Su Borcu Sorgulama
T.C. Kimlik No İle Tahsilat
Sicil Kodu İle Tahsilat
Emlak Beyan Bilgileri
Arsa Rayiç Bilgileri
Evlendirme Akdi
Mezarlık Bilgi Sistemi
Bilgi Edinme Formu
Çıkış

Meclis Kararları

KASIM AYI MECLİS KARARLARIDIR

Toplantı Tarihi  : 01 / 11 / 2018

 

Karar Sayısı       : 156

Belediyemiz 2019 – 2020 – 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Teklif Bütçesinin görüşülmesi hakkındaki Başkanlık müzekkeresi ile 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz 2019 – 2020 – 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Hazırlık Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 62. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24. Maddesine göre Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Analitik Bütçe esaslarına göre hazırlanarak, Encümenin 21.09.2018 Tarih ve 252 Sayılı Kararı ile görüşülerek kabul ve tasvip edildiği görüldüğünden, 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider İhzari Bütçesinin daha detaylı bir şekilde incelenmek üzere Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 157

Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Bütçe Kararnamesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi üzerinde daha detaylı şekilde inceleme yapmak üzere Komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesinin Plan-Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 158

Belediyemiz 2019 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Ücret Tarife Cetvelleri Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2019 Mali Yılı Bütçesi ile uygulanmak üzere 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. Maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan 2019 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle, daha detaylı bir şekilde incelenmesi için komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2019 Mali Yılı Ücret Tarife Cetvellerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 159

Belediyemizin 2019 Mali Yılı Vergi ve Harçlarla İlgili Tarife Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile Vergi ve Harçlara Ait Cetveller Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96/B Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 59. Maddesi hükümleri uyarınca hazırlanan Belediyemizin 2019 Mali Yılı Vergi ve Harçlarla İlgili Tarife Cetvellerinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle daha detaylı şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2019 Mali Yılı Vergi ve Harçlara Ait Cetvellerin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 160

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken, depo ve lojmanlara ait yerlerin 2019 Mali Yılında alınacak kira bedelleri ve taksit sürelerinin belirlenmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ile kira listesi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, ilçenin muhtelif semtlerinde bulunan işyeri, mesken, depo ve lojmanlara ait kira cetvellerinin incelenmesinde, kiralarının tespitinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle; Belediyemizin 2019 Mali Yılında uygulayacağı kira bedelleri ve kira bedellerinin taksit sürelerinin tespiti gibi konuların daha detaylı bir şekilde incelenmesi uygun görülmüş olduğundan, dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 161

2019 Mali Yılı için Pazar yerlerinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi ve bir önceki yıla ait Pazar Yeri Tespiti ile ilgili Meclis Kararı Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçemizde haftanın muayyen günlerinde kurulan pazar yerlerinin tespitinde oluşan aksaklıkların giderilmesi ve yeniden belirlenmesi için daha detaylı bir şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, 2019 Mali Yılı pazar yerlerinin tespiti ile ilgili dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclisçe tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 162

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla değişik 178. Maddesi hükümleri gereğince, görevlerinin mahiyeti icabı günün 24 saatinde devamlılık arz eden Zabıta ve İtfaiye hizmetlerinde çalıştırılan personellere Belediyemizce 2019 Mali Yılında verilecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin tespiti hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin 2019 Mali Yılında uygulayacağı aylık maktu fazla çalışma ücretinin bütçe ile ilgili olması nedeniyle daha detaylı bir şekilde inceleme yapmak üzere komisyona havale edilmesi uygun görülmüş olduğundan, dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 163

Üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara zorunlu hallerde Belediyemiz hizmetleri için ilçe dışına görevle gönderildiğinde, 2019 Mali Yılı içerisinde verilecek harcırahın tespit edilmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

6245 Sayılı Harcırah kanununun 8. Maddesine göre üzerinde Resmi bir görev bulunmayanlara verilecek harcırah miktarının 4. Derece kadrodaki memurlara ödenecek harcırah miktarını aşmayacağı hükmünü getirmiş olduğundan; 2019 Mali Yılı içerisinde üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara belediye hizmetleri ve işleri için ilçe dışına gitmek üzere görevlendirildiklerinde ödenecek harcırah miktarının tespit edilmesi için dosyanın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 164

