANI E=1.20 Yençok:18.50 m Mesken yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, imar planında değişiklik yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 55

 

 

 

İlçenin Kargı Mahallesi, Yağcı Sokakta, tapunun 19 pafta, 217 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahiplerinden Mualla CANLI isimli şahsın bahse konu parselin B-4 Ticaret+Mesken yapı nizamından çıkartılarak, B-4 Mesken yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Kargı Mahallesi, Yağcı Sokakta, ilçe imar planının F32d21c2d imar paftasında, X=4543100-4543200, Y=587600-587700 koordinatları arasında, tapunun 19 pafta, 217 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahiplerinden Mualla CANLI isimli şahsın bahse konu parselin B-4 Ticaret+Mesken yapı nizamından çıkartılarak, B-4 Mesken yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında değişiklik yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 56

 

 

 

İlçenin Dilküşah (Yunus Emre) Mahallesi, Buhara Sokakta, tapunun 1919 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün imar planında tadilat yapılarak MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM ALANI lejantından çıkartılarak, ANAOKULU lejantına dönüştürülmesi ile ilgili İlçe Malmüdürlüğü’ nün talep yazısına istinaden,  imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah (Yunus Emre) Mahallesi, Buhara Sokakta, ilçe imar planının F32d21c2c-3b imar paftalarında, X=4542400-4542700, Y=588000-588200 koordinatları arasında, tapunun 1919 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün imar planında tadilat yapılarak MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM ALANI lejantından çıkartılarak, ANAOKULU lejantına dönüştürülmesi talep edilen alanda Endüstri Meslek Lisesi’nin eğitim ve öğretimine devam ettiğinden ve mevcut eğitim alanındaki kullanım alanı bozulacağından, İlçe Malmüdürlüğü’nün lejant değişiklik talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 57

 

 

 

İlçenin Dilküşah Mahallesinde, tapunun F32d21c2d pafta, 361 ada, 139 ve 81 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahipleri Mustafa CEVİZCİ ve Emine ÇİLİNGİR isimli şahısların parsellerinin B-5 Mesken yapı nizamından çıkartılarak, B-5 Ticaret+Mesken yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesinde, ilçe imar planının F32d21c2d imar paftasında, X=4542800-4543000, Y=587600-587700 koordinatları arasında, tapunun F32d21c2d pafta, 361 ada, 139 ve 81 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahipleri Mustafa CEVİZCİ ve Emine ÇİLİNGİR isimli şahısların parsellerinin B-5 Mesken yapı nizamından çıkartılarak, B-5 Ticaret+Mesken yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, imar planında değişiklik yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 58

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde, tapunun F32d21c3d pafta, 466 ada, 15 ve 17 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahibi Salih ÇİL isimli şahsın parsellerinin AĞAÇLANDIRILACAK ALAN ve ORMAN lejantından çıkartılarak, TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde, ilçe imar planının F32d21c3d-G32a01b2a imar paftalarında, X=4541000-4541300, Y=587400-587800 koordinatları arasında, tapunun F32d21c3d pafta, 466 ada, 15 ve 17 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahibi Salih ÇİL isimli şahsın parsellerinin AĞAÇLANDIRILACAK ALAN ve ORMAN lejantından çıkartılarak, TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü’nden kurum görüşü alınmasına ve görüş neticesinde imar planında değişiklik yapılıp yapılmayacağının incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 59

 

 

 

