Su Borcu Sorgulama
T.C. Kimlik No İle Tahsilat
Sicil Kodu İle Tahsilat
Emlak Beyan Bilgileri
Arsa Rayiç Bilgileri
Evlendirme Akdi
Mezarlık Bilgi Sistemi
Bilgi Edinme Formu
Çıkış

MAYIS AYI MECLİS KARARLARI YAYINLANDI

MAYIS AYI MECLİS KARARLARIDIR

Karar Sayısı       : 43

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince; Belediyemiz 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının incelenerek karara bağlanması ile ilgili Başkanlık müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanılarak Encümene sevk edilen ve Encümence de incelenip görüşülerek 19.04.2019 tarih ve 98 sayılı kararıyla tasvip edildikten sonra Meclise tevdii edilen Belediyemizin 2018 Mali Yılı Gelir-Gider Kesin Hesap Cetvelleri Kanun ve Mevzuatta uygun şekilde tanzim edilmiş olduğu ve yapılan incelemede tanzim edilen cetvellerde her hangi bir noksanlık veya hataya rastlanmadığı ve Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 48. Maddesi hükümleri uyarınca usulüne uygun olarak düzenlenmiş olduğu anlaşıldığından; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince Tosya Belediyesi 2018 Mali Yılı Kesin Hesabının kabulüne Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 44

 

 

 

 

Tosya-İskilip Köprülü Kavşağının sulama suyunun belediyemiz tarafından karşılanıp karşılanmayacağı ve çalışmalar tamamlandıktan sonra, peyzaj alanları bakımının protokolle belediyemize devredilmesi ile ilgili Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yazısına istinaden, Fen İşleri Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Karayolları Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü’nün yazısı doğrultusunda; 2019 Yılında yapılması planlanan Tosya-İskilip Köprülü Kavşağının peyzaj düzenleme işleri esnasında peyzaj alanının sulanabilmesi için kavşakta kurulacak olan otomatik sulama sisteminin sulama suyunun belediyemiz tarafından karşılanmasına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra, peyzaj alanlarının bakımının protokolle belediyemize devredilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 45

 

 

 

Cumhuriyet Mahallesinde yapılacak Orman Kadastrosu Çalışmaları için “Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince 6 kişiden oluşan Bilirkişilerin tespit edilmesi ile ilgili Kadastro İl Müdürlüğü yazısına istinaden, 6 (altı) adet bilirkişinin belirlenmesi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Cumhuriyet Mahallesinde yapılacak Orman Kadastrosu Çalışmaları için, 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 47/B Maddesi ve aynı madde kapsamında çıkarılan “Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince;

 

CUMHURİYET MAHALLESİ KADASTRO BİLİRKİŞİLERİ

S.NO

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

DOĞUM TARİHİ

1

 Muzaffer TUTUM

23096225256

14/08/1959

2

 Habib ÇOLAK

51034293906

11/03/1958

3

 Tacettin ALPARSLAN

47308418274

20/07/1961

4

 Bayram AYHAN

50314317936

05/03/1951

5

 Mahmut Fethi ELMACI

48334384052

23/05/1962

6

 Hüsnü KARAKIŞ

11678606432

01/06/1958

 

isimli ve unvanlı kişilerin “Bilirkişi” olarak tespitine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

 

Karar Sayısı       : 46

 

 

 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 25. Maddesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesi hükümlerine göre Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde olan belediyemiz temsilcileri 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrasında belediye organlarına seçilemediklerinden, temsil yetkilerinin kalmadığı gerekçesi ile kalan süreyi tamamlamak üzere Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetine belediyemizi temsilen 2 asil, 2 yedek üyenin yeniden belirlenmesi ile ilgili Tosya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yazısına istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 25. Maddesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 14. Maddesi hükümlerine göre Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyetinde olan belediyemiz temsilcileri 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrasında belediye organlarına seçilemediklerinden, temsil yetkilerinin kalmadığı gerekçesi ile kalan süreyi tamamlamak üzere Tosya Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti için;

 

ASİL ÜYE            :

1- Volkan KAVAKLIGİL          (Belediye Başkanı),

2- Rahman ÇALIKUŞUGİL     (Belediye Meclis Üyesi)

 

YEDEK ÜYE       :

1- Sefa ABAYIN                          (Belediye Meclis Üyesi),

2- Ahmet ÖZELMACI               (Belediye Meclis Üyesi)

isimlerinin tespit edilmesine ve tespit edilen isimler ile Belediyemizin temsil edilmesine, Belediye Meclis Üyeleri Orhan CIĞA, Hidayet ÜZER, Fatih DOĞRAMACI, Ceylan ASLAN, Hülya VANLI ve İsmail YAVUZ’ un verdikleri çekimser oya karşılık, meclisin 9 (dokuz) kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 47