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. ve 39. maddesi gereğince; 2019 Mali Yılında meclis başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine toplantılara katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkının tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. ve 39. maddesi gereğince; meclis başkan ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere Meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödeneceği Yasa gereği olduğundan; 2019 Mali Yılında meclis başkan ve üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerine ödenecek huzur hakkının tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 165

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarında bulunan satış yerlerinin 2018 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2019 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sebze Pazarında bulunan satış yerlerinin 2018 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2019 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 166

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarında bulunan satış yerlerinin 2018 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2019 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespit edilmesi hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı Mahallesinde bulunan Giyim Pazarında bulunan satış yerlerinin 2018 Yılı Kira İşgaliye Cetvellerinin incelenerek 2019 Yılında uygulanacak kira işgaliyelerinin ve taksitlerinin tespiti için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine ve komisyondan gelecek rapora göre Meclis tarafından tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 167

Belediyemiz 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin ekli listede belirtilen harcama kalemlerinin ödeneklerinin yetmeyeceği anlaşıldığından, Mahalli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre ekli listede belirtilen harcama kalemlerine Ek Ödenek (Ek Bütçe) yapılabilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemiz 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinin ekli Ödenek Cetvelinde belirtilen harcama kalemlerinden bazılarının ödeneklerinin yetmeyeceği anlaşıldığından, Başkanlık Özel Kalem, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü birimlerine ait toplam 4.965.000,00 TL Ek Ödenek (Ek Bütçe) yapılmasının ve ek gelir bütçesi olarak ise; İç Borçlanma 3.000.000,00 TL ve Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay 1.965.000,00 TL olmak üzere toplam 4.965.00,00 TL Ek Gelir Bütçesinin yapılmasının Mahalli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesine göre tasvibine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 168

7143 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” hükümleri uyarınca yapılandırılıp ilgi yazı ekinde yer alan toplam 242.677,50 TL tutarında olan borcumuzun İller Bankası Genel Müdürlüğü payımızdan kesilmek suretiyle ödenmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde belediyemiz adına işlem gören işyerinden tahakkuk eden sigorta pirimi, işsizlik sigortası primi muhteviyatı borçları 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” hükümleri uyarınca yapılandırılıp ilgi yazı ekinde yer alan toplam 242.677,50 TL tutarında olan borcumuzun İller Bankası Genel Müdürlüğü payımızdan kesilmek suretiyle ödenmesi talep edilmiş ise de; söz konusu borcumuz yapılandırılıp taksitler halinde ödemesi yapılmakta olup, yapılandırılmak suretiyle taksitlendirilmiş borcun İller Bankası payımızdan kesilerek ödenmesi ile ilgili mecliste bir karar almaya gerek olmadığından, söz konusu teklifin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 169

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı Mahallesi Arpapazarı Sokak No:25/A ve 27/A adreslerinde bulunan su ürünleri satış yeri olarak kullanılan işyerlerini marangoz esnaflarının hizmetinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesini talep eden Tosya Marangozlar ve Bıçkıcı Esnaf Odası Başkanlığı’nın dilekçesine istinaden, söz konusu işyerlerinin ilgili oda adına tahsis edilip edilmeyeceği hakkındaki Plan-Bütçe Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Tosya Marangozlar ve Bıçkıcı Esnaf Odası Başkanlığı mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı Mahallesi Arpapazarı Sokak No:25/A ve 27/A adreslerinde bulunan su ürünleri satış yeri olarak kullanılan işyerlerini marangoz esnaflarının hizmetinde kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmesini talep etmiş ise de; söz konusu işyerlerinin bedelsiz olarak verilmesi Yasal olarak uygun görülmediğinden, talep etmeleri halinde ihale yoluyla kiraya verilmesine ve ihale edilmesi için Encümene yetki verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 170

İlçenin Dilküşah Mahallesinde tapunun 722 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulde imar planı tadilatı yapılarak, Engelli Bakımevi Lejantına dönüştürülmesi ile ilgili İlçe Mal Müdürlüğü talep yazısına istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçe Mal Müdürlüğü tarafından, İlçenin Dilküşah Mahallesinde ilçe uygulama imar planının F32d22a3c-F32d22a3d-F32d22d2b paftalarında Y=589800-590200, X=4543800-4544300koordinatları arasında kalan tapunun 722 ada, 2 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulde imar planı tadilatı yapılarak, Engelli Bakımevi Lejantına dönüştürülmesi talep edilmiş ise de; söz konusu alanda (TOKİ) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 3. Etap Toplu Konutu Yapımı planlandığından, lejant değişikliği ile ilgili imar tadilatı talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 171