Yunus Emre Mahallesi, Kastamonu Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Parkı’nı kiralayan Arif ŞEN isimli şahsın, söz konusu park içerisinde bulunan ahşap kulübeyi kaldırarak mevcut binasına ek olacak şekilde çocuk oyun grupları kurmak ve kafe restoran açabilmek için, sökülüp takılabilen çelik malzemeden kapatıp kapatamayacağı ve proje maliyetinin yüksek olmasından dolayı kiralama süresinin 15 yıl+15yıl olarak uzatılıp uzatılamayacağı ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Yunus Emre Mahallesi, Kastamonu Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Parkı’nı kiralayan Arif ŞEN isimli şahsın, söz konusu park içerisinde bulunan ahşap kulübeyi kaldırarak mevcut binasına ek olacak şekilde çocuk oyun grupları kurmak ve kafe restoran açabilmek için, sökülüp takılabilen çelik malzemeden kapatıp kapatamayacağı ve proje maliyetinin yüksek olmasından dolayı kiralama süresinin 15 yıl+15yıl olarak uzatılmasını talep etmiş ise de; söz konusu yer Encümenin 13.02.2018 tarih ve 42 sayılı Kararı ile büfe olarak Arif ŞEN adına kiraya verildiği ancak ihale konusu dışında farklı bir uygulama ile ilgili proje hazırlanarak 15+15 yıl kira süresinin uzatılması talebinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 64. Maddesinde  “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz” hükmü uyarınca ve ihale konusu dışında farklı bir uygulama olması nedeniyle, Yasal olarak uygulanmasının mümkün olmayan talebin uygun görülmeyerek reddine, sunulan projenin çevreye ve halkımıza sağlayacağı sosyal katkı ve Belediyemiz menfaati göz önünde bulundurularak söz konusu yer ile ilgili hazırlanan projenin imar açısından uygulanıp uygulanamayacağı, uygulanmasında bir sakınca yoksa mevcut ihalenin iptal edilip edilmeyeceği ve talep edildiği şekilde yeniden ihaleye çıkartılıp çıkartılmayacağı, ihaleye çıkartılacaksa şartlarının tespiti gibi hususların incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 60

 

 

 

Aşağıdikmen Köyü sınırlarında Tülüce Mevkii’ndeki parselinde bulunan binasına su aboneliği verilmesi ile ilgili Murat DEVREZ isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu yere su aboneliği verilip verilmeyeceği hakkındaki Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Sorumluluğu müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Aşağıdikmen Köyü sınırlarında Tülüce Mevkii’ndeki parselinde bulunan binasına su aboneliği verilmesi ile ilgili Murat DEVREZ isimli şahsın talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için Plan-Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyon raporunun önümüzdeki meclis toplantısında gündeme alınmak suretiyle görüşülmesine ve karar verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 61

 

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi ve 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu gereği Belediyenin görev ve yetki alanlarının dışına hizmet götürmede meydana gelebilecek iş kazası ve trafik kazaları neticesinde oluşacak kamu zararlarından sorumlu olunmaması için tüm köyleri kapsayacak şekilde vidanjör hizmetlerinin götürülmesine yönelik Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği ile protokol yapılması ve yapılacak hizmetin ücretinin belirlenmesi hakkındaki İtfaiye Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi ve 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu gereği Belediyenin görev ve yetki alanlarının dışına hizmet götürmede meydana gelebilecek iş kazası ve trafik kazaları neticesinde oluşacak kamu zararlarından sorumlu olunmaması için tüm köyleri kapsayacak şekilde vidanjör hizmetlerinin götürülmesine yönelik Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği ile protokol yapılması ve yapılacak hizmetin ücretinin belirlenmesi talep edilmiş ise de; Tüm köyleri kapsayacak şekilde vidanjör hizmetlerinin götürülmesine yönelik Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği ile Protokol yapılmasına gerek olmadığına ve halihazırda yaptığımız uygulamanın aynen devam ettirilerek, Belediyemizin 2018 Mali Yılına ait “ Ücret tarife Cetveli”nin VİDANJÖR ÇALIŞTIRMA ÜCRETİ başlıklı 39. Maddesinde “vidanjör iş aracının çalışma ücreti olarak; 0 ile 7 Km ye kadar mesafede tank başı 115,00 TL/Tank (kdv dahil), 7 Km den sonra ki mesafede bu ücrete ilave olarak her Km için 5,50 TL/Km (kdv dahil) ücret alınır” hükmü doğrultusunda, sorumlu belediyecilik anlayışı ile vidanjör ihtiyacı olan köylerimizden vidanjör ücreti alınmak suretiyle hizmet verilmesinin devamına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 62

 

 