 

 

 

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Şalcı Caddesinde çocuk oyun yeri ve dinlenme alanı olarak kullanılan parkın ismi olmadığından, söz konusu park isminin “Şehit Üsteğmen Şalcı Parkı” olarak verilmesi ile ilgili Cumhuriyet Mahallesi Muhtarının talebine istinaden, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Şalcı Caddesinde çocuk oyun yeri ve dinlenme alanı olarak kullanılan parkın ismi olmadığından, ilçe imar planının F32d21c2d paftasında PARK Lejantında bulunan söz konusu yere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesi gereğince “ŞEHİT ÜSTEĞMEN ŞALCI PARKI”  isminin verilmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 48

 

 

İlçenin Bahçelievler Mahallesinde tapunun 410 ada, 65 parseldeki imar planı değişikliğine esas Kastamonu İdare Mahkemesinin 2019/183 Sayılı Kararı ile yürütmenin durdurulması kararına istinaden, imar planında değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Cumhuriyet (Bahçelievler) Mahallesi, Selakırı Mevkii (Emektar Sokak) ‘n de ilçe uygulama imar planının G32a02a01a pafta, 410 ada, 65 parsel numarasında kayıtlı Salim DİLEK ’in    A-5/3-2 TAKS:0,30, KAKS:0,60 Mesken Yapı Nizamındaki taşınmazının A-5/3-2 TAKS:0,30, KAKS:0,60 TİCARET+MESKEN Yapı Nizamına dönüştürülmesi iççin 03.08.2017 Gün ve 109 Sayılı Belediye Meclis kararı ile ÖN İZİN verilmiş olup, verilen ön izne istinaden; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Plan İşlem Numarası 1/1000 (PİN) UİP 3230-56 1/5000 NİP 6569/31 olan ve Şehir plancısı Ahmet ERDOĞAN tarafından hazırlanan, açıklama raporu ve İmar Planı tadilat paftaları 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 119 Sayılı Kararı ile onanmıştır.

Miray Otelcilik Tur. Müh. İnş. Oto. Orm. Ürün. San. tarafından dava açması neticesi T.C, Kastamonu İdare Mahkemesinin 30.05.2018 Gün ve 2017/1715 Esas No’ lu kararı ile imar planı değişikliğine “YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA” karar verilmiştir. Belediyemiz tarafından 30.05.2018 Gün ve 2017/1715 ESAS No’ lu Yürütmeyi Durdurma kararına Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilmiş, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 24.07.2018 Gün ve 2018/272 itiraz sayılı kararı ile itiraz başvurumuzun REDDİ ne karar verilmiş olduğundan yürütmeyi durdurma kararı devam etmektedir.

Belediye Meclisinin 07.09.2017 tarih ve 119 Sayılı Kararı ile onanmış olan lejant değişikliği geçersiz hükmünde olduğundan, 410 ada, 65 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz sahibi Salim DİLEK’ in talebi ve Kastamonu İdare Mahkemesinin 2019/183 Esas nolu kararına istinaden, 410 adada A-5/3-2 TAKS:0,30, KAKS:0,60 TİCARET+MESKEN Yapı Nizamına ada bazında imar tadilatının yapılıp yapılmayacağının incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine, komisyon raporunun önümüzdeki meclis toplantısında tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 49

 

 

4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununun 4. Maddesi gereğince Belediye Meclisi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’ndan bir, Ziraat Odası Başkanlığı’ndan bir temsilcinin iştiraki ile Koruma Meclisinin 5 Asil ve 5 Yedek Üyesini seçmek üzere Meclis bugün saat 14.00 de toplandı.

4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununun 4. Maddesi gereğince Belediye Meclisi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’ndan bir, Ziraat Odası Başkanlığı’ndan bir temsilcinin iştiraki ile yapılan gizli oylama neticesinde;

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Asil Üyeliklerine;

 S.N.

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

ALDIĞI OY

1

Bekir ÖZİPEK

49996328538

(18 OY)

2

Alaattin ZEYBEK

48943364360

(18 OY)

3

İsmail TAŞCI

28715038644

(18 OY)

4

Kemal DOĞRAMACI

26351117242

(18 OY)

5

Arif ÇOLAK

10538644034

(18 OY)

Meclisin oy birliği ile seçildiklerinin,

 

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yedek Üyeliklerine;

S.N.