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi Osmanlı Caddesinde tapunun F32d21c3b pafta, 1668 ada, 53 parsel ve 50 pafta, 424 ada, 5 parsel numaralarında kayıtlı gayrimenkullerin sahibi Sezai İRGİ’nin bahse konu alanın yapılaşmaya uygun olmadığından, ada sınırının genişletilmesi ile ilgili talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi Osmanlı Caddesinde ilçe imar planının F32d21c3b imar paftalarında X=4542000-4542200, Y=588100-588300 koordinatları arasında yer alan, tapunun F32d21c3b pafta, 1668 ada, 53 parsel ve 50 pafta, 424 ada, 5 parsel numaralarında kayıtlı gayrimenkullerin sahibi Sezai İRGİ bahse konu alanın yapılaşmaya uygun olmadığından, ada sınırının genişletilmesi ile ilgili imar tadilatı talebinde bulunmuş ise de; söz konusu parsellerin bulunduğu adalarda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uygulanmış olduğundan ve arazinin jeolojik yapısından dolayı kot farkı oluşacağından, imar tadilatı talebinin uygun görülmeyerek reddine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 172

İlçenin Şehreküstü Mahallesi, Gökhan Sokakta tapunun 240 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün imar planında tadilat yapılarak; 10 m – 10 m – 10 m -10 m olan yapı yaklaşım mesafelerinin 10 m – 5 m -5 m -5 m’ye düşürülmesi ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazılı talebine istinaden, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu, Şehir Plancısı’nın Açıklama Raporu ile İmar Planı Tadilat Paftaları Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Şehreküstü Mahallesi, Gökhan Sokakta tapunun 240 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı ilçe imar planının F32d21c2a  -  F32d21c2b - F32d21c2c - F32d21c2d paftalarında Y = 587700 - 587900, X = 4543200 - 4543300 koordinatları arasında kalan Dumlupınar Ortaokulu yerinin yönetmelik hükümlerine göre yollara cepheli alanlarda en düşük 5.00 m çekme mesafesi konması zorunludur. Bu ölçü dışında daha çok mesafe konması yapılaşma ve bahçe alanlarının şekillendirilmesi ile ilgilidir. Okul yeri arsasının 10 m lik trafik yoluna cepheli kısmında çekme mesafesinin eskisi gibi 10 m bırakılmasının ve okul binalarının alana yerleştirilmesinde sorun yaşanmaması için, yapı yaklaşma mesafelerinin üç yönde 5 m ye indirilmesi ile ilgili mevzuat açısından herhangi bir sakınca olmadığı görülmüştür. Yapı yaklaşım mesafelerinin 10m-5m ve 5m-5m’ye düşürülmesinin planın üst ölçekte kullanım kararını etkilemeyen sosyal ve teknik alt yapı standartlarını bozmayan, plan bütünlüğünü bozucu etkisi bulunmayan, okul alanının sınırlarında, büyüklüğünde, çevresindeki yollarda ve diğer çevre kullanımlarda herhangi bir değişiklik yapılmayacağından, söz konusu imar tadilatının yapılmasında kamu yararı gözetilerek; 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (F32d21c2a - F32d21c2b- F32d21c2c- F32d21c2d)  (PİN) UİP 3230-79 olan Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, Açıklama Raporu ve İmar Planı Tadilat Paftalarının 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince ONANMASINA Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 173