Belediye sınırları içerisindeki su aboneliği bulunan ve atıksu bedeli tahsil edilen bağlar ve mahallelerdeki (Kuzyaka, Karşıyaka Mahalleleri) fosseptik çukurlarından çekilen atık suyun çekme taşıma ve Belediyemiz arıtma tesisine deşarj etme hizmet bedeli olarak vidanjör ücretinin tahsil edilmemesi kamu zararına sebebiyet vereceğinden, 2018 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinin 39. Maddesine ek olarak vidanjör hizmeti ücretinin tahsil edilip edilmeyeceği hakkındaki İtfaiye Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye sınırları içerisindeki su aboneliği bulunan ve atıksu bedeli tahsil edilen bağlar ve mahallelerdeki (Kuzyaka, Karşıyaka Mahalleleri) fosseptik çukurlarından çekilen atık suyun çekme taşıma ve Belediyemiz arıtma tesisine deşarj etme hizmet bedeli olarak vidanjör ücretinin tahsil edilmemesi kamu zararına sebebiyet vereceğinden, 2018 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvelinin 39. Maddesine ek olarak vidanjör hizmeti ücretinin tahsil edilip edilmeyeceğinin tespit edilmesi talep edilmiş ise de; kanalizasyon bağlantısının olmadığı yerlere vidanjör hizmeti verilirken, hizmet verilen yerden yılda bir kez (ilkinde) ücret alınmamasına ve devamında verilen vidanjör hizmetleri ile kanalizasyon bağlantısı olan yerlerde verilen vidanjör hizmetlerin tamamından Belediyemizin 2018 Mali Yılına ait “ Ücret tarife Cetveli”nin VİDANJÖR ÇALIŞTIRMA ÜCRETİ başlıklı 39. Maddesinde “vidanjör iş aracının çalışma ücreti olarak; 0 ile 7 Km ye kadar mesafede tank başı 115,00 TL/Tank (kdv dahil), 7 Km den sonra ki mesafede bu ücrete ilave olarak her Km için 5,50 TL/Km (kdv dahil) ücret alınır” hükmü doğrultusunda vidanjör ücreti alınmak suretiyle hizmet verilmesine, bunun haricinde ayrıca herhangi bir ücret talebinde bulunulmamasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 63

 

 

Belediyemizin değişik birimlerinde İtfaiye Eri Kadrosunda çalışan 3 personelimizin Memur Kadrosuna atamasının yapılabilmesi için üst derece kadro değişikliği yapılması gerektiğinden, Boş Kadro Değişiklik Cetvelindeki 3 adet Memur Kadrosunun kadro derece değişikliklerinin Belediye Meclisince iptal ve ihdasının yapılması ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin değişik birimlerinde İtfaiye Eri Kadrosunda çalışan 3 personelimizin Memur Kadrosuna atamasının yapılabilmesi için üst derece kadro değişikliği yapılması gerektiğinden, ekte gösterilen Boş Kadro Değişiklik Cetvelindeki 3 adet 11. Dereceli Memur Kadrolarının iptal edilerek, 3 adet 8. Dereceli Memur Kadrosunun ihdas edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi. 

 

 

DEĞİŞİKLİK YAPILAN BOŞ KADRONUN

 

S.N.

 

KODU

 

SINIFI

 

KADRO UNVANI

MEVCUT KADRO DERECESİ

TALEP EDİLEN KADRO DERECESİ

1

7555

GİH

Memur

11

8

2

7555

GİH

Memur

11

8

3

7555

GİH

Memur

11

8

 

Toplantı Tarihi  : 06 / 03 / 2018

 

Karar Sayısı       : 64

 

 

 

İlçenin Şeh Mahallesi, Rıhtımboyu Caddesinde, tapunun 88 ada, 1-4-44-45-46-47-48-49-55-56-57-60 parsel numaralarında kayıtlı gayrimenkullerin sahibi Hasan Fazıl AKINCI isimli şahsın, bahse konu parsellerin üzerinde bulunan yapıların eski yapılar olması sebebiyle bu alanda kentsel dönüşüm uygulanarak ada bazı uygulamasına geçirilmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Şeh Mahallesi, Rıhtımboyu Caddesinde, ilçe imar planının F32d21c1b imar paftasında, X=4543800-4543900, Y=586900-587000 koordinatları arasında, tapunun 88 ada, 1-4-44-45-46-47-48-49-55-56-57-60 parsel numaralarında kayıtlı gayrimenkullerin sahibi Hasan Fazıl AKINCI isimli şahsın, bahse konu parsellerin üzerinde bulunan yapıların eski yapılar olması sebebiyle bu alanda kentsel dönüşüm uygulanarak ada bazı uygulamasına geçirilmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında değişiklik yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

 

Karar Sayısı       : 65

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca; bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyesinin gizli oyla seçilmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendinde “her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, mali hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere Belediye Encümeninin 5 (beş) kişiden teşekkül ettirileceği” hükmü uyarınca, meclis üyeleri arasından bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyelerinin seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde;

Encümen Üyesi               : Orhan CIĞA           (15 Oy) (oy birliği)

Encümen Üyesi               : Hayreddin EKER  (14 Oy) (oy çokluğu)

Encümen Üyesi olarak seçilmelerinin ve görev yapmalarının tasvibine karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