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

ALDIĞI OY

1

Sadık ÜNAL

14351516950

(18 OY)

2

Ali USTA

48847366804

(18 OY)

3

Sıtkı DEMİRKAN

55360149722

(18 OY)

4

Mehmet UYSAL

10415648414

(18 OY)

5

Celal KURT

26234121236

(18 OY)

Meclisin oy birliği ile seçildiklerinin ve görev yapmalarının tasvibine, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 50

 

 

4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununun 4. ve 5. Maddesi gereğince Belediye Meclisi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’ndan bir, Ziraat Odası Başkanlığı’ndan bir temsilcinin iştiraki ile Koruma Meclisi Murakabe Heyetinin 5 Asil ve 5 Yedek Üyesini seçmek üzere Meclis bugün saat 14.00 de toplandı.

4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununun 4. ve 5.  Maddesi gereğince Belediye Meclisi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’ndan bir, Ziraat Odası Başkanlığı’ndan bir temsilcinin iştiraki ile yapılan gizli oylama neticesinde;

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Murakabe Heyeti Asil Üyeliklerine;

S.N.

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

ALDIĞI OY

1

Ali CANLI

55927130934

(18 OY)

2

Ali ÇUKURÖREN

47263419972

(18 OY)

3

Recep PEREN

33100891780

(18 OY)

4

Ahmet KÜÇÜKTUZSUZ

35386815504

(18 OY)

5

Ahmet KARAKAŞ

56482112458

(18 OY)

Meclisin oy birliği ile seçildiklerinin,

 

Çiftçi Malları Koruma Meclisi Murakabe Heyeti Yedek Üyeliklerine;

S.N.

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

ALDIĞI OY

1

Hüseyin AÇAR

59095025566

(18 OY)

2

Ahmet GECİOĞLU

59587008800

(18 OY)

3

Salim GÖKTEPE

28559043118

(18 OY)

4

Sabri GİDER

47125424212

(18 OY)

5

Yılmaz ÇİÇEK

49060359758

(18 OY)

Meclisin oy birliği ile seçildiklerinin ve görev yapmalarının tasvibine, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 51

 

 

 

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesinde, tapunun 319 ada, 24 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi İsmail INCIK’ın mevcut imar durumuna göre 2013 yılında parselasyonu yaptırılmış olan taşınmazın, 2016 yılı revize imar planı çalışmalarında kadastro sınırı ile ada kenarı çizgisi çakışmadığından, imar çizgisinin düzeltilmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında tadilat yapılıp yapılmayacağı hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzekkeresi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

İlçenin Dilküşah Mahallesi, Kastamonu Caddesinde, ilçe imar planının F32d22d1a-1d imar paftalarında, X=4543200-4543500, Y=588500-588900 koordinatları arasında, tapunun 319 ada, 24 parsel numarasında kayıtlı gayrimenkulün sahibi İsmail INCIK’ın mevcut imar durumuna göre 2013 yılında parselasyonu yaptırılmış olan taşınmazın, 2016 yılı revize imar planı çalışmalarında kadastro sınırı ile ada kenarı çizgisi çakışmadığından, imar çizgisinin düzeltilmesi ile ilgili talebine istinaden, imar planında değişiklik yapılıp yapılmayacağının daha detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması için konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine ve Komisyondan gelecek rapora göre tekrar görüşülmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi.

Karar Sayısı       : 52

 

 

 

Belediyemizin kurumsal haklarını korumak ve işçi sendikaları ile daha sağlıklı çalışabilmek adına daha önceden de üyesi olduğumuz Mahalli İdareler İşverenler Sendikası’na Belediyemizin yeniden üye yapılması için Belediye Meclis Üyesi Mustafa MOLA’ nın sözlü önerisi Meclisin bugünkü toplantısında incelenip, gereği görüşüldü.

Belediyemizin kurumsal haklarını korumak, işçi sendikaları ile yapılacak olan görüşmelerde görüş ve bilgilerinden yararlanacağımız ve önümüzdeki yıllarda da belediyemize olumlu yönde rehberlik ve danışmanlık edeceği düşünülen Merkezi Ankara (Cevizlidere Mah. Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:137/6-7-8 Balgat/Ankara)’da bulunan Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına;

Yıllık üyelik aidatı olarak; Belediyemizin işçilere ödediği bir günlük çıplak asgari ücretleri toplamının dört (4) ile çarpımına tekabül eden miktarın sendikanın ilgili banka hesabına ve belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine,

Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesine Meclisin oy birliği ile karar verilmiş olup, gereği için dosyanın Başkanlık Makamına tevdiine karar verildi

 

11.04.2019
Telefon : +90 (366) 313 10 09 Faks : +90 (366) 313 21 93 E-Posta : info@tosya.bel.tr Adres : Kargı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:18. Tosya./ Kastamonu