Cumhuriyet Mahallesi Metin Yüksel Karakaş Caddesinde tapunun F32d21c3a pafta, 387 ada, 16 parsel olarak tescili yapılan ve 11.02.2011 gün ve 23 sayılı Encümen Kararı ile “03.12.2014 tarihine kadar yatırım yapılmadığı takdirde arsa satışı iptal edilerek, arsa belediyemize geri verilecek ve belediyemize ödenen bedel faiz eklentisi yapılmadan Adalet Bakanlığına geri ödenecektir” vefa şerhi verilerek şartlı satışı yapılan arsanın vefa şerhi süresinin yeniden uzatılması ile ilgili Tosya Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu’nun talep yazısına istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediye Meclisinin 01.07.2010 gün ve 94 sayılı kararı ile (beş) yıl süre şartlı tahsisi yapılan ilçenin Cumhuriyet Mahallesi, Metin Yüksel Karakaş Caddesinde tapunun F32d21c3a pafta, 387 ada, 12 parsel Belediye Encümeninin 18.03.2011 Gün ve 52 sayılı Kararı ile F32d21c3a pafta, 387 ada, A parsel (5345,98 M2) olarak tevhidi yapılmış ve F32d21c3a pafta, 387 ada, 16 parsel olarak tescili yapılmıştır.

Tosya Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu’nun yazısına istinaden, F32d21c3a pafta, 387 ada, 12 parsel (3485,16 M2), F32d21c3a pafta, 387 ada, 14 parsel (1860,82 M2) numaralarında kayıtlı taşınmazların F32d21c3a pafta, 387 ada, A parsel (5345,98 M2) olarak tevhidi yapılmış, F32d21c3a pafta, 387 ada, 16 parsel olarak tescili yapılan ve 11.02.2011 Gün ve 23 sayılı Encümen Kararı ile (03.12.2014 tarihine kadar yatırım yapılmadığı takdirde arsa satış iptal edilerek arsa Belediyeye geri verilecek ve Belediyeye ödenen bedel hiçbir faiz eklentisi yapılmadan Adalet Bakanlığına geri ödenecektir) vefa şerhi verilerek şartlı satışı yapılan arsanın 03.12.2014 tarihinde sonra eren vefa şerhi süresinin 03.12.2019 tarihine kadar beş (beş) yıl daha aynı şartlar dahilinde yeniden uzatılmasına Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 174

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi Sadık Ahmet Sokakta tapunun F32d21c3a pafta, 1663 ada, 11 ve 12 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahibi Erdoğan KOÇ’un bahse konu parsellerin önünde bulunan 7.00 m’lik imar yolunun kaydırılması ve bunun sonucunda ortaya çıkacak artık parsellerin tarafına satılması ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi Sadık Ahmet Sokakta ilçe imar planının F32d21c3b imar paftasında X=4542200-4542400, Y=587700-588000 koordinatları arasında tapunun F32d21c3a pafta, 1663 ada, 11 ve 12 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkullerin sahibi Erdoğan KOÇ’un bahse konu parsellerin önünde bulunan 7.00 m’lik imar yolunun kaydırılması ve bunun sonucunda ortaya çıkacak olan artık parsellerin tarafına satılması ile ilgili talebinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 175

Yunus Emre Mahallesi İkbal Sokakta Tosya Ticaret ve Sanayi Odası adına kayıtlı 1583 ada, 2 parsel ile Yunus Emre Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesinde Tosya Belediyesi adına kayıtlı 1604 ada, 4 parselin, 06.05.2014 Gün ve 72 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onanarak, karşılıklı takası gerçekleşen işleme ait imar tadilatı Kastamonu İdare Mahkemesince iptal edilmiş olup, takas işlemi gerçekleşen söz konusu parsellerin lejantlarının değiştirilerek yapılan takas işleminin eski durumlarına döndürülmek suretiyle mahkeme kararına uyulması ile ilgili Tosya Ticaret ve Sanayi Odası’nın talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Yunus Emre Mahallesi, İkbal Sokakta,1583 Ada, 2 parsel numarasında kayıtlı Tosya Ticaret ve Sanayi Odasına ait 559,81 m2 lik MESKEN Lejantlı alanda tadilat yapılarak, tamamının PARK Lejantına, Yunus Emre Mahallesi, Çanakkale Şehitleri Caddesinde tapunun 1604 ada,4 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz, mevcut ilçe imar planında PARK Lejantlı alanda bulunan taşınmazın 500 M2 lik kısmının Lejant değişikliği yapılarak RESMİ KURUM Lejantına çevrilerek 06.05.2014 gün ve 72 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanarak ve Tosya Ticaret ve Sanayi Odası (1583 ada, 2 parsel)ile Tosya Belediyesi (1604 ada,4 parsel)’nin karşılıklı takası gerçekleşen işleme ait imar tadilatı Kastamonu İdare Mahkemesinin 2014/1163 Esas -2016/451 Karar numaralı kararı ile iptal edilmiş ve Belediyemiz söz konusu mahkeme kararının iptali için temyize başvurmuştur.                               