 

Karar Sayısı       : 67

 

 

 

 

 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 17 Mart 2006 gün ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanan “Belediye ve Belediyeye Bağlı Kuruluşların 2017 Yılı Faaliyet Raporu” Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Başkanı tarafından hazırlanıp Meclisin tasvibine sunulan 2017 Yılı Faaliyet Raporu ve mali tablo eki okunduktan sonra yapılan müzakerelerin tamamlanması neticesinde, faaliyet raporu Meclisin tasvibine sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda; Belediye Başkanının 2017 Yılı Faaliyet Raporu Meclisin oy birliği ile tasvip edilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

 

Karar Sayısı       : 68

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde, tapunun F32d21c3a pafta, 1703 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahipleri Muzaffer ALPARSLAN, Hatice BAŞAL ve Mehmet Atıf MUTLU adına vekaleten Fatma Nur TUR isimli şahısların, ada bazında tadilat yapılmak suretiyle A-5-3-3 TAKS:--- KAKS:1.20 Mesken yapı nizamından çıkartılarak, KONUT ALANI E=1.20 Yençok:18.50 m Mesken yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun F32d21c3a pafta, 1703 ada, 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 parsel numaralarında kayıtlı bulunan ve Muzaffer ALPARSLAN, Hatice BAŞAL ve Atıf MUTLU’ ya vekaleten Fatma Nur TUR’un ilçe imar planının F32d21c3a paftasında Y=587600-587800, X=4541900-4542100 koordinatları arasında kalan söz konusu parsellerinin yol düzenlemesi, yol çekme mesafeleri ve bina yüksekliğinin dubleks kat yapılmaması ve h=18,50 Mt olarak yapılması, projeler hazırlanırken park ve otopark gibi sosyal donatıların vaziyet planında gösterilmesi şartıyla, A-5/3-3 TAKS:--, KAKS: 1,20 Mesken Yapı Nizamındaki taşınmazlarının E= 1,20 Yençok: 18,50 m Mesken Yapı Nizamına dönüştürülmesi ve tadilat masraflarının müracaat sahipleri tarafından karşılanmak suretiyle E= 1,20 Yençok: 18,50 m Mesken Lejantının ilçe imar planına işlettirilmesi için ÖN İZİN verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

Karar Sayısı       : 69

 

İlçenin Kargı Mahallesi, Yağcı Sokakta, tapunun 19 pafta, 217 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahiplerinden Mualla CANLI isimli şahsın bahse konu parselin B-4 Ticaret+Mesken yapı nizamından çıkartılarak, B-4 Mesken yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Kargı Mahallesi, Yağcı Sokakta, tapunun 19 pafta, 217 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahiplerinden Mualla CANLI isimli şahsın bahse konu parselin B-4 Ticaret+Mesken yapı nizamından çıkartılarak, B-4 Mesken yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili tadilat talebinin şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olduğu, Mekansal Planlı Alanlar Yönetmeliğinin İmar Planı Değişikliği ile ilgili Planların Revizyonu, İlave ve Değişiklikleri Plan Revizyonları ve İlaveleri 26. ve 27. Maddelerinde belirtilen zemin katın konut yapılmasından dolayı az sayıda artacak nüfusun ihtiyacı olan teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte olduğu, bu ihtiyacın 203 nolu adanın kuzeybatısında 1 nolu parselde karşılanacağı görülmüştür. Yağcı Sokağa cepheli kesimde, zemin katların ticaret olarak kullanımının konum itibariyle mümkün gözükmediğinden, imar tadilat alanının konumu ve çevre kullanımlar da dikkate alındığında, B-4 Ticaret+Mesken Yapı Nizamından, B-4 Mesken Yapı Nizamına dönüştürülmesi ile ilgili imar tadilatının kamu yararına olduğu kanaatine varılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d21c2a ve F32d21c2d) (PİN) UİP 3230-67, 1/5000 (F32D21C) NİP 6569-40 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

Karar Sayısı       : 69

 

İlçenin Kargı Mahallesi, Yağcı Sokakta, tapunun 19 pafta, 217 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahiplerinden Mualla CANLI isimli şahsın bahse konu parselin B-4 Ticaret+Mesken yapı nizamından çıkartılarak, B-4 Mesken yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Kargı Mahallesi, Yağcı Sokakta, tapunun 19 pafta, 217 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahiplerinden Mualla CANLI isimli şahsın bahse konu parselin B-4 Ticaret+Mesken yapı nizamından çıkartılarak, B-4 Mesken yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili tadilat talebinin şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olduğu, Mekansal Planlı Alanlar Yönetmeliğinin İmar Planı Değişikliği ile ilgili Planların Revizyonu, İlave ve Değişiklikleri Plan Revizyonları ve İlaveleri 26. ve 27. Maddelerinde belirtilen zemin katın konut yapılmasından dolayı az sayıda artacak nüfusun ihtiyacı olan teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte olduğu, bu ihtiyacın 203 nolu adanın kuzeybatısında 1 nolu parselde karşılanacağı görülmüştür. Yağcı Sokağa cepheli kesimde, zemin katların ticaret olarak kullanımının konum itibariyle mümkün gözükmediğinden, imar tadilat alanının konumu ve çevre kullanımlar da dikkate alındığında, B-4 Ticaret+Mesken Yapı Nizamından, B-4 Mesken Yapı Nizamına dönüştürülmesi ile ilgili imar tadilatının kamu yararına olduğu kanaatine varılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d21c2a ve F32d21c2d) (PİN) UİP 3230-67, 1/5000 (F32D21C) NİP 6569-40 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

 

Karar Sayısı       : 70

 

 

 

İlçenin Dilküşah Mahallesinde, tapunun F32d21c2d pafta, 361 ada, 139 ve 81 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahipleri Mustafa CEVİZCİ ve Emine ÇİLİNGİR isimli şahısların parsellerinin B-5 Mesken yapı nizamından çıkartılarak, B-5 Ticaret+Mesken yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesinde tapunun F32d21c2d pafta, 361 ada, 81 ve 139 parsel numaralarında kayıtlı bulunan Mustafa CEVİZCİ ve Emine ÇİLİNGİR’ e ait ilçe imar planının F32d21c2d paftasında Y=587600-587700, X=4542800-4543000 koordinatları arasında kalan B-5 Mesken Yapı Nizamındaki taşınmazlarının; Dilküşah Mahallesi, Menderes Caddesi ile Namıkkemal Okulu birleşimindeki 361 ada 30-31 parsellerin B-3 yapı nizamından B-4 Ticaret+Mesken Nizamına dönüştürüldükten sonra, Menderes Caddesi tarafındaki 361 ada, 69-81-109-137-139 parsellerin zemin katlarının Ticaret, diğer katlarının ise Mesken olmak üzere B-5 Mesken Yapı Nizamındaki taşınmazların B-5 Ticaret+Mesken yapı nizamına geçirilmesi ve tadilat masraflarının müracaat sahipleri tarafından karşılanması kaydıyla,  ilçe imar planına işlettirilmesi için ÖN İZİN verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

 

Karar Sayısı       : 71

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde, tapunun F32d21c3d pafta, 466 ada, 15 ve 17 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahibi Salih ÇİL isimli şahsın parsellerinin AĞAÇLANDIRILACAK ALAN ve ORMAN lejantından çıkartılarak, TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN lejantına dönüştürülmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi, Selakırı Mevkiinde tapunun F32d21c3d pafta, 466 ada, 15 ve 17 parsel numaralarında kayıtlı bulunan ve ilçe imar planının F32d21c3d- G32a01b2a paftalarında Y=587400-587800, X=4541000-4541300 koordinatları arasında kalan AĞAÇLANDIRILACAK ALAN ve ORMAN Lejantındaki Salih ÇİL’e ait taşınmazların TARIMSAL NİTELİKLİ ALAN Lejantına çevrilmesi ile ilgili Tosya Orman İşletme Müdürlüğü’nden kurum görüşü alınmasına, kurum görüşü alındıktan sonra, uygun görüş neticesinde konunun Belediye Meclisince tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

 

Karar Sayısı       : 72

 

 

 