İlgi yazı ile Tosya Ticaret ve Sanayi Odası 1583 Ada, 2 parsel numarasında kayıtlı Tosya Ticaret ve Sanayi Odasına ait 559,81 M2 lik taşınmazın PARK olan Lejantının tekrar Mesken, 1604 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ise RESMİ KURUM olan kısmını da değiştirmek suretiyle tamamının PARK Lejantına geri çevrilerek, takas işleminin gerçekleştirilmesini talep etmiş ise de; temyiz aşamasında olan konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve temyiz kararı açıklandıktan sonra komisyon raporunun düzenlenerek meclisimizde tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

No               : 176

Konu: Belediyemizin yatırım ve cari borçlarının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller               Bankası A.Ş.den gayri nakdi kredi kullanılması.

  Belediyemizin yatırım ve cari borçlarının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 1.950.000,00 (Birmilyondokuzyüzellibin) TL (faiz dahil) gayri nakdi kredi kullanılmasına,  krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin,  İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kazım ŞAHİN’in yetkilendirilmesine, Belediye Meclis Üyeleri İsmail ÖLMEZ, Recep KASTAMONULU, Recep MENTEŞ ve Hasan ATICI’nın borçlanmaya karşı olduklarından verdikleri ret oyuna karşılık, Meclisin oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı       : 176

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün borçlanma izin yazısına istinaden; Belediyemizin yatırım ve cari borçların ödenebilmesi amacıyla, İller Bankasından teminat mektubu alınarak piyasadaki bankalardan faiz dahil 1.950.000,00 TL (Birmilyondokuzyüzellibin TL) nakit kredi çekmek suretiyle, ek borçlanma yapılması ve Belediye Başkanı Kazım ŞAHİN’e yetki verilmesi ile ilgili Başkanlık teklifi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (d) fıkrası ile “Borçlanmaya Karar Vermek” Belediye Meclislerinin görev ve yetkileri arasında sayılmış olup, yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde “Belediye, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç edebilir” hükmü yer almakta, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin ( e ) fıkrasında ise “Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir” denilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün borçlanma izin yazısına istinaden; Belediyemizin yatırım ve cari borçların ödenebilmesi amacıyla, İller Bankasından teminat mektubu alınarak piyasadaki bankalardan faiz dahil 1.950.000,00 TL (Birmilyondokuzyüzellibin TL) nakit kredi çekmek suretiyle ek borçlanma yapılmasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Kazım ŞAHİN’in yetkilendirilmesine; Belediye Meclis Üyeleri İsmail ÖLMEZ, Recep KASTAMONULU, Recep MENTEŞ ve Hasan ATICI’nın borçlanmaya karşı olduklarından verdikleri ret oyuna karşılık, Meclisin oy çokluğu ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 177

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçenin İbniselim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi No:1 de bulunan işyerini gençlere yönelik sosyal, kültürel, sportif ve eğitim amaçlı faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağlamak amacı ile Türkiye Gençlik Vakfı adına tahsis edilmesi ve protokol yapılması ile ilgili vakıf yetkililerinin talep dilekçesine istinaden, söz konusu işyerinin Türkiye Gençlik Vakfı adına tahsis edilip edilmeyeceği hakkındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçenin İbniselim Mahallesi Fazıl Boyner Caddesi No:1 de bulunan işyerini gençlere yönelik sosyal, kültürel, sportif ve eğitim amaçlı faaliyetlerinin yürütülmesine katkı sağlamak amacı ile Türkiye Gençlik Vakfı adına tahsis edilmesi ve protokol yapılması ile ilgili vakıf yetkililerinin talep dilekçesine istinaden, eskiden Fazıl Boyner Kız Öğrenci Yurdu olarak kullanılan ve şuan itibariyle boş olan söz konusu işyerinin tahsis talebinin yasal ve teknik prosedürlerinin incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyon raporlarının önümüzdeki meclis toplantısında tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Telefon : +90 (366) 313 10 09 Faks : +90 (366) 313 21 93 E-Posta : info@tosya.bel.tr Adres : Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:18. Tosya./ Kastamonu