Yunus Emre Mahallesi, Kastamonu Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Parkı’nı kiralayan Arif ŞEN isimli şahsın, söz konusu park içerisinde bulunan ahşap kulübeyi kaldırarak mevcut binasına ek olacak şekilde çocuk oyun grupları kurmak ve kafe restoran açabilmek için, sökülüp takılabilen çelik malzemeden kapatıp kapatamayacağı ve proje maliyetinin yüksek olmasından dolayı kiralama süresinin 15 yıl+15yıl olarak uzatılıp uzatılamayacağı ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan-Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Yunus Emre Mahallesi, Kastamonu Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Parkı’nın kiralanması ile ilgili Belediye Encümeninin 13.02.2018 Gün ve 42 Sayılı Kararı ile yaptığı ve büfe olarak işletmek üzere Arif ŞEN isimli şahsın aldığı kira ihalesinin iptaline; belediyemiz tarafından yapılacak olan proje doğrultusunda mevcut alanda kiralanacak park içerisine sığabilecek şekilde sökülüp, takılabilen çelik malzemeden yapılacak konstrüksiyon imalatı ile çocuk oyun gruplarının yüklenici tarafından karşılanmak kaydıyla, yıllık 4.800,00 (Dörtbinsekizyüz) TL muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca 10 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmasına, açık teklif usulü ile yapılacak olan söz konusu ihalenin gerçekleştirilmesi ve kira şartlarının tespiti için Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

 

Karar Sayısı       : 73

 

 

 

İlçenin Şeh Mahallesi, Rıhtımboyu Caddesinde, tapunun 88 ada, 1-4-44-45-46-47-48-49-55-56-57-60 parsel numaralarında kayıtlı gayrimenkullerin sahibi Hasan Fazıl AKINCI isimli şahsın, bahse konu parsellerin üzerinde bulunan yapıların eski yapılar olması sebebiyle bu alanda kentsel dönüşüm uygulanarak ada bazı uygulamasına geçirilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Şeh Mahallesi, Rıhtımboyu Caddesinde tapunun 88 ada, 1-4-44-45-46-47-48-49-55-56-57 ve 60 parsel numaralarında kayıtlı bulunan Hasan Fazıl AKINCI’ ya ait ilçe imar planının F32d21c1b paftasında Y=586900-587000, X=4543800-4543900 koordinatları arasında kalan B-3 ve B-4 Mesken Yapı Nizamındaki taşınmazlarının üzerinde bulunan yapılar eski yapılar olması sebebiyle bu alanda Kentsel Dönüşüm uygulanarak ada bazı uygulamasına geçirilmesi ile ilgili söz konusu ada içerisinde 48 nolu parsel üzerinde bulunan Cami Alanı yeri korunarak kıble yönüne göre 280 m2 ye büyütülerek ve mevcut adadaki B-3 ve B-4 Mesken Yapı Nizamında olduğundan, bu adada bina yüksekliği formülüne göre parsellerin yol düzenlemesi, yol çekme mesafeleri ve bina yüksekliğinin dubleks kat yapılmamak kaydıyla h=18,50 m olarak yapılması, projeler hazırlanırken park, otopark gibi sosyal donatıların vaziyet planında gösterilmesi şartıyla, B-3 ve B-4 Mesken Yapı Nizamındaki taşınmazlarının E= 2 Yençok: 18,50 m Mesken Yapı Nizamına dönüştürülmesi ve tadilat masraflarının müracaat sahipleri tarafından karşılanması kaydıyla, E= 2 Yençok: 18,50 m Mesken Lejantının ilçe imar planına işlettirilmesi için ÖN İZİN verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

 

Karar Sayısı       : 74

 

 

 

Aşağıdikmen Köyü sınırlarında Tülüce Mevkii’ndeki parselinde bulunan binasına su aboneliği verilmesi ile ilgili Murat DEVREZ isimli şahsın talebine istinaden, söz konusu yere su aboneliği verilip verilmeyeceği hakkındaki Plan-Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Aşağıdikmen Köyü sınırlarında Tülüce Mevkii’ndeki binanın bulunduğu parselin belediye sınırları dışında kaldığı ve Aşağıdikmen Köyü Tülüce Mevkii sınırları içerisinde bulunduğu tespit edilmiş ise de; mevcut abonelik istenilen yerin 1 km altında ve üzerinde 2 adet su aboneliğimizin mevcut olduğu, her iki abonenin bağlantısının bulunduğu hattan su aboneliğinin verilmesinde herhangi bir sakıncalı durum olmadığı görüldüğünden, söz konusu yerdeki binasına su aboneliği verilmesi ile ilgili Murat DEVREZ isimli şahsın talebinin uygun görülerek, su aboneliği alımı esnasındaki tüm harcamaların talep sahibi tarafından karşılanması kaydıyla su aboneliğinin verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

 

Karar Sayısı       : 75

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde (Prof. Dr. Ali Bardakoğlu Caddesi) tapunun 469 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yaklaşık 1000,00 m2’lik kısmının Aysel ÇETİN isimli şahıs tarafından işgalli olması sebebiyle ve bu alanın Belediye Teknik Altyapı lejantlı alanda kalmasından dolayı ifraz edilerek ilgili şahsa satışının yapılabilmesi ile ilgili İlçe Malmüdürlüğü yazısına istinaden, söz konusu yerin lejant değişikliğinin yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkiinde (Prof. Dr. Ali Bardakoğlu Caddesi) ilçe imar planının F32d21c3d imar paftasında, X=4541400-4541600, Y=587300-587500 koordinatları arasında, tapunun 469 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yaklaşık 1000,00 m2’lik kısmının Aysel ÇETİN isimli şahıs tarafından işgalli olması sebebiyle ve bu alanın Belediye Teknik Altyapı lejantlı alanda kalmasından dolayı ifraz edilerek ilgili şahsa satışının yapılabilmesi ile ilgili İlçe Malmüdürlüğü yazısına istinaden, imar planında değişiklik yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

 

Karar Sayısı       : 76

 

 

 

İlçenin Karşıyaka Mahallesi, Yazıçam Mevkiinde mevcut uygulama imar planı dışında kalan tapunun 75 pafta, 1254 ada, 18 parsel numarasında mülkiyeti Tosya Belediye Başkanlığı adına kayıtlı 1400,00 m2’lik müstakil arsanın tarafına satışını talep eden Bekir ÖZİPEK isimli şahsın talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Karşıyaka Mahallesi, Yazıçam Mevkiinde mevcut uygulama imar planı dışında kalan tapunun 75 pafta, 1254 ada, 18 parsel numarasında mülkiyeti Tosya Belediye Başkanlığı adına kayıtlı 1400,00 m2’lik müstakil arsa ile ilgili Belediyenin ileriki zamanlarda projesi ve tasarrufu olabileceği düşünüldüğünden, söz konusu arsanın tarafına satışını talep eden Bekir ÖZİPEK isimli şahsın talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

 

Karar Sayısı       : 77

 

 

 

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Pelitlibayır Mevkiinde, tapunun 319 ada, 62-63-23 parsel numaralarında kayıtlı gayrimenkullerin sahipleri Rahman ÇALIKUŞUGİL ve Yusuf AYLIKCI isimli şahısların bahse konu parsellerinin A-3 Mesken yapı nizamından çıkartılarak A-3 TİCK (Ticaret+Konut) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Pelitlibayır Mevkiinde, ilçe imar planının F32d22d1a-1b imar paftalarında, X=4543300-4543400, Y=588800-588900 koordinatları arasında, tapunun 319 ada, 62-63-23 parsel numaralarında kayıtlı gayrimenkullerin sahipleri Rahman ÇALIKUŞUGİL ve Yusuf AYLIKCI isimli şahısların bahse konu parsellerinin A-3 Mesken yapı nizamından çıkartılarak A-3 TİCK (Ticaret+Konut) yapı nizamına dönüştürülmesi ile ilgili taleplerine istinaden, imar planında değişiklik yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

 

Karar Sayısı       : 78

 

 

 

İlçenin Camiatik Mahallesinde tapunun 575 ada, 1 parsel numarasında mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına kayıtlı CELALBEY CAMİİ’nin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile kültür varlığı niteliği taşımadığı gerekçesi ile tescil kaydı kaldırılmış olup, TES (Anıtsal Yapı) olan söz konusu camiinin ilgili karar gereği uygulama imar planındaki tescilinin kaldırılması hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Camiatik Mahallesinde tapunun 575 ada, 1 parsel numarasında ilçe imar planının F32d21c1b paftasında X=4543400-4543500, Y=586800-586900 koordinatları arasında kalan mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına kayıtlı CELALBEY CAMİİ’nin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile kültür varlığı niteliği taşımadığı gerekçesi ile tescil kaydı kaldırılmış olup, TES (Anıtsal Yapı) olan söz konusu camiinin ilgili karar gereği uygulama imar planındaki tescilinin kaldırılması ile ilgili konunun incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

 

Karar Sayısı       : 79

 

 

 

İlçenin Fevzipaşa Mahallesinde tapunun 589 ada, 2 parsel numarasında mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına kayıtlı HOCAİMAT CAMİİ’nin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edildiğinden, TES (Anıtsal Yapı) olan söz konusu camiinin ilgili karar gereği uygulama imar planına tescilinin işlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Fevzipaşa Mahallesinde tapunun 589 ada, 2 parsel numarasında ilçe imar planının F32d21c1b paftasında X=4543500-4543600, Y=587000-587100 koordinatları arasında kalan mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına kayıtlı HOCAİMAT CAMİİ’nin Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile 2863 sayılı Yasa kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilen söz konusu camiinin, TES (Anıtsal Yapı) olarak uygulama imar planına işlenmesi ile ilgili konunun incelenmesi ve araştırılması için İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

 

Karar Sayısı       : 80

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler)  Mahallesi, Selakırı Mevkiinde (Yumurcak Sokak), tapunun 392 ada, 8 parsel numaralarında kayıtlı gayrimenkul için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün söz konusu alanın okul binası sosyal alan ihtiyacına binaen 3420 m2’ den, 4000 m2’ ye çıkartılması ile ilgili talep yazısına istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler)  Mahallesi, Selakırı Mevkiinde (Yumurcak Sokak), ilçe imar planının F32d21c3b imar paftasında, X=4542100-4542300, Y=587800-588800 koordinatları arasında, tapunun 392 ada, 8 parsel numaralarında kayıtlı gayrimenkul için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün söz konusu alanın okul binası sosyal alan ihtiyacına binaen 3420 m2’ den, 4000 m2’ ye çıkartılması ile ilgili talebine istinaden, imar planında değişiklik yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

 

T.C.

TOSYA (KASTAMONU) BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi: 03/04/2018

                                                                                                                              No               : 81

 

Konu: İlçemizin ana arterlerinin asfaltlanması ve araç alımı işinde kullanılmak üzere İller               Bankası A.Ş.den kredi kullanılması.

 

  İlçemizin ana arterlerinin asfaltlanması ve 1- 13+1,5 M3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (2 adet), 2- Şasi Üzerine 6+1 M3 Kapasiteli Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Aracı (1 adet),        3- Şasi Üzerine ST-37 Malzemeden İmal 13000 Litre Kapasiteli Su Tankeri (1 adet), 4- Şasi Üzerine Çöp Toplama Haznesi ST-37 4,5 M3 Kapasiteli Vakumlu Yol Süpürme Aracı (1 adet), 5- Traktör (1 adet), 6- 4x4 Çift Kabinli Pikap (1 adet) olmak üzere, toplam 7 adet araç alım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 3.000.000,00 (Üçmilyon) TL (faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kazım ŞAHİN’in yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 03/04/2018

                                                                                                                              No               : 82

 

 

Konu: Borçlanma için İçişleri Bakanlığından izin alınması.

 

 

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (d) fıkrası ile “Borçlanmaya Karar Vermek” Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri arasında sayılmış olup, yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde “Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir” hükmü yer almakta, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin ( e ) fıkrasında ise “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir” denilmektedir.

Belediyemizin Kamu hizmetlerinin devamının sağlanması, alacaklıların mağdur olmaması, yatırım ve Belediye hizmetleri ile ilgili diğer işlemlerden kaynaklanan borçların ödenebilmesi amacıyla, 2018 yılında 1.950.000,00 (Birmilyondokuzyüzellibin) TL ek borçlanma yapılmasına ve yapılacak borçlanma için İçişleri Bakanlığı’nın onayının alınmasına, konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kazım ŞAHİN’in yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

 

 

Toplantı Tarihi  : 03 / 04 / 2018

 

Karar Sayısı       : 83

 

 

 

Belediyemiz Düğün Salonundan yer tahsisi yapılıp ücreti peşin olarak alınan, ancak daha sonra salon iptali yapan şahıslara ödedikleri salon ücretinin yarısının iade edilmesi uygulamasının iptal edilerek, ödedikleri ücretin tamamının geri iade edilmesi ile ilgili Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Ali MUTLU’nun sözlü önerisi, Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz Düğün Salonunda yer tahsisi yapılıp ücreti peşin olarak alınan, ancak daha sonra salon iptali yapan şahıslara ödedikleri salon ücretinin yarısının iade edilmesi ile ilgili uygulamadan dolayı vatandaşlarımız mağdur olduğundan, 16 Nisan 2018 tarihinden itibaren Belediyemiz Düğün Salonundan yer ayırtıp ücretini ödeyen vatandaşların salon iptallerinde ödedikleri ücretin tamamının iade edilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

 

 

 

Telefon : +90 (366) 313 10 09 Faks : +90 (366) 313 21 93 E-Posta : info@tosya.bel.tr Adres : Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:18. Tosya./ Kastamonu